Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 5/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí, mezinárodního obchodu a církevních záležitostí Argentinské republiky na léta 2005 - 2007

Datum vyhlášení 10.01.2005
Uzavření smlouvy 22.11.2004
Platnost od 22.11.2004
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

5

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. listopadu 2004 byl v Praze podepsán Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí, mezinárodního obchodu a církevních záležitostí Argentinské republiky na léta 2005 - 2007.

Program vstoupil v platnost na základě svého článku 28 dne 22. listopadu 2004.

České znění Programu se vyhlašuje současně.


PROGRAM SPOLUPRÁCE

mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí, mezinárodního obchodu a církevních záležitostí Argentinské republiky na léta 2005 - 2007

Ministerstvo kultury České republiky a Ministerstvo zahraničních věcí, mezinárodního obchodu a církevních záležitostí Argentinské republiky, dále jen „smluvní strany“,

vedeny přáním prohloubit vztahy mezi svými zeměmi v oblasti kultury,

berouce na vědomí působnost Ministerstva zahraničních věcí, mezinárodního obchodu a církevních záležitostí Argentinské republiky v oblasti dvoustranné a mnohostranné kulturní spolupráce

a v souladu s článkem XIII Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Argentinské republiky o kulturní a vědecké spolupráci, podepsané dne 22. ledna 1986 v Buenos Aires,

se dohodly takto:

Spolupráce v oblasti kultury

1. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a argentinskými tvůrci, profesními sdruženími a institucemi a organizacemi, které působí ve všech oblastech kultury.

2. Smluvní strany dle svých možností a na zásadách vzájemnosti podpoří následující projekty:

- dvouletý projekt Golem, který se uskuteční v Praze v roce 2005 a v Buenos Aires v roce 2007,

- projekt Kulturní dialog,

- projekt Praha - Buenos Aires,

- projekt České divadlo v Latinské Americe (Argentinské divadlo v České republice).

Divadlo, hudba a tanec

3. Smluvní strany budou podporovat uvádění divadelní, hudební a taneční tvorby českých a argentinských autorů, se zvláštním přihlédnutím k tvorbě současných autorů.

4. Smluvní strany budou dle svých možností podporovat účast českých a argentinských profesionálních umělců, odborníků a uměleckých souborů na významných divadelních, hudebních a tanečních akcích, včetně folklórních, pořádaných v České republice a v Argentinské republice. Svou pozornost přitom zaměří zejména na tyto akce:

v České republice:

- Mezinárodní hudební festival „Pražské jaro“,

- Mezinárodní hudební festival „Colours of Ostrava“,

- Mezinárodní hudební festival „Letní slavnosti staré hudby Praha“,

- Mezinárodní festival „Divadlo“ v Plzni,

- Pražské quadriennale,

- Mezinárodní festival soudobé taneční tvorby a pohybového divadla „Tanec Praha“,

- Mezinárodní folklórní festival ve Strážnici,

- Festival sborového umění v Jihlavě,

- Festival Českého amatérského divadla s mezinárodní účastí „Jiráskův Hronov“,

- Festival amatérských loutkářských divadel „Loutkářská Chrudim“,

- Mezinárodní festival folklórních souborů „Rožnovské slavnosti“ ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm,

v Argentinské republice:

- Mezinárodní divadelní festival v Buenos Aires,

- Folklórní festival v Cosquinu,

- Festival tanga v Buenos Aires,

- Světový šampionát v tangu,

- Jazzový festival v Bariloche,

- Mezinárodní festival Marty Argerich,

- Festival nové hudby v Buenos Aires,

- Festival sborů Cantat v San Juanu.

Výtvarné umění

5. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a argentinskými institucemi a organizacemi působícími v České republice a v Argentinské republice v oblasti výtvarného umění. Zároveň budou podporovat uvádění tvorby českých výtvarných umělců v Argentinské republice a argentinských výtvarných umělců v České republice.

Muzea a galerie

6. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a argentinskými státními i soukromými muzei a galeriemi, jakož i dalšími institucemi a organizacemi působícími v České republice a v Argentinské republice v oblasti vytváření, uchování a prezentace muzejních a galerijních sbírek jako nedílné součásti movitého kulturního dědictví České republiky a Argentinské republiky.

7. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci institucí a organizací, na které odkazuje odstavec 6, za účelem přípravy a realizace společných výstav, účasti jejich odborníků na konferencích, sympoziích, vědeckých projektech, výzkumech a za účelem výměny informací v oblasti muzeologie a muzeografie.

Kulturní dědictví

8. Smluvní strany budou v rámci svých kompetencí spolupracovat v oblasti ochrany movitého, nemovitého i nehmotného kulturního dědictví České republiky a Argentinské republiky. Za tím účelem budou podporovat výměnu informací a zkušeností ve věci právních předpisů týkajících se kulturního dědictví České republiky a Argentinské republiky.

9. Smluvní strany budou podporovat činnost vedoucí k evidenci, dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví České republiky a Argentinské republiky a budou si vyměňovat informace o činnosti v této oblasti.

10. Smluvní strany budou v souladu s normami mezinárodního práva, vnitrostátními právními předpisy platnými v České republice a v Argentinské republice a v mezích svých kompetencí společně bránit nelegálnímu obchodu a vývozu kulturních statků nacházejících se na území České republiky a Argentinské republiky a poskytovat si informace a zkušenosti z této činnosti.

11. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a argentinskými institucemi a organizacemi, které působí v České republice a v Argentinské republice v oblasti ochrany a uchování kulturních statků.

Mezinárodní kulturní organizace

12. Smluvní strany budou za účelem výměny zkušeností a informací v různých oblastech kultury podporovat přímou spolupráci uskutečňovanou v rámci mezinárodních kulturních organizací, jichž jsou Česká republika a Argentinská republika členy.

Autorské právo

13. Smluvní strany budou v rámci svých kompetencí usilovat o zajištění ochrany práva autorského a práv s ním souvisejících v souladu s vnitrostátními právními předpisy platnými v České republice a v Argentinské republice a v souladu s mezinárodními úmluvami, kterých se Česká republika a Argentinská republika účastní.

Kinematografie

14. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci českých a argentinských institucí a organizací působících v České republice a v Argentinské republice v oblasti médií a audiovize, zejména pak spolupráci národních filmových archivů.

15. Smluvní strany budou podporovat výměnu českých a argentinských filmů na komerčním i nekomerčním základě.

16. Smluvní strany budou podporovat účast českých a argentinských umělců a odborníků na mezinárodních filmových festivalech pořádaných v České republice a v Argentinské republice, přičemž zvláštní pozornost zaměří na tyto akce:

v České republice:

- Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech,

- Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně,

- Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět,

v Argentinské republice:

- Mezinárodní filmový festival v Mar del Plata,

- Mezinárodní festival nezávislých filmů v Buenos Aires,

- Festival filmů o lidských právech DERHUMALC,

- Festival dokumentárních filmů v Avellanedě.

Literatura a knižní kultura

17. Smluvní strany budou podněcovat znalost národních literatur zejména tím, že budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a argentinskými knihovnami, literárními muzei a kulturními a vzdělávacími institucemi.

18. Smluvní strany budou rovněž podporovat spolupráci v oblasti nových technologií (digitalizace, tvorba databází), jejímž účelem je zpřístupňování této části kulturního dědictví České republiky a Argentinské republiky veřejnosti.

19. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a argentinskými vydavatelskými organizacemi, zvláště pak v oblasti marketingu krásné a odborné literatury na vydavatelských trzích v České republice a v Argentinské republice.

20. Smluvní strany budou prostřednictvím svých specializovaných programů podporovat překládání děl české literatury do španělského jazyka a děl argentinské literatury do českého jazyka.

Spolupráce Visegrádské skupiny a uskupení MERCOSUR

21. Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat spolupráci českých a argentinských institucí a organizací, která se uskutečňuje v rámci kulturních programů Visegrádské skupiny a uskupení MERCOSUR.

UNESCO

22. Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat spolupráci České komise pro UNESCO a Argentinské komise pro UNESCO.

Výměna odborníků

23. Smluvní strany si v době platnosti tohoto Programu spolupráce, na zásadách vzájemnosti a v rámci svých možností budou periodicky vyměňovat odborníky působící v oblasti kultury. Podmínky těchto výměn budou dohodnuty případ od případu diplomatickou cestou.

Výměny výstav

24. Výměny výstav se budou uskutečňovat na základě organizačních a finančních pravidel dohodnutých přímo jejich organizátory případ od případu.

Všeobecná ustanovení

25. Veškeré aktivity a výměny uvedené v tomto Programu spolupráce se budou uskutečňovat v mezích rozpočtových možností smluvních stran.

26. Tento Program spolupráce nevylučuje uskutečnění dalších aktivit dohodnutých smluvními stranami diplomatickou cestou.

27. Jakékoliv pochybnosti, které mohou vzniknout při provádění tohoto Programu spolupráce, budou řešit smluvní strany diplomatickou cestou.

28. Tento Program spolupráce vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince 2007.

29. Platnost tohoto Programu spolupráce se automaticky prodlužuje do doby sjednání nového Programu spolupráce. Každá ze smluvních stran jej však může písemně vypovědět s šestiměsíční výpovědní lhůtou.


Dáno v Praze dne 22. listopadu 2004 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo kultury České republiky
JUDr. Petra Smolíková v. r.
náměstkyně ministra kultury

Za Ministerstvo zahraničních věcí, mezinárodního obchodu a církevních záležitostí Argentinské republiky
Juan Eduardo Fleming v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Argentinské republiky v České republice

Přesunout nahoru