Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 40/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Bulharské republiky o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2005 - 2007

Datum vyhlášení 31.03.2005
Uzavření smlouvy 22.02.2005
Platnost od 22.02.2005
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

40

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. února 2005 bylo v Praze podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Bulharské republiky o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2005 - 2007.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 20 odst. 1 dne 22. února 2005.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.


UJEDNÁNÍ

mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Bulharské republiky o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2005 - 2007

V souladu se Smlouvou o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Bulharskou republikou, podepsanou v Sofii dne 6. dubna 1992, do níž Česká republika sukcedovala ke dni 1. ledna 1993, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství a vědy Bulharské republiky (dále jen “smluvní strany“), vedeny společným zájmem prohlubovat a rozvíjet vzájemnou spolupráci v oblasti školství a vědy, s přesvědčením, že tato spolupráce bude přispívat k dalšímu rozvíjení vzájemných vztahů, se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany se budou vzájemně informovat o:

a) nových zákonech v oblasti školství a vědy a o dalších právních předpisech a důležitých dokumentech a jejich aplikování,

b) učebních programech, učebních osnovách, učebnicích a učebních pomůckách,

c) vědeckých akcích v oblasti školství.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi vysokými školami, středními školami, základními školami, včetně škol vzdělávajících žáky a studenty se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním, uskutečňovanou na základě smluv o přímé spolupráci.

Článek 3

Smluvní strany si podle možností budou vyměňovat každoročně experty ministerstev ke konzultacím a výměně zkušeností na celkovou dobu 10 dnů.

Článek 4

Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci v oblasti školství a vědy v kontextu evropské integrace.

Článek 5

V rámci spolupráce v oblasti prohlubování kvalifikace akademických a výzkumných pracovníků veřejných vysokých škol budou smluvní strany podporovat každoročně výměny akademických a výzkumných pracovníků ke stipendijním pobytům na celkovou dobu 3 měsíců ročně. Délka jednotlivých pobytů se uskuteční v rozsahu od 1 do 3 měsíců.

Článek 6

Smluvní strany budou podporovat účast výzkumných, akademických a pedagogických pracovníků na kongresech, konferencích, sympoziích a dalších mezinárodních vědeckých akcích, organizovaných ve státě druhé smluvní strany.

Článek 7

Smluvní strany budou podporovat spolupráci škol a účast žáků a studentů na mezinárodních žákovských a studentských olympiádách, soutěžích a dalších podobných programech, pořádaných ve státě druhé smluvní strany.

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat studium jazyka státu druhé smluvní strany. S tímto cílem budou podporovat činnost lektorů/učitelů českého jazyka a literatury na Sofijské univerzitě Sv. Klimenta Ochridského a lektorů/učitelů bulharského jazyka a literatury na Univerzitě Karlově v Praze.

Článek 9

S cílem podporovat a prohlubovat znalost jazyka a kultury státu druhé smluvní strany přijme česká smluvní strana každoročně 8 studentů nebo vysokoškolských učitelů-filologů z Bulharské republiky na Letní školu slovanských studií, pořádanou veřejnými vysokými školami v České republice, a bulharská smluvní strana přijme každoročně 8 studentů nebo vysokoškolských učitelů-filologů z České republiky na letní kursy bulharského jazyka, pořádané státními vysokými školami v Bulharské republice.

Bulharská strana přijme 2 studenty nebo vysokoškolské učitele-filology z České republiky k účasti v každoročním zimním semináři balkanistiky, pořádaném Jihozápadní univerzitou Neofita Rilského v Blagoevgradu.

Článek 10

Smluvní strany budou podporovat reciproční výměny studentů akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, uskutečňovaných veřejnými vysokými školami v České republice, a studentů a doktorandů státních vysokých škol v Bulharské republice poskytováním stipendií ke studijním pobytům v celkovém rozsahu 27 měsíců každoročně. Délka jednotlivého studijního pobytu může trvat v rozmezí minimálně 2 a maximálně 9 měsíců.

VŠEOBECNÁ A FINANČNÍ USTANOVENÍ

Článek 11

Cestovní náklady do místa určení a zpět osobám vyslaným podle tohoto Ujednání hradí vysílající smluvní strana nebo vyslaná osoba. Přijímající smluvní strana uhradí náklady na cesty po území svého státu podle schváleného programu pobytu.

Článek 12

Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně nominaci kandidátů podle článků 3 a 5 tohoto Ujednání, včetně osobních údajů a návrhu programu pobytu, nejpozději 2 měsíce před navrhovaným datem zahájení pobytu. Přijímající smluvní strana sdělí své stanovisko k návrhu přijetí nejpozději 30 dnů před datem navrženým pro zahájení pobytu. Vysílající smluvní strana oznámí přesné datum a způsob příjezdu 14 dnů před zahájením pobytu.

Článek 13

Osobám přijatým na základě článku 3 tohoto Ujednání přijímající smluvní strana poskytne:

a) stravné a kapesné podle platných vnitrostátních právních předpisů,

b) ubytování hotelového typu,

c) tlumočníka, je-li to podle názoru přijímající smluvní strany potřebné.

Článek 14

Osobám přijatým na základě článku 5 tohoto Ujednání přijímající smluvní strana poskytne:

a) studium za stejných podmínek jako občanům svého státu,

b) stipendium ve výši stanovené vnitrostátními právními předpisy,

c) ubytování a stravování ve vysokoškolských zařízeních za stejných podmínek, jako mají občané státu přijímající smluvní strany.

Článek 15

Přijímání lektorů/učitelů na základě článku 8 tohoto Ujednání bude probíhat za těchto podmínek:

1. Přijímající smluvní strana lektorům/učitelům zajistí:

a) odměňování za práci podle platných předpisů svého státu,

b) zdravotní péči v souladu s článkem 5 odst. 2 Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví, podepsané v Sofii dne 19. září 1959,

c) sociální zabezpečení podle Smlouvy mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsané v Praze dne 25. listopadu 1998,

d) vhodné bezplatné ubytování (včetně bezplatné spotřeby vody, elektřiny a plynu), s výjimkou úhrady nákladů za telefon, rozhlas a televizi.

2. Vysílající smluvní strana předloží návrh nominace nových lektorů/učitelů s potřebnou dokumentací, nebo návrh na prodloužení pobytu stávajících lektorů/učitelů, nejpozději do 31. března kalendářního roku.

3. Bulharská smluvní strana, jako strana vysílající, hradí jednou za kalendářní rok náklady svého vysokoškolského učitele na dopravu do místa působení a zpět.

Článek 16

1. Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně nominaci svých kandidátů podle článku 9 tohoto Ujednání, včetně přihlášek na předepsaných formulářích, do 31. března každého roku. Přijímající smluvní strana informuje o přijetí kandidátů nejpozději 14 dnů před zahájením příslušného kursu.

2. Přijímající smluvní strana uhradí účastníkům kursů, přijatým na základě článku 9 tohoto Ujednání, zápisné, poplatek za výuku, ubytování a stravování a kulturní program vyplývající ze schváleného programu kursu.

Článek 17

1. Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně při nominaci svých kandidátů podle článku 10 tohoto Ujednání materiály, které budou obsahovat údaje požadované na formulářích přijímající smluvní strany, do 31. března každého kalendářního roku. Přijímající smluvní strana sdělí své stanovisko k přijetí kandidátů nejpozději do 1. července každého kalendářního roku.

2. Vysílající smluvní strana bude o příjezdu kandidátů informovat přijímající smluvní stranu nejpozději 14 dnů před zahájením studijního pobytu.

3. Podmínkou přijetí ke studijnímu pobytu je znalost jazyka státu přijímající smluvní strany nebo znalost jazyka schváleného přijímající smluvní stranou.

4. Osobám přijatým na základě článku 10 tohoto Ujednání přijímající smluvní strana poskytne:

a) v České republice studium za stejných podmínek jako občanům svého státu,

b) v Bulharské republice osvobození od poplatků za výuku,

c) ubytování a stravování ve vysokoškolských zařízeních za stejných podmínek, jako mají občané státu přijímající smluvní strany.

5. Vysílající smluvní strana poskytne stipendium podle platných právních předpisů svého státu.

Článek 18

Děti zaměstnanců diplomatických a konzulárních zastupitelství České republiky mohou studovat, aniž by platily školné, na státních a obecních středních školách a na státních vysokých školách v Bulharské republice (kromě středních a vysokých škol zdravotních/lékařských, uměleckých a sportovních) do ukončení mandátu jejich rodičů. Děti zaměstnanců diplomatických a konzulárních zastupitelství Bulharské republiky mohou studovat na středních školách a veřejných vysokých školách v České republice za stejných podmínek jako občané České republiky do ukončení mandátu jejich rodičů.

Toto Ujednání nezavazuje přijímající smluvní stranu poskytovat osobám, uvedeným ve větě prvé a druhé tohoto článku, stipendia a zajišťovat jim ubytování v internátech a na kolejích.

Článek 19

Přijímající smluvní strana poskytne osobám přijatým podle tohoto Ujednání bezplatnou nezbytně nutnou zdravotní péči, s výjimkou péče při chronických a stomatologických onemocněních, v souladu s Úmluvou mezi vládou Československé republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví, podepsanou v Sofii dne 19. září 1959.

Článek 20

1. Toto Ujednání vstoupiv platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. 12. 2007. Následně bude jeho platnost automaticky prodloužena do podpisu nového Ujednání.

2. Každá ze smluvních stran může toto Ujednání písemně vypovědět s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

3. Programy a aktivity zahájené podle tohoto Ujednání během jeho platnosti budou pokračovat bez ohledu na ukončení platnosti tohoto Ujednání.


Dáno v Praze dne 22. 2. 2005 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a bulharském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
JUDr. Petra Buzková v. r.
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Za Ministerstvo školství a vědy Bulharské republiky
Igor Damjanov v. r.
ministr školství a vědy Bulharské republiky

Přesunout nahoru