Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 29/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat o orgánech dozoru a toku dat přes hranice

Datum vyhlášení 04.03.2005
Uzavření smlouvy 08.11.2001
Ratifikace Smlouvy 24.09.2003
Platnost od 01.07.2004
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

29

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. listopadu 2001 byl ve Štrasburku otevřen k podpisu Dodatkový protokol k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat o orgánech dozoru a toku dat přes hranice*).

Jménem České republiky byl Dodatkový protokol podepsán ve Štrasburku dne 10. dubna 2002.

S Dodatkovým protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dodatkový protokol ratifikoval. Ratifikační listiny byly uloženy u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Dodatkového protokolu, dne 24. září 2003.

Dodatkový protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 3 odstavce 3a dne 1. července 2004. Tímto dnem vstoupil v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění Dodatkového protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

DODATKOVÝ PROTOKOL

K ÚMLUVĚ O OCHRANĚ OSOB SE ZŘETELEM NA AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT O ORGÁNECH DOZORU A TOKU DAT PŘES HRANICE

Štrasburk [8. XI. 2001]

Preambule

Smluvní strany tohoto Dodatkového protokolu (dále jen „Protokol“) k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat, otevřené k podpisu ve Štrasburku dne 28. ledna 1981 (dále jen „Úmluva“);

jsouce přesvědčeny, že orgány dozoru, vykonávající svoje funkce zcela nezávisle, jsou podstatnou součástí účinné ochrany osob při zpracování osobních údajů;

majíce na zřeteli význam toku informací mezi lidmi;

majíce na zřeteli, že s růstem výměny osobních údajů přes hranice států je třeba zajistit účinnou ochranu lidských práv a základních svobod, a zejména právo na soukromí v souvislosti s uvedenou výměnou osobních údajů,

se dohodly na tomto:

Článek 1

Orgány dozoru

1. Každá smluvní strana zřídí jeden nebo několik orgánů odpovědných za dodržování příslušných opatření vnitrostátního práva, kterými se uplatňují zásady stanovené v hlavě II a III Úmluvy a v tomto Protokolu.

2.

a) Za tímto účelem má uvedený orgán zejména pravomoc vyšetřovat a zasahovat, včetně práva účastnit se soudních řízení, nebo může upozornit příslušné soudní orgány na porušení ustanovení vnitrostátního práva s důsledky týkajícími se porušení zásad uvedených v odstavci 1 článku 1 tohoto Protokolu.

b) Každý orgán dozoru v rámci svých kompetencí projedná stížnosti podané kteroukoli osobou, týkající se ochrany jejích práv a základních svobod z hlediska zpracování osobních údajů.

3. Orgány dozoru jsou ve výkonu svých funkcí zcela nezávislé.

4. Proti rozhodnutím orgánů dozoru, které vyvolají námitky, lze podat odvolání k soudu.

5. Podle ustanovení hlavy IV, a aniž by tím byla dotčena ustanovení článku 13 Úmluvy, orgány dozoru vzájemně spolupracují v rozsahu nezbytném pro provádění jejich povinností, zejména si vyměňují všechny užitečné informace.

Článek 2

Tok osobních údajů přes hranice k příjemci, který nepodléhá jurisdikci smluvní strany Úmluvy

1. Každá smluvní strana může provádět přenos osobních údajů k příjemci podléhajícímu jurisdikci státu nebo organizace, které nejsou smluvní stranou Úmluvy, pouze pokud takový stát nebo organizace zabezpečí dostatečnou úroveň ochrany zamýšleného přenosu údajů.

2. Odchylně od odstavce 1 článku 2 tohoto Protokolu může každá smluvní strana umožnit přenos osobních údajů:

a) jestliže to vnitrostátní právní řád umožňuje z titulu:

- zvláštních zájmů subjektu údajů, nebo

- oprávněných všeobecných zájmů, zvláště významných veřejných zájmů, nebo

b) jestliže jsou správcem odpovědným za přenos poskytnuty záruky, které mohou zejména vyplývat ze smluvních ustanovení, a které odpovědné úřady z hlediska souladu s vnitrostátním právem shledají jako dostatečné.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení článků 1 a 2 tohoto Protokolu považují smluvní strany za dodatečné články k Úmluvě a všechna ustanovení Úmluvy se uplatňují podle toho.

2. Tento Protokol bude otevřen k podpisu signatářským státům Úmluvy. Po přistoupení k Úmluvě za podmínek v ní stanovených mohou Evropská společenství podepsat tento Protokol. Protokol podléhá ratifikaci, přijetí nebo schválení. Signatář tohoto Protokolu ho nemůže ratifikovat, přijmout nebo schválit, pokud předtím nebo současně neratifikoval, nepřijal nebo neschválil Úmluvu, nebo k ní nepřistoupil. Ratifikační listiny, listiny o přijetí nebo listiny o schválení tohoto Protokolu budou uloženy u generálního tajemníka Rady Evropy.

3.

a) Tento Protokol vstoupí v platnost prvního dne měsíce po uplynutí tří měsíců po dni, ke kterému pět signatářů vyjádří svůj souhlas být vázán Protokolem podle ustanovení odstavce 2 článku 3.

b) Pro signatáře tohoto Protokolu, který poté vyjádří svůj souhlas být jím vázán, Protokol vstoupí v platnost prvním dnem měsíce následujícího po uplynutí období tří měsíců po dni uložení ratifikační listiny, listiny o přijetí nebo listiny o schválení.

4.

a) Po vstupu tohoto Protokolu v platnost může každý stát, který přistoupil k Úmluvě, přistoupit rovněž k Protokolu.

b) Přistoupení má být provedeno uložením listiny o přistoupení u generálního tajemníka Rady Evropy, které vstoupí v platnost prvním dnem měsíce následujícího po uplynutí období tří měsíců po dni jejího uložení.

5.

a) Každá smluvní strana může kdykoli vypovědět tento Protokol vyrozuměním zaslaným generálnímu tajemníkovi Rady Evropy.

b) Vypovězení vstoupí v platnost první den měsíce následujícího po uplynutí tří měsíců po dni, kdy generální tajemník obdržel takové vyrozumění.

6. Generální tajemník Rady Evropy vyrozumí členské státy Rady Evropy, Evropská společenství a všechny ostatní státy, které přistoupily k tomuto Protokolu, o:

a) všech podpisech;

b) uložení každé ratifikační listiny, listiny o přijetí nebo listiny o schválení;

c) dni, kdy tento Protokol vstoupil v platnost podle článku 3;

d) každém jiném aktu, vyrozumění nebo sdělení týkajících se tohoto Protokolu.


Na důkaz toho níže podepsaní, řádně k tomu zmocněni, podepsali tento Protokol.

Dáno ve Štrasburku, dne [8. listopadu 2001], v jazyce anglickém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost, v jednom vyhotovení, které bude uloženo v archivu Rady Evropy. Generální tajemník Rady Evropy zašle ověřené výtisky všem členským státům Rady Evropy, Evropským společenstvím a všem státům, které byly vyzvány, aby přistoupily k Úmluvě.

Poznámky pod čarou

*) Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat ze dne 28. ledna 1981 byla publikována pod č. 115/2001 Sb. m. s.

Přesunout nahoru