Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 6/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Bezpečnostní dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností

Datum vyhlášení 10.01.2005
Uzavření smlouvy 25.05.2004
Platnost od 01.12.2004
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

6

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. května 2004 byla podepsána Bezpečnostní dohoda mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 14 odst. 1 dne 1. prosince 2004.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


BEZPEČNOSTNÍ DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky

o vzájemné ochraně utajovaných skutečností

Vláda České republiky a vláda Italské republiky, dále jen „smluvní strany“, se v zájmu ochrany utajovaných skutečností předávaných přímo či prostřednictvím správních orgánů nebo soukromých subjektů, které mohou mít přístup k utajovaným skutečnostem státu druhé ze smluvních stran, a v rámci vládních zakázek či jiných aktivit podléhajících dozoru kompetentních bezpečnostních úřadů států smluvních stran, dohodly na následujících opatřeních:

Článek 1

Rozsah platnosti

1. Tato Bezpečnostní dohoda (dále jen „Dohoda“) bude základem pro všechny aktivity, které, v souladu s vnitrostátními právními předpisy, zahrnují výměnu utajovaných skutečností mezi smluvními stranami nebo prostřednictvím správních orgánů či soukromých subjektů jejich států v následujících případech:

a) spolupráce mezi smluvními stranami v oblasti národní obrany a v dalších otázkách týkajících se národní bezpečnosti,

b) spolupráce a součinnost v rámci kontraktů a v jiných vztazích mezi veřejnými a soukromými subjekty států smluvních stran v oblasti národní obrany a v dalších otázkách týkajících se národní bezpečnosti,

c) prodej zařízení, výrobků a technologií.

2. Tato Dohoda nesmí ovlivnit závazky smluvních stran plynoucí z jiných mezinárodních dohod a nesmí být užita proti zájmům, bezpečnosti a územní celistvosti jiných států.

Článek 2

Vymezení pojmů

Pro účely této Dohody:

a) Utajovanými skutečnostmi se rozumí:

v České republice:

všechny informace, dokumenty nebo materiály, bez ohledu na jejich fyzickou formu, kterým byl v souladu s vnitrostátními právními předpisy přidělen stupeň utajení a které je třeba příslušným způsobem chránit.

v Italské republice:

všechny informace, dokumenty nebo materiály ve smyslu níže uvedených definic, případně všechny jiné informace, aktivity a jiné záležitosti, kterým je přidělen stupeň utajení.

b) Utajovanou písemností se rozumí:

všechny druhy záznamu utajovaných skutečností bez ohledu na jeho formu či fyzické charakteristiky, což mimo jiné zahrnuje psaný a tištěný materiál, štítky a pásky pro automatické zpracování dat, mapy, tabulky, fotografie, malby, kresby, rytiny, náčrtky, pracovní poznámky a podklady, uhlové papíry a inkoustové pásky či jakýmkoliv způsobem nebo postupem získané reprodukce, zvukové, hlasové, magnetické, elektronické, optické či video záznamy v jakékoliv formě, přenosné vybavení pro automatické zpracování dat obsahující rezidentní počítačová záznamová média, a rovněž výměnná počítačová záznamová média.

c) Utajovaným materiálem se rozumí:

všechny předměty či součásti strojního vybavení, prototyp, vybavení, zbraň apod., zhotovenou strojově či ručně a ať již vyrobenou či v procesu výroby, které byl přidělen stupeň utajení.

d) Stupněm utajení se rozumí:

označení stanovující úroveň ochrany utajované skutečnosti v souladu s příslušnými právními předpisy států smluvních stran.

e) Utajovaným kontraktem se rozumí:

dohoda mezi dvěma či více správními orgány či soukromými subjekty, která zakládá a vymezuje vynutitelná práva a závazky mezi nimi a která obsahuje či zahrnuje utajované skutečnosti.

f) Kontrahentem nebo subkontrahentem se rozumí:

fyzická nebo právnická osoba, která je právně způsobilá uzavřít kontrakt.

g) Porušením bezpečnosti se rozumí:

úkon či opomenutí v rozporu s vnitrostátními právními předpisy, jehož důsledkem může být ohrožení či kompromitace utajovaných skutečností.

h) Bezpečnostní kompromitací se rozumí:

fakt, že utajované skutečnosti byly vcelku nebo zčásti zpřístupněny osobám či subjektům, které nemají příslušné bezpečnostní osvědčení či potvrzení, nebo státům, kterým nebyl na základě dohody mezi smluvními stranami umožněn přístup k těmto skutečnostem, či fakt, že utajované skutečnosti byly vystaveny riziku takového zpřístupnění.

i) Přehledem bezpečnostních aspektů se rozumí:

dokument vydaný k tomu příslušným úřadem jako součást jakéhokoliv utajovaného kontraktu či subkon-traktu, který popisuje bezpečnostní požadavky či ty součásti kontraktu, které vyžadují bezpečnostní ochranu.

j) Přehledem utajovaných skutečností se rozumí:

seznam skutečností souvisejících s jednotlivými aspekty utajovaného kontraktu, které je nutno utajit, a stupňů utajení takovým skutečnostem přiřazených. Tento seznam může být připojen k „Přehledu bezpečnostních aspektů“ či do něj zapracován.

k) Bezpečnostním osvědčením osoby se rozumí:

kladné rozhodnutí pověřeného úřadu založené na výsledcích šetření, jehož účelem je ověřit loajalitu a důvěryhodnost osoby a ověřit splnění dalších podmínek stanovených vnitrostátními právními předpisy. Na základě tohoto pozitivního rozhodnutí je příslušné osobě umožněno seznamovat se a nakládat s utajovanými skutečnostmi určitého stupně.

l) Bezpečnostním potvrzením organizace se rozumí:

kladné rozhodnutí pověřeného úřadu založené na výsledcích šetření, jehož účelem je ověřit fyzické a organizační předpoklady veřejného či soukromého subjektu patřičně chránit utajované skutečnosti, jakož i ověřit splnění dalších podmínek stanovených vnitrostátními právními předpisy. Na základě tohoto pozitivního rozhodnutí je příslušnému subjektu umožněno seznamovat se a nakládat s utajovanými skutečnostmi určitého stupně.

m) „Nutnost být obeznámen“ je:

princip, v souladu s nímž je možné umožnit přístup k utajovaným skutečnostem pouze té osobě, která má prokazatelnou potřebu se s nimi seznamovat kvůli plnění svých oficiálních úkolů, v jejichž rámci byly utajované skutečnosti předány subjektům státu přijímající smluvní strany.

n) Kompetentním bezpečnostním úřadem se rozumí:

úřad, který je v souladu s vnitrostátními právními předpisy odpovědný za ochranu utajovaných skutečností.

Tyto úřady jsou uvedeny v článku 7 této Dohody.

o) Třetí stranou se rozumí:

mezinárodní organizace či stát, který není smluvní stranou této Dohody.

Článek 3

Ochrana utajovaných skutečností

1. V souladu s vnitrostátními právními předpisy a postupy podniknou smluvní strany příslušná opatření k ochraně utajovaných skutečností, které budou předány, obdrženy, vytvořeny či rozpracovávány v důsledku jakékoliv dohody či vztahu mezi smluvními stranami a subjekty jejich států. Smluvní strany poskytnou všem předaným, obdrženým, vytvořeným a rozpracovávaným utajovaným skutečnostem stejný stupeň bezpečnostní ochrany, jaký je uplatňován v případě vlastních utajovaných skutečností srovnatelného stupně utajení ve smyslu článku 4 této Dohody.

2. Přijímající smluvní strana nebo subjekty jejího státu nepoužijí pro přijaté utajované skutečnosti nižší stupeň utajení ani nesníží jejich stupeň utajení bez předchozího písemného souhlasu kompetentního bezpečnostního úřadu státu smluvní strany původce. Smluvní strana původce bude přijímající smluvní stranu informovat o jakýchkoliv změnách ve stupni utajení předaných utajovaných skutečností.

3. Překlad a kopírování dokumentů klasifikovaných PŘÍSNĚ TAJNÉ/SEGRETISSIMO je možné provádět pouze na základě písemného souhlasu kompetentního úřadu státu předávající smluvní strany.

4. Utajované skutečnosti či materiál budou ničeny takovým způsobem, aby bylo účinně zabráněno možnosti rekonstrukce utajovaných skutečností vcelku nebo zčásti.
Ničení PŘÍSNĚ TAJNÝCH/SEGRETISSIMO utajovaných skutečností a materiálu nebude prováděno. Tyto skutečnosti a materiál budou navráceny kompetentnímu bezpečnostnímu úřadu státu předávající smluvní strany.

5. Přístup do lokalit a zařízení, kde probíhají aktivity zahrnující utajované skutečnosti či kde jsou utajované skutečnosti uloženy, bude omezen na osoby, kterým bylo uděleno osvědčení o bezpečnostní prověrce a které vzhledem ke své funkci či pracovnímu zařazení mají „nutnost být obeznámen“.

6. Žádná ze smluvních stran nepostoupí přijaté utajované skutečnosti třetí straně bez předchozího povolení kompetentního bezpečnostního úřadu státu smluvní strany, která tyto skutečnosti poskytla.
Tato Dohoda nebude žádnou ze smluvních stran využita jako nástroj k získání utajovaných skutečností, které druhá ze smluvních stran získala od třetí strany.

7. Každá ze smluvních stran bude zajišťovat dohled nad dodržováním bezpečnostních právních předpisů, směrnic a postupů ze strany veřejných nebo soukromých subjektů, které mají v držení, vytvářejí, rozpracovávají či používají utajované skutečnosti státu druhé smluvní strany, a to mimo jiné za pomoci inspekční činnosti.

Článek 4

Stupně utajení

1. Stupně utajení skutečností předávaných v rámci této Dohody jsou:

- v České republice VYHRAZENÉ, DŮVĚRNÉ, TAJNÉ a PŘÍSNĚ TAJNÉ.

- v Italské republice RESERVATO, RISERVATISSIMO, SEGRETO a SEGRETISSIMO.

2. Smluvní strany se shodly na následující srovnatelnosti vnitrostátních stupňů utajení:

Česká republikaItalská republika
PŘÍSNĚ TAJNÉSEGRETISSIMO
TAJNÉSEGRETO
DŮVĚRNÉRISERVATISSIMO
VYHRAZENÉRISERVATO

Článek 5

Bezpečnostní osvědčení a potvrzení

1. Každá ze smluvních stran zajistí, že každá osoba, která vzhledem ke své funkci či pracovnímu zařazení vyžaduje přístup k utajovaným skutečnostem stupně DŮVĚRNÉ/RISERVATISSIMO a vyšších, bude držitelem platného příslušného bezpečnostního osvědčení osoby vydaného kompetentním bezpečnostním úřadem či jiným úřadem patřičně pověřeným v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

2. Prověrky osob související s bezpečnostním osvědčením osoby, na jehož základě může být osobě povolen přístup k utajovaným skutečnostem bez bezpečnostního rizika, provedené před vydáním takového osvědčení, budou prokazovat loajalitu a důvěryhodnost osoby a to, že navrhovaná osoba splňuje další podmínky stanovené vnitrostátními právními předpisy.

3. Na základě žádosti budou úřady států smluvních stran, s přihlédnutím k příslušným vnitrostátním právním předpisům, spolupracovat ve věcech bezpečnostního prověřování týkajících se a předcházejících vydání bezpečnostních osvědčení osob a bezpečnostních potvrzení organizací. V této věci mohou příslušné kompetentní bezpečnostní úřady schválit specifická opatření.

4. Smluvní strany budou vzájemně uznávat bezpečnostní osvědčení osob a bezpečnostní potvrzení organizací vydané v souladu s právními předpisy příslušných států. Vzájemná porovnatelnost bezpečnostních osvědčení a potvrzení se řídí tabulkou srovnatelnosti v článku 4 odstavci 2 této Dohody.

5. Kompetentní bezpečnostní úřady si budou navzájem sdělovat informace o všech změnách ve věci bezpečnostních osvědčení osob a potvrzení organizací, a to zejména v souvislosti s odebráním takových osvědčení či potvrzení či snížením jejich stupně.

Článek 6

Zpřístupňování utajovaných skutečností

1. Předání utajovaných skutečností třetí straně na základě této Dohody se může uskutečnit pouze na základě písemného souhlasu kompetentního bezpečnostního úřadu státu předávající smluvní strany, který může ve věci předávání stanovit další omezení.

2. Každá ze smluvních stran zajistí, že utajované skutečnosti přijaté od druhé ze smluvních stran budou používány pouze pro ten účel, pro který byly uvolněny.

Článek 7

Kompetentní bezpečnostní úřady

1. Kompetentní bezpečnostní úřady odpovědné za realizaci této Dohody a za relevantní kontrolu všech jejích aspektů jsou:

V České republice:V Italské republice:
Národní bezpečnostní úřad
P.O. Box
49 150 06 Praha 56
ČESKÁ REPUBLIKA
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Autorita Nazionale per la Sicurezza
CESIS - III° Reparto U.C.Si.
Via della Pineta Sacchetti, n. 216
00168 Roma
ITALIA

Smluvní strany se zavazují, že kompetentní bezpečnostní úřady jejich států budou patřičně dodržovat ustanovení této Dohody.

2. Kompetentní bezpečnostní úřad poskytne na základě žádosti druhému kompetentnímu bezpečnostnímu úřadu informace týkající se vlastní bezpečnostní organizace a postupů k porovnání, aby tak bylo možné udržet stejné bezpečnostní standardy. Oba kompetentní bezpečnostní úřady umožní inspekční návštěvy pověřených zástupců v obou státech. Takové návštěvy musí být schváleny oběma kompetentními bezpečnostními úřady.

Článek 8

Návštěvy

1. Návštěvy prostor, ve kterých vznikají utajované skutečnosti, ve kterých je s nimi nakládáno či ve kterých jsou uloženy, případně prostor, kde probíhají aktivity ve smyslu článku 1 této Dohody, budou kompetentním bezpečnostním úřadem příslušného státu povoleny návštěvníkům ze státu druhé smluvní strany pouze v případech, kdy bylo předem získáno písemné povolení tohoto úřadu. Takové povolení bude udělováno pouze osobám, které byly bezpečnostně prověřeny a splňují podmínku „nutnosti být obeznámeny“.

2. Postupy týkající se návštěv budou vypracovány a schváleny oběma kompetentními bezpečnostními úřady.

3. Obě smluvní strany zajistí ochranu osobních údajů návštěvníků v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.

Článek 9

Průmyslová bezpečnost

1. Pokud má jedna ze smluvních stran, úřady či subjekty jejího státu v úmyslu zadat utajovaný kontrakt dle článku 1 této Dohody, který bude naplňován na území státu druhé smluvní strany, převezme odpovědnost za ochranu utajovaných skutečností souvisejících s tímto kontraktem smluvní strana toho státu, ve kterém bude kontrakt plněn, a to v souladu s vlastními právními předpisy.

2. Dříve, než budou kontrahentovi nebo perspektivnímu kontrahentovi ze státu jedné ze smluvních stran předány jakékoliv utajované skutečnosti obdržené od druhé ze smluvních stran, přijímající smluvní strana podnikne následující opatření:

a) vystaví kontrahentům či perspektivním kontrahentům příslušné bezpečnostní potvrzení, pokud tito kontrahenti splňují podmínky pro jeho vydání;

b) vystaví všem osobám, jejichž pracovní úkoly vyžadují přístup k utajovaným skutečnostem, příslušné bezpečnostní osvědčení, pokud tyto osoby splňují podmínky pro jeho vydání;

c) zajistí, aby všechny osoby, které mají přístup k přijatým utajovaným skutečnostem, byly příslušným způsobem poučeny o bezpečnostních pravidlech a o svých povinnostech v této oblasti. Všechny takové osoby musí písemně potvrdit, že plně pochopily své povinnosti a že si jsou vědomy následků plynoucích z právních předpisů jejich státu v případech, kdy jsou utajované skutečnosti záměrně nebo z nedbalosti zpřístupněny neoprávněným osobám.

3. Smluvní strany zajistí, že každý utajovaný kontrakt mezi veřejnými a/nebo soukromými subjekty států smluvních stran bude obsahovat patřičný „Přehled bezpečnostních aspektů“ zahrnující v sobě rovněž „Přehled uvolněných utajovaných skutečností a jejich stupňů utajení“.

4. Kompetentní bezpečnostní úřad státu, kde bude kontrakt plněn, uplatní v případě tohoto kontraktu stejná bezpečnostní opatření, jaká jsou platná pro vnitrostátní kontrakty ekvivalentního stupně utajení.

5. Seznam perspektivních subkontrahentů ucházejících se o utajované subkontrakty bude kontrahentem v předstihu předán ke schválení kompetentnímu bezpečnostnímu úřadu. Pokud budou perspektivní subkontrahenti schváleni, kompetentní bezpečnostní úřad zajistí, že budou muset splnit stejné bezpečnostní požadavky, jaké byly stanoveny pro kontrahenta.

6. Smluvní strany zajistí, že oznámení o všech utajovaných kontraktech či subkontraktech bude předem zasláno kompetentnímu bezpečnostnímu úřadu toho státu, kde bude kontrakt či subkontrakt plněn.
Kompetentnímu bezpečnostnímu úřadu toho státu, v němž bude kontrakt plněn, budou zaslány dvě kopie „Přehledu bezpečnostních aspektů“.

7. Smluvní strany budou zajišťovat ochranu autorských práv, práv k průmyslovému vlastnictví (včetně patentových práv) a jakákoliv další práva spojená s utajovanými skutečnostmi předanými mezi jejich státy.

Článek 10

Předávání utajovaných skutečností

1. Utajované skutečnosti budou obvykle předávány prostřednictvím diplomatické, vojenské či jiné kurýrní služby schválené kompetentními bezpečnostními úřady. Přijímající kompetentní bezpečnostní úřad potvrdí příjem utajovaných skutečností a postoupí je příjemci v souladu s vlastními vnitrostátními právními předpisy.

2. Pokud má být přepravována objemná zásilka obsahující utajované skutečnosti, kompetentní bezpečnostní úřady po vzájemné dohodě stanoví způsob přepravy, dopravní trasu a bezpečnostní opatření pro každý jednotlivý případ.

3. Je možné použít další schválené způsoby přenosu či předávání utajovaných skutečností včetně elektromagnetických prostředků, pokud je schválí kompetentní bezpečnostní úřady.

Článek 11

Porušení bezpečnosti a kompromitace

1. V případě porušení bezpečnosti, které vyústí v kompromitaci nebo předpokládanou kompromitaci utajovaných skutečností původem od druhé ze smluvních stran či od ní přijatých, kompetentní bezpečnostní úřad, v jehož státě ke kompromitaci došlo, bezodkladně uvědomí kompetentní bezpečnostní úřad státu druhé smluvní strany a, v souladu s vnitrostátními právními předpisy, podnikne všechna opatření k vyšetření takové události. Úřady státu druhé smluvní strany budou v případě potřeby při vyšetřování spolupracovat.

2. Pokud dojde ke kompromitaci na území třetího státu, podnikne kroky popsané v odstavci 1 kompetentní bezpečnostní úřad státu odesílající smluvní strany.

3. V každém případě bude druhá smluvní strana informována o výsledcích vyšetřování a bude jí poskytnuta závěrečná zpráva o příčinách události a rozsahu škod.

Článek 12

Urovnání sporů

Všechny spory týkající se výkladu či provádění této Dohody budou vyřešeny smírně jednáním mezi kompetentními úřady obou států či, nebude-li možné dosáhnout přijatelného řešení, mezi pověřenými zástupci smluvních stran.

Článek 13

Různé

1. Výdaje, které smluvní straně vzniknou v souvislosti s prováděním této Dohody, druhá smluvní strana nehradí.

2. Každá ze smluvních stran a úřady jejich států budou nápomocny pracovníkům ze státu druhé smluvní strany pracujícím či uplatňujícím práva v souladu s ustanoveními této Dohody ve státě partnerské smluvní strany.

3. Pokud to bude potřebné, kompetentní bezpečnostní úřady států smluvních stran budou vzájemně konzultovat specifické technické aspekty týkající se realizace této Dohody a mohou po vzájemné dohodě vydávat k této Dohodě pro každý jednotlivý případ doplňující a specificky zaměřené bezpečnostní protokoly.

Článek 14

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Tato Dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy států obou smluvních stran a vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího poté, kdy bylo přijato pozdější z písemných oznámení, kterými si obě smluvní strany sdělí, že byly splněny podmínky stanovené vnitrostátními právními předpisy pro vstup této Dohody v platnost.
Každá ze smluvních stran může tuto Dohodu kdykoliv písemně vypovědět. V takovém případě bude platnost Dohody ukončena 6 (šest) měsíců po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
Bez ohledu na ukončení platnosti Dohody bude s utajovanými skutečnostmi předanými na základě této Dohody nakládáno i nadále v souladu s ustanoveními v této Dohodě popsanými.

2. Tato Dohoda může být měněna a doplňována na základě vzájemného souhlasu obou smluvních stran. Takové změny a úpravy musí být provedeny písemně a vstoupí v platnost v souladu s odstavcem 1 tohoto článku.

3. Každá ze smluvních stran bez odkladu uvědomí druhou smluvní stranu o všech změnách ve svých vnitrostátních právních předpisech, které by mohly mít vliv na ochranu utajovaných skutečností, kterých se tato Dohoda týká. V takovém případě budou smluvní strany konzultovat potřebnost změn této Dohody. Do doby provedení změn bude s utajovanými skutečnostmi nakládáno i nadále v souladu se zde popsanými ustanoveními, pokud předávající smluvní strana písemně nepožádá o jiná opatření.


Na důkaz toho níže uvedení zástupci, patřičným způsobem k tomu zmocněni svými vládami, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Praze dne 25. května 2004 v českém a italském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Mgr. Jan Mareš v. r.
ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Za vládu Italské republiky
prefekt Emilio del Mese v. r.
generální tajemník Výkonného výboru bezpečnosti a informačních služeb Italské republiky

Přesunout nahoru