Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 53/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Roční finanční dohody pro rok 2002 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství

Datum vyhlášení 11.05.2005
Uzavření smlouvy 28.05.2003
Platnost od 03.06.2004
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

53

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. května 2003 byla v Bruselu a Praze podepsána Roční finanční dohoda pro rok 2002 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 5 dne 3. června 2004.

České znění Dohody a anglické znění, jež je autentickým zněním Dohody, se vyhlašují současně.


ZVLÁŠTNÍ VSTUPNÍ PROGRAM PRO ROZVOJ ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA V ČESKÉ REPUBLICE

ROČNÍ FINANČNÍ DOHODA PRO ROK 2002

mezi ČESKO U REPUBLIKO U a KOMISÍ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ JMÉNEM EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

ROČNÍ FINANČNÍ DOHODA PRO ROK 2002

Česká republika

na straně jedné, a

Komise Evropských společenství, dále jen „Komise“, jednající za Evropské společenství a jeho jménem, dále jen „Společenství“,

na straně druhé, dále společně nazývané jako „smluvní strany“.

Vzhledem k tomu, že

(1) Nařízením Rady (ES) č. 1268/1999, o podpoře Společenství na předvstupní opatření pro rozvoj zemědělství a venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období, byl založen Zvláštní vstupní Program pro rozvoj zemědělství a venkova (dále jen „SAPARD“), který zajišťuje poskytování finančních příspěvků Společenství1);

(2) Plán předložený Českou republikou byl schválen jako Program rozvoje zemědělství a venkova rozhodnutím přijatým v souladu s článkem 4 odst. 5 Nařízení Rady (ES) č. 1268/1999 dne 26. října 2000;

(3) Dne 10. prosince 2001 byla uzavřena Víceletá finanční dohoda mezi Komisí Evropských společenství jednající jménem Evropského společenství a Českou republikou, dále jen Víceletá finanční dohoda mezi Společenstvím a Českou republikou, která stanoví v článku 2, že finanční závazek Společenství se stanoví v ročních finančních dohodách;

(4) Je nezbytné stanovit finanční závazek Společenství na rok 2002 pro provádění Programu rozvoje zemědělství a venkova a jakýchkoli dodatků k tomuto Programu (dále jen „Program“) v České republice a stanovit dobu platnosti tohoto závazku. Vzhledem k tomu, že rozšíření Společenství se může uskutečnit během doby platnosti závazku pro platby pro rok 2002, preventivně se omezí doba uzavírání nových smluv mezi Agenturou SAPARD a konečnými příjemci, z důvodu zajištění patřičného přechodu mezi nástrojem SAPARD a novou formou pomoci pro rozvoj venkova v České republice jako člena Evropské unie. To je provedeno, aniž jsou dotčeny závěry možné Smlouvy o přistoupení;

(5) Článek 12(4) Nařízení Rady č. 2500/2001 ze dne 17. prosince 2001 modifikuje Nařízení Rady (ES) 1268/l999 tím, že rozšiřuje právo na účast ve výběrových řízeních a uzavírání smluv mezi stranami v rámci programu SAPARD na fyzické a právnické osoby z Kypru, Malty a Turecka na základě stejných podmínek, jaké se uplatňují pro všechny fyzické a právnické osoby ze členských zemí a zemí příjemců pomoci. Proto je nutné na tyto země rozšířit zmíněné právo a umožnit jim stejné podmínky, jaké byly přiznány všem kandidátským zemím;

(6) Na základě zkušeností získaných a připomínek vznesených od podpisu Víceleté finanční dohody mezi Společenstvím a Českou republikou se jeví nezbytným učinit jisté další úpravy této dohody. Především je vhodné přizpůsobit ustanovení, která se týkají výběru projektů pro určitá opatření.

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Účel

Tato dohoda stanoví finanční závazek Společenství vůči České republice pro rok 2002. Mění také Víceletou finanční dohodu podepsanou dne 05. 02. 2001, v platném znění.

Článek 2

Závazek

Finanční příspěvek Společenství na rok 2002 je omezen částkou 23526795 EUR. Tento závazek je platný pouze pro provádění Programu v souladu s Víceletou finanční dohodou, uzavřenou mezi Společenstvím a Českou republikou.

Článek 3

Doba trvání závazku

Komise se automaticky zprostí jakékoliv části závazku, zmíněného v článku 2, který nebyl splněn platbou na účet, nebo pro který nebude obdržena přijatelná žádost o platbu nejpozději do 31. prosince 2006.

Žádná smlouva týkající se prostředků Společenství ve vztahu k této dohodě nesmí být uzavřena mezi Agenturou SAPARD a konečným příjemcem později než k datu uzavření smluv Českou republikou týkajících se formy pomoci pro Rozvoj venkova pro Českou republiku jako člena Evropské unie.

Článek 4

Změna Víceleté finanční dohody

Víceletá finanční dohoda uzavřená mezi Komisí a Českou republikou se mění takto:

1. Článek 8 se nahrazuje následujícím:

„Článek 8

Kontaktní místa

1. Korespondence týkající se jakýchkoli otázek, kromě informací stanovených v příloze I oddílu F, spadajících do působnosti této Víceleté finanční dohody, a/nebo do působnosti Ročních finančních dohod zmíněných v článku 2, případně s uvedením čísla a názvu programu, se zasílá na následující adresy:

pro Společenství:

Commission of the European Communities
Directorate Generál Agriculture
SAPARD Unit
Rue de la Loi 130, B - 1049 Brussels
Telephone: 00 32 2 296 73 37
Fax: 00 32 2 295 17 46
E-MAIL: agri-sapard@cec.eu.int

pro Českou republiku:

Ministerstvo financí
Náměstek ministra
Národní schvalující úředník
Odbor Národního fondu
Letenská 15
118 10 Praha 1
Česká republika

2. Korespondence týkající se informací stanovených v příloze I oddílu F, spadajících do působnosti této Víceleté finanční dohody, a/nebo do působnosti Ročních finančních dohod zmíněných v článku 2, případně s uvedením čísla a názvu programu, se zasílá na následující adresy:

pro Společenství:

European Commission
European Anti-Fraud Office (OLAF)
Directorate C
30, Rue Joseph II
B - 1049Bmssels

pro Českou republiku:

Nejvyšší státní zastupitelství
Odbor závažné a finanční kriminality (AFCOS)
Jezuitská 4
660 55 Brno
Česká republika“.

2. V oddíle A

- Článek 5 odst. 7 se nahrazuje následujícím:

7. U investic do projektů, s výjimkou infrastrukturních projektů, které nevytvářejí značné čisté příjmy, Agentura SAPARD zajistí, aby souhrn prostředků veřejné pomoci ze všech zdrojů pro jakýkoli projekt v rámci Programu nepřesáhl 50 % celkových přijatelných nákladů. Školící opatření se považují za lidský kapitál a nikoli za investice pro účely tohoto odstavce.“.

- V článku 8 odst. 1 se bod (b) nahrazuje následujícím:

(b) vycházely z výkazů výdajů vynaložených příjemcem, doložených originály přijatých faktur nebo jinými příslušnými dokumenty, v případech, kdy pomoc není podle Programu funkcí výdajů. Tyto výkazy zahrnují pouze výdaje nebo, pokud není pomoc funkcí výdajů, případy vzniklé nejdříve v den podepsání smlouvy, podle které se žadatel stává příjemcem podle Programu pro daný projekt, s výjimkou studií proveditelnosti a souvisejících studií a opatření Technické pomoci. Kromě akcí v rámci opatření Technické pomoci, výdaje v žádném případě nesouvisejí s vybranými projekty, smlouvami uzavřenými Agenturou SAPARD nebo jejím jménem a konečnými příjemci a výdaji vynaloženými před datem uvedeným v rozhodnutí Komise upraveném v článku 3 odst. 1 tohoto oddílu. V případech, kdy si Agentura SAPARD neponechává originály faktur nebo jiných příslušných dokumentů upravených v tomto pododstavci po jejich přijetí, zajistí Agentura SAPARD pořízení kopií a podnikne kroky k tomu, aby originály byly k dispozici pro účely auditu a inspekce.“.

- V článku 10 odst. 1 se bod (b) nahrazuje následujícím:

(b) u přeplatků ze strany Agentury SAPARD a pro dluhy nevymožené Agenturou SAPARD a také pro dluhy, které nebyly vybrány během 2 let od jejich registrace v knize dlužníků, kurz k předposlednímu pracovnímu dni Komise v měsíci předcházejícím měsíci, v jehož průběhu byl přeplatek nebo dluh poprvé zjištěn.“.

- V článku 14 se bod 2.6 nahrazuje následujícím:

2.6 Pravidla pro zadávání zakázek na služby, práce a dodávky v České republice veřejnými orgány musí být v souladu s pravidly uvedenými v příručce Komise nazvané „Smlouvy o službách, dodávkách a dílech uzavírané v rámci spolupráce Společenství se třetími zeměmi2)“. Neuplatní se však požadavek na předběžné schválení ze strany Komise uvedený v této příručce. Služby, díla, stroje a dodávky musí pocházet ze zemí Společenství nebo ze zemí uvedených v bodu 8 oddíle F.“.

3. V oddíle B

- Článek 6 odst. 2 se nahrazuje následujícím:

2. Monitorování se provádí podle příslušných ukazatelů fyzických, finančních a životního prostředí. Tyto ukazatele pro monitorování týkající se vstupů a výstupů Programu souvisejí se specifickou povahou příslušné pomoci, jejími cíli a sociálně-ekonomickou a strukturální situací a situací životního prostředí v České republice.“.

- V článku 8 odst. 5 (c) se vkládá následující:

(v) údaje prokazující, že finanční prostředky Společenství nenahrazují financování dostupné v České republice.“.

4. V oddíle C se vkládá následující článek:

„Článek 8

Evropské dohody

Česká republika zajistí, že pro jakoukoli veřejnou pomoc, která narušuje nebo hrozí narušit soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby dotovaná v rámci SAPARD, které se týkají výrobků jiných než uvedených v části III, kapitole II a III Evropské dohody, článek 643) Evropské dohody je respektován.“.

5. V oddíle F

Seznam zemí uvedených v bodu č. 8 sloupci (e), se nahrazuje následujícím:

„Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Kypr, Malta a Turecko“.

- Ustanovení v sub-bodu 7.3 ve sloupci 7.3.1 (e) se nahrazují následujícím:

„7-3.1 Během dvou měsíců, které následují po skončení každého čtvrtletí, Česká republika oznámí Komisi jakékoli nesrovnalosti, které byly předmětem správního nebo soudního vyšetřování. Tato zpráva bude předána v souladu s formulářem v příloze I tohoto oddílu.“.

- Ustanovení v sub-bodu 7.5 ve sloupci 7.5.1 (e) se nahrazují následujícím:

„7-5.1 Během dvou měsíců, které následují po skončení každého čtvrtletí, Česká republika informuje Komisi, s využitím formuláře v příloze I tohoto oddílu s odkazem na jakoukoli předchozí zprávu vypracovanou podle sub-bodu 7.3, o postupech přijatých k řešení všech dříve oznámených nesrovnalostí a o významných změnách, jež z nich vyplývají.“.

- Příloha I k této Roční finanční dohodě je připojena jako příloha I k oddílu F Víceleté finanční dohody.

Článek 5

Vstup v platnost

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem, kdy se obě smluvní strany navzájem informují o splnění všech formálních náležitostí nezbytných pro její uzavření.

Článek 6

Podpis

Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou exemplářích v anglickém jazyce a v českém jazyce, pouze anglický text je autentický.


V Bruselu a v Praze, v tomto pořadí, dvacátý osmý den měsíce května roku dva tisíce tři.

Za Českou republiku:
Mgr. Bohuslav SOBOTKA v. r.
Ministr financí

Za Komisi Evropských společenství:
Franz FISCHLER v. r.
člen Komise

Poznámky pod čarou

1) Úř. věst. OJ L 161, 26. 6. 1999, str. 87 - 93.

2) SEC (1999) 1801/2.

3) OJ L 360, 31.12.1994, str. 0002 - 0210.


PŘÍLOHA I

PŘÍLOHA I

PŘÍLOHA I

PŘÍLOHA II

Přesunout nahoru