Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 52/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Roční finanční dohody pro rok 2001 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství

Datum vyhlášení 02.05.2005
Uzavření smlouvy 30.10.2002
Platnost od 19.06.2003
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

52

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. října 2002 byla v Bruselu a v Praze podepsána Roční finanční dohoda pro rok 2001 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 6 dne 19. června 2003.

České znění Dohody a anglické znění, jež je autentickým zněním Dohody, se vyhlašují současně.


ZVLÁŠTNÍ VSTUPNÍ PROGRAM PRO ROZVOJ ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA V ČESKÉ REPUBLICE ROČNÍ FINANČNÍ DOHODA PRO ROK 2001

mezi ČESKOU REPUBLIKOU a KOMISÍ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ JMÉNEM EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

ROČNÍ FINANČNÍ DOHODA PRO ROK 2001

„Česká republika“

na straně jedné, a

Komise Evropských společenství, dále jen „Komise“, jednající za Evropské společenství a jeho jménem, dále jen „Společenství“,

na straně druhé,

dále společně nazývané jako „smluvní strany“,

Vzhledem k tomu, že

(1) Nařízením Rady (ES) č. 1268/1999, o podpoře Společenství na předvstupní opatření pro rozvoj zemědělství a venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období, byl založen Zvláštní vstupní program pro rozvoj zemědělství a venkova (dále jen „SAPARD“), který zajišťuje poskytování finančních příspěvků Společenství1);

(2) Plán předložený Českou republikou byl schválen jako Program rozvoje zemědělství a venkova rozhodnutím přijatým v souladu s článkem 4 odst. 5 Nařízení (ES) č. 1268/1999 dne 26. října 2000;

(3) Dne 10. prosince 2001 byla uzavřena Víceletá finanční dohoda mezi Společenstvím a Českou republikou, kde se stanoví v článku 2, že finanční závazek Společenství se stanoví v ročních finančních dohodách;

(4) Je nezbytné stanovit finanční závazek Společenství na rok 2001 pro provádění Programu rozvoje zemědělství a venkova a jakýchkoli dodatků k tomuto Programu (dále jen „Program“) v České republice a stanovit dobu platnosti tohoto závazku;

(5) Roční finanční dohoda pro rok 2000 mezi Společenstvím a Českou republikou stanoví datum 31. prosince 2002 jako časové omezení platnosti ročního závazku z roku 2000. Protože v roce 2000 nebylo přijato žádné rozhodnutí Komise, svěřující řízení nástroje SAPARD agenturám v České republice, je potřebné změnit článek 3 Roční finanční dohody pro rok 2000 tak, že se prodlouží doba trvání závazku až do 31. prosince 2003;

(6) Na základě mimořádných přírodních katastrof způsobujících záplavy v srpnu 2002, zkušeností získaných od podpisu Víceleté finanční dohody mezi Společenstvím a Českou republikou se jeví nezbytným učinit určité změny této dohody;

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Účel

Tato dohoda stanoví finanční závazek Společenství vůči České republice pro rok 2001. Mění také Víceletou finanční dohodu, podepsanou dne 5. února 2001, jakož i Roční finanční dohodu pro rok 2000, podepsanou dne 5. února 2001.

Článek 2

Závazek

Finanční příspěvek Společenství na rok 2001 je omezen částkou 22896727 EUR. Tento závazek je platný pro provádění Programu v souladu s Víceletou finanční dohodou, uzavřenou mezi Společenstvím a Českou republikou.

Článek 3

Doba trvání závazku

Komise se automaticky zprostí jakékoliv části závazku, zmíněného v článku 2, který nebyl splněn platbou na účet, nebo pro který nebude obdržena přijatelná žádost o platbu nejpozději do 31. prosince 2005.

Žádná smlouva týkající se prostředků Společenství ve vztahu k této dohodě nesmí být uzavřena mezi Agenturou SAPARD a konečným příjemcem později než k datu uzavření smluv Českou republikou týkajících se formy pomoci pro Rozvoj venkova pro Českou republiku jako člena Evropské unie.

Článek 4

Změna Roční finanční dohody pro rok 2000

Článek 3 Roční finanční dohody pro rok 2000, uzavřené mezi Komisí a Českou republikou, se upravuje následujícím způsobem:

„Článek 3

Doba trvání závazku

Komise se automaticky zprostí jakékoliv části závazku, uvedeného v článku 2, který nebyl vypořádán platbou na účet, nebo pro nějž nebude obdržena přijatelná žádost o platbu nejpozději do 31. prosince 2003.“.

Článek 5

Úprava Víceleté finanční dohody

Víceletá finanční dohoda, uzavřená mezi Komisí a Českou republikou, se mění takto:

1. V článku 8 se první věta nahrazuje následujícím:

„Korespondence týkající se jakýchkoliv otázek spadajících do působnosti této Víceleté finanční dohody a/nebo do působnosti ročních finančních dohod, jak je stanoveno v článku 2, případně s uvedením čísla a názvu Programu, se zasílá na následující adresy:

pro Společenství:

Commission of the European Communities
Directorate Generál Agriculture
SAPARD Unit
Rue de la Loi, 130, B - 1049 Brussels
Telephone: 00 32 2 2967 337
Fax: 00 32 2 29 51746
E-MAIL: agri-sapard@cec.eu.int

pro Českou republiku:

Ministerstvo financí
Náměstek ministra
Národní schvalující úředník
Odbor Národního fondu
Letenská 15
118 10 Praha 1
Česká republika.“.

2. V oddíle A

- Článek 3 odst. 3 se nahrazuje následujícím:

3. Rozhodnutí o pověření Agentur v ČR může být prozatímního charakteru za předpokladu splnění podmínek a příslušných ustanovení uvedených v prvním pododstavci odstavce 1.“.

- Článek 7 odst. 2 se nahrazuje následujícím:

2. Platba Komise z příspěvku Společenství se vyplácí v souladu s Roční finanční dohodou(-ami) uvedenou v článku 2 této Dohody na SAPARD EURO účet za podmínky, že při ověřováních uvedených v článku 9 tohoto oddílu nebyly zjištěny žádné problémy.“.

- V článku 7 odst. 4 se první věta nahrazuje následujícím:

4. Pokud není v Roční finanční dohodě stanoveno jinak, Komise se automaticky zprostí.“.

- V článku 14 bod 2.6, poznámka pod čarou č. 4 se nahrazuje následujícím:

„SEC (1999) 1801/2“.

- V článku 14 se bod 2.9 nahrazuje následujícím:

2.9 Agentura SAPARD zajistí, aby byla podána přiměřená publicita o dostupnosti podpory. Při zveřejnění bude zmíněno spolufinancování Společenství a pozornost bude zaměřena na potenciální manažery projektu a jeho realizátory tak, aby byl získán co nejširší výběr potenciálních manažerů projektů a realizátorů projektů. Standardní formuláře žádostí s jasným návodem k vyplnění a podmínkami přijatelnosti budou stanoveny dříve, než bude zveřejněna podoba Programu. Žádné poplatky nesmí být uloženy potenciálním příjemcům nebo těm, kteří požádají o informace, včetně formulářů žádostí vztahujících se k Programu. Tímto ustanovením není dotčeno ukládání poplatků, jež jsou věcně ukládány v jiných odvětvích hospodářství.“.

- Se vkládá následující článek:

„Článek 16

Mimořádné přírodní katastrofy

Za předpokladu, že nařízení Rady 1268/1999 bylo příslušně upraveno, může v souladu s tím Komise v případě, že určí, že Českou republiku postihla mimořádná přírodní katastrofa, a na základě odůvodněné žádosti

České republiky, zvýšit podíl spolufinancování Společenství celkové veřejné pomoci pro příslušné projekty v postiženém regionu a na určitou dobu nad míru stanovenou v rámci Programu, maximálně však do 85 %. Kromě toho, Komise může povolit odchýlení se od následujících ustanovení této části Dohody:

a) bylo-li příslušně upraveno nařízení Rady 1268/1999, může být v souladu s tím limit 50 %, jak je uveden v čl. 5 odst. 6 a 7, nahrazen limity až do 75 %,

b) v článku 7 odst. 5 druhý pododstavec, žádosti o dodatečné platby na účet mohou být založeny také na odhadech potřeb způsobených očekávaným dopadem mimořádné přírodní katastrofy,

c) v článku 8 odst. 1 (b)

- požadavek výkazů výdajů vynaložených příjemcem doložených přijatými fakturami může být nahrazen řádným rozhodnutím Agentury SAPARD o podpoře projektu. Kritéria pro taková rozhodnutí musí být uvedena v odůvodněné žádosti České republiky a schválena Komisí. Příjemce se musí zavázat, že v období nepřesahujícím jeden rok předloží výkazy výdajů skutečně vynaložených, jak je stanoveno v článku 8 odst. 1 (b). Žádná platba jakémukoliv příjemci nesmí dle této derogace přesáhnout 20 % všech nákladů investice schválených Agenturou SAPARD. Platba je předmětem odpovídajících záruk

- ustanovení omezující výkazy výdajů na události, které se nevyskytly dříve než v den, kdy byla uzavřena smlouva, kterou se žadatel stal příjemcem, je nahrazeno dnem, kdy nastalo postižení mimořádnou přírodní katastrofou,

d) v článku 14 bod 2.6, povinnost pro zadávání zakázek na služby, práce a dodávky veřejnými orgány být v souladu s příručkou Komise, může být nahrazena méně náročnými ustanoveními, včetně těch, která povolují sjednané postupy, kdy veřejné orgány osloví dodavatele dle svého výběru a sjednají podmínky smlouvy s jedním nebo více z nich.“.

3. V oddílu B

- V článku 4 odst. 3 bod (c) se nahrazuje následujícím:

(c) Výdaje, s výjimkou infrastruktury a lidských zdrojů, vynaložené příjemcem, kdy více než 25 % kapitálu příjemce vlastní veřejný orgán nebo organizace.“.

- Do článku 4 se vkládá následující nový odstavec:

6. Rozhodne-li Komise, že Českou republiku postihla mimořádná přírodní katastrofa, může na základě odůvodněné žádosti České republiky schválit pro příslušné projekty v postižené oblasti a na stanovenou dobu odchýlení se od ustanovení odst. 2 (e), 3 (b), 3 (c) a 4 shora uvedených.“.

4. V oddílu D

- Výkaz výdajů a žádost o platbu na formuláři D-1 se nahrazují formulářem ve formě uvedené v příloze této Dohody.

- Formulář D-3 (finanční identifikace) se vypouští.

- Tabulka A1 doplňuje formulář D-1.

Článek 6

Vstup v platnost

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem, kdy se obě smluvní strany navzájem informují o splnění všech formálních náležitostí nezbytných pro její uzavření.

Článek 7

Podpis

Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou exemplářích v anglickém jazyce a v českém jazyce, pouze anglický text je autentický.


V Bruselu a v Praze, v tomto pořadí, třicátý den měsíce října roku dva tisíce dva.

Za Českou republiku:
Mgr. Bohuslav SOBOTKA
Ministr financí

Za Komisi Evropských společenství:
Franz FISCHLER
člen Komise

Poznámky pod čarou

1) Úř. věst. OJ L 161, 26. 6. 1999, str. 87-93.


PŘÍLOHA

Formulář D1

PŘÍLOHA

Přesunout nahoru