Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 85/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky, vládou Francouzské republiky a vládou Slovenské republiky o majetkových důsledcích rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky na území Francie

Datum vyhlášení 11.08.2005
Uzavření smlouvy 23.06.2005
Platnost od 23.06.2005
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

85

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. června 2005 byla v Paříži podepsána Dohoda mezi vládou České republiky, vládou Francouzské republiky a vládou Slovenské republiky o majetkových důsledcích rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky na území Francie.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 5 dne 23. června 2005.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY, VLÁDOU FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY

O MAJETKOVÝCH DŮSLEDCÍCH ROZDĚLENÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY NA ÚZEMÍ FRANCIE

Vláda České republiky, vláda Francouzské republiky a vláda Slovenské republiky,

berouce v úvahu ústavní zákon z 13. listopadu 1992 o dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku,

berouce v úvahu československý ústavní zákon z 25. listopadu 1992 o zániku České a Slovenské Federativní Republiky,

se zřetelem k dohodě z 29. prosince 1992 o předání a převzetí majetku, k němuž má právo hospodaření Federální ministerstvo zahraničních věcí, sjednané mezi ministrem zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky, ministrem mezinárodních vztahů České republiky a ministrem zahraničních věcí Slovenské republiky,

se zřetelem ke smlouvě z 24. listopadu 1999 mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společném postupu při dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky a o jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku,

berouce v úvahu společné prohlášení Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva zahraničních věcí Slovenské republiky z 21. července 2003,

dohodly se takto:

Článek 1

Vláda Francouzské republiky bere na vědomí převod a rozdělení nemovitého majetku ve vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky na francouzském území na Českou republiku a Slovenskou republiku, nástupnické státy České a Slovenské Federativní Republiky, uskutečněné československým ústavním zákonem z 13. listopadu 1992, dohodou z 29. prosince 1992, smlouvou mezi Českou republikou a Slovenskou republikou z 24. listopadu 1999 a společným prohlášením Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva zahraničních věcí Slovenské republiky z 21. července 2003.

Článek 2

Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky uznávají, že se dohodly na rozdělení uvedeném v příloze, a zříkají se jakéhokoliv zpochybňování takto dohodnutého rozdělení jakoukoliv cestou, včetně soudní.

Článek 3

Vláda Francouzské republiky provede úkony spojené s převodem vlastnických listin a nechá je zapsat na úřadě hypotečních knih.

Článek 4

Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky spolupracují s vládou Francouzské republiky za účelem provedení úkonů uvedených v předchozím článku tím, že poskytují příslušným francouzským úřadům všechny informace, o které jsou požádány.

Článek 5

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem svého podpisu.


Na důkaz toho zástupci vlád, řádně k tomu zmocněni, podepsali tuto dohodu a připojili k ní svou pečeť.

Dáno v Paříži dne 23. června 2005, ve třech vyhotoveních, v českém, francouzském a slovenském jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Pavel FISCHER v. r.
velvyslanec České republiky

Za vládu Francouzské republiky
Jean-Pierre LAFON v. r.
generální sekretář
Ministerstvo zahraničních věcí

Za vládu Slovenské republiky
Mária KRÁSNOHORSKÁ v. r.
velvyslankyně Slovenské republiky


PŘÍLOHA

ROZDĚLENÍ NEMOVITÉHO MAJETKU ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY VE FRANCII MEZI ČESKOU REPUBLIKU A SLOVENSKOU REPUBLIKU

Podle ústavního zákona z 13. listopadu 1992 o dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku, podle dohody z 29. prosince 1992 o předání a převzetí majetku, k němuž má právo hospodaření Federální ministerstvo zahraničních věcí, sjednaného mezi ministrem zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky, ministrem mezinárodních vztahů České republiky a ministrem zahraničních věcí Slovenské republiky, jakož i podle smlouvy z 24. listopadu 1999 mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společném postupu při dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky a o jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku a podle společného prohlášení Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva zahraničních věcí Slovenské republiky:

I. se na Českou republiku převádějí vlastnické listy České a Slovenské Federativní Republiky k nemovitostem nacházejícím se na těchto adresách:

- 18, rue Bonaparte, Paris 6e

- 15, avenue Charles Floquet, Paris 7e

- 61-63, Rue des Entrepreneurs, Paris 15e

- 3-5, Rue du Capitaine Scott, Paris 15e

- 10-12, rue Frémicourt, Paris 15e

- 3-7, rue Alain Charrier, Paris 15e

- 83-85, rue de Javel, Paris 15e

- 35-37, Rue de Sevrés, Boulogne Billancourt (Hauts de Seine)

II. se na Slovenskou republiku převádějí vlastnické listy České a Slovenské Federativní Republiky k nemovitostem nacházejícím se na těchto adresách:

- 19, Rue de l’Annonciation, Paris 16e

- 8, rue Fallempin, Paris 15e

- 9-15, rue Georges Pithard, Paris 15e

- 9-11, rue Jean Maridor, Paris 15e

- 125, Rue du Ranelagh, Paris 16e

- 28, avenue d’Eylau, Paris 16e

- 1, rue Ehrmann, Strasbourg (67)

Přesunout nahoru