Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 68/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Státním úřadem pro cestovní ruch Argentinské republiky

Datum vyhlášení 28.06.2005
Uzavření smlouvy 21.04.2005
Platnost od 21.04.2005
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

68

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. dubna 2005 byla v Buenos Aires podepsána Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Státním úřadem pro cestovní ruch Argentinské republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11, druhý odstavec, dne 21. dubna 2005.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Státním úřadem pro cestovní ruch Argentinské republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky a Státní úřad pro cestovní ruch Argentinské republiky, dále jen „Strany“:

vedeny přesvědčením, že cestovní ruch je důležitým a pozitivním nástrojem pro hospodářský rozvoj a zmírnění chudoby, lepší porozumění mezi národy a ochranu a propagaci sociálních a kulturních identit, jakož i osobní a kolektivní duchovní obohacení,

uznávajíce jako řídící zásady svých vzájemných vztahů a aktivit plánovaných v rámci této dohody zaměření a doporučení Světového etického kodexu pro cestovní ruch přijatého na XIII. Valném shromáždění Světové organizace cestovního ruchu,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Strany přijmou a na příslušných úrovních projednají opatření, která přispějí k rozvoji cestovního ruchu mezi oběma státy, a dle svých možností podniknou kroky vedoucí k tomuto cíli.

Článek 2

Strany si budou vyměňovat užitečné informace a platnou legislativu týkající se ubytování, asociací a podniků, profesionálních aktivit v cestovním ruchu, a veškeré další právní úpravy, která by se přímo či nepřímo dotýkala rozvoje turistického sektoru.

Článek 3

Strany podpoří výměnu odborníků a konzultantů, výměnu zkušeností a znalostí, a prostudují všechny návrhy týkající se vzájemného poskytnutí stipendií a stáží s cílem přizpůsobit přípravu lidských zdrojů potřebám a poptávce turistického sektoru.

Článek 4

Strany se budou vzájemně podporovat v reklamních kampaních, v šíření informací a při propagaci, ve vzájemné výměně tiskového a audiovizuálního materiálu a ve využití možností, které nabízejí nové informační technologie, a jejich prostřednictvím nabízet své turistické služby poptávce protistrany.

Zároveň podpoří za stejným účelem návštěvy zástupců specializovaných informačních a propagačních agentur a turistických operátorů.

Článek 5

Strany se podělí o své nejlepší zkušenosti s udržitelným rozvojem cestovního ruchu, se zachováním svých kulturních a přírodních zajímavostí určených k turistickému využití, se zlepšováním kvality služeb v oblasti cestovního ruchu a se sociální a hospodářskou propagací místních incomingových subjektů prostřednictvím cestovního ruchu.

Článek 6

V zájmu propagace svých turistických zajímavostí se každá strana v rámci svých možností bude zúčastňovat výstav, kongresů, veletrhů nebo jiných turistických aktivit organizovaných druhou stranou.

Článek 7

Strany se budou vzájemně informovat o možnostech investičních projektů v oblasti cestovního ruchu a budou podporovat společnou účast podniků a soukromého kapitálu na investicích v oblasti cestovního ruchu, a to jak na vlastních trzích, tak na trzích třetích zemí.

Článek 8

Strany budou pracovat v rámci Světové organizace cestovního ruchu za účelem rozvoje a podpory přijetí doporučených vzorů a postupů, které usnadní cestovní ruch na mezinárodní úrovni. Za tímto účelem si strany poskytnou vzájemnou asistenci v otázkách spolupráce a efektivní účasti na pracovních programech Světové organizace cestovního ruchu.

Článek 9

Strany vytvoří smíšenou komisi, jejímž úkolem bude sledovat a hodnotit uskutečněnou činnost v rámci této dohody. Komise se bude scházet střídavě v jednom z účastnických států každé 2 (dva) roky.

Článek 10

Žádné z ustanovení této dohody nesmí být vykládáno v rozporu se závazky České republiky vyplývajícími z jejího členství v Evropské unii.

Vzniknou-li rozdíly ve výkladu a aplikaci této dohody, budou řešeny společnou dohodou mezi oběma stranami.

Článek 11

Dohoda je sjednána na dobu pěti let, poté bude automaticky prodlužována na dalších pět let, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví s šesti měsíční výpovědní lhůtou, což neovlivní pokračování již probíhajících programů a aktivit.

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu a může být změněna pouze písemným ujednáním obou stran.


Dáno v Buenos Aires dne 21. dubna 2005 ve dvou vyhotoveních, v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Ivan Přikryl v. r.
náměstek ministra

Za Státní úřad pro cestovní ruch Argentinské republiky
Carlos Enrique Meyer v. r.
tajemník pro cestovní ruch

Přesunout nahoru