Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 90/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o předávání žádostí o právní pomoc

Datum vyhlášení 01.09.2005
Uzavření smlouvy 04.10.2001
Ratifikace Smlouvy 20.05.2005
Platnost od 01.09.2005
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

90

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. října 2001 byl v Moskvě otevřen k podpisu Dodatkový protokol k Evropské úmluvě o předávání žádostí o právní pomoc.

Jménem České republiky byl Dodatkový protokol podepsán ve Štrasburku dne 19. března 2004.

S Dodatkovým protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dodatkový protokol ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Dodatkového protokolu, dne 20. května 2005.

Dodatkový protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 6 odst. 1 dne 1. září 2002. Pro Českou republiku vstupuje v platnost podle odstavce 2 téhož článku dne 1. září 2005.

Anglické znění Dodatkového protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

DODATKOVÝ PROTOKOL

K EVROPSKÉ ÚMLUVĚ O PŘEDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PRÁVNÍ POMOC

Členské státy Rady Evropy a ostatní strany Evropské úmluvy o předávání žádostí o právní pomoc, otevřené k podpisu dne 27. ledna 1977 ve Štrasburku (dále jen „Úmluva“), signatáři tohoto Protokolu,

zohledňujíce, že vývoj a provádění Úmluvy umožnilo vytvoření účinného právního rámce pro předávání žádostí o právní pomoc na celoevropské úrovni;

uznávajíce, že je nezbytné odstranit existující překážky, které brání přístupu k civilním soudům v zahraničí, a umožnit ekonomicky slabším osobám snadněji prosazovat jejich práva v zahraničí;

přejíce si zlepšit účinnost fungování Úmluvy a v určitých ohledech ji doplnit, zejména pokud jde o právní pomoc mezi ústředními orgány a komunikaci mezi advokáty a žadateli o právní pomoc;

zohledňujíce Rezoluci (76) 5 o právní pomoci v občanských, obchodních a správních věcech;

zohledňujíce Doporučení č. R (99) 6 o zlepšení praktické aplikace Evropské úmluvy o předávání žádostí o právní pomoc;

berouce v úvahu článek 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a zdůrazňujíce nezbytnost toho, aby žadatelé o právní pomoc měli možnost komunikovat se svými advokáty nejen během soudního řízení, ale také před jeho zahájením;

se dohodly následovně:

Článek 1

Předmět a definice

1. Předmětem tohoto Protokolu je pozměnit a v určitých ohledech doplnit, ve vztazích mezi stranami Protokolu, ustanovení Úmluvy.

2. Pro účely Úmluvy a tohoto Protokolu se pod pojmem „dožádaná strana“ rozumí každá strana, která obdrží žádost o právní pomoc od jiné strany v souladu s ustanoveními Úmluvy a tohoto Protokolu.

Článek 2

Spolupráce mezi stranami

1. Strany se zavazují, že si v co nejkratší lhůtě poskytnou co nejširší vzájemnou pomoc ve vztahu ke každé žádosti o právní pomoc v občanských, obchodních nebo správních věcech, která spadá do soudní pravomoci příslušných orgánů dožádané strany.

2. V souladu s ustanoveními Úmluvy nesmí dožádaná strana odmítnout žádost předloženou v souladu s Úmluvou, aniž by prozkoumala její obsah, ale musí ji co nejefektivnějším způsobem posoudit v souladu se svými vlastními vnitřními postupy, které mohou zahrnovat možnost vyžádání si dalších informací.

Článek 3

Komunikace mezi advokátem a žadateli

1. Dožádaná strana zajistí:

a) aby advokát ustanovený k zastupování komunikoval se žadatelem v jazyce jemu snadno srozumitelném nebo

b) aby náklady spojené s překladem a/nebo tlumočením v rámci styku advokáta se žadatelem byly hrazeny.

2. Nebude-li v praxi možno aplikovat shora uvedený odstavec 1, musí dožádaná strana zajistit vhodné prostředky pro zajištění efektivní komunikace mezi advokátem a žadatelem.

3. Formuláře používané pro předávání žádostí o právní pomoc musí v souladu s Úmluvou a Protokolem označit jazyky, které jsou žadatelům naprosto srozumitelné.

Článek 4

Účinnost postupu

Každá strana musí zpracovat žádost v přiměřené lhůtě a musí od přijímacích ústředních orgánů vyžadovat:

a) potvrzení o přijetí žádosti;

b) informaci ústředního odesílajícího orgánu o rozhodnutích týkajících se žádosti;

c) přijetí veškerých nezbytných opatření, která povedou k tomu, bude-li to možné, aby rozhodnutí první instance, týkající se každé žádosti, bylo přijato ve lhůtě šesti měsíců za předpokladu, že veškeré potřebné informace byly poskytnuty;

d) oznámení ústřednímu odesílajícímu orgánu šest měsíců po datu obdržení kompletní žádosti, že nebylo ještě přijato žádné rozhodnutí, a poskytnutí přesných údajů o postupu ve vyřizování žádosti a o eventuelních potížích, které brání vydání rozhodnutí.

Článek 5

Vyjádření závazného souhlasu

1. Tento Protokol je otevřen k podpisu signatářským státům Úmluvy, které mohou vyjádřit svůj souhlas být vázány Protokolem:

a) podpisem bez výhrady ratifikace, přijetí nebo schválení; nebo

b) podpisem s výhradou ratifikace, přijetí nebo schválení, s následnou ratifikací, přijetím nebo schválením.

2. Členský stát Rady Evropy nesmí podepsat tento Protokol bez výhrady ratifikace, přijetí nebo schválení ani uložit ratifikační listinu, listinu o přijetí nebo o schválení, pokud současně nebo dříve neuložil ratifikační listinu, listinu o přijetí nebo o schválení Úmluvy.

3. Ratifikační listiny, listiny o přijetí nebo schválení se uloží u generálního tajemníka Rady Evropy.

Článek 6

Vstup v platnost

1. Tento Protokol vstoupí v platnost prvního dne měsíce následujícího po uplynutí období tří měsíců po datu, kdy dva členské státy Rady Evropy vyjádřily svůj souhlas být vázány Protokolem v souladu s ustanovením článku 5.

2. Pro každý členský stát, který vyjádří následně svůj souhlas být vázán Protokolem, vstoupí tento v platnost prvního dne měsíce následujícího po uplynutí období tří měsíců po datu jeho podpisu bez výhrady ratifikace, přijetí nebo schválení nebo uložení ratifikační listiny, listiny o přijetí nebo schválení.

Článek 7

Přístup

1. Po vstupu tohoto Protokolu v platnost může kterýkoliv stát, který přistoupil k Úmluvě, přistoupit také k tomuto Protokolu.

2. Přístup bude proveden uložením listiny o přístupu u generálního tajemníka Rady Evropy a nabude účinnosti prvního dne měsíce následujícího po uplynutí období tří měsíců po datu uložení listiny o přístupu.

Článek 8

Výhrady

Nelze činit žádné výhrady k ustanovením tohoto Protokolu.

Článek 9

Uzemní působnost

1. Kterýkoli stát může při podpisu nebo při uložení ratifikační listiny, listiny o přijetí, souhlasu nebo přístupu určit jedno nebo více území, pro která bude tento Protokol platit.

2. Tento Protokol vstoupí pro toto území v platnost prvního dne měsíce následujícího po uplynutí období tří měsíců po datu přijetí tohoto prohlášení generálním tajemníkem Rady Evropy.

3. Veškerá prohlášení učiněná podle předchozích odstavců ve vztahu k jakémukoli území mohou být vzata zpět na základě oznámení zaslaného generálnímu tajemníkovi. Toto zpětvzetí se stane účinným prvním dnem měsíce následujícího po uplynutí období tří měsíců po datu přijetí tohoto oznámení generálním tajemníkem.

Článek 10

Výpověď

1. Každá smluvní strana může vypovědět tento Protokol prostřednictvím oznámení zaslaného generálnímu tajemníkovi Rady Evropy.

2. Výpověď nabude účinnosti šest měsíců po datu přijetí oznámení generálním tajemníkem.

3. Výpověď Úmluvy má automaticky za následek výpověď tohoto Protokolu.

Článek 11

Oznámení

Generální tajemník Rady Evropy oznámí členským státům Rady Evropy a každému státu, který přistoupí k tomuto Protokolu:

a) každý podpis bez výhrady ratifikace, přijetí nebo schválení;

b) každý podpis s výhradou ratifikace, přijetí nebo schválení;

c) každé uložení ratifikační listiny, listiny o přijetí, schválení nebo přístupu;

d) každé datum vstupu v platnost tohoto Protokolu v souladu s jeho články 5, 6 a 7;

e) každé prohlášení přijaté v souladu s ustanovením článku 9;

f) každé oznámení přijaté v souladu s ustanovením článku 10 a datum nabytí účinnosti výpovědi;

g) veškeré úkony, prohlášení nebo oznámení, týkající se tohoto Protokolu.


Na důkaz toho níže podepsaní, jsouce k tomu náležitě zmocněni, podepsali tento Protokol.

Dáno v Moskvě dne 4. října 2001 v jazyce anglickém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost, v jednom vyhotovení, které bude uloženo v archivu Rady Evropy. Generální tajemník Rady Evropy předá ověřené kopie každému signatářskému státu a státu, který k tomuto Protokolu přistoupil.

Přesunout nahoru