Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 41/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s., č. 44/2002 Sb. m. s., č. 20/2004 Sb. m. s., č. 21/2004 Sb. m. s. a č. 22/2004 Sb. m. s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě

Datum vyhlášení 31.03.2005
Uzavření smlouvy 05.10.2004
Platnost od 01.04.2005
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

41

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s., č. 44/2002 Sb. m. s., č. 20/2004 Sb. m. s., č. 21/2004 Sb. m. s. a č. 22/2004 Sb. m. s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě*)

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. října 2004 byly v Ženevě rozhodnutím Shromáždění Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci (PCT Union) přijaty Změny Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci.

Změny Prováděcího předpisu ke Smlouvě vstupují v platnost na základě rozhodnutí citovaného Shromáždění dne 1. dubna 2005 a tímto dnem vstupují v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění Změn Prováděcího předpisu ke Smlouvě a jejich český překlad se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

ZMĚNY PROVÁDĚCÍHO PŘEDPISU KE SMLOUVĚ O PATENTOVÉ SPOLUPRÁCI, PŘIJATÉ DNE 5. ŘÍJNA 2004

Pravidlo 3

Žádost (Forma)

3.1 a 3.2 [Žádná změna]

3.3 Kontrolní seznam

(a) Žádost obsahuje seznam, který udává:

(i) [Žádná změna]

(ii) zda k mezinárodní přihlášce, tak jak byla podána, je případně připojena plná moc (tj. doklad ustavující zástupce nebo společného zmocněnce), kopie generální plné moci, prioritní doklad, výpis sekvencí v elektronické formě, doklad týkající se úhrady poplatků nebo i jakýkoliv jiný doklad (musí být specifikovaný v kontrolním seznamu);

(iii) [Žádná změna]

(b) [Žádná změna]

3.4 [Žádná změna]

Pravidlo 4

Žádost (Obsah)

4.1 až 4.5 [Žádná změna]

4.6 Vynálezce

(a) V případě uplatnění pravidla 4.1(a)(iv) nebo (c)(i) musí žádost obsahovat jméno a adresu vynálezce nebo každého vynálezce, je-li jich více.

(b) a (c) [Žádná změna]

4.7 až 4.18 [Žádná změna]

Pravidlo 13ter

Výpisy sekvencí nukleotidů a/nebo aminokyselin

13ter.1 Postup před orgánem pro mezinárodní rešerši

(a) Pokud mezinárodní přihláška obsahuje vyjádření jedné nebo více sekvencí nukleotidů a/nebo aminokyselin, může orgán pro mezinárodní rešerši vyzvat přihlašovatele, aby mu předložil pro účely mezinárodní rešerše výpis sekvencí v elektronické formě, která je v souladu se standardem daným Administrativní směrnicí, pokud již není takový výpis sekvencí v elektronické formě dostupný ve formě a způsobem, který orgán akceptuje, a, případně, aby mu ve lhůtě stanovené ve výzvě zaplatil poplatek za pozdní předložení, uvedený v odstavci (c).

(b) Pokud je alespoň část mezinárodní přihlášky podána na papíře a orgán pro mezinárodní rešerši zjistí, že popis nevyhovuje pravidlu 5.2(a), může vyzvat přihlašovatele, aby předložil pro účely mezinárodní rešerše výpis sekvencí v papírové formě, která je v souladu se standardem daným Administrativní směrnicí, pokud již není takový výpis sekvencí v papírové formě dostupný ve formě a způsobem, který orgán akceptuje, ať bylo či nikoli požadováno předložení výpisu sekvencí v elektronické formě podle odstavce (a), a, případně, aby ve lhůtě stanovené ve výzvě zaplatil poplatek za pozdní předložení, uvedený v odstavci (c).

(c) Předložení výpisu sekvencí na výzvu podle odstavce (a) nebo (b) může podléhat poplatku ve prospěch orgánu pro mezinárodní rešerši, nebo poplatku za pozdní předložení, jehož výše bude stanovena orgánem pro mezinárodní rešerši, ale nepřekročí částku 25 % z mezinárodního přihlašovacího poplatku uvedeného v bodě 1 Sazebníku poplatků, bez ohledu na poplatek za každý list mezinárodní přihlášky přesahující 30 listů, s tím, že poplatek za pozdní předložení může být vyžadován podle odstavce (a) nebo (b), ale nikoliv podle obou.

(d) Jestliže přihlašovatel nepředloží ve lhůtě stanovené ve výzvě podle odstavce (a) nebo (b) požadovaný výpis sekvencí a nezaplatí požadovaný poplatek za pozdní předložení, je na orgánu pro mezinárodní rešerši pouze požadováno provést rešerši mezinárodní přihlášky v rozsahu, kdy smysluplná rešerše může být provedena bez výpisu sekvencí.

(e) Žádný výpis sekvencí, který nebyl obsažen v mezinárodní přihlášce při jejím podání, ať byl předložen na výzvu podle odstavců (a) nebo (b) nebo jinak, nesmí tvořit součást mezinárodní přihlášky, ale tento odstavec nebrání přihlašovateli, aby upravil popis pokud se týče výpisu sekvencí v souladu s článkem 34(2)(b).

(f) Pokud orgán pro mezinárodní rešerši zjistí, že popis nevyhovuje pravidlu 5.2(b), vyzve přihlašovatele, aby podal požadovanou opravu. Pravidlo 26.4 se použije přiměřeně pro každou opravu navrženou přihlašovatelem. Orgán pro mezinárodní rešerši předá opravu přijímacímu úřadu a Mezinárodnímu úřadu.

13ter.2 Postup před orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum

Pravidlo 13ter.1 se použije přiměřeně pro řízení před orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum.

13ter.3 Výpis sekvencí pro určený úřad

Žádný určený úřad nesmí požadovat, aby mu přihlašovatel předložil jiný výpis sekvencí než výpis sekvencí, který je v souladu se standardem daným Administrativní směrnicí.

Pravidlo 16bis

Prodloužení lhůt k zaplacení poplatků

16bis.1 Výzva přijímacího úřadu

(a) Pokud přijímací úřad zjistí, že mu nebyly zaplaceny žádné poplatky do doby, kdy jsou splatné podle pravidel 14.1(c), 15.4 a 16.1(f), nebo že zaplacená částka nestačí k pokrytí předávacího poplatku, mezinárodního přihlašovacího poplatku a rešeršního poplatku, přijímací úřad, s výhradou odstavce (d), vyzve přihlašovatele, aby zaplatil částku požadovanou k pokrytí těchto poplatků, případně spolu s poplatkem za pozdní platbu podle pravidla 16bis.2, a to ve lhůtě jednoho měsíce od data výzvy.

(b) [Zůstává zrušeno]

(c) Pokud přijímací úřad zaslal přihlašovateli výzvu podle odstavce (a) a přihlašovatel ve lhůtě uvedené v tomto odstavci nezaplatil celou částku, včetně případného poplatku za pozdní platbu podle pravidla 16bis.2, přijímací úřad, s výhradou odstavce (e):

(i) a (ii) [Žádná změna]

(d) a (e) [Žádná změna]

16bis.2 [Žádná změna]

Pravidlo 23

Předání rešeršního vyhotovení, překladu a výpisu sekvencí

23.1 Postup

(a) a (b) [Žádná změna]

(c) Každý výpis sekvencí v elektronické formě, který je předložen pro účely pravidla Uter, ale přijímacímu úřadu, namísto orgánu pro mezinárodní rešerši, předá tento úřad ihned tomuto orgánu.

Pravidlo 40

Nedostatek jednotnosti vynálezu (mezinárodní rešerše)

40.1 Výzva k zaplacení dodatečných poplatků; lhůta

Ve výzvě k zaplacení dodatečných poplatků podle článku 17(3)(a) se musí:

(i) uvést důvody, proč se mezinárodní přihláška považuje za nevyhovující požadavku jednotnosti vynálezu;

(ii) vyzvat přihlašovatele, aby zaplatil dodatečné poplatky ve lhůtě do jednoho měsíce od data výzvy, a uvést částku, kterou je třeba zaplatit; a

(iii) vyzvat přihlašovatele, aby případně zaplatil poplatek za stížnost uvedený v pravidle 40.2(e) ve lhůtě do jednoho měsíce od data výzvy, a uvést částku, kterou je třeba zaplatit.

40.2 Dodatečné poplatky

(a) Částku dodatečných poplatků za rešerši podle článku 17(3)(a) stanoví příslušný orgán pro mezinárodní rešerši.

(b) Dodatečné poplatky za rešerši podle článku 17(3)(a) se platí přímo orgánu pro mezinárodní rešerši.

(c) Přihlašovatel může zaplatit dodatečné poplatky se stížností, k níž se připojí odůvodněné prohlášení, že mezinárodní přihláška je v souladu s požadavkem jednotnosti vynálezu, nebo že částka požadovaných dodatečných poplatků je nadměrná. Tuto stížnost přezkoumá přezkumný orgán ustavený v rámci orgánu pro mezinárodní rešerši, který potud, pokud zjistí, že stížnost byla oprávněná, rozhodne o úplném nebo částečném vrácení dodatečných poplatků přihlašovateli. Na žádost přihlašovatele se jak text stížnosti, tak rozhodnutí o ní oznámí určeným úřadům spolu se zprávou o mezinárodní rešerši. Přihlašovatel dodá případný překlad spolu s překladem mezinárodní přihlášky požadovaným podle článku 22.

(d) Členství v přezkumném orgánu zmíněném v odstavci (c) se může vztahovat na osobu, která vydala rozhodnutí napadené stížností, ale nesmí být omezeno pouze na ni.

(e) Přezkum stížnosti zmíněné v odstavci (c) může podléhat poplatku ve prospěch orgánu pro mezinárodní rešerši, poplatku za stížnost. Jestliže přihlašovatel nezaplatil ve lhůtě podle pravidla 40.1 (iii) požadovaný poplatek za stížnost, považuje se stížnost za nepodanou a orgán pro mezinárodní rešerši to oznámí. Poplatek za stížnost se vrátí přihlašovateli, jestliže přezkumný orgán zmíněný v odstavci (c) zjistí, že stížnost byla zcela oprávněná.

40.3 [Zrušeno]

Pravidlo 43bis

Písemný posudek orgánu pro mezinárodní rešerši

43.bis. 1 Písemný posudek

(a) S výhradou pravidla 69.1(b-bis), orgán pro mezinárodní rešerši, současně s vyhotovením mezinárodní rešeršní zprávy nebo usnesení uvedeného v článku 17(2)(a), vyhotoví písemný posudek na to:

(i) a (ii) [Žádná změna]

Písemný posudek je také doprovázen takovými dalšími poznámkami, které stanoví tento prováděcí předpis.

(b) a (c) [Žádná změna]

Pravidlo 44

Předání mezinárodní rešeršní zprávy, písemného posudku atd.

44.1 Kopie zprávy nebo usnesení a písemného posudku

Orgán pro mezinárodní rešerši předá ve stejný den jednu kopii mezinárodní rešeršní zprávy nebo usnesení uvedeného v článku 17(2)(a), a jednu kopii písemného posudku vyhotoveného podle pravidla 43bis.1 Mezinárodnímu úřadu a jednu kopii přihlašovateli.

44.2 a 44.3 [Žádná změna]

Pravidlo 53

Návrh

53.1 až 53.8 [Žádná změna] 53.9 Prohlášení týkající se úprav

(a) [Žádná změna]

(b) Jestliže nebyly provedeny žádné úpravy podle článku 19 a lhůta pro podání takových úprav neuplynula, může být v prohlášení uvedeno, že, pokud by si orgán pro mezinárodní předběžný průzkum přál zahájit mezinárodní předběžný průzkum současně s mezinárodní rešerší v souladu s pravidlem 69.1(b), přihlašovatel si přeje, aby zahájení mezinárodního předběžného průzkumu bylo odloženo v souladu s pravidlem 69.1(d).

(c) [Žádná změna]

Pravidlo 68

Nedostatek jednotnosti vynálezu (mezinárodní předběžný průzkum)

68.1 [Žádná změna]

68.2 Výzva k omezení nebo zaplacení

Zjistí-li orgán pro mezinárodní předběžný průzkum, že nebyl splněn požadavek jednotnosti vynálezu, a rozhodne se vyzvat přihlašovatele, aby podle své volby buď omezil nároky, nebo zaplatil dodatečné poplatky, musí ve výzvě:

(i) uvést alespoň jednu možnost omezení, která by podle názoru orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum odpovídala platnému požadavku;

(ii) uvést důvody, proč se mezinárodní přihláška považuje za nevyhovující požadavku jednotnosti vynálezu;

(iii) vyzvat přihlašovatele ke splnění výzvy ve lhůtě jednoho měsíce od data výzvy;

(iv) uvést částku požadovaných dodatečných poplatků, které mají být zaplaceny, pokud se přihlašovatel takto rozhodne; a

(v) vyzvat přihlašovatele, aby případně zaplatil poplatek za stížnost uvedený v pravidle 68.3(e) ve lhůtě do jednoho měsíce od data výzvy, a uvést částku, kterou je třeba zaplatit.

68.3 Dodatečné poplatky

(a) Částku dodatečných poplatků za mezinárodní předběžný průzkum podle článku 34(3)(a) stanoví příslušný orgán pro mezinárodní předběžný průzkum.

(b) Dodatečné poplatky za mezinárodní předběžný průzkum podle článku 34(3)(a) se platí přímo orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum.

(c) Přihlašovatel může zaplatit dodatečné poplatky se stížností, k níž se připojí odůvodněné prohlášení, že mezinárodní přihláška je v souladu s požadavkem jednotnosti vynálezu, nebo že částka požadovaných dodatečných poplatků je nadměrná. Tuto stížnost přezkoumá přezkumný orgán ustavený v rámci orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum, který potud, pokud zjistí, že stížnost byla oprávněná, rozhodne o úplném nebo částečném vrácení dodatečných poplatků přihlašovateli. Na žádost přihlašovatele se jak text stížnosti, tak rozhodnutí o ní oznámí zvoleným úřadům jako příloha ke zprávě o mezinárodním předběžném průzkumu.

(d) Členství v přezkumném orgánu zmíněném v odstavci (c) se může vztahovat na osobu, která vydala rozhodnutí napadené stížností, ale nesmí být omezeno pouze na ni.

(e) Přezkum stížnosti zmíněné v odstavci (c) může podléhat poplatku ve prospěch orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum, poplatku za stížnost. Jestliže přihlašovatel nezaplatil ve lhůtě podle pravidla 68.2(v) požadovaný poplatek za stížnost, považuje se stížnost za nepodanou a orgán pro mezinárodní předběžný průzkum to oznámí. Poplatek za stížnost se vrátí přihlašovateli, jestliže přezkumný orgán zmíněný v odstavci (c) zjistí, že stížnost byla zcela oprávněná.

68.4 a 68.5 [Žádná změna]

Pravidlo 69

Zahájení a lhůta pro mezinárodní předběžný průzkum

69.1 Zahájení mezinárodního předběžného průzkumu

(a) S výhradou odstavců (b) až (e), orgán pro mezinárodní předběžný průzkum zahájí mezinárodní předběžný průzkum, pokud má k dispozici všechny z následujících věcí:

(i) a (ii) [Žádná změna]

(iii) buď mezinárodní rešeršní zprávu nebo usnesení orgánu pro mezinárodní rešerši podle článku 17(2)(a), že nebude vyhotovena žádná mezinárodní rešeršní zpráva, a písemný posudek vyhotovený podle pravidla 43bis.l;

za předpokladu, že orgán pro mezinárodní předběžný průzkum nezahájí mezinárodní předběžný průzkum před uplynutím příslušné lhůty podle pravidla 54fc.l(a), pokud přihlašovatel výslovně nepožádá o dřívější zahájení.

(b) a (c) [Žádná změna]

(d) Pokud prohlášení týkající se úprav obsahuje údaj, že zahájení mezinárodního předběžného průzkumu má být odloženo [pravidlo 53.9(b)], orgán pro mezinárodní předběžný průzkum nezahájí mezinárodní předběžný průzkum před:

(i) a (ii) [Žádná změna]

(iii) uplynutím příslušné lhůty podle pravidla 46.1; podle toho, k čemu dojde dřív.

(e) [Žádná změna]

69.2 [Žádná změna]

Pravidlo 76

Překlad prioritního dokladu; Použití některých pravidel v řízeních před zvolenými úřady

76.1, 76.2 a 76.3 [Zůstává zrušeno]

76.4 [Žádná změna]

76.5 Použití některých pravidel v řízeních před zvolenými úřady

Pravidla 13ter.3, 22.1(g), 47.1, 49, 49bis a 51bis se použijí za předpokladu, že:

(i) až (v) [Žádná změna]

Poznámky pod čarou

*) Smlouva o patentové spolupráci, přijatá ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněná v roce 1979 a 1984, byla vyhlášena pod č. 296/1991 Sb.

Přesunout nahoru