Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 49/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Rumunskem o sociálním zabezpečení

Datum vyhlášení 02.05.2005
Uzavření smlouvy 02.08.2004
Platnost od 07.02.2005
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

49

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 2. srpna 2004 bylo v Praze podepsáno Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Rumunskem o sociálním zabezpečení.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 17 dne 7. února 2005.

České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ

K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A RUMUNSKEM O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

Podle článku 27 odstavce 2 písmene a) Smlouvy mezi Českou republikou a Rumunskem o sociálním zabezpečení, podepsané v Bukurešti dne 24. září 2002,

PŘÍSLUŠNÉ ÚŘADY:

za Českou republiku,

Ministerstvo práce a sociálních věcí

a Ministerstvo zdravotnictví,

za Rumunsko,

Ministerstvo práce, sociální solidarity a rodiny

a Ministerstvo zdravotnictví,

SE DOHODLY TAKTO:

ČÁST I

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

1. Používané výrazy mají následující význam:

a. „Smlouva“ znamená Smlouvu mezi Českou republikou a Rumunskem o sociálním zabezpečení, podepsanou v Bukurešti 24. září 2002;

b. „Správní ujednání“ znamená toto správní ujednání k provádění Smlouvy.

2. Ostatní výrazy používané v tomto správním ujednání mají význam, který jim náleží podle Smlouvy.

Článek 2

Styčná místa

1. Za styčná místa podle článku 27 odstavce 2 písmene c) Smlouvy jsou určena:

a) v Rumunsku:

- pro náhrady při pracovní neschopnosti v důsledku běžných nemocí, úrazů utrpěných mimo pracoviště, nemocí z povolání a pracovních úrazů; peněžité dávky k obnovení pracovní schopnosti; náhrady v mateřství; náhrady při výchově a ošetřování nemocného dítěte; starobní důchody; předčasné starobní důchody; invalidní důchody; důchody pozůstalých; pohřebné - Casa Nationalá de Pensii si alte Drepturi de Asigurári Sociále (Národní pokladna pro důchody a jiná práva v sociálním pojištění);

- pro dávky v nezaměstnanosti - Agentia Nationalá pentru Ocuparea Fortei de Muncá (Národní agentura pro zaměstnanost);

- pro státní přídavek na děti - Ministerul Muncii, Solidaritátii Sociále si Familiei (Ministerstvo práce, sociální solidarity a rodiny);

- pro věcné dávky v nemoci a mateřství - Casa Nationalá de Asigurári de Sánátate (Národní zdravotní pojišťovna);

b) v České republice:

- pro důchodové a nemocenské pojištění, včetně dávek vyplácených z tohoto pojištění, kdy nárok na dávku vznikl v souvislosti s pracovním úrazem či nemocí z povolání - Česká správa sociálního zabezpečení;

- pro zdravotní pojištění - Centrum mezistátních úhrad;

- pro přídavky na děti a pohřebné - Ministerstvo práce a sociálních věcí;

- pro dávky v nezaměstnanosti - Správa služeb zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí.

2. Styčná místa usnadňují styk mezi institucemi smluvních států a plní povinnosti uvedené v tomto správním ujednání. Při provádění Smlouvy mohou komunikovat přímo mezi sebou, jakož i s dotčenými osobami nebo osobami jimi zmocněnými. Při provádění Smlouvy si styčná místa vzájemně pomáhají.

ČÁST II

USTANOVENÍ O POUŽÍVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Článek 3

Potvrzení o používání právních předpisů a výjimky

1. V případech uvedených v článcích 8 až 13 Smlouvy potvrzení o tom, že na zaměstnanou osobu se v rámci daného zaměstnání vztahují právní předpisy smluvního státu, vydá na žádost zaměstnavatele nebo osoby samostatně výdělečně činné:

- v České republice:

Česká správa sociálního zabezpečení;

- v Rumunsku:

Národní pokladna pro důchody a jiná práva v sociálním pojištění.

Potvrzení je zasláno osobě, které se žádost týká, a ověřená kopie výše uvedené instituci druhého smluvního státu.

2.

a) K dohodnutí výjimek podle článku 13 z ustanovení článků 7 až 12 Smlouvy jsou pověřeny následující instituce:

- v České republice:

Česká správa sociálního zabezpečení;

- v Rumunsku:

Národní pokladna pro důchody a jiná práva v sociálním pojištění.

b) Zaměstnanec a zaměstnavatel předkládají společnou žádost v písemné formě výše uvedené pověřené instituci smluvního státu, jehož právní předpisy mají být na zaměstnanou osobu podle žádosti používány. Obdobně uplatňuje žádost osoba samostatně výdělečně činná.
Žádost o výjimku z používání právních předpisů státu zaměstnání u vyslaných pracovníků uvedených v článku 8 Smlouvy, kteří jsou již v tomto státě zaměstnáni a jejichž lhůta pro vyslání končí, musí být předložena před koncem probíhající doby vyslání.

c) Dohoda pověřených institucí smluvních států o výjimce se dokládá potvrzením vystaveným a zaslaným podle odstavce 1 tohoto článku.

ČÁST III

USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE DÁVEK

Článek 4

Sčítání dob pojištění

Potvrzení o dobách pojištění získaných podle právních předpisů smluvního státu pro provádění článků 14, 18 a 22 odstavce 3 Smlouvy na žádost vydá:

- v České republice:

Česká správa sociálního zabezpečení;

- v Rumunsku:

Národní pokladna pro důchody a jiná práva v sociálním pojištění.

Kapitola 1

Dávky v nemoci a mateřstv

Článek 5

Potvrzení o nároku na věcné dávky

1. Pro přiznání věcných dávek na území druhého smluvního státu podle článků 15 a 23 Smlouvy předloží osoba instituci v místě pobytu potvrzení prokazující nárok vydané kompetentní institucí.

2. Potvrzení uvedené v odstavci 1 tohoto článku může být ve výjimečných případech vydáno na žádost dotyčné osoby nebo instituce v místě pobytu dodatečně.

3. Potvrzení se vydává v dohodnuté formě a obsahuje nejméně následující informace:

- identifikační údaje osoby a kompetentní instituce,

- dobu nároku na dávky,

- rozsah dávek, na jejichž obdržení má osoba v místě pobytu nárok.

4. Pokud nebyl dodržen předpokládaný administrativní postup a osoba uvedená v článku 15 odstavci 1 Smlouvy sama zaplatila za věcné dávky, poskytne instituce v místě pobytu kompetentní instituci na její žádost informaci o výši nákladů, které by měla uhradit v případě dodržení administrativního postupu.

5. Dávkami ve smyslu článku 15 odstavec 3 Smlouvy jsou dávky vyšší hodnoty v částce přesahující 100 EUR vyjádřenou v národních měnách.

Článek 6

Úhrada nákladů za věcné dávky

Žádost o úhradu ve smyslu článku 17 Smlouvy se uplatní čtvrtletně na základě dokladů o skutečných výdajích instituce v místě pobytu za všechny vzniklé případy. Úhrada se provádí prostřednictvím styčných míst smluvních států a je splatná do 6 měsíců od obdržení žádosti o úhradu. Pokud nebyla žádost o úhradu v této lhůtě kompetentní institucí zpochybněna, je považována za uznanou.

Článek 7

Poskytování peněžitých dávek

1. Pro pobírání peněžitých dávek po dobu pobytu na území druhého smluvního státu předloží dotyčná osoba instituci v místě pobytu potvrzení o pracovní neschopnosti vydané ošetřujícím lékařem.

2. Instituce v místě pobytu neprodleně zašle v dohodnuté formě potvrzení o pracovní neschopnosti kompetentní instituci.

3. Kompetentní instituce může však požádat instituci v místě pobytu o provedení lékařské nebo administrativní kontroly, která proběhne stejným způsobem, jako u jejích vlastních pojištěnců.

Kapitola 2

Dávky v invaliditě, stáří a pozůstalých

Článek 8

Vyřizování žádostí

1. Jestliže kompetentní instituce jednoho smluvního státu obdrží žádost o dávku osoby, která získala doby pojištění podle právních předpisů druhého nebo obou smluvních států, zašle tato instituce žádost prostřednictvím styčných míst kompetentní instituci druhého smluvního státu s uvedením data, kdy žádost obdržela.
Spolu se žádostí zašle též kompetentní instituci druhého smluvního státu:

- veškerou dostupnou dokumentaci, která může být pro kompetentní instituci druhého smluvního státu potřebná ke stanovení nároku žadatele na dávku;

- formulář uvádějící zejména doby pojištění získané podle právních předpisů prvního smluvního státu;

- a kopii svého rozhodnutí o dávce, pokud bylo učiněno.

2. Kompetentní instituce druhého smluvního státu poté rozhodne o nároku žadatele a prostřednictvím styčných míst oznámí své rozhodnutí kompetentní instituci prvního smluvního státu.
Spolu s rozhodnutím též zašle, v případě potřeby nebo na žádost, kompetentní instituci prvého smluvního státu:

- veškerou dostupnou dokumentaci, která může být pro kompetentní instituci prvního smluvního státu potřebná pro stanovení nároku na dávku;

- formulář uvádějící zejména doby pojištění získané podle právních předpisů, které provádí.

3. Osobní informace o jednotlivcích obsažené v žádosti budou ověřeny kompetentními institucemi, které potvrdí, že informace jsou doloženy dokumenty. Potvrzení těchto informací na formuláři zbaví kompetentní instituce povinnosti zasílat originální dokumenty. Kompetentní instituce dohodnou druh informací, které budou tímto způsobem potvrzovány.

Kapitola 3

Pohřebné

Článek 9

Zamezení dvojí výplatě

Pokud se instituce smluvního státu domnívá, že pro daný případ lze použít článek 21 odstavec 2 Smlouvy, informuje o tom styčné místo druhého smluvního státu.

Kapitola 4

Dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání

Článek 10

Zaměstnání způsobující nemoc

1. Jestliže instituce smluvního státu zjistí, že osoba trpící nemocí z povolání vykonávala činnost zřejmě způsobující nemoc z povolání naposledy na území druhého smluvního státu, zašle o tom oznámení a veškerou související dokumentaci kompetentní instituci druhého smluvního státu.

2. Instituce obou smluvních států si vzájemně poskytnou veškerou dostupnou dokumentaci, jež může být nezbytná pro nárok na dávky.

Kapitola 5

Dávky v nezaměstnanosti

Článek 11

Sčítání dob pojištění

Doby pojištění získané podle právních předpisů smluvních států pro provádění článku 25 Smlouvy budou potvrzovány institucemi smluvních států na dohodnutém tiskopise a zasílány prostřednictvím styčných míst.

Kapitola 6

Přídavky na děti

Článek 12

Zamezení dvojí výplatě

Pokud se instituce smluvního státu domnívá, že pro daný případ lze použít článek 26 odstavec 2 Smlouvy, informuje o tom styčné místo druhého smluvního státu.

ČÁST IV

RŮZNÁ USTANOVENÍ

Článek 13

Výplata peněžitých dávek

1. Peněžité dávky se vyplácí přímo oprávněným osobám.

2. Kompetentní instituce smluvních států vyplácejí peněžité dávky podle této smlouvy bez jakýchkoli srážek na své administrativní výdaje.

Článek 14

Vzdání se úhrad nákladů za administrativní kontroly a lékařské prohlídky

Náklady za administrativní kontroly a lékařské prohlídky provedené na žádost instituce jednoho smluvního státu na území druhého smluvního státu si tyto instituce vzájemně neuhrazují.

Článek 15

Výměna statistických údajů

Kompetentní instituce smluvních států si budou vyměňovat roční statistické údaje o dávkách a zejména důchodech, přiznaných a vyplacených na základě Smlouvy. Tyto statistiky budou zahrnovat údaje o počtu příjemců a celkové částce vyplacených dávek podle jejich jednotlivých druhů.

Článek 16

Formuláře a podrobné postupy

1. Na základě tohoto správního ujednání dohodnou společně styčná místa smluvních států formuláře a podrobné postupy potřebné pro provádění Smlouvy.

2. Instituce nebo styčná místa obou smluvních států mohou odmítnout přijmout žádost o dávku nebo jakoukoli jinou žádost nebo potvrzení, nebudou-li předloženy v dohodnuté formě.

ČÁST V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 17

Vstup v platnost

Toto správní ujednání podléhá schválení v každém ze smluvních států a oznámení o tom, že byly splněny veškeré požadavky nezbytné podle vnitrostátních právních předpisů pro vstup tohoto správního ujednání v platnost, bude vzájemně oznámeno diplomatickou cestou.

Toto správní ujednání vstoupí v platnost dnem obdržení pozdějšího oznámení a zůstane platné po dobu platnosti Smlouvy.


Dáno v Praze dne 2. 8. 2004 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, rumunském a anglickém, přičemž všechny texty jsou stejně autentické. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující anglické znění.

ZA PŘÍSLUŠNÉ ÚŘADY ČESKÉ REPUBLIKY
JUDr. Čestmír SAJDA, MBA v. r.
náměstek ministra práce a sociálních věcí České republiky

ZA PŘÍSLUŠNÉ ÚŘADY RUMUNSKA
Gheorghe TINCA v. r
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec v Praze

Přesunout nahoru