Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 35/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění pro implementaci Norského finančního mechanismu 2004 - 2009 ustaveného v souladu s Dohodou z 14. 10. 2003 mezi Norským královstvím a Evropským společenstvím o Norském finančním mechanismu pro období 2004 - 2009 mezi Norským královstvím a Českou republikou

Datum vyhlášení 31.03.2005
Uzavření smlouvy 19.10.2004
Platnost od 19.10.2004
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

35

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. října 2004 bylo podepsáno Memorandum o porozumění pro implementaci Norského finančního mechanismu 2004 - 2009 ustaveného v souladu s Dohodou z 14. 10. 2003 mezi Norským královstvím a Evropským společenstvím o Norském finančním mechanismu pro období 2004 - 2009 mezi Norským královstvím a Českou republikou.

Memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 12 dne 19. října 2004.

Anglické znění Memoranda a jeho český překlad se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ

PRO IMPLEMENTACI NORSKÉHO FINANČNÍHO MECHANISMU 2004 - 2009 USTAVENÉHO V SOULADU S DOHODOU Z 14. 10. 2003 MEZI NORSKÝM KRÁLOVSTVÍM A EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM O NORSKÉM FINANČNÍM MECHANISMU PRO OBDOBÍ 2004 - 2009

mezi

NORSKÝM KRÁLOVSTVÍM,

dále jen „Norsko“

a

ČESKOU REPUBLIKOU

dále jen „přijímající stát“

společně dále jen „strany“,

VZHLEDEM K TOMU, že od 1. května 2004 nabývá účinnosti smlouva ze dne 14. října 2003 o účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Smlouva o rozšíření EHP“);

VZHLEDEM K TOMU, že Dohoda mezi Norským královstvím a Evropským společenstvím ze 14. 10. 2003 o Norském finančním mechanismu pro 2004 - 2009 (dále jen „Dohoda“), zřizuje finanční mechanismus, prostřednictvím kterého bude Norsko přispívat ke zmírňování hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Norský finanční mechanismus“);

VZHLEDEM K TOMU, že Dohoda o rozšíření EHP a Norský finanční mechanismus posílí vztahy mezi státy ESVO a Českou republikou ke vzájemnému prospěchu jejich národů;

VZHLEDEM K TOMU, že zvýšená spolupráce mezi Norskem a Českou republikou bude přispívat k zajištění stabilní, mírové a prosperující Evropy založené na dobrém vládnutí, demokratických institucích, zákonnosti, respektování lidských práv a udržitelném rozvoji;

VZHLEDEM K TOMU, že se strany dohodly na zřízení rámce pro spolupráci pro zajištění efektivní implementace Norského finančního mechanismu;

SE ROZHODLY uzavřít následující Memorandum o Porozumění (dále jen „MoP“):

Článek 1

(Cíle)

V souladu s článkem 1 Dohody o Norském finančním mechanismu zřídilo Norsko Norský finanční mechanismus přispívající ke zmírňování hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru. Proto se tedy strany tohoto MoP snaží vybrat pro financování takové projekty, které přispívají k dosažení tohoto cíle.

Článek 2

(Právní rámec)

Toto MoP, dohodnuté mezi Norskem a Českou republikou, je platné spolu s následujícími dokumenty, které tvoří právní rámec Norského finančního mechanismu:

• Dohoda mezi Norským královstvím a Evropským společenstvím ze 14. 10. 2003 o Norském finančním mechanismu pro 2004 - 2009 (Dohoda),

• Pravidla a postupy pro implementaci Norského finančního mechanismu (dále jen „Pravidla a postupy“) v platném znění. Pravidla a postupy přijímá Norsko v souladu s článkem 8 Dohody,

• Grantové dohody, které budou pro každý projekt uzavírat Norsko a přijímající stát.

Článek 3

(Finanční rámec)

1. V souladu s článkem 2 Dohody se Norsko zavazuje zaslat do Norského finančního mechanismu 567 miliónů eur v ročních tranších po 113,4 miliónech eur v období od 1. května 2004 do 30. dubna 2009 včetně.

2. V souladu s článkem 5 Dohody bude k dispozici pro Českou republiku celkem během období uvedeného v odstavci 1:62,37 mil. eur.

3. V souladu s článkem 8 Dohody se náklady na řízení Norského finančního mechanismu hradí z částek uvedených výše. Další ustanovení v tomto smyslu upravují Pravidla a postupy.

4. V souladu s článkem 6 Dohody se v listopadu 2006 a poté opět v listopadu 2008 provede přezkoumání s cílem přerozdělit všechny zbývající nevyužité finanční prostředky na vysoce prioritní projekty kteréhokoli přijímajícího státu.

Článek 4

(Úlohy a odpovědnosti)

1. Norsko dá k dispozici finanční prostředky na podporu vhodných projektů navržených Českou republikou a schválených Norským finančním mechanismem v rámci prioritních sektorů uvedených na seznamu v článku 6 tohoto MoP.

2. Přijímající stát zajistí plné spolufinancování projektů, které obdrží podporu v rámci Norského finančního mechanismu.

3. Ministerstvo zahraničních věcí Norského království řídí Norský finanční mechanismus. Rozhodnutí o poskytování finanční pomoci z Norského finančního mechanismu budou přijímána Ministerstvem zahraničních věcí Norského království.

4. Ministerstvu zahraničních věcí Norského království pomáhá Kancelář pro finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus (dále jen „KFM“). KFM odpovídá za každodenní řízení Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu a slouží jako kontaktní místo.

5. Česká republika pověřila Ministerstvo financí, aby jednalo jejím jménem jako její Národní kontaktní místo. Bude mít celkovou zodpovědnost za řízení aktivit Norského finančního mechanismu v České republice, včetně finanční kontroly a auditu a slouží jako národní kontaktní místo. Ustavení řídící struktury je obsahem Přílohy A.

6. Ministerstvo financí nese odpovědnost za identifikaci, plánování, implementaci a monitorování projektů a využívání finančních prostředků podle Norského finančního mechanismu v souladu s Pravidly a postupy. O těchto činnostech podává zprávy KFM. Všechny nedostatky musí být bez prodlení hlášeny KFM.

7. Přijímající stát nese odpovědnost za finanční kontrolu a audit schválených projektů. Nejvyšší kontrolní úřad vykonává nezávislou kontrolní činnost.

8. V závislosti na charakteru projektu bude všeobecným používaným pravidlem pro přijímání žádostí otevřené výběrové řízení.

9. Ministerstvo financí zajistí, aby navrhovatelé projektu byli plně zainteresováni a kvalifikováni pro zajištění úspěšné implementace projektu.

Článek 5

(Roční jednání a předkládání zpráv)

1. K zajištění efektivní implementace Norského finančního mechanismu se strany dohodly na konání každoročních jednání Ministerstva zahraničních věcí Norského království a Národního kontaktního místa. Národní kontaktní místo předloží na jednání roční zprávu, která musí obsahovat mimo jiné:

• pokrok při dosahování celkového cíle Norského finančního mechanismu,

• pokrok při identifikaci projektů v přijímajícím státě,

• informace o probíhající implementaci projektu podle stanovených kritérií,

• finanční vývoj týkající se závazků a vyplacených částek,

• oblasti intervence a opatření pro příští rok.

2. Jednání organizuje Ministerstvo financí ve spolupráci s KFM. Komise Evropských společenství může být na schůzku přizvána jako pozorovatel.

3. Zápis z jednání připraví Ministerstvo financí.

4. První schůzka proběhne nejpozději jeden rok po vstupu tohoto MoP v platnost.

Článek 6

(Prioritní sektory)

1. V souladu s článkem 3 Dohody jsou granty k dispozici pro projekty ve stejných prioritních sektorech, jako jsou ve Finančním mechanismu EHP, tak jako pro projekty v prioritních oblastech:

• Provádění Schengenského acquis, podpora Národního schengenského akčního plánu, a rovněž posílení soudnictví,

• Ochrana životního prostředí, mimo jiné s důrazem na posilování správní kapacity potřebné k prosazování souvisejícího acquis a na investice do infrastruktury a technologie, přičemž přednost má nakládání s komunálním odpadem,

• Regionální politika a přeshraniční aktivity,

• Technická pomoc týkající se acquis communautaire.

2. Akademický výzkum může být způsobilý pro toto financování, pokud se zaměřuje na jedno nebo více prioritních odvětví.

Článek 7

(Programový rámec)

1. Za účelem zajištění efektivního využívání financování v rámci Norského finančního mechanismu, a aniž je dotčen článek 6 výše, věnuje se zvláštní pozornost podporovaným oblastem, které jsou vymezené v programovém rámci v Příloze B tohoto MoP.

2. Tato příloha bude předmětem přezkoumání na každoročních jednáních uvedených výše v článku 5.

Článek 8

(Specifické formy grantové pomoci)

1. V souladu s prioritními sektory podle článku 6 a se zvláštním zřetelem k oblastem intervence vymezeným v programovém rámci stanoveném v článku 7, se strany dohodly na zřízení specifických forem grantové pomoci uvedených v Příloze C, a to v rámci celkové částky stanovené v článku 3.

2. Strany uzavřou grantové smlouvy, kterými stanoví termíny a podmínky každého grantového závazku.

3. Tato příloha podléhá přezkoumání na každoročních jednáních stanovených v článku 5 výše.

Článek 9

(Kontrola a přístup k informacím)

Ministerstvo zahraničních věcí Norského království, Kancelář generálního auditora Norska a jejich zástupci mají právo realizovat jakoukoli technickou nebo finanční misi nebo přezkoumání, které považují za nutné pro plánování, implementaci a monitorování projektů a použití finančních prostředků. Česká republika zajistí veškerou nutnou pomoc, informace a dokumentaci.

Článek 10

(Koordinace)

Česká republika a KFM úzce koordinují použití Norského finančního mechanismu s použitím Finančního mechanismu EHP. Všechny projekty předkládané pro jednotlivé mechanismy jsou v souladu s národními prioritami České republiky a příslušnými ujednáními s Evropskou unií.

Článek 11

(Řídící principy)

1. Implementace tohoto MoP se ve všech svých aspektech řídí Pravidly a postupy Norského finančního mechanismu v platném znění a všemi dodatky k nim.

2. Strany souhlasí, že při implementaci Norského finančního mechanismu uplatní nejvyšší stupeň transparentnosti a zodpovědnosti, stejně jako cíle a principy dobrého řízení, udržitelného rozvoje a rovnosti.

Článek 12

(Vstup v platnost)

Toto MoP vstupuje v platnost dnem podpisu.


Uvedené Memorandum o porozumění je podepsáno ve dvou originálech v anglickém jazyce.

V Praze dne 19. 10. 2004

Za Českou republiku
ministr zahraničních věcí
JUDr. Cyril Svoboda v. r.

Za Norské království
ministr zahraničních věcí
Jan Petersson v. r.


PŘÍLOHA A

ŘÍDÍCÍ STRUKTURA USTAVENÁ PRO IMPLEMENTACI FINANČNÍCH MECHANISMŮ EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU (EHP) A NORSKA

1. CELKOVÁ STRUKTURA

V souladu s Usnesením vlády č. 242 ze 17. března 2004 zabezpečuje Ministerstvo financí funkci Národního kontaktního místa - NKM (National Focal Point) pro programy z Finančních mechanismů EHP a Norska.

Ministerstvo financí jako Národní kontaktní místo (NKM) je celkově zodpovědné za řízení aktivit Finančních mechanismů EHP/Norska v České republice v souladu s Memorandem o porozumění a Pravidly a postupy.

Jeho odpovědnosti jsou zejména:

• Celková zodpovědnost za dosažení cílů Finančních mechanismů a využití fondů, finanční kontrolu a audit

• Přijímání návrhů projektů a jejich předkládání se zdůvodněným stanoviskem Kanceláři finančního mechanismu

• Řízení finančních toků a ověřování plateb podle Dohody o udělení grantu

• Zpracování roční zprávy k předložení Kanceláři finančního mechanismu

• Zajištění kompletního a dostatečného auditu v příslušných institucích

• Zajištění informovanosti a publicity o dostupnosti fondů

Role Národního kontaktního místa je podrobně popsána níže a bude také zapracována v Dohodě o udělení grantu mezi Finančními mechanismy a Národním kontaktním místem.

2. ROZDĚLENÍ ODPOVĚDNOSTI

Administrativní struktura je založena na struktuře vytvořené jak pro předvstupní programy pomoci EU (Phare/Transition Facility), tak pro Fond soudržnosti a Strukturální fondy. Je tvořena následujícími subjekty:

■ Centrum pro zahraniční pomoc (CZP), které je výkonným orgánem Národního koordinátora pomoci (NAC). Je řízeno náměstkem ministra financí, který je odpovědný jak za mezinárodní vztahy, tak za koordinaci, přípravu a monitorování implementace zahraniční pomoci.

■ Monitorovací výbor (MV) bude pomáhat Národnímu kontaktnímu místu při výběru a řízení projektů. Ministr financí jmenuje členy monitorovacího výboru na základě návrhů ministrů příslušných ministerstev a vedoucích příslušných institucí.

■ Národní Fond (NF), který je výkonným orgánem Národního schvalujícího úředníka (NAO). Je řízen 1. náměstkem ministra, který je odpovědný za státní rozpočet.

■ Centrální finanční a kontraktační jednotka (CFCU), která je nezávislým oddělením přímo řízeným náměstkem ministra financí. CFCU je implementační agentura pro centrálně administrované projekty a zajišťuje platby zprostředkujícím orgánům a vybraným konečným uživatelům. V oblasti plateb je CFCU přímo odpovědna Národnímu schvalujícímu úředníkovi (NAO).

■ Národní kontrolní orgán, Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu, která je přímo podřízena ministru financí.

2.1. ADMINISTRATIVA - KOORDINACE PŘÍPRAVY - MONITOROVÁNÍ:

ODBOR - CENTRUM PRO ZAHRANIČNÍ POMOC (CZP) - ODDĚLENÍ KOORDINACE ZAHRANIČNÍ POMOCI (UNIT FOR CO-ORDINATION OF FOREIGN ASSISTANCE - UCFA)

Oddělení bude odpovídat za celkové zajištění administrativy, koordinaci přípravy a využití Finančních mechanismů EHP/Norska. V rámci těchto odpovědností bude:

a) vykonávat administrativní činnosti Národního kontaktního místa (NKM) v České republice

b) připravovat všechny základní dokumenty ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a dalšími subjekty, které požaduje Kancelář finančních mechanismů (KFM)

c) vykonávat funkci sekretariátu Společného ročního zasedání pro Finanční mechanismy EHP a Norska s kontaktním místem a připravovat roční monitorovací zprávy

d) vykonávat funkci sekretariátu Monitorovacího výboru (MV) pro Finanční mechanismy EHP/Norska

e) připravovat návrhy prioritních oblastí a projednávat je s Kanceláří finančních mechanismů (KFM)

f) posuzovat návrhy projektů předložené zprostředkujícími subjekty k projednání MV

g) předkládat doporučené návrhy projektů Kanceláři finančních mechanismů

h) zajišťovat celkovou koordinaci a provázanost s nástroji pomoci EU ve spolupráci s ostatními příslušnými národními orgány a organizacemi

i) zpracovávat metodiku a podrobné postupy pro přípravu, realizaci a monitorování projektů, spolufinancování a konečné vyhodnocení projektů spolufinancovaných Finančními mechanismy

j) spolupracovat na přípravě Dohod o udělení grantu

k) zajišťovat průběžné monitorování projektů, vypracovávání monitorovacích zpráv

l) zajišťovat veřejnou informovanost o Finančních mechanismech

m) archivovat všechny originály příslušných dokumentů po dobu 10 let po ukončení projektů

MONITOROVACÍ VÝBOR

Výbor bude pomáhat Národnímu kontaktnímu místu ve výběru a řízení projektů. Jeho odpovědnost bude zahrnovat následující úkoly:

• doporučovat návrhy projektů Národnímu kontaktnímu místu k předložení Kanceláři finančních mechanismů

• monitorovat soulad s Pravidly a postupy

• vyhodnocovat celkový postup plnění a finanční zprávy

• schvalovat roční monitorovací zprávy připravené Národním kontaktním místem

Ministr financí jmenuje členy Monitorovacího výboru na základě návrhů ministrů příslušných ministerstev nebo vedoucích organizací. Členové budou zastupovat ministerstva, organizace veřejné správy, sociální partnery, neziskové organizace, zástupce regionální a místní samosprávy a ostatních organizací.

Kancelář finančních mechanismů a pokud bude nutné zástupci z ostatních organizací a institucí budou přizváni jako pozorovatelé na jednání výboru.

2.2. FINANČNÍ TOKY

ODBOR - NÁRODNÍ FOND (NF)

Odbor Národního fondu je centrálním místem pro transfer finančních prostředků mezi Českou republikou a Kanceláří finančního mechanismu. V rámci této odpovědnosti bude:

a) zajišťovat otevření bankovních účtů v ČNB pro transfer finančních prostředků Finančních mechanismů do České republiky

b) žádat o transfer finančních prostředků z Finančních mechanismů na účet NF na základě relevantní dokumentace o skutečně provedených platbách na schválené projekty, případně předkládat žádosti o poskytnutí zálohových plateb

c) na základě žádostí CFCU zajišťovat transfer finančních prostředků na bankovní účet Ministerstva financí, ke kterému má dispoziční právo CFCU. Tyto žádosti musí být podloženy doklady o provedených platbách na schválené projekty, případně žádostmi o zálohové platby, které předkládají zprostředkovatelské subjekty, případně koneční příjemci

d) zajišťovat vrácení nevyužitých nebo neoprávněně využitých prostředků zpět na účty Finančních mechanismů

e) vytvořit a vydat metodiku finančních toků prostředků Finančních mechanismů EHP/Norska

f) vést účetnictví v informačním systému NF o veškerých finančních transakcích prováděných na účtech Ministerstva financí, zřízených pro financování pomoci z Finančních mechanismů EHP/Norska

g) archivovat všechny originály dokumentů po dobu 10 let po ukončení projektů

SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ - CENTRÁLNÍ FINANČNÍ A KONTRAKTAČNÍ JEDNOTKA (CFCU)

Oddělení je odpovědné za platby zprostředkujícím subjektům/příjemcům pomoci a přípravu souvisejících smluv. Jeho odpovědnost bude:

a) uzavírání smluv se zprostředkujícími subjekty nebo s příjemci pomoci

b) kontrola věcné a formální správnosti předložených žádostí o platbu, které předkládá zprostředkující subjekt nebo konečný příjemce

c) provádění plateb zprostředkujícímu subjektu nebo konečnému příjemci do 10 dnů po odsouhlasení všech potřebných dokumentů ze strany NKM (CZP - UCFA)

d) vedení účetnictví v informačním systému NF o veškerých finančních transakcích prováděných na účtech Ministerstva financí, zřízených pro financování pomoci z Finančních mechanismů EHP/Norska, ke kterým má CFCU dispoziční právo

e) zpracovávání pravidelné zprávy pro NF v požadovaném rozsahu jako podklad pro žádost o transfer finančních prostředků na účty NF a CFCU

f) vedení registru nesrovnalostí, jeho aktualizace a hlášení nesrovnalostí Centrální harmonizační jednotce pro finanční kontrolu a Národnímu fondu

g) vyřešení a vyčíslení nesrovnalostí ve své působnosti v souladu s příslušnými předpisy a pokyny

h) zpracování podkladových dokumentů pro roční Monitorovací zprávu i) archivace všech originálů dokumentů po dobu 10 let po ukončení projektů

2.3. FINANČNÍ KONTROLA A AUDIT1)

ODBOR - CENTRÁLNÍ HARMONIZAČNÍ JEDNOTKA PRO FINANČNÍ KONTROLU (CHU)

Odbor je útvar Ministerstva financí, který je pověřen funkcí ústředního správního úřadu pro finanční kontrolu v souladu s § 7 zákona č. 320/2001 Sh. CHU bude vykonávat:

a) metodické řízení a koordinaci výkonu finanční kontroly v rámci celé implementační struktury

b) spolupracovat s útvary finanční kontroly a interního auditu na všech úrovních a poskytovat konzultační, poradenskou a školící činnost při implementaci prostředků z Finančních mechanismů EHP/Norska

c) zpracovávat plán kontrol, který jí předávají kontrolní útvary jednotlivých ústředních orgánů státní správy pro dané roční období, a informovat o něm a jeho plnění Kancelář finančních mechanismů

d) vykonávat audit systému kontroly v rámci zabezpečování mezinárodních standardů finanční kontroly

e) připravovat zprávu o provedené kontrole hospodaření s finančními prostředky z Finančních mechanismů EHP/Norska na základě ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol, které jí předávají kontrolní útvary jednotlivých ústředních orgánů státní správy ve stanoveném termínu. Tato zpráva bude přílohou roční Monitorovací zprávy

f) informovat Nejvyšší státní zastupitelství a v kopii NKM a NF o všech případech zjištěných závažných nesrovnalostí a porušení Pravidel a postupů a jejich prováděcích pokynů a dalších souvisejících zákonů

g) spolupracovat na kontrolách a interních auditech, které zajišťuje Kancelář Finančního mechanismu, Výbor pro finanční mechanismus EHP, Ministerstvo zahraničních věcí Norského království, Kancelář auditorů Norského království a Dvůr auditorů ESVO, a poskytovat jim potřebné informace

h) archivovat všechny originály relevantních dokumentů prováděných kontrol po dobu 10 let po ukončení projektů

Centrální orgány a regionální samosprávné úřady na úrovni krajů a obcí jsou dále povinny v souladu se zákonem mít vytvořen systém řízení kontroly a funkční nezávislý systém interního auditu. Na Ministerstvu financí zajišťuje funkci vnitřního auditu odbor 56 - Interní audit.

Nejvyšší kontrolní úřad vykonává nezávislou kontrolu podle odpovídajících článků zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu. Národní kontaktní místo bude předávat Kanceláři finančních mechanismů kopie všech zpráv Nejvyššího kontrolního úřadu, které se budou týkat finančních mechanismů.

3. ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKTY

Na základě dohody s Kanceláří finančních mechanismů budou delegovány odpovědnosti za přípravu projektů a jejich implementaci na zprostředkující subjekty (ministerstva a další ústřední orgány státní správy, krajské úřady nebo další schválené subjekty). Zprostředkující subjekty ručí za zajištění všech odpovídajících aktivit včetně spolufinancování projektů. Povinnosti zprostředkujících subjektů budou podrobně upraveny Smlouvou nebo Memorandem o porozumění mezi zprostředkujícím subjektem a Ministerstvem financí - NKM (Centrem pro zahraniční pomoc - oddělením koordinace zahraniční pomoci).

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

PŘÍLOHA B

PROGRAMOVÝ RÁMEC NORSKÉHO FINANČNÍHO MECHANISMU PODLE ČLÁNKU 7 MEMORANDA O POROZUMĚNÍ

Prioritní oblastiZaměření priority
1Uchovávání evropského
kulturního dědictví
• Ochrana a obnova nemovitého kulturního dědictví
• Zlepšení péče a ochrana movitého kulturního dědictví
• Obnova historických městských území a historických území v regionech
• Obnova historického a kulturního dědictví v regionech
• Odstraňování starých ekologických zátěží na pozemcích menšího rozsahu ve městech a obcích (brownfield)
2Ochrana životního
prostředí
• Posouzení vlivů implementace mezinárodní legislativy na podmínky v oblasti ovzduší, vod a půd
• Monitorovací systémy v regionech a následné využívání výsledků monitorování
• Environmentální vzdělávání pro všechny úrovně státní a veřejné administrativy
• Odpadové hospodářství - zajištění a řízení na místní úrovni
• Podpora využití biopaliv a alternativních zdrojů energie jako druhotného zdroje energie na místní úrovni
• Redukce skleníkových plynů v České republice
• Snížení poklesu biodiverzity a ochrana nedotčených biotopů
• Podpora technologií pro snížení zplodin a spotřebu paliv, zvýšení bezpečnosti zejména ve veřejné dopravě
3Rozvoj lidských zdrojů• Program na podporu a rozvoj modernizace služeb veřejné administrativy na regionální a místní úrovni prostřednictvím využití IT technologií
• Rozvoj a zlepšování poskytování sociálních služeb v regionech
• Podpora nevládních neziskových organizací
• Podpora začlenění menšin do společnosti
• Programy na prosazování rovnosti pohlaví ve veřejném sektoru
• Modernizace a vybavení jeslí, školek, škol, školních vzdělávacích center, dětských domovů
4Zdravotnictví a péče o dítě• Systematická a primární prevence drogových závislostí
• Prevence přenosných nemocí
• Opatření pro zajištění bezpečnosti potravin
• Programy podpory dětí se specifickými problémy
5Podpora udržitelného rozvoje• Pomoc při prosazování a implementaci Strategií udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni
6 Vědecký výzkum a vývoj • Vědecký výzkum a vývoj v uvedených prioritních oblastech, zejména v životním prostředí, zdravotnictví a v oblasti životních podmínek dětí
7 Implementace Schengenského acquis, posilování justice • Implementace Národního schengenského informačního systému (N - SIS) a vytvoření Kanceláře SIRENE
• Splnění schengenských acquis u stávajících regionálních letišť
• Posílení vzdělávacího systému v sektoru spravedlnosti
• Programy boje proti korupci, organizované kriminalitě a proti nezákonnému obchodu s drogami a lidmi
8 Technická pomoc • Posílení kapacit pro poskytování rozvojové pomoci Českou republikou
• Přenos znalostí a výměna zkušeností s přijímáním a aplikací acquis v oblastech uvedených v Celkové monitorovací zprávě EK prostřednictvím spolupráce příslušných orgánů/institucí.
Výměna zkušeností a spolupráce regionálních a místních samospráv

PŘÍLOHA C

SPECIFICKÉ FORMY GRANTOVÉ POMOCI PODLE ČLÁNKU 8 MEMORANDA O POROZUMĚNÍ

Strany se dohodly na následujících grantových schématech, která budou dále připravována ke konečnému schválení.

I. FOND PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE (NNO)

Fond NNO bude zaměřen na podporu nevládních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Bude podporováno posílení NNO jako aktivního partnera ve veřejné debatě a zahrnutí NNO v oblastech vztahujících se k příloze B a stejně tak v rozhodování o projektech. Speciální pozornost bude věnována rozvoji a relevanci standardů v životním prostředí a aktivitám k posílení udržitelného rozvoje v oblastech definovaných v příloze B.

Další cílové oblasti jsou posílení multikulturního prostředí v místních komunitách, ochrana lidských práv a anti-diskriminační úsilí, stejně jako podpora dětí a mladistvých se specifickými problémy.

II. FOND TECHNICKÉ POMOCI

Fond bude podporovat spolupráci a transfer znalostí mezi českými subjekty a norskými subjekty, zejména výměnu zkušeností v oblastech spolupráce s EU při naplňování příslušné legislativy v oblastech uvedených v příloze B.

Spolupráce bude umožněna na všech úrovních veřejné správy (státní správa, regionální a místní samospráva) státním institucím, univerzitám a školám, profesním komorám a svazům a nevládním neziskovým organizacím.

III. FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

Grantové schéma bude podporovat spolupráci, programy vzdělávacích seminářů studentů, lektorů a expertů za středních a vyšších škol, univerzit a vysokých škol CR a spolupráci mezi relevantními institucemi v České republice a Norsku v prioritních oblastech uvedených v příloze B.

IV. FOND PRO PODPORU VÝZKUMU

Fond bude podporovat aktivity v prioritních oblastech definovaných v příloze B s ohledem na Národní politiku výzkumu a vývoje ČR pro období 2004 - 2008.

Aktivity budou zaměřeny na spolupráci vědeckých institucí s institucemi v Norsku a přenos zkušeností z těchto zemí zaměřený na zvýšení inovačního efektu dostupných fondů v klíčových oblastech stanovených v příloze B.

V. FOND NA PŘÍPRAVU PROJEKTŮ

Fond bude zaměřen na technickou asistenci při přípravě žádostí projektů, které budou předkládány ke spolufinancování z Finančního mechanismu Norska, zejména na projekty v oblasti životního prostředí a kulturního dědictví. Bude určen zejména subjektům regionální a místní správy.

Aktivity mohou zahrnovat organizování společných seminářů, informační kampaň, přípravu publikací a studií atd.

Přesunout nahoru