Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 43/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o vzájemném předávání a ochraně utajovaných skutečností

Datum vyhlášení 08.04.2005
Uzavření smlouvy 15.02.2005
Platnost od 16.04.2005
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

43

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. února 2005 byla v Paříži podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o vzájemném předávání a ochraně utajovaných skutečností.

Dohoda vstupuje v platnost na základě svého článku 13 odst. 2 dne 16. dubna 2005.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


se dohodly takto:

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY O VZÁJEMNÉM PŘEDÁVÁNÍ A OCHRANĚ UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ

Vláda České republiky

a

vláda Francouzské republiky,

dále jen „Strany“,

majíce v úmyslu zajistit ochranu utajovaných skutečností předávaných mezi Stranami v rámci uzavřených dohod o spolupráci nebo dohod, které budou uzavřeny, a v rámci nabídkových řízení, kontraktů nebo zakázek veřejných nebo soukromých subjektů sídlících na území států Stran,

Článek 1

Vymezení pojmů

Pro účely této Dohody je význam dále uvedených pojmů následující:

(1) utajované skutečnosti

jsou informace a materiály, bez ohledu na jejich formu, povahu a způsob přenosu, které byly označeny stupněm utajení, a které v zájmu národní bezpečnosti a v souladu s vnitrostátními právními předpisy Stran vyžadují ochranu proti neoprávněnému přístupu.

(2) utajovaný kontrakt

je právní vztah mezi dvěma nebo několika kontrahenty definující vzájemně vynutitelná práva a povinnosti, který obsahuje utajované skutečnosti.

(3) kontrahent

je fyzická nebo právnická osoba mající právní způsobilost uzavírat kontrakty.

(4) hostitelská Strana

je Strana, která přijímá návštěvu na území svého státu.

(5) předávající Strana

je Strana, která vydává nebo předává utajované skutečnosti druhé Straně.

(6) přijímající Strana

je Strana, které jsou vydávány nebo předávány utajované skutečnosti předávající Stranou.

(7) uživatel

je fyzická nebo právnická osoba, která, v souladu s vnitrostátními právními předpisy, byla oprávněna nakládat s utajovanými skutečnostmi.

Článek 2

Příslušné úřady

(1) Příslušnými úřady zodpovědnými za provádění této Dohody jsou

v České republice:

Národní bezpečnostní úřad (NBÚ)
P.O. Box 49 Na Popelce 2/16
150 06 PRAHA 56
Česká republika

ve Francouzské republice:

Secrétariat général de la defense nationale (SGDN)
51, Bd de Latour-Maubourg
75700 PARIS SP
France

(2) Strany se vzájemně informují formou diplomatické noty o všech případných změnách týkajících se příslušných úřadů či jiného úřadu pověřeného v souladu s vnitrostátními právními předpisy k provádění této Dohody.

Článek 3

Zásady bezpečnosti

(1) Strany přijmou v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy všechna opatření potřebná k zajištění ochrany utajovaných skutečností, které jim byly předány na základě této Dohody, nebo na základě dohod uzavřených mezi Stranami, kontraktů nebo subkontraktů uzavřených Stranami nebo organizacemi k tomu účelu oprávněnými.

(2) Ochrana a využití utajovaných skutečností předávaných mezi Stranami se řídí následujícími zásadami:

a) přijímající Strana označí přijatou utajovanou skutečnost stupněm utajení ekvivalentním stupni, který jí byl přiřazen předávající Stranou, v souladu se srovnatelností stanovenou v článku 4,

b) přístup k utajovaným skutečnostem lze povolit pouze osobám, u kterých to jejich činnost vyžaduje na základě potřeby znát, a kterým, je-li to vyžadováno vnitrostátními právními předpisy, bylo předem vydáno osvědčení příslušným úřadem státu Strany, jehož jsou občany.

c) Strany navzájem uznávají osvědčení a potvrzení o bezpečnostní prověrce vydaná uživatelům,

d) příslušné úřady se průběžně informují o změnách osvědčení a potvrzení o bezpečnostní prověrce uživatelů, zejména o případech odebrání osvědčení nebo snížení stupně prověření,

e) přijímající Strana nesmí předat utajované skutečnosti třetímu státu, fyzické nebo právnické osobě se státní příslušností třetího státu nebo mezinárodní organizaci bez předchozího písemného souhlasu předávající Strany,

f) předané utajované skutečnosti nesmí být použity k jiným účelům než k těm, které jsou předpokládány ve smlouvách uzavřených mezi Stranami, v kontraktech nebo subkontraktech uzavřených Stranami nebo organizacemi k tomu účelu oprávněnými, bez předchozího písemného souhlasu předávající Strany,

g) přijímající Strana nesmí snížit ani zrušit stupeň utajení předané utajované skutečnosti bez předchozího písemného souhlasu předávající Strany.

Článek 4

Stupně utajení a jejich srovnatelnost

(1) Strany se na základě znalosti vnitrostátních právních předpisů zavazují k zajištění ochrany předávaných utajovaných skutečností a přijímají následující srovnatelnost stupňů utajení.

Česká republikaFrancouzská republika
PŘÍSNĚ TAJNÉTRES SECRET DEFENSE
TAJNÉSECRET DEFENSE
DŮVĚRNÉCONFIDENTIEL DEFENSE
VYHRAZENÉviz odst. 2 níže

(2) Česká Strana zajistí ochranu a nakládání s neutajovanými skutečnostmi s označením ochrany DIFFUSION RESTREINTE či ekvivalentním předanými francouzskou stranou podle svých platných vnitrostátních právních předpisů týkajících se skutečností nesoucích označení VYHRAZENÉ. Francouzská strana předá české straně veškeré případné informace, jež jsou nezbytné k provádění tohoto ustanovení. Francouzská Strana zajistí ochranu a nakládání s utajovanými skutečnostmi předanými českou Stranou a nesoucími označení VYHRAZENÉ podle platných vnitrostátních právních předpisů týkajících se neutajovaných skutečností chráněných jako DIFFUSION RESTREINTE.

(3) Pro zachování srovnatelných standardů bezpečnosti poskytne každá ze Stran na žádost druhé strany všechny informace týkající se vnitrostátních bezpečnostních právních předpisů, postupů a zvyklostí uplatňovaných při zajišťování ochrany utajovaných skutečností. Každá ze Stran musí umožnit jednání mezi příslušnými úřady Stran.

(4) Strany se průběžně informují o svých vnitrostátních právních předpisech týkajících se ochrany utajovaných skutečností a o všech jejich změnách.

Článek 5

Bezpečnostní opatření

(1) V případě předání utajované skutečnosti jednou Stranou druhé Straně je přijímající Strana povinna vzhledem ke svým uživatelům:

a) ubezpečit se, že v jejich objektech je zabezpečena odpovídajícím způsobem ochrana utajovaných skutečností, na základě čehož bylo uděleno potvrzení o bezpečnostní prověrce požadovaného stupně na základě splnění vnitrostátními právními předpisy stanovených podmínek,

b) ubezpečit se, že osobám, které ve své funkci potřebují přístup k utajovaným skutečnostem, bylo uděleno osvědčení o bezpečnostní prověrce požadovaného stupně, na základě splnění podmínek stanovených vnitrostátními právními předpisy,

c) ubezpečit se, aby všechny osoby mající přístup k utajovaným skutečnostem byly informovány o svých povinnostech týkajících se bezpečnosti utajovaných skutečností v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy,

d) provádět v jejich objektech pravidelné bezpečnostní inspekce.

(2) Při předsmluvních jednáních o uzavření utajovaných kontraktů nebo subkontraktů mezi uživatelem ze státu jedné ze Stran a uživatelem ze státu druhé Strany musí příslušný úřad předávající Strany informovat svůj protějšek o stupni utajení utajovaných skutečností spojených s těmito jednáními.

(3) Ke každému utajovanému kontraktu nebo subkontraktů musí být připojena bezpečnostní příloha. V této příloze upřesňuje příslušný úřad předávající Strany, jaké utajované skutečnosti mají být chráněny přijímající Stranou a jaký je jejich srovnatelný stupeň utajení. Pouze předávající Strana může upravovat stupeň utajení uvedený v bezpečnostní příloze. Příslušný úřad předávající Strany předá kopii bezpečnostní přílohy příslušnému úřadu přijímající Strany.

Článek 6

Označování utajovaných skutečností

(1) V okamžiku přijetí utajovaných skutečností od předávající Strany je musí přijímající Strana označit svým vnitrostátním stupněm utajení v souladu se srovnatelností stanovenou v článku 4.

(2) Přijímající Strana zajistí u vzniklých reprodukcí a překladů stejné označení stupňů utajení jako u originálů a zajistí jim stejnou ochranu.

(3) Příslušné úřady Stran se neprodleně informují o všech změnách stupně utajení předané utajované skutečnosti.

Článek 7

Přenos utajovaných skutečností

(1) Utajované skutečnosti se mezi Stranami předávají diplomatickou cestou. Příslušný úřad přijímající Strany potvrdí příjem utajované skutečnosti a předá ji uživateli.

(2) Příslušné úřady mohou ve zvláštních případech a po vzájemné dohodě určit jiné způsoby předání utajovaných skutečností.

(3) Elektromagnetický přenos utajované skutečnosti se smí provádět pouze s použitím kryptografických prostředků schválených příslušnými úřady, které po vzájemné dohodě rozhodnou o konkrétních způsobech přenosu.

(4) Skutečnosti podle článku 4, odstavce 2, se mohou předávat poštou.

Článek 8

Návštěvy

(1) Návštěvy státních příslušníků státu jedné ze Stran této Dohody v zařízení umístěném na státním území druhé Strany zahrnující přístup k utajovaným skutečnostem musejí být předem písemně povoleny příslušným bezpečnostním úřadem přijímající Strany.

(2) Návštěvy státních příslušníků třetího státu zahrnující přístup k utajovaným skutečnostem dle této Dohody, nebo přístup do míst, kde jsou takové skutečnosti přímo přístupné, jsou povolovány pouze po vzájemném souhlasu příslušných úřadů Stran.

(3) Žádosti o povolení návštěvy se předávají diplomatickou cestou příslušnému úřadu hostitelské Strany. Tyto žádosti musí být doručeny nejméně tři týdny před požadovanou návštěvou. Žádost o povolení návštěvy musí obsahovat údaje uvedené v Příloze k této Dohodě.

(4) Příslušné úřady Stran mohou požádat o povolení návštěvy na dobu nejvýše dvanácti měsíců. Je-li předpokládáno, že určitá návštěva nebude ukončena v povolené době, nebo že je třeba prodloužit povolenou dobu pro pravidelné návštěvy, musí příslušný úřad žádající Strany podat novou žádost nejpozději tři týdny před vypršením platnosti povolení probíhající návštěvy.

(5) Všichni návštěvníci se musí podrobit a jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy platné na navštíveném území.

Článek 9

Opakované návštěvy

(1) Pro každý projekt, program nebo kontrakt se příslušné úřady mohou dohodnout na sestavení seznamu osob, kterým se povolují opakované návštěvy v souladu se zásadami a podmínkami dohodnutými mezi příslušnými úřady. Tyto seznamy jsou zpočátku platné na dobu dvanácti měsíců, a toto období může být prodlouženo po dohodě mezi příslušnými úřady na dobu dalších nejvýše dvanácti měsíců.

(2) Seznamy podle odstavce 1 musí být potvrzeny příslušným úřadem hostitelské Strany. Jakmile jsou seznamy schváleny příslušnými úřady Stran, mohou být podrobnosti jednotlivých návštěv dohodnuty přímo s organizací osobami uvedenými na těchto seznamech.

Článek 10

Porušení vnitrostátních právních předpisů o ochraně utajovaných skutečností

(1) Není-li vyloučeno, je-li předpokládáno, nebo je-li zjištěno porušení vnitrostátních právních předpisů o ochraně utajovaných skutečností, a v případě, že toto porušení ovlivní bezpečnost utajovaných skutečností předaných podle této Dohody, je nutné to neprodleně písemně sdělit příslušnému úřadu druhé Strany.

(2) Každé porušení vnitrostátních právních předpisů o ochraně utajovaných skutečností podle výše uvedeného odstavce 1 bude vyšetřováno a budou přijata příslušná opatření v souladu s vnitrostátními právními předpisy státu příslušné Strany. Příslušný úřad druhé Strany bude informován o výsledcích vyšetřování.

Článek 11

Náklady

(1) Provádění této Dohody s sebou v zásadě nenese žádné zvláštní náklady.

(2) Případné náklady, které přesto jedné Straně v souvislosti s prováděním této Dohody vzniknou, nejsou druhou Stranou hrazeny.

Článek 12

Konzultace a inspekce

(1) K zabezpečení úzké spolupráce při provádění této Dohody si příslušné úřady v případě potřeby navzájem poskytují konzultace.

(2) Každá ze Stran umožní příslušnému úřadu druhé Strany provádět inspekce v zařízeních, kde se uchovávají a užívají utajované skutečnosti, aby bylo možné ověřit dostatečnost ochrany utajovaných skutečností předaných na základě této Dohody.

Článek 13

Závěrečná ustanovení

(1) Tato Dohoda, spolu s Přílohou, která je její nedílnou částí, se sjednává na dobu neurčitou.

(2) Tato Dohoda vstupuje v platnost dva měsíce po podpisu Stranami.

(3) Každý rozpor ve výkladu nebo provádění této Dohody bude řešen konzultacemi mezi Stranami.

(4) Tato Dohoda může být po vzájemné dohodě kdykoliv písemně pozměněna.

(5) Každá ze Stran může kdykoliv tuto Dohodu vypovědět písemným oznámením se šestiměsíční výpovědní lhůtou. V případě výpovědi Dohody se s utajovanými skutečnostmi předanými na jejím základě nakládá i nadále v souladu s články 3, 4 a 5.


Na důkaz toho zástupci obou Stran, náležitě k tomu účelu zmocněni, podepsali tuto Dohodu a připojili k ní své pečeti.

Dáno v Paříži dne 15. února 2005 ve dvou původních vyhotoveních, každé z nich v jazyce českém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Mgr. Jan Mareš v. r.
ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Za vládu Francouzské republiky
Francis Delon v. r.
generální tajemník Národní obrany


PŘÍLOHA

Žádost o povolení návštěvy uvedená v článcích 8 a 9 musí obsahovat následující informace:

a) jméno a příjmení návštěvníka, datum a místo narození, státní příslušnost a číslo pasu nebo občanského průkazu,

b) funkční zařazení návštěvníka a jméno úřadu nebo subjektu, který jej zaměstnává,

c) stupeň bezpečnostní prověrky návštěvníka doložený certifikátem o bezpečnostní prověrce vydaným příslušným úřadem žádající Strany,

d) navrhované datum návštěvy a předpokládaná doba trvání,

e) účel návštěvy a všechny nezbytné informace upřesňující projednávaná témata zahrnující utajované skutečnosti a stupně utajení takových skutečností,

f) název navštívených organizací, zařízení a lokalit,

g) jména a příjmení osob, které návštěvníka přijmou,

h) datum, podpis a úřední razítko příslušného úřadu státu žádající Strany.

Přesunout nahoru