Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 48/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Řízení odpadového hospodářství v Brně, Brno, Jižní Morava v České republice

Datum vyhlášení 02.05.2005
Uzavření smlouvy 18.12.2003
Platnost od 12.03.2004
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

48

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. prosince 2003 v Bruselu a dne 12. března 2004 v Praze bylo podepsáno Finanční memorandum - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Řízení odpadového hospodářství v Brně, Brno, Jižní Morava v České republice.

Finanční memorandum vstoupilo v platnost na základě článku 5 Dodatku C Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství*) dne 12. března 2004.

Nedílnou součástí Finančního memoranda je Příloha I - Popis opatření, Příloha II - Finanční plán a Příloha III. Do textu Přílohy II a Přílohy III lze nahlédnout na Ministerstvu financí.

Anglické znění Finančního memoranda a Přílohy I a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Opatření ISPA č.

2003/CZ/16/P/PE/016

FINANČNÍ MEMORANDUM

Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou

o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření

Řízení odpadového hospodářství v Brně,

Brno, Jižní Morava

v České republice

FINANČNÍ MEMORANDUM

Evropská Komise, dále jen „Komise“, jednající jménem Evropského společenství, dále jen „Společenství“, zastoupená komisařem pro regionální politiku, p. Michelem Barnierem, jménem Komise

na jedné straně a

vláda České republiky, dále jen „příjemce“

na straně druhé,

se dohodly takto:

Článek 1

Opatření uvedené v článku 2 níže se implementuje a financuje z rozpočtových prostředků Společenství v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto memorandu. Opatření uvedené v článku 2 níže se implementuje v souladu se Všeobecnými podmínkami, které jsou přílohou rámcové dohody podepsané mezi Komisí a příjemcem, a jsou doplněny podmínkami tohoto memoranda a ustanoveními, která jsou jeho přílohou.

Článek 2

Popis opatření

Nástroj předvstupních strukturálních politik (ISPA) formou grantu přispívá na financování níže uvedeného opatření dle popisu v příloze I:

Číslo opatření:2003/CZ/16/P/PE/016
Název:Řízení odpadového hospodářství v Brně, Brno, Jižní Morava v České republice
Trvání:Datum zahájení: datum podpisu finančního memoranda Evropskou komisí
Datum ukončení: 31. prosinec 2007
Místo:Brno, Jižní Morava, Česká republika
Skupina:Návrh tvoří jediný projekt

Článek 3

Závazek (vyčleněné prostředky)

1. Nejvyšší veřejné nebo ekvivalentní výdaje, které lze uvažovat pro účely výpočtu pomoci, činí 69,625,000 EUR.

2. Podíl pomoci Společenství poskytované pro opatření je stanoven na 68 % celkových oprávněných veřejných nebo ekvivalentních výdajů, jak je stanoveno ve finančním plánu v příloze II.

3. Nejvyšší částka pomoci z ISPA je stanovena ve výši 47,345,000 EUR.

4. Částka 16,832,454 EUR je poskytována z rozpočtu roku 2003 podle rozpočtového předpisu B7-020. Závazky pro následné splátky budou odvozeny od původního nebo revidovaného finančního plánu pro dané opatření, podle stavu implementace opatření a rozpočtových možností.

Článek 4

Platby

1. Pomoc Společenství kryje platby na opatření, pro které příjemce uzavřel právně závazné smluvní závazky a pro které byly specificky přiděleny nutné finanční prostředky. Tyto platby se musí týkat prací popsaných v příloze I.

2. Platby provedené před datem podpisu tohoto finančního memoranda nesplňují podmínky pro poskytnutí pomoci z ISPA.

3. Opatření uvedené v příloze I a platby prováděné orgánem odpovědným za implementaci opatření budou ukončeny nejpozději 31. prosince 2007.
Zpráva vyžadovaná pro vyplacení doplatku bude předložena nejpozději 6 měsíců po tomto datu.

4. Záloha je stanovena ve výši 9,469,000 EUR a bude převedena takto:

- částka 4,734,500 EUR bude vyplacena, jakmile příjemce podepíše toto memorandum;

- Zbytek bude vyplacen po podpisu kontraktu označeném v plánu dodávek podle přílohy I.a jako smlouva o dílo, jakož i bude vyplacen po předložení důkazu o splnění podmínek článku 8 (3) uvedeného níže komisi EU ze strany příjemce/beneficienta.

Článek 5

Respektování práva a politik EU

Návrh bude proveden v souladu s příslušnými ustanoveními vymezenými v evropských dohodách a má přispět k dosažení cílů evropské politiky/záměrů, obzvláště co se týče ochrany životního prostředí a jeho zlepšování.

Článek 6

Duševní vlastnictví

Příjemce a orgán zodpovědný za implementaci, uvedený v příloze I, bod 3, zajistí, aby byla z jejich strany získána veškerá nutná práva duševního vlastnictví ke studiím, výkresům, plánům, propagačním a jiným materiálům, vyrobeným v souvislosti s plánováním, implementací, monitorováním a hodnocením projektu. Zaručí, že Komise nebo kterýkoli orgán nebo osoba, které Komise deleguje, budou mít k těmto materiálům přístup a budou mít právo je využívat. Komise bude tyto materiály využívat pouze pro své vlastní účely.

Článek 7

Povolení a oprávnění

Příslušné orgány příjemce musí včas a v souladu s vnitrostátními právními předpisy vydat veškeré druhy povolení a/nebo oprávnění nutných pro implementaci opatření.

Článek 8

Specifické podmínky týkající se opatření

Aniž jsou dotčena obecná ustanovení specifikovaná v příloze III, podléhá grant Společenství pro toto opatření níže uvedeným podmínkám:

1. Podmínky pro převzetí a statut majetku

Komise si vyhrazuje právo revidovat částku pomoci z ISPA stanovenou v článku 3, pokud se do pěti let od data dokončení prací provozní podmínky (tarify, výnosy atd.) podstatně změní vůči původním předpokladům, učiněným při určování výše grantu a/nebo pokud dojde k podstatné změně:

a) která ovlivní povahu provozu nebo jeho prováděcí podmínky nebo dá soukromému nebo státnímu subjektu nepřiměřenou výhodu; a

b) která bude výsledkem změny povahy vlastnictví kterékoli části financované infrastruktury nebo ukončení nebo podstatné změny provozování.

Země, která je příjemcem pomoci, informuje Komisi o každé takové změně a snaží se získat souhlas Komise k těmto změnám ex-ante.

2. Podmínka realizovatelnosti

Grant Společenství pro opatření je podmíněn tím, že příslušné orgány uvolní zdroje dostatečné k zabezpečení efektivního provozu a údržby majetku.

3. Podmínka týkající se druhé splátky zálohy

• Důkaz, že byl ustaven externí nezávislý orgán dozoru

• Potvrzení o schválení regionálního plánu odpadového hospodářství v regionu Jižní Morava

• Potvrzení, že před zahájením stavby bylo vydáno povolení týkající se integrované prevence a omezování znečištění (IPPC).

4. Podmínka týkající se doplatku

• V konečné zprávě bude potvrzeno schválení regionálního plánu odpadů pro kraj Vysočina a Olomouc.

Článek 9

Ustanovení týkající se realizace uvedená v přílohách k tomuto finančnímu memorandu představují nedílnou součást tohoto prohlášení.

Nesplnění podmínek a realizačních ustanovení bude Komise EU posuzovat podle postupu stanoveného v příloze III. 1 sekce VIII.

Článek 10

Autentický text tohoto finančního prohlášení představuje tento níže podepsaný dokument.

Seznam příloh

Příloha I Popis opatření

Příloha II Finanční plán

Příloha III

Příloha III.1 Prováděcí finanční předpisy ISPA

Příloha III.2 Ustanovení, která upravují oprávněné náklady na opatření čerpající pomoc ISPA

Příloha III.3 Vzor pro předložení žádosti monitorovacímu výboru a žádost o úpravu

Příloha III.4 Systémy řízení a kontroly vzhledem k pomoci poskytnuté v rámci ISPA a postup pro provádění finančních úprav/korekcí

Příloha III.5 Smlouva o nesrovnalostech a vracení částek neoprávněně přijatých v rámci ISPA

Příloha III.6 Požadavky na informování a publicitu


V Praze dne 12. 3. 2004
Za příjemce
Zdeněk Hrubý v. r.
Národní koordinátor

V Bruselu dne 18. 12.2003
Za Společenství
G. Meadows v. r.
Úřadující generální ředitel

Poznámky pod čarou

*) Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství ze dne 12. července 1996 byla vyhlášená pod č. 207/1997 Sb.


PŘÍLOHA I

Popis opatření

Kód Komise č.: 2003/CZ/P/PE/016

1. NÁZEV OPATŘENÍ

Řízení odpadového hospodářství v Brně, Brno, Jižní Morava

2. ORGÁN PŘEDKLÁDAJÍCÍ ŽÁDOST (Národní koordinátor ISPA)

2.1. Jméno: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

2.2. Adresa: Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1, E-mail: radka.bucilova@mmr.cz

3. ORGÁN ODPOVĚDNÝ ZA REALIZACI (jak vymezeno v sekci II (2) v příloze III.2)

3.1. Jméno: Státní fond životního prostředí České republiky

3.2. Adresa: Kaplanova 1931/1 148 00 Praha 11, E-mail: jpospisilova@sfzp.cz

4. KONEČNÝ PŘÍJEMCE (v případě, že se liší od orgánu uvedeného v bodě 3)

4.1. Jméno: SAKO Brno, a. s.

4.2. Adresa: Jedovnická 2 628 00 Brno, E-mail: jonas@sako.cz

5. UMÍSTĚNÍ

5.1. Přijímací země: Česká republika

5.2. Region: Jižní Morava

6. POPIS

Hlavní součást projektu se týká renovace městské spalovny ve městě Brně. Je to jedna ze tří městských spaloven odpadu, které v současnosti existují v České republice. Spalovna byla dokončena v roce 1989 a měla původní kapacitu 240,000 tun za rok. V současné době zpracovává míchaný městský odpad a průmyslový odpad podobný městskému odpadu, avšak zařízení je z technických důvodů užíváno z méně než poloviční kapacity.

Spalovnu vlastní a provozuje společnost SAKO (společnost zaměřená na městský odpad a jeho spalování), jejíž činnost spočívá ve správě odpadů, jakož i ve výrobě tepla a jeho distribuci v městě Brně. Společnost zcela vlastní město Brno.

Spalovna v současné době nesplňuje technické požadavky/normy, které vyžaduje směrnice 2000/76/ES o spalování odpadů, zvláště co se týče emisních norem. Jestliže spalovna nebude modernizována, nebude splňovat právní požadavky platné po konci roku 2005 a bude muset být uzavřena.

Modernizace spalovny tvoří součást plánu odpadového hospodářství v České republice, který vstoupil v platnost v červenci 2003. S ohledem na konečnou likvidaci odpadu předpokládá tento plán následující opatření:

• Úpravu nebo uzavření skládek v souladu se směrnicí o skládkách;

• Přísné omezení vydávání oprávnění pro nové skládky;

• Omezení nebo úplný zákaz vybraných typů odpadů;

• Modernizace nebo uzavření spaloven, které nesplňují normy.

Práce, které mají být provedeny, umožní spalovně, aby fungovala při revidované plné kapacitě 220,000 tun za rok, jakož i umožní plné využití energie získané ze spalovaného odpadu. Většina vyráběného tepla se prodává společnosti Teplaný, a. s., což je hlavní výrobce tepla v Brně a vlastník distribuční sítě. Navíc v budoucnosti se bude prodávat elektřina brněnským městským institucím, jako je např. městský dopravní podnik.

Zařízení v současnosti zpracovává odpad pouze z města Brna. Po modernizaci se plánuje, že se v této spalovně bude zpracovávat odpad z celého jihomoravského regionu, jehož hlavním městem je Brno, jakož i ze sousedních regionů Vysočina a Olomouc. Očekává se, že množství městského odpadu z Jižní Moravy, které bude možné zpracovávat, vzroste z 94,076 tun v roce 2000 na 219,000 tun v roce 2010. Do roku 2010 budou potencionální množství z regionů Vysočina a Olomouc představovat 99,120 a 61,118 tun. Využití brněnské spalovny se odráží v návrhu plánu o odpadech těchto regionů, které budou používat existující koncepty řízení odpadového hospodářství. Očekává se, že konečná verze regionálního plánu odpadového hospodářství pro Jižní Moravu bude schválena do června 2004 a plány ostatních regionů do konce roku 2004.

Další část projektu se vztahuje na výstavbu koncové třídící linky v prostorách spalovny, což umožní konečné třídění 10,000 tun sekundárních materiálů, obzvláště skla, plastů a papíru z městského odpadu vyprodukovaném obyvateli Brna a bezprostředního okolí. Tato skutečnost se také odráží v konceptu řízení odpadového hospodářství jihomoravského regionu.

Fyzické stavební práce, které se budou provádět, zahrnují následující čtyři části:

• Výstavbu dvou spalovacích kotlů s maximálním výkonem 15 tun odpadů za hodinu u každého kotle (spalování smíšeného městského odpadu a podobného odpadu);

• Instalaci parní turbíny o výkonu 16 MW s kondenzačním ventilem a vzduchovým kondenzátorem umístěným vedle objektu etapy II sloužícímu k filtrování emisí. To umožní dlouhodobý pravidelný provoz v režimu vhodného výkonu i během měnící se spotřeby tepelné energie ve formě páry;

• Rekonstrukce zařízení pro manipulaci se škvárou v současné budově. To umožní třídění železa a dalších neželezných kovů ze škváry. Špatně spálené složky budou navráceny do spalovacího procesu.

• Koncovou třídící linku pro 10,000 tun odpadových obalů za rok v prostorách, které sousedí s budovou, ve které jsou v současné době kotle. Tato linka bude třídit sklo, PET lahve a papír. Součástí koncové třídící linky má být také velkokapacitní zařízení pro drcení odpadu propojené s kontejnerem.

Výše uvedené stavební práce budou prováděny v rámci jednoho projektu „na klíč“ podle podmínek FIDIC Žluté knihy.

7. CÍLE

Cíle opatření jsou propojeny s realizací legislativy EU v sektoru odpadů. V tomto ohledu se předpokládají následující specifické výsledky:

• Brněnská spalovna bude v souladu s normami směrnice 2000/76/ES o spalování odpadů.

• Přispění k cílům směrnice 99/31/ES o skládkách odpadu. Tato směrnice omezuje ukládání biologicky od-bouratelného odpadu do skládek a uvádí, že používání skládek by mělo být kompenzováno zvýšenou recyklací a získáváním energie z odpadů. Česká republika se zavázala, že dosáhne přechodný cíl redukovat biologicky odbouratelný odpad ve skládkách o 25 % do roku 2010. Výsledkem tohoto opatření bude množství městského odpadu uloženého ve skládkách ve třech příslušných regionech omezeno z 415,736 tun za rok v roce 2000 na 279,812 tun za rok po provedení tohoto opatření.

• Přispění k realizaci směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech. Tato směrnice stanoví, že obalové odpady budou znovu používány a recyklovány do poloviny roku 2006. Toho se dosáhne výstavbou koncové třídící linky.

Směrnice 96/61/ES týkající se integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) bude rovněž respektována. Požadovaná povolení získá úspěšný uchazeč v tendru před zahájením výstavby.

Dále toto opatření umožní dosažení následujících cílů:

• Fungování spalovny na 100 % její kapacity.

• Získání výstupního materiálu po spalování dostatečné kvality pro využití ve stavebnictví nebo pro účely rekultivace půdy.

• Zlepšení a maximální regeneraci získané energie z odpadů: po dokončení projektu bude vyrobeno a dodáno městu Brno 580,000 GJ tepla a 70,000 MWh elektrické energie.

• Dosažení dlouhodobé ekonomické efektivity společnosti SAKO Brno jako spalovny: v minulosti příjmy z odpadů a vyrobené energie nepokrývaly výrobní náklady s tím výsledkem, že společnost byla ztrátová. Z důsledku investice zvyšující efektivní kapacitu zařízení vzrostou dostatečně příjmy společnosti k pokrytí provozních nákladů spalovny. Modernizace brněnské spalovny je v souladu s českým národním plánem o řízení odpadového hospodářství, který schválila česká vláda v červnu 2003. Před jeho přijetím se uskutečnily konzultace s nevládními organizacemi o tomto plánu. Důležitým vstupem pro přijetí tohoto plánu byly výsledky studie financované programem Phare v roce 2001 o realizaci/investičních strategiích pro směrnice EU o odpadech. Rekonstrukce brněnské spalovny byla označena jako prioritní projekt, který studie určila k realizaci.

8. HARMONOGRAM PRACÍ

Kategorie prací

Zahájení

Dokončení

Postup spojený se stavebním povolením

01-07-02

28-11-03

Příprava dokumentů pro tendr

1-10-03

31-3-04

Proces tendru

01-04-04

09-04-04

Povolení IPPC

19-9-03

09-02-05

Výstavba

01-02-05

31-10-06

9. EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ ANALÝZA NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ

Byl analyzován kvalitativní vliv projektu na externí náklady a přínosy.

Vliv na životní prostředí co se týče emisí do vzduchu, zbytkového pevného odpadu a obnovy energie byl klasifikován jako velice pozitivní. Vlivy na emise do vody a rekuperaci popela a kovů budou neutrální.

Sociální přínosy co se týče nepříznivých vlivů (tj. vlivy pocházející z činnosti spalovny, včetně hluku, prachu, pachů a viditelného znečištění) a riziko nehody budou pozitivní.

Projekt také přinese sociální užitek co se týče zlepšení ekologického profilu regionu.

10. HLAVNÍ PRVKY FINANČNÍ ANALÝZY

Finanční analýza poskytla následující záporné kvantitativní indikátory pro investice, a předpokládá veškeré financování z vlastních zdrojů:

Vnitřní míra výnosnosti (IRR) - 6,67 %

Čistá současná hodnota (NPV) - 47,610,000 €

Negativní čistá současná hodnota (NVP) je považována za část projektu, který nemá zajištěné financování.

Následující předpoklady sloužily jako základ pro analýzu:

Národní příspěvek ze Státního fondu pro životní prostředí ve výši 4 %.

Časový horizont: 20 let

Diskontní sazba: 6 %

Poplatky ze spalování se budou měnit v průběhu tohoto období. Očekává se růst z úrovně roku 2002 ve výši 38 € za tunu na 43 € za tunu v letech 2004 - 2006, kdy se bude provádět modernizace spalovny. Cena spalování tak klesne od roku 2007 jakmile zařízení dosáhne plné provozní kapacity a bude zmodernizováno a dosáhne úrovně asi 27 € za tunu. To je významný faktor co se týče ekonomické konkurenceschopnosti v porovnání se skládkami. Očekává se, že poplatky za skládky stoupnou z minima 25.5 € za tunu v roce 2004 na 32 - 35 € do roku 2009 a po roce 2010 budou stoupat ročně o 2 %.

Finanční analýza bere také v úvahu příjem z prodeje tepla a elektřiny.

11. ANALÝZA VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA)

Byla provedena komplexní analýza EIA pro tento projekt v souladu s českým zákonem o EIA z roku 2001; tento zákon transponuje směrnici EU o EIA.

V srpnu 2003 se konala veřejná konzultace, v jejímž důsledku bylo vydáno pozitivní stanovisko Ministerstva životního prostředí.

Očekává se pozitivní celkový vliv investice na životní prostředí, zvláště s ohledem na úrovně emisí modernizovaného zařízení.

Ministerstvo životního prostředí také potvrdilo, že se nevyskytnou žádné nežádoucí účinky na citlivé oblasti.

12. NÁKLADY A PŘÍSPĚVEK (v €)

Celkové náklady

Příspěvek
z privátního
sektoru

Neoprávněné výdaje

Celkové
oprávněné
náklady

Grant ISPA

Podíl grantu
%

70,408,000

0

783,000

69,625,000

47,345,000

68

Podíl příspěvku

Podíl příspěvku bere v úvahu příjmy, které projekt generoval (viz výše uvedená sekce 10).

Specifikace nákladů

Poplatky na plánování/projektování2,261,000
Hlavní stavební práce15,197,000
Objekt a zařízení44,088,000
Dohled/supervize4,490,000
Nepředvídané náklady3,589,000

13. ZAPOJENÍ MEZINÁRODNÍCH FINANČNÍCH INSTITUCÍ

Mezinárodní finanční instituce nejsou zapojeny do tohoto projektu.

14. SPECIFICKÉ PODMÍNKY VE VZTAHU K OPATŘENÍ

Specifické podmínky jsou zmíněny v článku 8 tohoto Finančního memoranda.

15. PLÁN VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Práce budou realizovány podle plánu veřejných zakázek, který je uveden v příloze I.a.

PŘÍLOHA I.a

Předběžný plán veřejných zakázek

Č. tendru

Popis prací a služeb, které budou
dodány formou tendru

Typ smlouvy (stavební
práce,
dodávky
nebo služby)

Předběžný
termín
zahájení
tendru
(měsíc/rok)

Výše náhrady
faktur ve vztahu
týkajících se
specifické
smlouvy

1.

Dohled

Služby

04/04

2.

Stavba (FIDIC žlutá kniha)

stavební práce

04/04

Specifické podmínky pro uzavření smluv budou uveřejněny v Úředním věstníku Evropských společenství a/nebo na internetu.

(u kontraktů, které jsou jenom částečně akceptovány jako oprávněné pro finanční podporu ISPA se kalkuluje poměr úhrady použitím procenta nákladů akceptovaných jako oprávněné krát podíl příspěvku poskytnuté na tento projekt).

Přesunout nahoru