Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 58/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Antidopingové úmluvě

Datum vyhlášení 18.05.2005
Uzavření smlouvy 12.09.2002
Ratifikace Smlouvy 12.01.2005
Platnost od 01.05.2005
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

58

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. září 2002 byl ve Varšavě přijat Dodatkový protokol k Antidopingové úmluvě*) a téhož dne byl též podepsán jménem České republiky.

S Dodatkovým protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dodatkový protokol ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Dodatkového protokolu, dne 12. ledna 2005.

Dodatkový protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 5 odst. 1 dne 1. dubna 2004. Pro Českou republiku vstoupil v platnost na základě odstavce 2 téhož článku dne 1. května 2005.

Anglické znění Dodatkového protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Dodatkový protokol

k Antidopingové úmluvě

Státy, které jsou smluvními stranami tohoto Protokolu k Antidopingové úmluvě (ETS Č.135), podepsané ve Štrasburku 16. listopadu 1989 ( dále jen „Úmluva“),

berouce v úvahu, že uzavření všeobecné dohody o vzájemném uznávání antidopingových kontrol, jak je uvedeno v článcích 4.3.d a 7.3.b Úmluvy, zvýší efektivitu těchto kontrol cestou zlepšené harmonizace, průhlednosti a účinnosti existujících i budoucích bilaterálních a multilaterálních dopingových dohod sjednaných v této oblasti a tím, že se posílí autorita takových kontrol v situaci, kdy žádná dohoda v tomto smyslu neexistuje,

přejíce si nadále rozšířit a posílit uplatňování ustanovení Úmluvy,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Vzájemné uznávání dopingových kontrol

1. Majíce na zřeteli ustanovení článků 3.2, 4.3.d a 7.3.b Úmluvy, smluvní strany budou vzájemně uznávat pravomoc sportovních nebo národních antidopingových organizací provádět dopingové kontroly sportovců a sportovkyň pocházejících z jiných států smluvních stran Úmluvy, na svém území, v souladu s vnitřními předpisy hostitelského státu. Výsledky těchto kontrol budou současně oznámeny národní antidopingové organizaci a národní sportovní federaci sportovců a sportovkyň, kterých se to týká, národní antidopingové organizaci hostitelského státu a mezinárodní sportovní federaci.

2. Smluvní strany přijmou taková opatření, která jsou nezbytná pro provádění takových kontrol, které mohou doplňovat kontroly prováděné na základě dříve uzavřených bilaterálních nebo jiných zvláštních dohod. K zajištění souladu s mezinárodně uznávanými standardy, získají sportovní nebo národní antidopingové organizace osvědčení, potvrzující, že jsou v souladu s kvalitativními normami ISO (Mezinárodní organizace pro standardizaci a normalizaci) pro dopingové kontroly uznávanými Monitorovací skupinou zřízenou na základě článku 10 Úmluvy.

3. Smluvní strany budou obdobně uznávat i oprávnění Světové antidopingové agentury (WADA) a dalších organizací pro dopingové kontroly působících s jejím pověřením, provádět kontroly svých sportovců a sportovkyň mimo soutěže jak na svém území, tak kdekoli jinde. Výsledky testů těchto sportovců a sportovkyň budou sdělovány příslušné národní antidopingové agentuře. Každá taková kontrola bude prováděna po dohodě se sportovními organizacemi, jak je uvedeno v článku 4.3.C Úmluvy v souladu s platnými předpisy a ustanoveními právního řádu hostitelského státu.

Článek 2

Posílení praktické aplikace Úmluvy

1. Monitorovací skupina zřízená podle článku 10 Úmluvy bude dohlížet na uplatňování a realizaci Úmluvy ve vztahu ke každé ze smluvních stran. Tento dohled bude prováděn hodnotící skupinou, jejíž členové budou pro tento účel jmenováni Monitorovací skupinou. Členové hodnotící skupiny budou vybráni na základě jejich všeobecně uznávané odbornosti v oblasti boje proti dopingu.

2. Hodnotící skupina bude zkoumat národní zprávy, které předem předloží smluvní strany, a uskuteční návštěvy na všech místech, kde to bude nutné. Na základě svých pozorování, předloží Monitorovací skupině hodnotící zprávu, jak je Úmluva uplatňována, s jejími vlastními závěry a možnými doporučeními. Hodnotící zprávy budou veřejně přístupné. Smluvní strana, které se to týká, má právo předložit k závěrům hodnotící skupiny vyjádření, které se stane součástí zprávy.

3. Národní zprávy budou připraveny a hodnotící návštěvy vykonány podle časového rozvrhu, který přijme Monitorovací skupina po projednání s příslušnými smluvními stranami. Smluvní strany vyjádří souhlas s návštěvou hodnotící skupiny a doporučí příslušným národním orgánům, jichž se to týká, aby s ní plně spolupracovaly.

4. Pracovní postupy při provádění hodnocení (včetně schváleného schématu hodnocení, jak je Úmluva uplatňována), návštěvy a následné kroky budou upřesněny podle pravidel přijatých Monitorovací skupinou.

Článek 3

Výhrady

K ustanovením tohoto Protokolu nelze vznášet žádné výhrady.

Článek 4

Vyjádření souhlasu s přijetím závazků

1. Tento Protokol je otevřen k podpisu členským státům Rady Evropy a ostatním signatářským státům nebo smluvním stranám Úmluvy, které mohou vyjádřit svůj souhlas jako vázaný na:

a) podpis bez výhrady, co se týká ratifikace, přijetí nebo schválení, nebo

b) podpis s výhradou ratifikace, přijetí nebo schválení, následovaný ratifikací, přijetím nebo schválením.

2. Signatář Úmluvy nesmí podepsat tento protokol bez výhrady ratifikace, přijetí nebo schválení, ani uložit ratifikační listinu, listiny o přijetí nebo schválení, pokud předtím nebo současně nevyjádřil svůj souhlas se závazky vyplývajícími z Úmluvy.

3. Ratifikační listiny a listiny o přijetí nebo schválení budou uloženy u generálního tajemníka Rady Evropy.

Článek 5

Vstup v platnost

1. Tento Protokol vstupuje v platnost první den měsíce následujícího po uplynutí lhůty tří měsíců od data, kdy pět států smluvních stran Úmluvy vyjádřilo svůj souhlas se závazky z něho vyplývajícími v souladu s ustanoveními článku 4.

2. Ve vztahu ke státu, který následně vyjádří svůj souhlas být jím vázán, Protokol vstoupí v platnost první den měsíce následujícího po uplynutí lhůty tří měsíců od data podpisu nebo uložení ratifikační listiny, listin o přijetí nebo schválení.

Článek 6

Přístup

1. Po otevření tohoto Protokolu k podpisu může každý stát, který přistoupí k Úmluvě, také přistoupit k tomuto Protokolu.

2. Přístup bude platný uložením listiny o přístupu u generálního tajemníka Rady Evropy a vejde v platnost první den měsíce následujícího po uplynutí lhůty tří měsíců od data uložení.

Článek 7

Teritoriální působnost

1. Každý stát může v době podpisu nebo při ukládání své ratifikační listiny, listiny o přijetí, schválení nebo přistoupení, upřesnit území nebo více území, na něž se bude Protokol vztahovat.

2. Každý stát může v jakékoli pozdější době prohlášením adresovaném generálnímu tajemníkovi Rady Evropy rozšířit působnost uplatňování tohoto Protokolu na jakékoli další území upřesněné v prohlášení. Ve vztahu k tomuto území Protokol vstoupí v platnost první den měsíce po uplynutí doby tří měsíců od data, kdy generální tajemník takové prohlášení obdrží.

3. Každé prohlášení učiněné podle předcházejících dvou odstavců může ve vztahu ke kterémukoli území uvedeném v takovém prohlášení, být odvoláno oznámením adresovaném generálnímu tajemníkovi Rady Evropy. Takové odvolání vstoupí v platnost prvního dne měsíce následujícího po uplynutí lhůty tří měsíců od data, kdy generální tajemník obdržel toto oznámení.

Článek 8

Výpověď

1. Každá smluvní strana může kdykoli vypovědět tento Protokol cestou oznámení adresovaného generálnímu tajemníkovi Rady Evropy.

2. Tato výpověď vstupuje v platnost prvního dne měsíce následujícího po uplynutí doby šesti měsíců od data, kdy generální tajemník toto oznámení obdržel.

Článek 9

Oznámení

Generální tajemník Rady Evropy oznámí členským státům Rady Evropy, ostatním signatářským státům nebo smluvním stranám Úmluvy a každému státu, který byl přizván k přístupu k ní:

a) každý podpis;

b) každé uložení ratifikační listiny, listin o přijetí, schválení nebo přístupu;

c) každé datum vstupu tohoto Protokolu v platnost v souladu s články 5, 6 a 7;

d) každou výpověď;

e) každý jiný akt, oznámení nebo sdělení týkající se tohoto Protokolu.


Tomu na svědomí níže podepsaní, jsouce k tomu řádně pověřeni, podepsali tento Protokol.

Dáno ve Varšavě, dne 12. září 2002, v jednom vyhotovení v jazyce anglickém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost, která budou uložena v archivu Rady Evropy. Generální tajemník Rady Evropy předá potvrzené kopie každému členskému státu Rady Evropy, dalším signatářským státům nebo smluvním stranám Úmluvy a každému dalšímu státu přizvanému k přistoupení k Úmluvě.

Potvrzená a pravá kopie jediného originálu v angličtině a francouzštině uložená v archivu Rady Evropy.

Štrasburk 26. listopadu 2002

Generální ředitel legislativních věcí Rady Evropy
Guy DE VEL

Za ČR podepsal (s výhradou ratifikace) dne 12. září 2002 ve Varšavě Karel Hrdý, náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy.

Poznámky pod čarou

*) Antidopingová úmluva ze dne 16. listopadu 1989, byla publikována pod č. 119/1996 Sb. a pod č. 57/2005 Sb. m. s.

Přesunout nahoru