Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 87/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou Dohody o prozatímním uplatňování Úmluvy vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely mezi některými členskými státy Evropské unie

Datum vyhlášení 11.08.2005
Uzavření smlouvy 26.07.1995
Ratifikace Smlouvy 08.12.2004
Platnost od 01.04.2005
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

87

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. července 1995 byla přijata Dohoda o prozatímním uplatňování Úmluvy vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely mezi některými členskými státy Evropské unie*).

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky.

Listina o přijetí Dohody Českou republikou, podepsaná prezidentem republiky dne 8. prosince 2004, byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropské unie, depozitáře Dohody, dne 28. ledna 2005.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 4 odst. 2 dne 1. listopadu 2000. Pro Českou republiku vstoupila Dohoda v platnost dne 1. dubna 2005.

Anglické znění Dohody a její český překlad se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

DOHODA

ze dne 26. července 1995 o prozatímním uplatňování Úmluvy vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely mezi některými členskými státy Evropské unie

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

členské státy Evropské unie a signatáři Úmluvy vypracované na základě Článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely ze dne 26. července 1995 (dále jen „Úmluva“),

VZHLEDEM K důležitosti rychlého uplatnění Úmluvy;

VZHLEDEM K TOMU, že podle článku K.7 Smlouvy o Evropské unii nebrání ustanovení hlavy VI této smlouvy zavedení nebo rozvinutí užší spolupráce mezi dvěma anebo více členskými státy, pokud tato spolupráce neztěžuje spolupráci upravenou v této hlavě a ani s ní není v rozporu;

VZHLEDEM K TOMU, že případné prozatímní uplatnění Úmluvy mezi některými členskými státy Evropské unie by neztěžovalo spolupráci uvedenou v hlavě VI Smlouvy o Evropské unii a nebylo s ní v rozporu,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Pro účely této dohody se rozumí:

- „Úmluvou“ Úmluva vypracovaná na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely,

- „Vysokými smluvními stranami“ členské státy Evropské unie, strany Úmluvy,

- „stranami“ členské státy Evropské unie, strany této dohody.

Článek 2

Úmluva se prozatímně uplatní mezi Vysokými smluvními stranami od prvního dne třetího měsíce následujícího po uložení listiny o schválení, přijetí nebo ratifikační listiny ktéto dohodě osmou Vysokou smluvní stranou.

Článek 3

Přechodná ustanovení nezbytná pro prozatímní uplatnění Úmluvy budou přijata společnou dohodou Vysokých smluvních stran, mezi nimiž se Úmluva prozatímně uplatňuje po konzultaci ostatních Vysokých smluvních stran. Po dobu prozatímního uplatňování vykonávají funkce výboru uvedeného v článku 16 Úmluvy Vysoké smluvní strany jednající ve shodě, v úzké spolupráci s Komisí Evropských společenství. Ustanovení čl. 7 odst. 3 a článek 16 Úmluvy se v této době neprovádí.

Článek 4

1. Tato dohoda je otevřena k podpisu členským státům Úmluvy. Podléhá schválení, přijetí nebo ratifikaci. Vstupuje v platnost prvním dnem třetího měsíce po uložení listiny o schválení, přijetí nebo ratifikační listiny osmou Vysokou smluvní stranou.

2. Pro jakoukoli Vysokou smluvní stranu, která uloží listinu o schválení, přijetí nebo ratifikační listinu později, vstupuje tato dohoda v platnost prvním dnem třetího měsíce po uložení.

3. Listiny o schválení, přijetí nebo ratifikační listiny se uloží u generálního tajemníka Rady Evropské unie, který vykonává funkci depozitáře.

Článek 5

Tato dohoda je vyhotovena v dánském, nizozemském, anglickém, finském, francouzském, německém, řeckém, irském, italském, portugalském, španělském a švédském jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost, v jediném prvopisu, jež bude uložen v archivu generálního tajemníka Rady Evropské unie, který předá ověřený opis každé smluvní straně.

Článek 6

Tato dohoda pozbude platnosti okamžikem vstupu v platnost Úmluvy.


Na důkaz čehož připojili zplnomocnění zástupci k této úmluvě své podpisy.

V Bruselu dne dvacátého šestého července tisíc devět set devadesát pět v anglickém, dánském, finském, francouzském, nizozemském, irském, italském, německém, portugalském, řeckém, španělském a švédském jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost v jediném prvopisu, jež bude uložen v archivu generálního tajemníka Rady Evropské unie.

Poznámky pod čarou

*) Text Úmluvy vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely ze dne 26. července 1995, která ještě nenabyla platnosti, protože nebyly splněny podmínky ve smyslu jejího či. 24 pro její vstup v platnost, je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva financí ČR.

Přesunout nahoru