Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 42/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě

Datum vyhlášení 31.03.2005
Uzavření smlouvy 04.10.1991
Ratifikace Smlouvy 25.08.2004
Platnost od 24.09.2004
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

42

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. října 1991 byl v Madridu sjednán Protokol o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě*).

Jménem České a Slovenské Federativní Republiky byl Protokol podepsán ve Washingtonu dne 2. října 1992.

V roce 1993 Česká republika oznámila vládě Spojených států amerických, depozitáři Smlouvy o Antarktidě i Protokolu ke Smlouvě, že se jako nástupnický stát České a Slovenské Federativní Republiky považuje za signatářský stát Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě z 4. října 1991 s účinností od 1. ledna 1993.

S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Protokol ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u vlády Spojených států amerických, depozitáře Protokolu, dne 25. srpna 2004.

Při ratifikaci Protokolu bylo učiněno následující prohlášení České republiky:

„Česká republika přijímá jurisdikci Mezinárodního soudního dvora a Arbitrážního tribunálu v souladu s článkem 19, odstavec 1 Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě, sjednaného v Madridu dne 4. října 1991.“

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 23 odst. 1 dne 14. ledna 1998. Pro Českou republiku vstoupil v platnost podle odstavce 2 téhož článku dne 24. září 2004.

Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

PROTOKOL O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KE SMLOUVĚ O ANTARKTIDĚ

PREAMBULE

Státy, které jsou stranami tohoto protokolu k Smlouvě o Antarktidě, dále uváděné jen jako strany,

přesvědčeny o potřebě zvýšit ochranu životního prostředí Antarktidy a závislých a přidružených ekosystémů;

přesvědčeny o potřebě posílit systém Smlouvy o Antarktidě tak, aby se zajistilo, že Antarktida bude nadále vždy využívána výlučně pro mírové účely a nestane se dějištěm, ani předmětem mezinárodních neshod;

vědomy si zvláštního právního a politického postavení Antarktidy a zvláštní odpovědnosti konzultativních stran Smlouvy o Antarktidě zajistit, aby všechny činnosti v Antarktidě byly v souladu s účely a zásadami Smlouvy o Antarktidě;

připomínajíce označení Antarktidy jako zvláštní oblasti uchování a jiná opatření přijatá v rámci systému Smlouvy o Antarktidě na ochranu životního prostředí Antarktidy a závislých a přidružených ekosystémů;

uznávajíce dále jedinečné příležitosti, jež Antarktida nabízí pro vědecké sledování a výzkum procesů globálního, jakož i regionálního významu;

potvrzujíce zásady uchování dle Úmluvy o uchování mořských živých zdrojů Antarktidy;

přesvědčeny, že rozvoj všestranného režimu na ochranu životního prostředí Antarktidy a závislých a přidružených ekosystémů je v zájmu lidstva jako celku;

přejíce si doplnit Smlouvu o Antarktidě k tomuto cíli, se dohodly takto:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto protokolu:

a) „Smlouva o Antarktidě“ znamená Smlouvu o Antarktidě sjednanou ve Washingtonu dne 1. prosince 1959;

b) „oblast Smlouvy o Antarktidě“ znamená oblast, na kterou se používají ustanovení Smlouvy o Antarktidě v souladu s článkem VI uvedené smlouvy;

c) „konzultativní schůzky ke Smlouvě o Antarktidě“ znamenají schůzky uvedené v článku IX Smlouvy o Antarktidě;

d) „konzultativní strany Smlouvy o Antarktidě“ znamenají smluvní strany Smlouvy o Antarktidě, jež jsou oprávněny jmenovat zástupce, kteří se účastní schůzek uvedených v článku IX uvedené smlouvy;

e) „systém Smlouvy o Antarktidě“ znamená Smlouvu o Antarktidě, opatření učiněná podle této smlouvy, její přidružené zvláštní mezinárodní instrumenty, jež nabyly platnosti, a opatření učiněná podle těchto instrumentů;

f) „Arbitrážní tribunál“ znamená Arbitrážní tribunál zřízený podle dodatku k tomuto protokolu, jenž tvoří nedílnou součást protokolu;

g) „Výbor“ znamená Výbor pro ochranu životního prostředí, zřízený v souladu s článkem 11.

Článek 2

Cíl a označení

Strany se zavazují k všestranné ochraně životního prostředí Antarktidy a závislých a přidružených ekosystémů a označují tímto Antarktidu za přírodní rezervaci, zasvěcenou míru a vědě.

Článek 3

Zásady životního prostředí

1. Ochrana životního prostředí Antarktidy a závislých a přidružených ekosystémů a vnitřní hodnota Antarktidy, včetně její nedotčené přírody a estetických hodnot, jakož i její hodnota jako oblasti pro provádění vědeckého výzkumu, zejména výzkumu, který je podstatný pro pochopení globálního životního prostředí, jsou základními faktory v plánování a provádění všech činností v oblasti Smlouvy o Antarktidě.

2. K tomuto cíli:

a) činnosti v oblasti Smlouvy o Antarktidě se plánují a provádějí tak, aby byly omezeny nepříznivé účinky na životní prostředí Antarktidy a závislých a přidružených ekosystémů;

b) činnosti v oblasti Smlouvy o Antarktidě se plánují a provádějí tak, aby nedošlo k:

i) nepříznivým dopadům na typy podnebí nebo počasí;

ii) významnému negativnímu ovlivnění kvality ovzduší a vody;

iii) významným změnám v atmosférickém, zemském (včetně vodního), ledovcovém nebo mořském prostředí;

iv) škodlivým změnám v rozdělení, početnosti nebo produktivitě druhů nebo populací druhů fauny a flóry;

v) dalšímu poškozování ohrožených druhů nebo populací takových druhů; nebo

vi) degradaci nebo značnému ohrožení oblastí, které mají biologický, vědecký, historický a estetický význam nebo význam pro nedotčenou přírodu;

c) činnosti v oblasti Smlouvy o Antarktidě se plánují a provádějí na základě informací postačujících k tomu, aby umožnily předběžné odhady, jakož i kvalifikované úsudky o jejich možných dopadech na životní prostředí Antarktidy a závislých a přidružených ekosystémů i na hodnoty Antarktidy pro provádění vědeckého výzkumu; tyto úsudky musí brát plně v úvahu:

i) rozsah činnosti, včetně její oblasti, trvání a intenzity;

ii) kumulativní účinky činnosti jak samotné, tak ve spojení s jinými činnostmi v oblasti Smlouvy o Antarktidě;

iii) zda činnost bude škodlivě působit na jinou činnost v oblasti Smlouvy o Antarktidě;

iv) zda existují dosažitelné technologie a postupy, zabezpečující z hlediska životního prostředí bezpečné provozy;

v) zda existuje způsobilost sledovat klíčové parametry ochrany životního prostředí a složek ekosystémů tak, aby se zjistily jakékoliv škodlivé účinky činnosti a poskytlo se včasné varování před nimi, a aby se stanovily takové změny v provozních postupech, jež budou nezbytné ve světle výsledků sledování nebo zvýšených vědomostí o životním prostředí Antarktidy a závislých a přidružených ekosystémů; a

vi) zda existuje způsobilost urychleně a účinně reagovat na nehody, zvláště takové, jež mohou mít vliv na životní prostředí;

d) provádí se pravidelné a účinné sledování, aby se umožnil odhad dopadů na probíhající činnosti, včetně ověření předpověděných dopadů;

e) provádí se pravidelné a účinné sledování, které by umožnilo včasné zjištění možných nepředvídaných dopadů činností prováděných jak uvnitř, tak i vně oblasti Smlouvy o Antarktidě na životní prostředí Antarktidy a závislé a přidružené ekosystémy.

3. Činnosti se plánují a provádějí v oblasti Smlouvy o Antarktidě tak, aby se poskytla přednost vědeckému výzkumu a aby se uchovala hodnota Antarktidy jako oblasti pro provádění takového výzkumu, včetně výzkumu, který je podstatný pro pochopení globálního životního prostředí.

4. Činnosti podnikané v oblasti Smlouvy o Antarktidě podle programů vědeckého výzkumu, turistika a všechny jiné vládní i nevládní činnosti v oblasti Smlouvy o Antarktidě, pro něž se vyžaduje předběžné sdělení v souladu s článkem VII, odstavcem 5 Smlouvy o Antarktidě, včetně přidružených činností přísunu a zásobování:

a) se provádějí způsobem, který je slučitelný se zásadami v tomto článku; a

b) budou upraveny, pozastaveny nebo zrušeny, jestliže povedou, nebo hrozí, že povedou k takovým dopadům na životní prostředí Antarktidy nebo závislé či přidružené ekosystémy, které jsou neslučitelné s těmito zásadami.

Článek 4

Souvislost s ostatními složkami systému Smlouvy o Antarktidě

1. Tento protokol doplňuje Smlouvu o Antarktidě a ani neupravuje, ani nemění tuto smlouvu.

2. Nic v tomto protokolu neruší práva a závazky stran tohoto protokolu podle jiných mezinárodních instrumentů platných v rámci systému Smlouvy o Antarktidě.

Článek 5

Slučitelnost s jinými složkami systému Smlouvy o Antarktidě

Strany se budou radit a spolupracovat se smluvními stranami jiných mezinárodních instrumentů platných v rámci systému Smlouvy o Antarktidě a jejich příslušných institucí, aby zajistily naplňování cílů a zásad tohoto protokolu a aby nenarušovaly naplňování cílů a zásad oněch instrumentů nebo nepřivodily neslučitelnost mezi prováděním těchto instrumentů a tímto protokolem.

Článek 6

Spolupráce

1. Strany budou spolupracovat při plánování a provádění činností v oblasti Smlouvy o Antarktidě. K tomuto cíli bude každá strana usilovat o to, aby:

a) podporovala programy spolupráce vědecké, technické a výchovné hodnoty, týkající se ochrany životního prostředí Antarktidy a závislých a přidružených ekosystémů;

b) poskytla vhodnou pomoc jiným stranám v přípravě odhadů dopadu na životní prostředí;

c) poskytla jiným stranám na žádost informace významné pro jakékoliv možné ohrožení životního prostředí a pomoc k snížení účinků nehod, jež mohou poškodit životní prostředí Antarktidy nebo závislé a přidružené ekosystémy;

d) se poradila s jinými stranami ohledně výběru míst pro budoucí stanice a jiná zařízení tak, aby se předešlo kumulativním dopadům způsobeným jejich nadměrnou koncentrací v kterémkoliv místě;

e) podnikala společné výpravy a podílela se na užívání stanic a jiných zařízení, kde je to vhodné; a

f) prováděla takové kroky, jež budou dohodnuty na konzultativních schůzkách ke Smlouvě o Antarktidě.

2. Každá strana se zavazuje, že podle možnosti bude sdílet informace, jež budou napomáhat jiným stranám při plánování a provádění jejich činností v oblasti Smlouvy o Antarktidě, za účelem ochrany životního prostředí Antarktidy a závislých a přidružených ekosystémů.

3. Strany spolupracují s těmi stranami, jež budou vykonávat jurisdikci v oblastech přilehlých k oblasti Smlouvy o Antarktidě, aby zajistily, že činnosti v oblasti Smlouvy o Antarktidě nebudou mít nepříznivé dopady na životní prostředí v oněch oblastech.

Článek 7

Zákaz činností týkajících se nerostných zdrojů

Každá jiná činnost týkající se nerostných zdrojů, než je vědecký výzkum, se zakazuje.

Článek 8

Posuzování vlivů na životní prostředí

1. Navržené činnosti uvedené níže v odstavci 2 se podrobují procesu stanovenému v příloze I pro posuzování vlivů těchto činností na životní prostředí Antarktidy nebo na závislé či přidružené ekosystémy podle toho, zda se zjistí, že tyto činnosti mají:

a) méně než malý či přechodný vliv;

b) malý či přechodný vliv; nebo

c) více než malý či přechodný vliv.

2. Každá strana zajistí, aby proces posuzování vlivů, stanovený v příloze I, se použil v plánovacích procesech vedoucích k rozhodnutí o zahájení činností v oblasti Smlouvy o Antarktidě podle programů vědeckého výzkumu, turistice a všech jiných vládních a nevládních činnostech v oblasti Smlouvy o Antarktidě, pro které se vyžaduje předběžné sdělení podle článku VII Smlouvy o Antarktidě, včetně přidružených činností přísunu a zásobování.

3. Tento proces posuzování vlivů, stanovený v příloze I, se použije na každou změnu v činnosti, ať k této změně dojde zvýšením nebo snížením intenzity prováděné činnosti, rozšířením o další činnost, vyřazením některého zařízení či jinak.

4. Tam, kde činnosti plánuje společně více stran než jedna, zúčastněné strany jmenují jednu ze svého počtu, aby koordinovala provádění procesu posuzování vlivů na životní prostředí, stanoveného v příloze I.

Článek 9

Přílohy

1. Přílohy k tomuto protokolu tvoří jeho nedílnou část.

2. Další přílohy, kromě příloh I - IV, mohou být přijaty a nabýt účinnosti v souladu s článkem IX Smlouvy o Antarktidě.

3. Změny a úpravy příloh mohou být přijaty a nabýt účinnosti podle článku IX Smlouvy o Antarktidě s tím, že každá příloha může sama přinést ustanovení o změnách a úpravách, jež nabudou účinnosti urychleně.

4. Přílohy a všechny jejich změny a úpravy, jež nabyly účinnosti podle výše uvedených odstavců 2 a 3, nabudou účinnosti pro smluvní stranu Smlouvy o Antarktidě, která není konzultativní stranou Smlouvy o Antarktidě, nebo která nebyla konzultativní stranou Smlouvy o Antarktidě v době přijetí, jakmile sdělení o schválení touto smluvní stranou bude přijato depozitářem, pokud některá příloha sama nestanoví jinak ohledně nabytí účinnosti kterékoliv její změny nebo úpravy.

5. Pokud některá příloha nestanoví jinak, přílohy podléhají řízení pro řešení sporů, stanovenému v článcích 18 až 20.

Článek 10

Konzultativní schůzky ke Smlouvě o Antarktidě

1. Konzultativní schůzky ke Smlouvě o Antarktidě, opírajíce se o nejlepší dosažitelnou vědeckou a technickou radu:

a) určí podle ustanovení tohoto protokolu obecné zásady pro všestrannou ochranu životního prostředí Antarktidy a závislých a přidružených ekosystémů, a

b) přijmou opatření podle článku IX Smlouvy o Antarktidě pro provádění tohoto protokolu.

2. Konzultativní schůzky ke Smlouvě o Antarktidě přezkoumávají práci Výboru a plně se opírají o jeho radu a doporučení při provádění úkolů uvedených výše v odstavci 1, jakož i o radu Vědeckého výboru pro výzkum Antarktidy.

Článek 11

Výbor pro ochranu životního prostředí

1. Tímto se zřizuje Výbor pro ochranu životního prostředí.

2. Každá strana je oprávněna stát se členem Výboru a jmenovat zástupce, jenž může být provázen znalci a poradci.

3. Pozorovatelský status ve Výboru je dostupný pro každou smluvní stranu Smlouvy o Antarktidě, jež není stranou tohoto protokolu.

4. Výbor bude zvát prezidenta Vědeckého výboru pro výzkum Antarktidy a předsedu Vědeckého výboru pro uchování mořských živých zdrojů Antarktidy, aby se zúčastnili jako pozorovatelé jeho zasedání. Výbor též může se schválením konzultativní schůzkou ke Smlouvě o Antarktidě pozvat takové jiné vědecké a technické organizace, jakož i organizace pro životní prostředí, které jsou s to přispět k jeho práci, aby se zúčastnily jako pozorovatelé na jeho zasedáních.

5. Výbor předloží zprávu o každém svém zasedání konzultativní schůzce ke Smlouvě o Antarktidě. Zpráva zahrne všechny věci posuzované na zasedání a vyjádří přednesené názory. Zpráva se rozesílá stranám a pozorovatelům zúčastněným na zasedání a stane se poté veřejně dosažitelnou.

6. Výbor přijme svůj jednací řád, jenž bude podléhat schválení konzultativní schůzkou ke Smlouvě o Antarktidě.

Článek 12

Funkce výboru

1. Funkcemi Výboru jsou poskytovat rady a formulovat doporučení stranám v souvislosti s prováděním tohoto protokolu, včetně působení jeho příloh, pro posouzení na konzultativních schůzkách ke Smlouvě o Antarktidě, a provádět takové jiné funkce, jež mu budou svěřeny konzultativními schůzkami ke Smlouvě a Antarktidě. Zejména poskytuje radu ve věci:

a) účinnosti opatření přijatých podle tohoto protokolu;

b) potřeby doplnit, posílit a jinak zdokonalit taková opatření;

c) potřeby dodatečných opatření, včetně potřeby dodatečných příloh, kde to bude vhodné;

d) používání a provádění řízení pro odhady dopadů na životní prostředí, stanovených v článku 8 a příloze I;

e) prostředků snížení nebo zmírnění dopadů činností v oblasti Smlouvy o Antarktidě na životní prostředí;

f) postupů v situacích vyžadujících naléhavou akci včetně reakce na stavy nouze v životním prostředí;

g) působení a dalšího rozvoje systému chráněné oblasti Antarktidy;

h) inspekčních postupů, včetně podob inspekčních zpráv a kontrolních záznamů pro provádění inspekcí;

i) sbírání, ukládání, výměny a hodnocení informací týkajících se ochrany životního prostředí;

j) stavu životního prostředí Antarktidy; a

k) potřeby vědeckého výzkumu, včetně sledování životního prostředí, týkajícího se provádění tohoto protokolu.

2. Při plnění svých funkcí se Výbor radí, je-li to nutné, s Vědeckým výborem pro výzkum Antarktidy, Vědeckým výborem pro uchování mořských živých zdrojů Antarktidy a jinými příslušnými vědeckými a technickými organizacemi, jakož i organizacemi pro životní prostředí.

Článek 13

Dodržování tohoto protokolu

1. Každá strana přijme vhodná opatření v mezích své příslušnosti, včetně přijetí zákonů a předpisů, správních akcí a donucovacích opatření, aby zajistila dodržování tohoto protokolu.

2. Každá strana vynaloží náležité úsilí, slučitelné s Chartou Organizace spojených národů, k tomu cíli, aby nikdo neprováděl jakoukoliv činnost odporující tomuto protokolu.

3. Každá strana oznámí všem ostatním stranám opatření, jež přijímá podle výše uvedených odstavců 1 a 2.

4. Každá strana upozorní všechny ostatní strany na jakoukoliv činnost, která podle jejího mínění ovlivňuje provádění cílů a zásad tohoto protokolu.

5. Konzultativní schůzky ke Smlouvě o Antarktidě upozorní každý stát, který není stranou tohoto protokolu, na jakoukoliv činnost prováděnou tímto státem, jeho agenturami, zástupci, fyzickými či právnickými osobami, loděmi, letadly nebo jinými dopravními prostředky, jež ovlivňuje provádění cílů a zásad tohoto protokolu.

Článek 14

Inspekce

1. Aby se rozvinula ochrana životního prostředí Antarktidy a závislých a přidružených ekosystémů a aby se zajistilo dodržování tohoto protokolu, konzultativní strany Smlouvy o Antarktidě zařídí jednotlivě nebo společně inspekce pozorovateli, jež se provádějí v souladu s článkem VII Smlouvy o Antarktidě.

2. Pozorovateli jsou:

a) pozorovatelé jmenovaní konzultativní stranou Smlouvy o Antarktidě, kteří jsou státními příslušníky této strany; a

b) všichni pozorovatelé jmenovaní na konzultativních schůzkách ke Smlouvě o Antarktidě, aby prováděli inspekce podle postupů, jež stanoví konzultativní schůzka ke Smlouvě o Antarktidě.

3. Strany plně spolupracují s pozorovateli provádějícími inspekce a zajistí, že během inspekcí bude pozorovatelům umožněn přístup do všech částí stanic, zařízení, vybavení, lodí a letadel, které jsou přístupné inspekci podle článku VII, odstavce 3 Smlouvy o Antarktidě, jakož i ke všem záznamům, které jsou o nich vedeny, jež se vyžadují podle tohoto protokolu.

4. Zprávy o inspekcích se zasílají stranám, jejichž stanic, zařízení, vybavení, lodí nebo letadel se tyto zprávy týkají. Poté, co byla dána těmto stranám příležitost k připomínkám, budou zprávy a jakékoliv připomínky k nim rozeslány všem stranám a Výboru, posouzeny na příští konzultativní schůzce ke Smlouvě o Antarktidě a stanou se poté veřejně přístupnými.

Článek 15

Akce reagující na stav nouze

1. Aby se čelilo stavům nouze v životním prostředí v oblasti Smlouvy o Antarktidě, každá strana souhlasí s tím, že:

a) bude bezodkladně a účinně reagovat na takové stavy nouze, jež by mohly vzniknout při provádění programů vědeckého výzkumu, turistiky a všech jiných vládních a nevládních činností v oblasti Smlouvy o Antarktidě, pro které se vyžaduje předběžné sdělení podle článku VII, odstavce 5 Smlouvy o Antarktidě, včetně přidružených činností přísunu a zásobování; a

b) vypracuje rezervní plány pro případ potřeby reagovat na incidenty s možnými nepříznivými účinky na životní prostředí Antarktidy nebo závislé a přidružené ekosystémy.

2. K tomuto cíli strany budou:

a) spolupracovat při formulování a provádění takových plánů; a

b) stanoví postupy pro okamžité oznámení stavů nouze v životním prostředí a kooperativní reakci na ně.

3. Při provádění tohoto článku se strany opírají o radu příslušných mezinárodních organizací.

Článek 16

Odpovědnost

V souladu s cíli tohoto protokolu pro všestrannou ochranu životního prostředí Antarktidy a závislých a přidružených ekosystémů se strany zavazují vypracovat pravidla a řízení týkající se odpovědnosti za škody, způsobené činnostmi rozvíjenými v oblasti Smlouvy o Antarktidě, jichž se týká tento protokol. Tato pravidla a řízení budou zahrnuta do jedné nebo více příloh, jež mají být přijaty v souladu s článkem 9, odstavcem 2.

Článek 17

Výroční zprávy stran

1. Každá strana bude podávat každoročně zprávu o krocích podniknutých k provádění tohoto protokolu. Takové zprávy budou zahrnovat oznámení učiněná v souladu s článkem 13, odstavcem 3, rezervní plány, vypracované podle článku 15, a všechna ostatní oznámení a informace vyžadované podle tohoto protokolu, pro něž není žádné jiné ustanovení týkající se rozesílání a výměny informací.

2. Zprávy podané v souladu s výše uvedeným odstavcem 1 se budou rozesílat všem stranám a Výboru, budou posouzeny na příští konzultativní schůzce ke Smlouvě o Antarktidě a stanou se veřejně přístupné.

Článek 18

Řešení sporů

Vznikne-li spor týkající se výkladu a používání tohoto protokolu, strany ve sporu se na žádost kterékoliv z nich co nejdříve mezi sebou poradí, majíce na zřeteli vyřešení sporu vyjednáváním, šetřením, zprostředkováním, řízením smírčím, arbitráží, soudním řízením nebo jinými pokojnými prostředky, na nichž se strany ve sporu dohodnou.

Článek 19

Volba způsobu pokojného řešení

1. Každá strana může při podpisu, ratifikaci, přijetí, schválení tohoto protokolu nebo při přistoupení k tomuto protokolu nebo kdykoliv poté zvolit prostřednictvím písemného prohlášení jeden nebo oba z následujících prostředků pro řešení sporů týkajících se výkladu nebo používání článků 7, 8 a 15, a pokud některá příloha nestanoví jinak, ustanovení kterékoliv přílohy, jakož i článku 13, pokud se vztahuje na tyto články a ustanovení:

a) Mezinárodní soudní dvůr,

b) Arbitrážní tribunál.

2. Prohlášení učiněné podle výše uvedeného odstavce 1 nemá vliv na působnost článku 18 a článku 20, odstavce 2.

3. U strany, která neučinila prohlášení podle výše uvedeného odstavce 1 nebo vůči níž prohlášení již neplatí, se má za to, že přijala příslušnost Arbitrážního tribunálu.

4. Jestliže strany ve sporu přijaly týž prostředek pro pokojné řešení sporu, může být spor předložen pouze tomuto řízení, pokud se strany nedohodnou jinak.

5. Jestliže strany ve sporu nepřijaly týž prostředek pro řešení sporu, nebo jestliže obě přijaly oba prostředky, spor může být předložen pouze Arbitrážnímu tribunálu, pokud se strany nedohodnou jinak.

6. Prohlášení učiněné podle výše uvedeného odstavce 1 zůstane v platnosti, dokud nevyprší podle jeho podmínek nebo dokud neuplynou tři měsíce od odevzdání písemného sdělení o odvolání depozitáři.

7. Nové prohlášení, sdělení o odvolání nebo vypršení prohlášení nemá žádný vliv na probíhající řízení před Mezinárodním soudním dvorem nebo Arbitrážním tribunálem, pokud se strany ve sporu nedohodnou jinak.

8. Prohlášení a sdělení uvedená v tomto článku se ukládají u depozitáře, který předá jejich kopie všem stranám.

Článek 20

Řízení o řešení sporu

1. Jestliže strany ve sporu týkajícím se výkladu nebo používání článku 7, 8 nebo 15, nebo pokud některá příloha nestanoví jinak, ustanovení kterékoliv přílohy, jakož i článku 13, pokud se vztahuje na tyto články a ustanovení, se nedohodly na prostředku řešení do 12 měsíců od podání žádosti o konzultaci podle článku 18, bude spor předložen na žádost kterékoliv strany ve sporu k řešení v souladu s řízením určeným článkem 19, odstavci 4 a 5.

2. Arbitrážní tribunál není příslušný rozhodovat nebo se vyslovovat o jakékoliv věci spadající do článku IV Smlouvy o Antarktidě. Navíc nic v tomto protokolu nebude vykládáno tak, že by se svěřovala příslušnost či jurisdikce Mezinárodnímu soudnímu dvoru nebo kterémukoliv jinému tribunálu zřízenému za účelem řešení sporů mezi stranami, aby rozhodly nebo se jinak vyslovily o jakékoliv věci spadající do článku IV Smlouvy o Antarktidě.

Článek 21

Podpis

Tento protokol bude otevřen k podpisu v Madridu dne 4. října 1991 a poté ve Washingtonu do 3. října 1992 kterýmkoliv státem, jenž je smluvní stranou Smlouvy o Antarktidě.

Článek 22

Ratifikace, přijetí, schválení nebo přístup

1. Tento protokol podléhá ratifikaci, přijetí nebo schválení signatárními státy.

2. Po 3. říjnu 1992 bude tento protokol otevřen k přístupu kterýmkoliv státem, jenž je smluvní stranou Smlouvy o Antarktidě.

3. Listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístupu se ukládají u vlády Spojených států amerických, tímto označené za depozitáře.

4. Po dni, v němž tento protokol vstoupí v platnost, nebudou konzultativní strany Smlouvy o Antarktidě jednat o oznámení ohledně oprávnění smluvní strany Smlouvy o Antarktidě jmenovat zástupce k účasti na konzultativních schůzkách ke Smlouvě o Antarktidě v souladu s článkem IX, odstavcem 2 Smlouvy o Antarktidě, dokud tato smluvní strana nejprve neratifikuje, nepřijme nebo neschválí tento protokol, nebo k němu nepřistoupí.

Článek 23

Nabytí platnosti

1. Tento protokol nabude platnosti třicátého dne po datu uložení listin o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístupu všemi státy, které byly konzultativními stranami Smlouvy o Antarktidě v den, kdy tento protokol byl přijat.

2. Pro každou smluvní stranu Smlouvy o Antarktidě, která uloží listinu o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístupu po dni nabytí platnosti tohoto protokolu, nabude tento protokol platnosti třicátého dne po takovém uložení.

Článek 24

Výhrady

Výhrady k tomuto protokolu nejsou dovoleny.

Článek 25

Úpravy či změny

1. Bez újmy ustanovením článku 9 může být tento protokol upraven nebo změněn podle řízení stanoveného v článku XIII, odstavci 1 a/ a b/ Smlouvy o Antarktidě.

2. Jestliže po uplynutí 50 let ode dne nabytí platnosti tohoto protokolu kterákoliv z konzultativních stran Smlouvy o Antarktidě o to požádá sdělením zaslaným depozitáři, bude se konat konference co nejdříve to bude možné, aby zhodnotila působení tohoto protokolu.

3. Úpravy či změny, navržené na kterékoliv hodnotící konferenci svolané podle výše uvedeného odstavce 2, se přijímají většinou stran, včetně tří čtvrtin států, které jsou konzultativními stranami v době přijetí tohoto protokolu.

4. Úpravy či změny přijaté podle výše uvedeného odstavce 3 nabudou platnosti po ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístupu třemi čtvrtinami konzultativních stran Smlouvy o Antarktidě, včetně ratifikace, přijetí, schválení nebo přistoupení všemi státy, které jsou konzultativními stranami v době přijetí tohoto protokolu.

5.

a) Pokud jde o článek 7, potrvá zákaz činností týkajících se nerostných zdrojů Antarktidy, který je v něm obsažen, pokud nenabude platnosti závazný právní režim činností, týkajících se nerostných zdrojů v Antarktidě, který bude zahrnovat dohodnuté způsoby pro určení, zda a jestliže ano, za jakých podmínek, budou takové činnosti přijatelné. Tento režim plně zabezpečí zájmy všech států uvedených v článku IV Smlouvy o Antarktidě a použije jeho zásad. Proto, budou-li na hodnotící konferenci, zmíněné ve výše uvedeném odstavci 2, navrženy úpravy či změny článku 7, zahrnou tyto změny či úpravy takový závazný právní režim.

b) Jestliže jakékoliv takové úpravy či změny nenabudou platnosti do tří let od data jejich přijetí, bude moci každá strana kdykoliv poté oznámit depozitáři své odstoupení od tohoto protokolu a takové odstoupení se stane účinným dva roky po obdržení oznámení depozitářem.

Článek 26

Oznámení depozitáře

Depozitář oznámí všem smluvním stranám Smlouvy o Antarktidě následující skutečnosti:

a) podpis tohoto protokolu a uložení listin o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení;

b) den nabytí platnosti tohoto protokolu a každé další přílohy k němu;

c) dobu nabytí platnosti každé změny nebo úpravy tohoto protokolu;

d) uložení prohlášení a sdělení podle článku 19; a

e) každé oznámení doručené podle článku 25, odstavce 5 b/.

Článek 27

Autentické texty a registrace u Organizace spojených národů

1. Tento protokol, sepsaný v jazycích anglickém, francouzském, ruském a španělském, přičemž každé znění je stejně autentické, bude uložen v archivu vlády Spojených států amerických, jež předá řádně ověřené opisy všem smluvním stranám Smlouvy o Antarktidě.

2. Tento protokol bude registrován depozitářem podle článku 102 Charty Organizace spojených národů.

Poznámky pod čarou

*) Smlouva o Antarktidě z 1. prosince 1959 byla publikována pod č. 76/1962 Sb.


DODATEK K PROTOKOLU

Arbitráž

Článek 1

1. Arbitrážní tribunál bude ustaven a bude působit v souladu s protokolem, včetně tohoto dodatku.

2. Tajemník uvedený v tomto dodatku je generální tajemník Stálého arbitrážního dvora.

Článek 2

1. Každá strana je oprávněna jmenovat nejvýše tři arbitry, z nichž nejméně jeden bude jmenován do tří měsíců od nabytí platnosti protokolu pro tuto stranu. Každý arbitr musí být zkušený v záležitostech týkajících se Antarktidy, mít důkladnou znalost mezinárodního práva a požívat nejlepší pověsti pro spravedlivost, způsobilost a bezúhonnost. Jména takto jmenovaných osob tvoří seznam arbitrů. Každá strana bude mít v seznamu vždy jméno alespoň jednoho arbitra.

2. S výhradou níže uvedeného odstavce 3 zůstane arbitr jmenovaný stranou v seznamu po období pěti let a může být znovu jmenován touto stranou na další pětiletá období.

3. Strana, která jmenovala arbitra, může jméno tohoto arbitra odvolat ze seznamu. Jestliže arbitr zemře nebo strana z jakéhokoliv důvodu odvolá ze seznamu jméno arbitra, kterého jmenovala, oznámí to strana, která jmenovala zmíněného arbitra, neprodleně tajemníkovi. Arbitr, jehož jméno bylo odvoláno ze seznamu, bude nadále působit v každém Arbitrážním tribunálu, do kterého byl tento arbitr jmenován, až do dokončení řízení před Arbitrážním tribunálem.

4. Tajemník zajistí, aby se udržoval aktuální seznam arbitrů jmenovaných podle tohoto článku.

Článek 3

1. Arbitrážní tribunál se skládá ze tří arbitrů, kteří se ustanovují takto:

a) Strana ve sporu zahajující řízení ustanoví jednoho arbitra, jenž může být jejím státním příslušníkem, ze seznamu uvedeného v článku 2. Toto ustanovení arbitra bude obsaženo v oznámení uvedeném v článku 4.

b) Do 40 dnů od doruční tohoto oznámení ustanoví druhá strana ve sporu druhého arbitra, jenž může být jejím státním příslušníkem, ze seznamu uvedeného článku 2.

c) Do 60 dnů od ustanovení druhého arbitra ustanoví strany ve sporu třetího arbitra ze seznamu uvedeného v článku 2. Třetí arbitr nesmí být ani státním příslušníkem strany ve sporu, ani osobou jmenovanou do seznamu uvedeného v článku 2 stranou ve sporu, ani téže státní poslušnosti jako kterýkoliv z prvních dvou arbitrů. Třetí arbitr bude předsedou Arbitrážního tribunálu.

d) Jestliže druhý arbitr nebyl ustanoven v předepsané lhůtě, nebo jestliže strany ve sporu nedosáhly v předepsané lhůtě dohody o ustanovení třetího arbitra, budou arbitr či arbitři ustanoveni na žádost kterékoliv strany ve sporu a do 30 dnů od doručení této žádosti předsedou Mezinárodního soudního dvora ze seznamu uvedeného v článku 2 a podle podmínek předepsaných výše v pododstavcích b/ a c/. Vykonávaje funkce svěřené mu nebo jí v tomto pododstavci, předseda Dvora se poradí se stranami ve sporu.

e) Nebude-li předseda Mezinárodního soudního dvora moci vykonávat funkce svěřené mu nebo jí ve výše uvedeném pododstavci d/, nebo bude státním příslušníkem jedné strany ve sporu, vykoná tyto funkce místopředseda Dvora, avšak nebude-li místopředseda moci tyto funkce vykonávat, nebo bude-li státním příslušníkem strany ve sporu, vykoná tyto funkce další nejstarší člen Dvora, který je dosažitelný a není státním příslušníkem strany ve sporu.

2. Každé uvolněné místo se doplní způsobem předepsaným pro původní ustanovení arbitra.

3. V každém sporu, který zahrnuje víc než dvě strany, ustanoví ty strany, jež mají stejný zájem, jednoho arbitra dohodou ve lhůtě stanovené výše v odstavci 1 b/.

Článek 4

Strana ve sporu zahajující řízení to písemně oznámí druhé straně nebo stranám ve sporu a tajemníkovi. Takové oznámení zahrne prohlášení nároku a důvody, o něž se opírá. Tajemník předá oznámení všem stranám.

Článek 5

1. Pokud se strany ve sporu nedohodnou jinak, bude se arbitráž konat v Haagu, kde se ukládají protokoly Arbitrážního tribunálu. Arbitrážní tribunál přijme svůj vlastní jednací řád. Tento řád zajistí, aby každá strana měla plnou příležitost být slyšena a vyložit svou věc, a zajistí rovněž, aby řízení bylo vedeno rychle.

2. Arbitrážní tribunál může vyslechnout protinároky vyplývající ze sporu a rozhodnout o nich.

Článek 6

1. Usoudí-li Arbitrážní tribunál, že má prima facie jurisdikci podle protokolu, může:

a) na žádost kterékoliv strany ve sporu určit taková zatímní opatření, jež bude považovat za nezbytná pro zachování příslušných práv stran ve sporu;

b) předepsat jakákoliv zatímní opatření, jež bude považovat v daných okolnostech za vhodná, aby zabránil vážné ujmě životnímu prostředí Antarktidy nebo závislým či přidruženým ekosystémům.

2. Strany ve sporu se neprodleně podrobí všem zatímním opatřením předepsaným podle výše uvedeného odstavce 1 b/, dokud nebude učiněn výrok podle článku 10.

3. Nehledě na lhůtu v článku 20 protokolu, může strana ve sporu oznámením druhé straně nebo stranám ve sporu a tajemníkovi v souladu s článkem 4 kdykoliv požádat, aby Arbitrážní tribunál byl ustaven jako věc výjimečné naléhavosti, aby určil nebo předepsal nouzová zatímní opatření podle tohoto článku. V takovém případě bude Arbitrážní tribunál ustaven co nejdříve v souladu s článkem 3, s výjimkou toho, že lhůty v článku 3, odstavci 1 b/, d a d/ se zkrátí v každém případě na 14 dní. Arbitrážní tribunál rozhodne na žádost o nouzová zatímní opatření do dvou měsíců od ustanovení svého předsedy.

4. Poté, co Arbitrážní tribunál rozhodne o žádosti o nouzová zatímní opatření v souladu s výše uvedeným odstavcem 3, bude řešení sporu pokračovat v souladu s články 18, 19 a 20 protokolu.

Článek 7

Každá strana, která se domnívá, že má právní zájem, ať obecný nebo konkrétní, jenž může být podstatně ovlivněn výrokem Arbitrážního tribunálu, může, pokud Arbitrážní tribunál nerozhodne jinak, intervenovat v řízení.

Článek 8

Strany ve sporu usnadní práci Arbitrážního tribunálu a zejména mu opatří podle svého práva a s použitím všech prostředků, jež mají k dispozici, všechny příslušné dokumenty a informace, a umožní mu, bude-li to nezbytné, povolat svědky nebo znalce, aby získal jejich svědectví.

Článek 9

Jestliže se jedna ze stran ve sporu nedostaví před Arbitrážní tribunál nebo svou věc vůbec nehájí, může druhá strana žádat Arbitrážní tribunál, aby pokračoval v řízení a učinil výrok.

Článek 10

1. Arbitrážní tribunál rozhoduje na základě ustanovení protokolu a jiných použitelných pravidel a zásad mezinárodního práva, jež nejsou neslučitelné s těmito ustanoveními, takové spory, které mu budou předloženy.

2. Arbitrážní tribunál může rozhodnout spor, který mu bude předložen, ex aequo et bono, jestliže s tím strany ve sporu souhlasí.

Článek 11

1. Dříve než učiní svůj výrok, ujistí se Arbitrážní tribunál, že je v daném sporu příslušný a že nárok či protinárok je skutkově i právně odůvodněn.

2. Výrok bude provázen prohlášením o důvodech, jež vedly k rozhodnutí, a bude oznámen tajemníkovi, který jej předá všem stranám.

3. Výrok je konečný a závazný pro strany ve sporu a pro každou stranu, jež intervenovala v řízení, a je nutno se mu bez odkladu podrobit. Arbitrážní tribunál vyloží výrok na žádost strany ve sporu nebo kterékoliv intervenující strany.

4. Nález je závazný pouze pro případ, který byl rozhodnut.

5. Pokud Arbitrážní tribunál nerozhodne jinak, výlohy Arbitrážního tribunálu, včetně odměny arbitrů, ponesou strany ve sporu rovnými díly.

Článek 12

Všechna rozhodnutí Arbitrážního tribunálu, včetně těch, která jsou uvedena v článcích 5, 6 a 11, se činí většinou arbitrů, kteří se nemohou zdržet hlasování.

Článek 13

1. Tento dodatek může být změněn nebo upraven opatřením přijatým v souladu s článkem IX, odstavcem 1 Smlouvy o Antarktidě. Pokud opatření nestanoví jinak, změna nebo úprava budou považovány za schválené a nabudou účinnosti rok po ukončení konzultativní schůzky ke Smlouvě o Antarktidě, na které byly přijaty, pokud jedna nebo více konzultativních stran Smlouvy o Antarktidě neoznámí depozitáři během této lhůty, že si přeje prodloužit tuto lhůtu, nebo že nemůže toto opatření schválit.

2. Každá změna nebo úprava tohoto dodatku, jež nabude účinnosti podle výše uvedeného odstavce 1, nabude poté účinnosti vůči kterékoliv jiné straně, jakmile depozitář obdrží sdělení o schválení touto stranou.


PŘÍLOHA I

K PROTOKOLU O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ K SMLOUVĚ O ANTARKTIDĚ

Posuzování vlivů na životní prostředí

Článek 1

Předběžné stadium

1. Vlivy navržených aktivit, uvedených v článku 8 protokolu, na životní prostředí budou posouzeny před jejich zahájením podle příslušných národních řízení.

2. Jestliže se zjistí, že činnost bude mít méně než malý či přechodný vliv, může být taková činnost ihned zahájena.

Článek 2

Počáteční hodnocení životního prostředí

1. Pokud se nezjistí, že činnost bude mít méně než malý či přechodný vliv, nebo pokud se nepřipravuje všestranné hodnocení životního prostředí v souladu s článkem 3, připraví se počáteční hodnocení životního prostředí. Musí obsahovat postačující podrobnosti, aby se odhadlo, zda navržená činnost může mít větší než malý či přechodný vliv a bude zahrnovat:

a) popis navržené činnosti, včetně jejího účelu, umístění, trvání a intenzity; a

b) posouzení alternativ navržené činnosti a všech vlivů, jež může činnost mít, včetně posouzení kumulativních vlivů ve světle probíhajících a známých plánovaných činností.

2. Jestliže počáteční hodnocení životního prostředí naznačuje, že navržená činnost nebude pravděpodobně mít větší než malý či přechodný vliv, může činnost začít za předpokladu, že budou zavedeny postupy, jež mohou zahrnovat sledování, k procesu posuzování a ověřování vlivu této činnosti.

Článek 3

Všestranné hodnocení životního prostředí

1. Jestliže počáteční hodnocení životního prostředí naznačuje, nebo zjistí-li se jinak, že navržená činnost bude pravděpodobně mít víc než menší či přechodný vliv, připraví se všestranné hodnocení životního prostředí.

2. Všestranné hodnocení životního prostředí zahrne:

a) popis navržené činnosti včetně jejího účelu, umístění, trvání a intenzity a možné alternativy této činnosti, včetně alternativy jejího nezahájení, jakož i následky těchto alternativ;

b) popis počátečního základního stavu životního prostředí, s nímž budou srovnány předvídané změny a předpověď budoucího příslušného stavu životního prostředí, nedojde-li k navržené činnosti;

c) popis metod a dat použitých k předpovědi vlivů navržené činnosti;

d) posouzení povahy, rozsahu, trvání a intenzity pravděpodobných přímých vlivů navržené činnosti;

e) posouzení možných nepřímých nebo druhořadých vlivů navržené činnosti;

f) posouzení kumulativních vlivů navržené činnosti ve světle probíhajících činností a jiných známých plánovaných činností;

g) identifikace opatření, včetně monitorovacích programů, jež by bylo možno učinit, aby se snížily na minimum nebo zmírnily vlivy navržené činnosti a odhalily nepředvídané vlivy a jež by mohly poskytnout včasné varování před všemi nepříznivými účinky činnosti, jakož i aby se neprodleně a účinně čelilo nehodám;

h) zjištění nevyhnutelných vlivů navržené činnosti;

i) posouzení účinků navržené činnosti na provádění vědeckého výzkumu a jiné probíhající užívání a hodnoty;

j) zjištění mezer ve znalostech a nejistot, které se vyskytly při shromažďování informací, požadovaných podle tohoto odstavce;

k) netechnický souhrn informací poskytnutých podle tohoto odstavce; a

l) jméno a adresu osoby nebo organizace, která připravila všestranné hodnocení životního prostředí, a adresu, na kterou by měly být zaslány připomínky.

3. Návrh všestranného hodnocení životního prostředí bude veřejně přístupný a bude rozeslán k připomínkám všem stranám, které jej rovněž učiní veřejně přístupným. Lhůta 90 dní bude poskytnuta pro doručení připomínek.

4. Návrh všestranného hodnocení životního prostředí bude předložen k náležitému posouzení Výboru ve stejné době, kdy bude rozeslán stranám, a alespoň 120 dní před příští konzultativní schůzkou ke Smlouvě o Antarktidě.

5. Žádné konečné rozhodnutí se neučiní, aby se zahájila navržená činnost v oblasti Smlouvy o Antarktidě, pokud nebyla příležitost pro posouzení návrhu všestranného hodnocení životního prostředí konzultativní schůzkou ke Smlouvě o Antarktidě na radu Výboru, za předpokladu, že nedojde k odkladu žádného rozhodnutí o zahájení navržené činnosti působením tohoto odstavce déle, než 15 měsíců ode dne rozeslání návrhu všestranného hodnocení životního prostředí.

6. Konečné všestranné hodnocení životního prostředí se bude zabývat připomínkami, které došly ohledně návrhu všestranného hodnocení životního prostředí, a uvede je či shrne. Konečné všestranné hodnocení životního prostředí, sdělení každého rozhodnutí o něm, jakož i každé hodnocení významu předvídaných dopadů v poměru k výhodám navržené činnosti, budou rozeslány všem stranám, které je rovněž učiní veřejně přístupnými, alespoň 60 dní před zahájením navržené činnosti v oblasti Smlouvy o Antarktidě.

Článek 4

Rozhodnutí založená na všestranných hodnoceních životního prostředí

Každé rozhodnutí o tom, zda navržená činnost, na kterou se používá článek 3, by měla pokračovat a v kladném případě, zda ve své původní či upravené podobě, bude založeno na všestranném hodnocení životního prostředí, jakož i na jiných příslušných úvahách.

Článek 5

Sledování

1. Budou zavedena řízení, včetně vhodného sledování klíčových ukazatelů životního prostředí, pro odhad a ověřování dopadu každé činnosti, jež budou zahájena po provedení všestranného hodnocení životního prostředí.

2. Řízení zmíněná ve výše uvedeném odstavci 1 a v článku 2, odstavci 2 budou stanovena k poskytnutí pravidelného a ověřitelného záznamu o dopadech činnosti, aby kromě jiného:

a) umožnila učinit odhady míry, ve které jsou takové dopady slučitelné s protokolem; a

b) poskytla informace užitečné pro snížení dopadů na minimum nebo zmírnění dopadů, a kde to bude vhodné, informace o potřebě pozastavení, zrušení nebo úpravě této činnosti.

Článek 6

Rozesílání informací

1. Následující informace se rozesílají stranám, předkládají Výboru a činí veřejně přístupnými:

a) popis řízení zmíněného v článku 1;

b) roční seznam všech počátečních hodnocení životního prostředí připravených podle článku 2 a všechna rozhodnutí učiněná jako jejich následek;

c) významné obdržené informace a každá akce učiněná jako jejich následek na základě řízení zavedeného podle článku 2, odstavce 2 a článku 5; a

d) informace zmíněné v článku 3, odstavci 6.

2. Každé počáteční hodnocení životního prostředí připravené podle článku 2 bude přístupné na žádost.

Článek 7

Případy stavu nouze

1. Tato příloha se nepoužije v případech stavu nouze, týkajících se bezpečnosti lidského života nebo lodí, letadel nebo vybavení a zařízení velké hodnoty, nebo ochrany životního prostředí, jež vyžadují provedení činnosti bez splnění postupů stanovených v této příloze.

2. Oznámení o činnostech prováděných v případech stavu nouze, které by jinak vyžadovaly přípravu všestranného hodnocení životního prostředí, budou ihned rozeslána všem stranám a Výboru, a úplné vysvětlení bude poskytnuto do 90 dnů po zahájení těchto činností.

Článek 8

Změna či Úprava

1. Tato příloha může být změněna či upravena opatřením přijatým podle článku IX, odstavce 1 Smlouvy o Antarktidě. Pokud opatření nestanoví jinak, změna či úprava budou považovány za schválené a stanou se účinnými rok po ukončení konzultativní schůzky ke Smlouvě o Antarktidě, na které byly přijaty, pokud jedna nebo více konzultativních stran Smlouvy o Antarktidě neoznámí depozitáři v této lhůtě, že si přeje tuto lhůtu prodloužit nebo že nemůže opatření schválit.

2. Každá změna či úprava této přílohy, jež se stane účinnou podle výše uvedeného odstavce 1, se stane poté účinnou vůči kterékoliv jiné straně, jakmile depozitář obdrží sdělení o schválení touto stranou.

PŘÍLOHA II

K PROTOKOLU O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ K SMLOUVĚ O ANTARKTIDĚ

Uchování fauny a flóry Antarktidy

Článek 1

Definice

Pro účely této přílohy:

a) „původní savec“ znamená každého příslušníka kteréhokoliv druhu, náležejícího do třídy Mammalia, pocházejícího z oblasti Smlouvy o Antarktidě nebo objevujícího se tam sezónně přirozenou migrací;

b) „původní pták“ znamená každého příslušníka, v kterémkoliv stadiu jeho životního cyklu (včetně vajec), kteréhokoliv druhu třídy Aves, pocházejícího z oblasti Smlouvy o Antarktidě nebo objevujícího se tam sezónně přirozenou migrací;

c) „původní rostlina“ znamená každé suchozemské nebo sladkovodní rostlinstvo, včetně mechů, lišejníků, hub a řas, v kterémkoliv stadiu jeho životního cyklu (včetně semen a jiných způsobů rozmnožování), pocházejícího z oblasti Smlouvy o Antarktidě;

d) „původní bezobratlý“ znamená každého suchozemského nebo sladkovodního bezobratlého v kterémkoliv stadiu jeho životního cyklu, pocházejícího z oblasti Smlouvy o Antarktidě;

e) „příslušný orgán“ znamená každou osobu nebo agenturu zmocněnou stranou vydávat povolení podle této přílohy;

f) „povolení“ znamená formální písemné dovolení vydané příslušným orgánem;

g) „odebírat“ nebo „odběr“ znamená zabíjet, poranit, chytat, dotýkat se nebo obtěžovat původního savce nebo ptáka, nebo odvážet či poškozovat taková množství původních rostlin, že jejich lokální rozdělení nebo hojnost by byly významně postiženy;

h) „škodlivé zasahování“ znamená:

i) létání nebo přistávání helikoptér či jiných vzdušných dopravních prostředků způsobem, který narušuje soustředění ptáků a tuleňů;

ii) užívání vozidel nebo plavidel včetně vznášedel a malých člunů způsobem, který narušuje soustředění ptáků a tuleňů;

iii) užívání výbušnin nebo střelných zbraní způsobem, který narušuje soustředění ptáků a tuleňů;

iv) úmyslné vyrušování rozmnožujících se nebo pelichajících ptáků či soustředění ptáků a tuleňů pěšími osobami;

v) významné poškozování míst výskytu původních suchozemských rostlin přistáváním letadel, motorovými vozidly nebo pošlapáním či jinými způsoby; a

vi) každou činnost, jež povede k značně nepříznivému pozměnění přirozeného prostředí kteréhokoliv druhu či populace původních savců, ptáků, rostlin nebo bezobratlých;

i) „Mezinárodní úmluva pro regulaci lovu velryb“ znamená Úmluvu sjednanou ve Washingtonu dne 2. prosince 1946.

Článek 2

Případy stavu nouze

1. Tato příloha se nepoužije v případech stavu nouze týkajících se bezpečnosti lidského života nebo lodí, letadel, nebo vybavení a zařízení vysoké hodnoty, nebo ochrany životního prostředí.

2. Sdělení o činnostech prováděných v případech stavu nouze se okamžitě rozesílají všem stranám a Výboru.

Článek 3

Ochrana původní fauny a flóry

1. Odběr nebo škodlivé zasahování jsou zakázány, ledaže jsou v souladu s povolením.

2. Taková povolení stanoví dovolenou činnost včetně toho, kdy a kým má být prováděna, a vydávají se pouze v následujících okolnostech:

a) k opatření vzorků pro vědecké studium nebo vědecké informace;

b) k opatření vzorků pro muzea, herbáře, zoologické a botanické zahrady, nebo jiné výchovné či kulturní instituce nebo využití; a

c) učinění opatření týkajících se nevyhnutelných následků vědeckých činností, které nejsou jinak dovoleny podle výše uvedených pododstavců a/ či b/, nebo stavby a provozu vědeckých podpůrných zařízení.

3. Vydání takových povolení bude omezeno tak, aby se zajistilo, že:

a) se neodebere víc původních savců, ptáků nebo rostlin, než je nezbytně nutné, aby se vyhovělo účelům stanoveným ve výše uvedeném odstavci 2;

b) se zabijí jen malé počty původních savců nebo ptáků a v žádném případě se nezabije více původních savců nebo ptáků z lokálních populací, než může ve spojení s jinými dovolenými odběry obvykle nahradit přirozená reprodukce v následující sezóně; a

c) se zachová rozmanitost druhů, jakož i přirozených prostředí, které jsou podstatné pro jejich existenci, a rovnováha ekologických systémů existujících v oblasti Smlouvy o Antarktidě.

4. Každý druh původních savců, ptáků a rostlin uvedených v Dodatku A k této příloze bude označen jako „zvláště chráněný druh“ a bude mu poskytnuta zvláštní ochrana stranami.

5. Povolení odebírat zvláště chráněný druh se nevydá, pokud odběr:

a) není pro závažný vědecký účel;

b) ohrozí přežití nebo obnovení tohoto druhu nebo lokální populace; a

c) nepoužije nesmrtící techniky, kde je to možné.

6. Veškerý odběr původních savců a ptáků se bude provádět způsobem, který přináší nejmenší uskutečnitelnou míru bolesti a utrpení.

Článek 4

Zavlečení nepůvodních druhů, parazitů a nemocí

1. Žádný druh zvířat nebo rostlin, jenž není původem z oblasti Smlouvy o Antarktidě, nebude zavlečen na pevninu nebo ledovcové šelfy nebo do vod v oblasti Smlouvy o Antarktidě jinak, než v souladu s povolením.

2. Psi se nebudou přivádět na pevninu nebo ledovcové šelfy a psi, kteří se nyní nacházejí v těchto oblastech, budou odvezeni do 1. dubna 1994.

3. Povolení podle výše uvedeného odstavce 1 se vydávají, aby byl umožněn dovoz pouze zvířat a rostlin uvedených v dodatku B k této příloze, a určí druh, počty, a je-li to možné, věk a pohlaví, jakož i opatření, jež se mají přijmout, aby se zabránilo úniku nebo styku s původní faunou a flórou.

4. Každá rostlina nebo zvíře, pro něž se vydá povolení v souladu s výše uvedenými odstavci 1 a 3, bude dříve, než vyprší platnost povolení odvezena z oblasti Smlouvy o Antarktidě nebo bude odstraněna spálením či stejně účinnými prostředky, jež vyloučí nebezpečí pro původní faunu a flóru. V povolení bude tento závazek přesně stanoven. Každá jiná rostlina nebo zvíře zavlečené do oblasti Smlouvy o Antarktidě, které nepocházejí z této oblasti, včetně veškerého potomstva, budou odvezeny nebo odstraněny spálením či stejně účinnými prostředky tak, aby se staly sterilními, pokud nebude zjištěno, že nevytváří žádné nebezpečí pro původní faunu a flóru.

5. Nic v tomto článku se nepoužije na dovoz potravin do oblasti Smlouvy o Antarktidě za předpokladu, že žádná živá zvířata nebudou dovážena pro tento účel a všechny rostliny a zvířecí části i výrobky se budou udržovat v pečlivě kontrolovaných podmínkách, a budou odstraněny v souladu s Přílohou III k protokolu a Dodatkem C k této příloze.

6. Každá strana bude požadovat, aby se přijala opatření včetně těch, která jsou uvedena v Dodatku C k této příloze, aby se zabránilo zavlečení mikroorganizmů (např. virů, bakterií, parazitů, kvasinek, hub), jež nejsou přítomny v původní fauně a flóře.

Článek 5

Informace

Každá strana připraví a učiní přístupnými informace, jež stanoví zejména zakázané činnosti a poskytnou seznamy zvláště chráněných druhů a příslušných chráněných oblastí, pro všechny osoby přítomné nebo mající v úmyslu vstoupit do oblasti Smlouvy o Antarktidě, aby zajistila, že takové osoby porozumí ustanovením této přílohy a dodrží je.

Článek 6

Výměna informací

1. Strany učiní opatření za účelem:

a) shromažďování a výměny záznamů (včetně záznamů o povoleních) a statistik týkajících se počtů nebo množství každého druhu původních savců, ptáků nebo rostlin, odebraných každoročně v oblasti Smlouvy o Antarktidě;

b) získávání a výměny informací, týkajících se postavení původních savců, ptáků, rostlin a bezobratlých v oblasti Smlouvy o Antarktidě, jakož i rozsahu, ve kterém tyto druhy či populace potřebují ochranu;

c) stanovení obecné formy, ve které budou strany předkládat tyto informace v souladu s níže uvedeným odstavcem 2.

2. Každá strana bude informovat ostatní strany, jakož i Výbor před koncem listopadu každého roku o každém kroku, který učiní podle výše uvedeného odstavce 1 a o počtu a povaze povolení, vydaných podle této přílohy v předchozím období od 1. července do 30. června.

Článek 7

Vztah k jiným dohodám mimo systém Smlouvy o Antarktidě

Nic v této příloze neruší práva a závazky stran podle Mezinárodní úmluvy pro regulaci lovu velryb.

Článek 8

Revize

Strany budou neustále přezkoumávat opatření pro uchování fauny a flóry Antarktidy, berouce v úvahu všechna doporučení Výboru.

Článek 9

Změna či Úprava

1. Tato příloha může být změněna či upravena opatřením přijatým v souladu s článkem IX, odstavcem 1 Smlouvy o Antarktidě. Pokud opatření nestanoví jinak, změna či úprava budou považovány za schválené a stanou se účinnými rok po ukončení konzultativní schůzky ke Smlouvě o Antarktidě, na které byly přijaty, pokud jedna nebo více konzultativních stran Smlouvy o Antarktidě neoznámí depozitáři v této lhůtě, že si přeje tuto lhůtu prodloužit nebo že nemůže opatření schválit.

2. Každá změna či úprava této přílohy, jež se stane účinnou v souladu s výše uvedeným odstavcem 1, se stane poté účinnou vůči kterékoliv jiné straně, jakmile depozitáři obdrží sdělení o schválení touto stranou.

DODATKY K PŘÍLOZE

DODATEK A

Zvláště chráněné druhy

Všechny druhy rodu Arctocephalus, lachtani. Ommatophoca rosu, tuleň Rosův.

DODATEK B

Dovoz zvířat a rostlin

Následující zvířata a rostliny se mohou dovážet do oblasti Smlouvy o Antarktidě v souladu s povoleními, vydanými podle článku 4 této přílohy:

a) domácí rostliny; a

b) laboratorní zvířata a rostliny včetně virů, bakterií, kvasinek a hub.

DODATEK C

Opatření mající za účel zabránit zavlečení mikroogranizmů

1. Drůbež. Žádná živá drůbež nebo jiní živí ptáci nebudou bráni do oblasti Smlouvy o Antarktidě. Než se zabalí vykuchaná drůbež pro dopravu do oblasti Smlouvy o Antarktidě, prohlédne se za účelem zjištění nemocí, jako je Newcastlova nemoc, tuberkulóza a infekce způsobená kvasinkami. Veškerá nespotřebovaná drůbež nebo její části budou odvezeny z oblasti Smlouvy o Antarktidě nebo budou odstraněny spálením nebo rovnocennými prostředky, jež vyloučí nebezpečí pro původní faunu nebo flóru.

2. Dovozu nesterilní půdy je nutno se vyhnout v nejvyšší možné míře.

PŘÍLOHA III

K PROTOKOLU O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ K SMLOUVĚ O ANTARKTIDĚ

Likvidace odpadu a hospodaření s ním

Článek 1

Obecné závazky

1. Tato příloha se použije na činnosti prováděné v oblasti Smlouvy o Antarktidě podle programů vědeckého výzkumu, turistiky a veškeré jiné vládní i nevládní činnosti v oblasti Smlouvy o Antarktidě, pro něž se vyžaduje předběžné sdělení podle článku VII, odstavce 5 Smlouvy o Antarktidě, včetně přidružených činností přísunu a zásobování.

2. Množství odpadů vyprodukovaných nebo zneškodňovaných v oblasti Smlouvy o Antarktidě se omezí co možno nejvíce tak, aby se snížil na minimum dopad na životní prostředí Antarktidy a aby se snížilo na minimum zasahování do přírodních hodnot Antarktidy, do vědeckého výzkumu a do jiného užívání Antarktidy, jež jsou slučitelné se Smlouvou o Antarktidě.

3. Skladování, likvidace a odvážení odpadu z oblasti Smlouvy o Antarktidě, jakož i recyklace a omezení zdrojů budou podstatnými faktory při plánování a provádění činností v oblasti Smlouvy o Antarktidě.

4. Odpady odvážené z oblasti Smlouvy o Antarktidě budou v nejvyšší možné míře vráceny do země, která organizovala činnosti vytvářející odpad, nebo do kterékoliv jiné země, v níž byla učiněna opatření pro likvidaci takových odpadů v souladu s příslušnými mezinárodními dohodami.

5. Minulá a současná místa pro likvidaci odpadů na pevnině a opuštěná pracovní místa činností v Antarktidě vyčistí původce takových odpadů a uživatel těchto míst. Tento závazek se nebude vykládat tak, že vyžaduje:

a) odklizení jakékoliv struktury označené za historické místo či památku; nebo

b) odklizení jakékoliv struktury nebo odpadového materiálu za okolností, ve kterých by odvezení kterýmkoliv praktickým způsobem vedlo k ještě nepříznivějšímu dopadu na životní prostředí, než je ponechání struktury nebo odpadového materiálu na nynějším místě.

Článek 2

Likvidace odpadu odvážením z oblasti Smlouvy o Antarktidě

1. Následující odpady, budou-li vyprodukovány poté, co tato příloha nabude platnosti, budou odvezeny z oblasti Smlouvy o Antarktidě původcem těchto odpadů:

a) radioaktivní materiály;

b) elektrické baterie;

c) paliva, jak tekutá, tak tuhá;

d) odpady obsahující škodlivá množství těžkých kovů, nebo akutně toxické či škodlivé odolné směsi;

e) deriváty polyvinylchloridu (PVC), polyuretanové pěny, polystyrénové pěny, guma a mazací oleje, upravené řezivo a jiné výrobky, jež obsahují příměsi, jež mohou produkovat při spalování škodlivé emise;

f) veškeré jiné plastické odpady, kromě polyetylenových obalů nízké hustoty (jako jsou pytle na skladování odpadu) za předpokladu, že takovéto obaly budou spáleny v souladu s článkem 3, odstavcem 1;

g) sudy na pohonné hmoty; a

h) jiné pevné, nehořlavé odpady

za předpokladu, že závazek odvézt sudy a pevné nehořlavé odpady obsažené ve výše uvedených pododstavcích g) a h) se nepoužije za okolností, ve kterých by odvezení takových odpadů vedlo k ještě nepříznivějšímu dopadu na životní prostředí, než je jejich ponechání na nynějších místech.

2. Tekuté odpady, jichž se netýká výše uvedený odstavec 1, jakož i splašky a domácí tekuté odpady budou v nejvyšší možné míře odvezeny z oblasti Smlouvy o Antarktidě původcem takových odpadů.

3. Následující odpady odveze z oblasti Smlouvy o Antarktidě původce těchto odpadů, nebudou-li spáleny, autoklavovány nebo jinak upraveny, aby se staly sterilními:

a) zbytky mrtvol dovezených zvířat;

b) laboratorní kultury mikroogranismů a rostlinných patogenů; a

c) přivezené ptačí výrobky.

Článek 3

Likvidace odpadu spalováním

1. S výhradou níže uvedeného odstavce 2 hořlavé odpady, kromě těch, které jsou uvedeny v článku 2, odstavci 1, jež nebudou odvezeny z oblasti Smlouvy o Antarktidě, se spalují ve spalovnách odpadků omezujících na nejnižší možnou míru škodlivé emise. Všechny emisní standardy a vodítka pro vybavení, jež doporučí mimo jiné Výbor a Vědecký výbor pro výzkum Antarktidy, budou brát v úvahu. Pevné zbytky takového spalování se odvezou z oblasti Smlouvy o Antarktidě.

2. Od veškerého spalování odpadů na volné ploše bude upuštěno co možno nejdříve, avšak nejpozději do konce sezóny 1998/1999. Než k tomu dojde, bude-li nutné odstranit odpady spálením na volné ploše, bude brán zřetel na směr a rychlost větru, jakož i druh odpadů, jež mají být spáleny, aby se omezilo ukládání prachových částic a aby nedošlo k takovému ukládání do oblastí zvláštního biologického, vědeckého, historického a estetického významu či významu pro volnou přírodu, včetně a zejména těch oblastí, jimž se poskytuje ochrana podle Smlouvy o Antarktidě.

Článek 4

Jiné odstraňování odpadů na pevnině

1. Odpadky neodvezené nebo nezneškodněné v souladu s články 2 a 3 nebudou odstraňovány do oblastí bez ledu nebo do sladkovodních systémů.

2. Splašky, domácí tekuté odpady a jiné tekuté odpady, které nebudou odvezeny z oblasti Smlouvy o Antarktidě v souladu s článkem 2, se v nejvyšší možné míře nebudou odstraňovat na plovoucí ledy, ledovcové šelfy nebo na pevné ledové plotny, za předpokladu, že takové odpady, které pocházejí ze stanic umístěných ve vnitrozemí na ledovcových šelfech nebo na pevných ledových plochách, je možno odstraňovat do hlubokých ledových šachet tam, kde je takové odstraňování jedinou možnou volbou. Takové šachty se neumístí na známých trasách plovoucího ledu, jež končí v oblastech bez ledu nebo v oblastech vysokého tání.

3. Odpady vyprodukované v polních táborech odveze v nejvyšší možné míře původce takových odpadů do podpůrných stanic nebo lodí pro odstraňování podle této přílohy.

Článek 5

Odstraňování odpadu v moři

1. Splašky a domácí tekuté odpady je možno vypouštět přímo do moře, se zřetelem na asimilační způsobilost přijímajícího mořského prostředí, za předpokladu, že:

a) takovéto vypouštění je prováděno podle možnosti tam, kde existují podmínky pro počáteční zředění a rychlé rozptýlení; a

b) velké množství takových odpadů (vyprodukovaných ve stanici, ve které je průměrný počet osazenstva v průběhu jižního léta asi 30 či více osob) se upraví alespoň macerací.

2. Vedlejší produkt úpravy splašků rotačním biologickým lisem nebo podobnými procesy může být odstraňován do moře za předpokladu, že takovéto odstraňování nebude mít nepříznivý vliv na lokální životní prostředí, a rovněž za předpokladu, že jakékoliv takové odstraňování v moři bude v souladu s přílohou IV k tomuto protokolu.

Článek 6

Skladování odpadu

Veškeré odpady, jež mají být odvezeny z oblasti Smlouvy o Antarktidě, nebo jinak zneškodněny, se skladují tak, aby se zabránilo jejich rozptýlení v životním prostředí.

Článek 7

Zakázané výrobky

Žádné polychlorované bifenyly (PCB), nesterilní půda, polystyrénové kuličky, plátky či podobné způsoby balení či pesticidy (jiné než ty, které vyžadují vědecké, lékařské či hygienické účely) se nebudou zavádět na pevninu nebo ledovcové šelfy nebo do vod v oblasti Smlouvy o Antarktidě.

Článek 8

Plánované hospodaření s odpadem

1. Každá strana, která sama provádí činnosti v oblasti Smlouvy o Antarktidě, stanoví ohledně těchto činností klasifikační systém pro likvidaci odpadu jako základ pro zaznamenávání odpadů a usnadnění studií zaměřených na hodnocení dopadů vědecké činnosti a přidruženého přísunu a zásobování na životní prostředí. Za tím účelem se vyprodukované odpady klasifikují jako:

a) splašky a domácí tekuté odpady (skupina 1);

b) jiné tekuté odpady a chemikálie, včetně pohonných hmot a mazadel (skupina 2);

c) pevné látky určené ke spálení (skupina 3);

d) jiné pevné odpady (skupina 4); a

e) radioaktivní materiál (skupina 5).

2. Aby se dále snížil dopad odpadů na životní prostředí Antarktidy, každá strana připraví a ročně zreviduje a doplní svůj plán hospodaření s odpadem (včetně omezování odpadu, skladování a likvidaci), upřesňující pro každé stálé stanoviště, pro polní tábory obecně a pro každou loď (jinou než malé čluny, jež jsou částí provozů stálých stanovišť nebo lodí a se zřetelem na existující plány pro nakládání s loděmi):

a) programy pro vyčištění existujících míst pro likvidaci odpadu a opuštěných pracovních míst;

b) nynější a plánovaná opatření pro hospodaření s odpadem, včetně konečného zneškodnění;

c) nynější a plánovaná opatření pro analýzu účinků odpadu na životní prostředí a hospodaření s odpadem; a

d) jiné snahy snížit na minimum všechny účinky odpadů a hospodaření s odpadem na životní prostředí.

3. Pokud je to možné, každá taková strana též připraví inventář umístění dřívějších činností (jako jsou traversy, polní skladiště, polní základny, zřícená letadla) dříve, než bude informace ztracena, tak, aby bylo možno vzít na tato umístění zřetel při plánování budoucích vědeckých programů (jako jsou chemie sněhu, znečišťování lišejníků nebo vrty ledovcového jádra).

Článek 9

Oběh a přezkoumání plánů hospodaření s odpadem

1. Plány hospodaření s odpadem, připravené v souladu s článkem 8, zprávy o jejich provádění a inventáře uvedené v článku 8, odstavci 3, se zařadí do ročních výměn informací v souladu s články III a VII Smlouvy o Antarktidě a s nimi souvisejícími doporučeními podle článku IX Smlouvy o Antarktidě.

2. Každá strana bude zasílat Výboru kopie svých plánů hospodaření s odpadem a zprávy o jejich provádění a přezkoumání.

3. Výbor může přezkoumat plány hospodaření s odpadem a zprávy o nich a může k úvaze stran předložit připomínky, včetně námětů na snížení dopadů na minimum a pozměnění a zdokonalení plánů.

4. Strany si mohou vyměňovat informace a poskytovat rady, mimo jiné o dosažitelných technologiích s nízkým odpadem, o zpětné přeměně existujících zařízení, zvláštních požadavcích týkajících se odpadních vod a vhodné metody pro odstraňování a vypouštění odpadů.

Článek 10

Praxe hospodaření

Každá strana:

a) jmenuje úředníka pro hospodaření s odpadem, aby vypracoval a sledoval plány hospodaření s odpadem; v terénu bude tato povinnost delegována vhodné osobě na každém stanovišti;

b) zajistí, aby se členům jejich výprav dostalo výcviku určeného k omezení dopadu jejich činností na životní prostředí Antarktidy a k jejich informování o požadavcích této přílohy; a

c) odradí od užívání výrobků z polyvinylchloridu (PVC) a zajistí, aby výpravy do oblasti Smlouvy o Antarktidě byly informovány o všech výrobcích z PVC, jež mohou přivézt do oblasti Smlouvy o Antarktidě, aby mohly být tyto výrobky následně odvezeny v souladu s touto přílohou.

Článek 11

Hodnocení

Tato příloha bude podrobena pravidelnému hodnocení, aby se zajistilo, že je upravena dle současného stavu tak, aby odrážela zdokonalení v technologii a postupech při likvidaci odpadu, a aby se tím zajistila maximální ochrana životního prostředí Antarktidy.

Článek 12

Případy stavu nouze

1. Tato příloha se nepoužije v případech stavu nouze týkajících se bezpečnosti lidského života nebo lodí, letadel nebo ochrany životního prostředí.

2. Oznámení o činnostech prováděných v případech stavu nouze se okamžitě rozesílají všem stranám a Výboru.

Článek 13

Změna či Úprava

1. Tato příloha může být změněna či upravena opatřením přijatým v souladu s článkem IX, odstavcem 1 Smlouvy o Antarktidě. Pokud opatření nestanoví jinak, změna či úprava budou považovány za schválené a stanou se účinnými rok po ukončení konzultativní schůzky ke Smlouvě o Antarktidě, na které byly přijaty, pokud jedna nebo více konzultativních stran Smlouvy o Antarktidě neoznámí depozitáři v této lhůtě, že si přeje tuto lhůtu prodloužit nebo že nemůže opatření schválit.

2. Každá změna či úprava této přílohy, jež se stane účinnou v souladu s výše uvedeným odstavcem 1, se stane poté účinnou vůči kterékoliv jiné straně, jakmile depozitář obdrží sdělení o schválení touto stranou.

PŘÍLOHA IV

K PROTOKOLU O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ K SMLOUVĚ O ANTARKTIDĚ

Zabránění znečišťování moří

Článek 1

Definice

Pro účely této přílohy:

a) „vypouštění“ znamená každé jakkoliv způsobené vypuštění z lodi a zahrnuje každé unikání, odstraňování, vylévání, prosakování, čerpání, vyhazování nebo vyprazdňování;

b) „odpadky“ znamenají všechny druhy potravinového, domácího a provozního odpadu, vyjma čerstvých ryb a jejich částí, pocházejícího z normálního provozu lodi, kromě oněch látek, kterých se týkají články 3 a 4;

c) „MARPOL 73/78“ znamená Mezinárodní úmluvu pro zabraňování znečišťování z lodí z roku 1973, se změnami provedenými protokolem z roku 1978 týkajícím se této úmluvy a s každou jinou změnou, jež poté nabyla platnosti;

d) „škodlivá tekutá látka“ znamená každou škodlivou tekutou látku, jak je definována v příloze II k MARPOL 73/78;

e) „nafta“ znamená ropné produkty v každé podobě, včetně surové ropy, motorové nafty, mazutu, odpadního oleje a rafinovaných naftových výrobků (jiných než petrochemikálie, které se řídí ustanoveními článku 4);

f) „naftová směs“ znamená směs s jakýmkoliv obsahem nafty; a

g) „loď“ znamená plavidlo jakéhokoliv druhu, operující v mořském prostředí, a zahrnuje čluny na podpo-vrchových křídlech, plavidla na vzdušném polštáři, ponorné lodi, plovoucí zařízení a pevné nebo plovoucí základny.

Článek 2

Použití

Tato příloha se použije vůči každé straně, lodím oprávněným plout pod její vlajkou a každé jiné lodi, která provádí nebo podporuje její provoz v Antarktidě, při působení v oblasti Smlouvy o Antarktidě.

Článek 3

Vypouštění nafty

1. Jakékoliv vypouštění nafty nebo naftové směsi do moře se zakazuje, kromě případů dovolených podle Přílohy I k MARPOL 73/78. Při provozu v oblasti Smlouvy o Antarktidě lodě uchovají na palubě všechen mazut, znečištěnou přítěž, vody pro výplach nádrží a jiné naftové pozůstatky a směsi, které nemohou být vypouštěny do moře. Lodě vypustí tyto pozůstatky pouze mimo oblast Smlouvy o Antarktidě v přijímacích zařízeních nebo jiným dovoleným způsobem podle Přílohy I k MARPOL 73/78.

2. Ustanovení tohoto článku se nepoužijí na:

a) vypouštění nafty nebo naftové směsi, k němuž došlo poškozením lodi nebo jejího zařízení, do moře;

i) za předpokladu, že poté, co došlo k poškození nebo co bylo objeveno vypuštění, byla učiněna veškerá rozumná opatření z opatrnosti, aby se zabránilo vypuštění nebo se snížilo na minimum; a

ii) kromě případů, kdy vlastník nebo kapitán lodi jednali buď s úmyslem způsobit poškození, nebo nedbale a s vědomím, že škoda pravděpodobně nastane; nebo

b) případy, kdy jsou do moře vypuštěny látky obsahující naftu, kterých se používá pro potírání určitých případů znečištění, proto, aby se snížila škoda ze znečištění na minimum.

Článek 4

Vypouštění škodlivých tekutých látek

Je zakázáno vypouštět do moře jakékoliv škodlivé tekuté látky a jakékoliv jiné chemické či jiné látky v množstvích nebo koncentracích, které jsou na újmu mořskému prostředí.

Článek 5

Odstraňování odpadků

1. Je zakázáno odstraňovat do moře jakékoliv umělé hmoty, včetně, ale nikoliv pouze, syntetických lan, syntetických rybářských sítí a syntetických pytlů na odpadky.

2. Je zakázáno odstraňovat do moře všechny ostatní odpadky, včetně papírových výrobků, hadrů, skla, kovu, lahví, hliněného či porcelánového nádobí, popela ze spalování, odpadního řeziva, potahových a obalových materiálů.

3. Odstraňovat do moře potravinové odpady může být povoleno, jestliže tyto odpady prošly řezačkou nebo drtičem, za předpokladu, že kromě případů dovolených podle přílohy V k MARPOL 73/78 bude takové odstraňování prováděno co možná nejdále od pevniny a ledovcových šelfů, avšak v žádném případě ne méně než 12 námořních mil od nejbližší pevniny nebo ledovcového šelfu. Takové rozřezané či rozdrcené potravinové odpady musí být s to projít sítem s otvory ne většími než 25 milimetrů.

4. Když látka nebo materiál, jichž se týká tento článek, budou smíchány s jinou takovou látkou nebo materiálem, určenými k vypuštění či odstranění, na něž se vztahují odlišné požadavky na odstraňování či vypouštění, použijí se nejpřísnější požadavky na odstraňování či vypouštění.

5. Ustanovení výše uvedených odstavců 1 a 2 se nepoužijí na:

a) únik odpadků, který je výsledkem poškození lodi nebo jejího zařízení, za předpokladu, že předtím a poté, co poškození nastalo, byla učiněna veškerá rozumná bezpečnostní opatření, aby se zabránilo úniku nebo se únik omezil na minimum; nebo

b) náhodnou ztrátu syntetických rybářských sítí za předpokladu, že byla učiněna veškerá rozumná bezpečnostní opatření, aby se takové ztrátě zabránilo.

6. Strany budou, bude-li to vhodné, požadovat používání knih pro záznam odpadků.

Článek 6

Vypouštění splašků

1. Kromě případů, ve kterých by to nadměrně narušilo provoz v Antarktidě:

a) každá strana vyloučí veškeré vypouštění neupravených splašků do moře („splašky“ jsou definovány v příloze II k MARPOL 73/78) do 12 námořních mil od pevniny nebo ledovcových šelfů;

b) za touto vzdáleností se splašky uložené v nádrži nevypouštějí okamžitě, nýbrž v rozumné míře a, podle možnosti, když má loď cestovní rychlost nejméně 4 uzly.

Tento odstavec se nepoužije na lodi, které mají osvědčení pro přepravu ne více než 10 osob.

2. Strany budou podle možnosti požadovat používání knih pro záznam splašků.

Článek 7

Případy stavu nouze

1. Články 3, 4, 5 a 6 této přílohy se nepoužijí v případech stavu nouze týkajících se bezpečnosti lodi a osob na lodi nebo zachraňování života na moři.

2. Sdělení o činnostech provedených v případech stavu nouze budou ihned rozeslána všem stranám a Výboru.

Článek 8

Účinek na závislé a přidružené ekosystémy

Při provádění ustanovení této přílohy bude věnován náležitý zřetel potřebě vyhnout se škodlivým účinkům na závislé a přidružené ekosystémy mimo oblast Smlouvy o Antarktidě.

Článek 9

Zadržovací kapacita lodi a přijímací zařízení

1. Každá strana se zavazuje, že zajistí, aby všechny lodě oprávněné používat její vlajky a každá jiná loď provádějící nebo podporující její provoz v Antarktidě, dříve než vstoupí do oblasti Smlouvy o Antarktidě, byly vybaveny na palubě nádrží či nádržemi o dostatečné kapacitě pro zadržování veškerého mazutu, znečištěné přítěže, vody pro výplach nádrží a jiných naftových pozůstatků a směsí, a aby měly na palubě dostatečnou kapacitu pro zadržování odpadků, při provozu v oblasti Smlouvy o Antarktidě a aby měly uzavřeny dohody o vypouštění takových naftových pozůstatků a odpadků v přijímacím zařízení po opuštění této oblasti. Lodě budou mít na palubě též dostatečnou kapacitu pro zadržování škodlivých tekutých látek.

2. Každá strana, z jejichž přístavů se lodě vydávají na cestu do oblasti Smlouvy o Antarktidě, nebo do nichž z této oblasti přijíždějí, se zavazuje, že zajistí, aby byla co nejdříve opatřena přiměřená zařízení pro příjem veškerého mazutu, znečištěné přítěže, vody pro výplach nádrží, pro příjem jiných naftových pozůstatků a směsí, jakož i odpadků z lodí, aniž by byl způsoben nenáležitý odklad a podle potřeb lodí, které je používají.

3. Strany provozující lodě, jež se vydávají z přístavů jiných stran do oblasti Smlouvy o Antarktidě, nebo z ní do těchto přístavů přijíždějí, se poradí s těmito stranami, aby zajistily, že zřízení přístavních přijímacích zařízení nebude znamenat nespravedlivé břemeno pro strany sousedící s oblastí Smlouvy o Antarktidě.

Článek 10

Navrhování, konstrukce, složení posádky a vybavení lodí

Při navrhování, konstrukci, složení posádky a vybavení lodí provádějících činnost v oblasti Smlouvy o Antarktidě nebo podporujících tuto činnost, bude brát každá strana zřetel na cíle této přílohy.

Článek 11

Svrchovaná imunita

1. Tato příloha se nepoužije na jakoukoliv válečnou loď, válečné pomocné plavidlo nebo jinou loď, kterou vlastní nebo provozuje stát a které se užívá v dané oblasti pouze pro vládní neobchodní službu. Každá strana však přijetím vhodných opatření nenarušujících provoz nebo provozní způsobilost takových lodí, které vlastní nebo provozuje, zajistí, aby takové lodi fungovaly způsobem odpovídajícím této příloze, pokud je to rozumné a možné.

2. Používajíc výše uvedený odstavec 1, každá strana bude brát v úvahu důležitost ochrany životního prostředí Antarktidy.

3. Každá strana informuje ostatní strany o tom, jak provádí tato ustanovení.

4. Na tento článek se nepoužije řízení o řešení sporů stanovené v článcích 18 až 20 protokolu.

Článek 12

Preventivní opatření a připravenost na stav nouze a reagování na něj

1. Aby bylo možno účinněji reagovat na případy stavu nouze při znečištění mořského prostředí nebo jeho hrozbu v oblasti Smlouvy o Antarktidě, strany vypracují v souladu s článkem 15 protokolu plány pro případ potřeby reagovat na znečištění moří v oblasti Smlouvy o Antarktidě, včetně takových plánů pro lodi (jiné než malé čluny, jež jsou součástí provozu stálých stanovišť nebo lodí), které působí v oblasti Smlouvy o Antarktidě, zvláště lodi přepravující naftu jako náklad, a pro naftové skvrny pocházející z pobřežních zařízení, jež proniknou do mořského prostředí. K tomuto cíli budou:

a) spolupracovat při formulování a provádění takových plánů; a

b) navrhovat takové plány po poradě s Výborem, Mezinárodní námořní organizací a jinými mezinárodními organizacemi.

2. Strany též stanoví postupy pro společné reagování na případy stavu nouze při znečištění a podniknou vhodné akce na ně reagující v souladu s takovými postupy.

Článek 13

Revize

Strany budou za účelem dosažení cílů této přílohy průběžně přezkoumávat ustanovení této přílohy a jiná opatření k tomu, aby bylo zabráněno a omezeno znečištění mořského prostředí Antarktidy a aby bylo reagováno na toto znečištění, včetně všech změn a nových úprav přijatých podle MARPOL 73/78.

Článek 14

Vztah k MARPOL 73/78

Pokud jde o ty strany, které jsou též stranami MARPOL 73/78, nic v této příloze neruší zvláštní práva a závazky podle této úmluvy.

Článek 15

Změna či Úprava

1. Tato příloha může být změněna či upravena opatřením přijatým v souladu s článkem IX, odstavcem 1 Smlouvy o Antarktidě. Pokud opatření nestanoví jinak, změna či úprava budou považovány za schválené a stanou se účinnými rok po ukončení konzultativní schůzky ke Smlouvě o Antarktidě, na které byly přijaty, pokud jedna nebo více konzultativních stran Smlouvy o Antarktidě neoznámí depozitáři v této lhůtě, že si přeje tuto lhůtu prodloužit nebo že nemůže opatření schválit.

2. Každá změna či úprava této přílohy, jež se stane účinnou v souladu s výše uvedeným odstavcem 1, se stane poté účinnou vůči kterékoliv jiné straně, jakmile depozitář obdrží sdělení o schválení touto stranou.

PŘÍLOHA V

K PROTOKOLU O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ K SMLOUVĚ O ANTARKTIDĚ

Ochrana a správa oblasti

Článek 1

Definice

Pro účely této přílohy:

a) „příslušným orgánem“ se rozumí jakákoliv osoba nebo organizace zmocněná smluvní stranou k vydávání povolení podle této Přílohy,

b) „povolením“ se rozumí formální písemné povolení vydané příslušným orgánem,

c) „plánem správy“ se rozumí plán řízení činností a ochrany zvláštní hodnoty nebo hodnot v oblasti Antarktidy podléhající zvláštní ochraně či oblasti Antarktidy podléhající zvláštní správě.

Článek 2

Cíle

Pro účely stanovené v této příloze může být jako oblast Antarktidy podléhající zvláštní ochraně nebo oblast Antarktidy podléhající zvláštní správě označena jakákoliv oblast, včetně jakékoliv mořské oblasti. Činnost v těchto oblastech bude zakázána, omezena nebo řízena v souladu s plány správy přijatými podle ustanovení této přílohy.

Článek 3

Oblasti Antarktidy podléhající zvláštní ochraně

1. Jakoukoliv oblast, včetně jakékoli mořské oblasti, lze označit za oblast Antarktidy podléhající zvláštní ochraně za účelem ochrany mimořádných hodnot z hlediska životního prostředí, vědy, historie, estetiky nebo volné přírody, jakékoliv kombinace těchto hodnot nebo z hlediska probíhajícího nebo plánovaného vědeckého výzkumu.

2. Jako součást systematického ekologicko-geografického rámce budou strany usilovat o identifikaci následujících prvků a jejich začlenění do skupiny oblastí Antarktidy podléhající zvláštní ochraně:

a) oblasti udržované bez zásahů člověka s cílem umožnit budoucí srovnání s oblastmi ovlivněnými lidskou činností,

b) reprezentativní vzorky hlavních zemských ekosystémů, včetně glaciálních a vodních, a mořských ekosystémů,

c) oblasti s významnými nebo vzácnými uskupeními druhů, včetně hlavních kolonií přirozeně žijícího chovného ptactva nebo savců,

d) modelovou lokalitu nebo jediné známé místo výskytu určitého biologického druhu,

e) oblasti zvláštního zájmu v rámci probíhajícího nebo plánovaného vědeckého výzkumu,

f) příklady mimořádných geologických, glaciologických nebo geomorfologických jevů,

g) oblasti mimořádné hodnoty z estetického hlediska nebo hlediska nedotčené přírody, h) místa nebo objekty uznávané historické hodnoty, a

i) další oblasti vhodné k ochraně hodnot uvedených v odstavci 1.

3. Zvláště chráněné oblasti a místa zvláštního vědeckého zájmu, jež byly takto označeny předchozími konzultativními schůzkami ke Smlouvě o Antarktidě, se tímto označují za oblasti Antarktidy podléhající zvláštní ochraně a budou odpovídajícím způsobem přejmenovány a přečíslovány.

4. Vstup do oblasti Antarktidy podléhající zvláštní ochraně je zakázán s výjimkou případů, kdy je to v souladu s povolením vydaným podle článku 7.

Článek 4

Oblasti Antarktidy podléhající zvláštní správě

1. Jakákoliv oblast, včetně mořské oblasti, ve které je prováděna nebo by mohla být prováděna určitá činnost, může být označena za oblast Antarktidy podléhající zvláštní správě za účelem podpory plánování a koordinace činností, zabránění možným konfliktům, zlepšení spolupráce mezi stranami nebo minimalizování vlivů na životní prostředí.

2. Oblasti Antarktidy podléhající zvláštní správě mohou zahrnovat:

a) oblasti, ve kterých činnost představuje riziko vzájemného zasahování nebo kumulativních dopadů na životní prostředí, a

b) místo nebo objekty s uznávanou historickou hodnotou.

3. Pro vstup do oblasti Antarktidy podléhající zvláštní správě není třeba povolení.

4. Nehledě na ustanovení odstavce 3, může oblast Antarktidy podléhající zvláštní správě zahrnovat jednu nebo více oblastí Antarktidy podléhajících zvláštní ochraně, do kterých je vstup zakázán s výjimkou případů, kdy je k tomu vydáno povolení podle článku 7.

Článek 5

Plány správy

1. Kterákoliv strana, Výbor, Vědecký výbor pro výzkum Antarktidy nebo Komise pro ochranu živých mořských zdrojů v Antarktidě mohou navrhnout, aby byla určitá oblast označena za oblast Antarktidy podléhající zvláštní ochraně nebo oblast Antarktidy podléhající zvláštní správě, a to na základě předložení návrhu plánu správy konzultativní schůzce ke Smlouvě o Antarktidě.

2. Oblast navržená k takovému označení musí být dostatečně rozlehlá pro ochranu hodnot, pro něž je zvláštní ochrana nebo správa vyžadována.

3. Navržené plány správy musí dle okolností obsahovat:

a) popis hodnoty nebo hodnot, pro něž se vyžaduje zvláštní ochrana nebo správa,

b) uvedení cílů a účelů plánu správy pro ochranu nebo správu těchto hodnot,

c) správní činnosti, jež mají být prováděny k ochraně hodnot, pro něž se požaduje zvláštní ochrana nebo správa,

d) případnou dobu označení oblasti,

e) popis oblasti, včetně:

i) geografických souřadnic, označení hranic a přírodních znaků vymezujících oblast,

ii) přístupu do oblasti po souši, moři nebo ze vzduchu, včetně námořních přístupových cest a kotvišť, tras pro pěší a vozidla v rámci oblasti a letových tras a přistávacích ploch,

iii) umístění staveb, včetně vědeckých stanic, vědeckých zařízení nebo zařízení poskytujících dočasné útočiště, a to jak v oblasti samotné, tak v jejím okolí, a

iv) umístění jiných oblastí Antarktidy podléhajících zvláštní ochraně nebo oblastí Antarktidy podléhajících zvláštní správě označených podle této přílohy, nebo jiných chráněných oblastí označených v souladu s opatřeními přijatými v rámci jiných součástí systému Smlouvy o Antarktidě v dané oblasti nebo poblíž ní,

f) označení pásem v oblasti, ve kterých má být zakázána, omezena nebo řízena jakákoliv činnost tak, aby bylo dosaženo cílů zmíněných v písmenu b),

g) mapy a fotografie jasně ukazující hranice dané oblasti ve vztahu k okolí a klíčové body v dané oblasti,

h) podkladovou dokumentaci,

i) jasný popis podmínek, za nichž může příslušný orgán vydat povolení týkající se oblasti navržené k označení jako oblast Antarktidy podléhající zvláštní ochraně, pokud jde o:

i) přístup do oblasti a pohyb v ní nebo nad ní,

ii) činnosti, které jsou nebo mohou být prováděny v této oblasti, včetně omezení, pokud jde o čas a místo,

iii) umísťování, úpravy nebo odstraňování staveb,

iv) umístění polních táborů,

v) omezení týkající se materiálů a organismů, které mohou být do oblasti dopraveny,

vi) odebírání přirozeně se vyskytující flóry a fauny nebo škodlivý zásah do této flóry a fauny,

vii) sběr či odstraňování čehokoliv, co držitel povolení do oblasti nedopravil,

viii) likvidace odpadu,

ix) opatření, která mohou být nezbytná pro zajištění pokračujícího plnění cílů plánu správy, a

x) požadavky, týkající se zpráv pro příslušné orgány ohledně návštěv oblasti,

j) kodex chování v oblasti navržené k označení za oblast Antarktidy podléhající zvláštní správě, pokud jde o:

i) přístup do oblasti a pohyb v ní nebo nad ní,

ii) činnosti, které jsou nebo mohou být prováděny v této oblasti, včetně omezení, pokud jde o čas a místo,

iii) umísťování, úpravy nebo odstraňování staveb,

iv) umístění polních táborů,

v) odebírání přirozeně se vyskytující flóry a fauny nebo škodlivý zásah do této flóry a fauny,

vi) sběr či odstraňování čehokoliv, co držitel povolení do oblasti nedopravil,

vii) likvidace odpadu,

viii) požadavky týkající se zpráv pro příslušné orgány ohledně návštěv oblasti, a

k) ustanovení týkající se okolností, za nichž měly strany usilovat o předběžnou výměnu informací o činnostech, které hodlají provádět.

Článek 6

Postupy označování

1. Navržené plány správy se předkládají Výboru, Vědeckému výboru pro výzkum Antarktidy a případně Komisi pro ochranu mořských živých zdrojů v Antarktidě. Při formulování zprávy pro konzultativní schůzku ke Smlouvě o Antarktidě bude brát Výbor v úvahu jakékoliv připomínky předložené Vědeckým výborem pro výzkum Antarktidy a případně Komisí pro ochranu mořských živých zdrojů v Antarktidě. Poté mohou konzultativní strany Smlouvy o Antarktidě schválit plány správy na základě opatření přijatého na konzultativní schůzce ke Smlouvě o Antarktidě v souladu s článkem IX odst. 1 Smlouvy o Antarktidě. Pokud toto opatření nestanoví jinak, považuje se plán za schválený 90 dnů po skončení konzultativní schůzky ke Smlouvě o Antarktidě, na které byl přijat, pokud jedna nebo více konzultativních stran neoznámí v této lhůtě depozitáři, že žádá o prodloužení této lhůty nebo že opatření nemůže schválit.

2. S ohledem na ustanovení článků 4 a 5 protokolu, nebude za oblast Antarktidy podléhající zvláštní ochraně nebo oblast Antarktidy podléhající zvláštní správě označena žádná oblast moře bez předchozího schválení Komisí pro ochranu živých mořských zdrojů v Antarktidě.

3. Označení za oblast Antarktidy podléhající zvláštní ochraně nebo oblast Antarktidy podléhající zvláštní správě se provádí na dobu neurčitou, pokud plán správy nestanoví jinak. Alespoň jednou za pět let bude iniciována revize plánu správy. Plán bude podle potřeby aktualizován.

4. Plány správy mohou být pozměněny nebo zrušeny v souladu s ustanoveními odstavce 1.

5. Plány správy rozešle depozitář okamžitě po schválení všem stranám. Depozitář vede evidenci všech aktuálně schválených plánů správy.

Článek 7

Povolení

1. Každá strana jmenuje příslušný orgán, který bude vydávat povolení ke vstupu a provádění činnosti v oblasti Antarktidy podléhající zvláštní ochraně v souladu s požadavky plánu správy pro danou oblast. Povolení bude doplněno příslušnými částmi plánu správy a bude v něm uveden rozsah a poloha oblasti, povolené činnosti a určení, kdy, kde a kým byla tato činnost povolena, jakož i všechny další podmínky stanovené plánem správy.

2. V případě oblasti podléhající zvláštní ochraně, jež byla takto označena na předchozích konzultativních schůzkách ke Smlouvě o Antarktidě a pro niž neexistuje plán správy, může příslušný orgán vydat povolení pro závažné vědecké účely, jež nelze realizovat jinde a jež neohrozí přirozený ekologický systém v dané oblasti.

3. Každá strana bude požadovat, aby měl držitel povolení u sebe během pobytu v dotčené oblasti Antarktidy podléhající zvláštní ochraně kopii tohoto povolení.

Článek 8

Historická místa a památky

1. Místa nebo památky uznávané historické hodnoty, které byly označeny za oblasti Antarktidy podléhající zvláštní ochraně nebo oblasti Antarktidy podléhající zvláštní správě nebo které se nacházejí uvnitř takových oblastí, budou registrovány jako historická místa a památky.

2. Kterákoliv strana může navrhnout, aby bylo místo nebo památka uznávané historické hodnoty, které není označeno za oblast Antarktidy podléhající zvláštní ochraně nebo oblast Antarktidy podléhající zvláštní správě nebo které není situováno v takové oblasti, zaneseno na seznam historických míst a památek. Návrh na takovou registraci mohou schválit konzultativní strany Smlouvy o Antarktidě na základě opatření přijatého na konzultativní schůzce ke Smlouvě o Antarktidě v souladu s článkem IX odst. 1 Smlouvy o Antarktidě. Pokud dané opatření nestanoví jinak, považuje se návrh za schválený po uplynutí 90 dnů od skončení konzultativní schůzky ke Smlouvě o Antarktidě, na které byl přijat, pokud jedna nebo více konzultativních stran neoznámí v této lhůtě depozitáři, že žádá o prodloužení této lhůty nebo že nemůže dané opatření schválit.

3. Stávající historická místa a památky, které byly takto označeny na předchozích konzultativních schůzkách ke Smlouvě o Antarktidě, budou zahrnuty do seznamu historických míst a památek podle tohoto článku.

4. Registrovaná historická místa a památky nesmí být poškozovány, odstraněny ani ničeny.

5. Seznam historických míst a památek lze pozměňovat v souladu s výše uvedeným odstavcem 2. Depozitář vede seznam aktuálních historických míst a památek.

Článek 9

Informace a publicita

1. Aby byly všechny osoby přijíždějící nebo hodlající přijet do Antarktidy srozuměny s ustanoveními této přílohy a dodržovaly je, každá strana dá k dispozici informace uvádějící především:

a) polohu oblastí Antarktidy podléhající zvláštní ochraně nebo oblastí Antarktidy podléhající zvláštní správě;

b) seznamy a mapy těchto oblastí;

c) plány správy, včetně seznamů všech zákazů vztahujících se k jednotlivým oblastem;

d) polohu historických míst a objektů a jakékoli relevantní zákazy nebo omezení.

2. Každá strana zajistí, aby její topografické a hydrografické mapy, jakož i další příslušné publikace, obsahovaly polohu a, pokud možno, i hranice oblastí Antarktidy podléhající zvláštní ochraně, oblastí Antarktidy podléhající zvláštní správě a historických míst a památek.

3. Strany budou spolupracovat při zajišťování, aby hranice oblastí Antarktidy podléhající zvláštní ochraně, oblastí Antarktidy podléhající zvláštní správě a historických míst a památek byly podle okolností na místě vhodně označeny.

Článek 10

Výměna informací

1. Strany přijmou opatření za účelem:

a) shromažďování a výměny záznamů, včetně záznamů o povoleních a zpráv o návštěvách oblastí Antarktidy podléhající zvláštní ochraně, včetně inspekčních návštěv, a zpráv o inspekčních návštěvách oblastí Antarktidy podléhající zvláštní správě,

b) získávání a výměny informací o jakýchkoliv významných změnách nebo škodách vzniklých v jakékoliv oblasti Antarktidy podléhající zvláštní ochraně, oblasti Antarktidy podléhající zvláštní správě nebo na historickém místě či památce, a

c) stanovení obecných forem, v nichž budou tyto záznamy a informace stranami předkládány v souladu s ustanovením odstavce 2.

2. Do konce listopadu každého roku bude každá strana informovat ostatní strany a Výbor o počtu a povaze povolení, která vydala podle této přílohy v předchozím období od 1. července do 30. června.

3. Každá strana provádějící, financující nebo povolující výzkum nebo jinou činnost v oblastech Antarktidy podléhajících zvláštní ochraně nebo oblastech Antarktidy podléhajících zvláštní správě povede o takové činnosti záznamy a v rámci každoroční výměny informací v souladu se Smlouvou o Antarktidě poskytne souhrnný popis těchto činností prováděných v těchto oblastech v předchozím roce osobami spadajícími do její jurisdikce.

4. Do konce listopadu každého roku podá každá strana ostatním stranám a Výboru informace o opatřeních, jež učinila v rámci provádění této přílohy, včetně inspekcí na místě a kroků, jež podnikla k řešení případů provádění činností, které jsou v rozporu s ustanoveními schváleného plánu správy vypracovaného pro jednotlivé oblasti Antarktidy podléhající zvláštní ochraně nebo oblasti Antarktidy podléhající zvláštní správě.

Článek 11

Případy stavu nouze

1. Omezení stanovená a povolená touto přílohou nebudou uplatňována v případech stavu nouze týkajících se bezpečnosti lidských životů nebo lodí, letadel nebo vybavení a zařízení velké hodnoty nebo ochrany životního prostředí.

2. Oznámení o činnostech podniknutých v případech stavu nouze bude okamžitě rozesláno všem stranám a Výboru.

Článek 12

Změna nebo úprava

1. Tato příloha může být změněna nebo upravena na základě opatření přijatého v souladu s článkem IX odst. 1 Smlouvy o Antarktidě. Pokud dané opatření nestanoví jinak, bude změna nebo úprava považována za schválenou a nabude účinnosti jeden rok po skončení konzultativní schůzky ke Smlouvě o Antarktidě, na které byla přijata, pokud jedna nebo více konzultativních stran Smlouvy o Antarktidě neoznámí v této lhůtě depozitáři, že žádá o prodloužení této lhůty nebo že dané opatření nemůže schválit.

2. Jakákoliv změna nebo úprava této přílohy, která nabude účinnosti v souladu s ustanoveními odstavce 1, nabývá účinnosti pro každou další stranu, jakmile depozitář obdrží sdělení o schválení touto stranou.

Přesunout nahoru