Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 7/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o přebírání osob na státních hranicích

Datum vyhlášení 10.01.2005
Uzavření smlouvy 22.05.1998
Platnost od 16.12.2004
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

7

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. května 1998 byla podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o přebírání osob na státních hranicích.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 odst. 1 dne 16. prosince 2004.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko

o přebírání osob na státních hranicích

Vláda České republiky a vláda Republiky Slovinsko, dále jen „smluvní strany“,

vedeny úmyslem omezit protiprávní migraci osob,

v souladu s vlastními zájmy upravit přebírání vlastních státních občanů a podmínky přebírání a policejního průvozu občanů třetích států a osob bez státní příslušnosti,

vycházejíce ze zásady vzájemnosti,

uznávajíce, že řešení protiprávní migrace osob je součástí celkového úsilí o evropskou spolupráci,

se dohodly takto:

Článek 1

(1) Každá ze smluvních stran převezme na území svého státu na žádost druhé smluvní strany bez zvláštních formalit každou osobu, která na území státu žádající smluvní strany nesplňuje nebo přestane splňovat platné podmínky pro vstup nebo pobyt, pokud je zjištěno nebo existuje domněnka, že tato osoba má občanství státu žádané smluvní strany.

(2) Žádající smluvní strana převezme tuto osobu zpět za stejných podmínek, jestliže se zjistí, že v době opuštění území státu žádající smluvní strany tato osoba neměla občanství státu žádané smluvní strany.

Článek 2

Každá ze smluvních stran je povinna, jestliže zamýšlí předat občana státu druhé smluvní strany, který vyžaduje zvláštní péči vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů, o tom uvědomit druhou smluvní stranu. Odpověď druhé smluvní strany, která informuje o místě a termínu převzetí takové osoby, musí být odeslána bez zbytečných odkladů, nejpozději do 7 dnů od uvědomění žádající smluvní strany.

Článek 3

(1) Každá smluvní strana převezme na žádost druhé smluvní strany na území svého státu občana třetího státu nebo osobu bez státní příslušnosti, která nesplňuje nebo přestala splňovat platné podmínky pro vstup nebo pobyt na území státu žádající smluvní strany, pokud je držitelem platného víza nebo povolení k pobytu žádané smluvní strany nebo je prokázáno nebo existuje domněnka, že vstoupila na území státu žádající smluvní strany přímou cestou poté, co pobývala na území státu žádané smluvní strany.

(2) Při provádění této dohody se budou smluvní strany snažit vyhostit občana třetího státu nebo osobu bez státní příslušnosti především do státu jejího původu.

(3) Žádost o převzetí občana třetího státu nebo osoby bez státní příslušnosti musí být podána bez zbytečného odkladu, i když její okamžité předání není z právních nebo věcných překážek možné.

(4) Žádaná smluvní strana je povinna na žádost žádající smluvní strany písemně odpovědět nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Odmítnutí převzetí musí být zdůvodněno.

(5) Příslušný orgán žádané smluvní strany převezme občana třetího státu nebo osobu bez státní příslušnosti, jejíž převzetí bylo dohodnuto, neprodleně, nejdéle však do 10 dnů od sdělení odpovědi příslušnému orgánu žádající smluvní strany. Předání občana třetího státu nebo osoby bez státní příslušnosti může být odloženo z důvodů právních nebo věcných překážek, nejdéle však o jeden rok. O těchto překážkách bude neodkladně informován příslušný orgán žádané smluvní strany.

(6) Převzetí občana třetího státu nebo osoby bez státní příslušnosti, která vyžaduje zvláštní pomoc, ošetřování nebo péči vzhledem k zdravotnímu stavu nebo věku, případně jsou-li potřebná ochranná nebo bezpečnostní opatření, se uskutečňuje za doprovodu. O předání a převzetí se sepíše ve dvojím vyhotovení protokol.

Článek 4

(1) Povinnost převzetí podle článku 3 neplatí tehdy, jestliže jde o:

a) občana třetího státu, s nímž má stát žádající smluvní strany společné státní hranice,

b) občana třetího státu nebo osobu bez státní příslušnosti, které bylo příslušným orgánem žádající smluvní strany po jejím vycestování z území státu žádané smluvní strany nebo po vstupu na území státu žádající smluvní strany vydáno povolení k pobytu nebo uděleno vízum, nebo

c) občana třetího státu nebo osobu bez státní příslušnosti, která pobývala nejméně posledních 6 měsíců na území státu žádající smluvní strany.

(2) Žádající smluvní strana převezme zpět občana třetího státu nebo osobu bez státní příslušnosti, pokud příslušný orgán žádané smluvní strany ve lhůtě 30 dnů po převzetí zjistí, že v době opuštění území státu žádající smluvní strany nebyly dány podmínky jeho převzetí stanovené touto dohodou.

Článek 5

Smluvní strany si budou vyměňovat vzory dokladů, které budou sloužit jako potvrzení

a) státního občanství států smluvních stran,

b) pobytu na území států smluvních stran povoleného občanům třetích států nebo osobám bez státní příslušnosti.

Článek 6

(1) Každá ze smluvních stran převezme k policejnímu průvozu přes území svého státu občana třetího státu nebo osobu bez státní příslušnosti, jestliže o to druhá smluvní strana požádá a převzetí zajistí v cílovém státě, popřípadě v ostatních průvozních státech. Žádost o policejní průvoz musí obsahovat kromě osobních údajů převážené osoby i prohlášení, že je zajištěno její převzetí v cílovém státě, popřípadě v ostatních průvozních státech, jakož i místo a dobu předání osoby.

(2) Policejní průvoz může být odepřen, jestliže občanu třetího státu nebo osobě bez státní příslušnosti:

a) v cílovém státě, popřípadě v ostatních průvozních státech hrozí nebezpečí nelidského zacházení nebo trestu smrti nebo ohrožení jejího života nebo svobody z důvodů její rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo z důvodů jejích politických názorů,

b) v cílovém státě, popřípadě v ostatních průvozních státech, hrozí trestní stíhání.

Článek 7

(1) Policejní průvoz zabezpečují příslušné orgány žádané smluvní strany v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy.

(2) Žádající smluvní strana převezme zpět osobu převzatou k policejnímu průvozu, jestliže nejsou splněny podmínky podle článku 6 odst. 1 nebo jsou dány okolnosti, jež podle článku 6 odst. 2 policejní průvoz znemožňují.

Článek 8

(1) Žádost o policejní průvoz se podává a vyřizuje přímou cestou mezi příslušnými orgány smluvních stran. Žádost musí obsahovat:

a) prohlášení, že jsou splněny podmínky podle článku 6 odst. 1,

b) prohlášení, že nejsou známy okolnosti, jež podle článku 6 odst. 2 policejní průvoz znemožňují.

(2) Příslušné orgány žádané smluvní strany zajistí v dohodě s příslušnými orgány žádající smluvní strany policejní průvoz v nejkratším možném termínu. Jestliže je žádost odepřena vzhledem k nedostatku potřebných podmínek, je třeba neprodleně sdělit žádající smluvní straně důvody odepření.

Článek 9

Při provádění této dohody předává žádající smluvní strana dle možností a potřeb následující informace o:

a) osobních údajích a, pokud je to nezbytné, i osobních údajích členů rodiny dotčené osoby, např. jméno, příjmení a, jsou-li zjištěna, i ostatní jména, pod kterými je nebo byla osoba známa, datum a místo narození, pohlaví a státní občanství,

b) cestovním pasu, jiném cestovním dokladu nebo jiném dokladu totožnosti s uvedením čísla, data vydání, vydávajícího orgánu, místa vydání a údajů o platnosti,

c) dalších údajích potřebných ke zjištění totožnosti,

d) povolení k pobytu a vízech vydaných státy smluvních stran nebo třetími státy, trase a průběhu cesty a jízdních dokladech,

e) adresách pobytu ve státě žádané smluvní strany a údajích, které mohou prokázat nebo věrohodně doložit, že dotčená osoba pobývala na území státu žádané smluvní strany,

f) místu a době předání dotčené osoby,

g) datu a způsobu vstupu dotčené osoby na území státu žádající smluvní strany,

h) případné potřebě ochranných nebo bezpečnostních opatření,

i) jazykových znalostech dotčené osoby, zejména o nutnosti poskytnutí tlumočníka,

j) zdravotním stavu, je-li vyžadována zvláštní péče.

Článek 10

Smluvní strany nakládají s osobními údaji, které si sdělují pro potřebu provádění této dohody a ochraňují je, v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Vzhledem k tomu

a) užívá žádaná smluvní strana sdělené osobní údaje pouze za účelem provádění této dohody,

b) každá smluvní strana informuje druhou smluvní stranu na její žádost o způsobu použití sdělených osobních údajů,

c) se sdělenými osobními údaji mohou nakládat pouze příslušné orgány zmocněné k provádění této dohody. Dalším osobám smějí být předány jen na základě písemného svolení té smluvní strany, jež je sdělila.

Článek 11

(1) Náklady spojené s předáváním osob na státní hranice žádané smluvní strany podle článků 1 až 4 včetně případného zpětného převzetí osob nese žádající smluvní strana.

(2) Náklady spojené s policejním průvozem osob podle článků 6 až 8, včetně případného zpětného předání občanů třetích států nebo osob bez státní příslušnosti, nese žádající smluvní strana.

(3) Smluvní strany zabezpečí nejméně nákladný a nejvhodnější způsob policejního průvozu.

Článek 12

(1) Příslušnými orgány k provádění této dohody jsou:

- v České republice Ministerstvo vnitra České republiky,

- v Republice Slovinsko Ministerstvo vnitra Republiky Slovinsko.

(2) Smluvní strany si vzájemně sdělí diplomatickou cestou do 30 dnů ode dne vstupu Dohody v platnost:

a) kontaktní místa příslušná k podávání a vyřizování žádostí a způsoby jejich vzájemného vyrozumívání,

b) hraniční přechody, na nichž budou osoby předávány,

c) doklady, na základě kterých se prokazuje nebo zakládá domněnka státního občanství osob podle článků 1 a 2,

d) kontaktní místa, způsoby a postupy při hrazení nákladů vyplývajících z článku 11.

Článek 13

(1) Tato dohoda vstoupí v platnost uplynutím 30 dnů ode dne výměny diplomatických not, jimiž si smluvní strany sdělí, že byly splněny vnitrostátní právní podmínky pro její vstup v platnost.

(2) Každá ze smluvních stran může pozastavit provádění této dohody zcela nebo zčásti, s výjimkou článků 1 a 2, jestliže to vyžaduje zajištění ochrany bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo zdraví občanů. O přijetí nebo odvolání takového opatření se smluvní strany neodkladně informují diplomatickou cestou.

(3) Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá smluvní strana ji může kdykoliv vypovědět písemným oznámením diplomatickou cestou. V takovém případě Dohoda pozbude platnosti uplynutím 90 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.


Dáno v Lublani dne 22. května 1998 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovinském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
JUDr. Cyril Svoboda v. r.
ministr vnitra

Za vládu Republiky Slovinsko
Mirko Bandelj v. r.
ministr vnitra

Přesunout nahoru