Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 27/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Mongolska

Datum vyhlášení 04.03.2005
Uzavření smlouvy 24.01.2005
Platnost od 24.01.2005
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

27

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničích věcí sděluje, že dne 24. ledna 2005 byla v Ulánbátaru podepsána Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Mongolska.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku VI odst. 1 dne 24. ledna 2005.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

O HOSPODÁŘSKÉ SPOLUPRÁCI

MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU MONGOLSKA

Vláda České republiky a vláda Mongolská, dále uváděné jako strany:

Inspirovány tradičními přátelskými styky a srdečnými vztahy, které mezi nimi existují;

S přáním rozvíjet a prohloubit hospodářskou, průmyslovou, technickou a technologickou spolupráci na základě reciprocity a vzájemné výhodnosti;

S vědomím nutnosti existence odpovídající právní úpravy česko-mongolských vztahů, bez újmy právním předpisům, platným v každém státě;

se dohodly na následujícím:

Článek I

Předmět smlouvy

Strany souhlasí s tím, že cíli této Dohody, bez újmy právním předpisům, platným v každém státě, bude:

a) podporovat činnosti odvětví určených v této Dohodě, ve snaze zvýšit dvoustrannou hospodářskou, průmyslovou, technickou a technologickou spolupráci;

b) podporovat a rozvíjet obchodní kontakty a související příležitosti;

c) napomáhat rozpoznávání investičních příležitostí ve svých státech;

d) podporovat spolupráci v oblastech vzájemného zájmu, zejména financí, bankovnictví a činností souvisejících s hospodářským a sociálním rozvojem;

e) posilovat rozvojovou spolupráci sledující celkové rozšíření hospodářských vztahů mezi oběma stranami.

Článek II

Hospodářská a průmyslová spolupráce

Strany sdílejí zásady svobodné tržní ekonomiky. V důsledku toho souhlasí s podporováním a usnadňováním širší spolupráce mezi fyzickými a právnickými osobami včetně podnikatelských společenství, sdružení, institucí a vládních agentur, bez újmy právním předpisům, platným v každém z těchto států. S tímto cílem se dohodly:

1. Hospodářská spolupráce

a) uskutečňovat výměnu informací o prioritách hospodářského vývoje, o národních hospodářských plánech a projekcích;

b) poznávat a usnadňovat investiční příležitosti v soukromém sektoru a kvazistátních podnicích:

i) vzájemným informováním o právních předpisech, upravujících zahraniční investice a o jejich změnách;

ii) vyhledáváním specifických projektů a oborů potenciálního zájmu pro společnou spolupráci;

iii) informováním příslušné podnikatelské veřejnosti o investičních příležitostech v druhém státě; a

iv) podporováním rozvoje finanční, pojišťovací a bankovní spolupráce;

c) podporovat hospodářské a investiční mise, analýzy trhu, výměnu obchodních a marketingových informací, podnikatelských a institucionálních kontaktů a ostatních iniciativ, které přiblíží potenciální podnikatelské partnery;

d) informovat se vzájemně o existujících možnostech týkajících se obchodních a průmyslových veletrhů, výstav, misí a ostatních podpůrných aktivit;

e) umožnit ve veřejném a soukromém sektoru výměnu odborníků, techniků, investorů a zástupců podnikatelské sféry, jakož i materiálů a zařízení potřebných pro výkon činností spadajících do působnosti této Dohody;

f) vyhledávat možnosti rozvoje společného podnikání ve třetích státech vycházející z partnerství českých a mongolských společností a osob.

2. Průmyslová spolupráce

Prosazovat a rozvíjet průmyslovou, technickou a technologickou spolupráci veřejných i soukromých sektorů, včetně převodu technologie příslušnými cestami při plném respektování práv k duševnímu vlastnictví a v souladu s jejich příslušnou hospodářskou a rozvojovou politikou a prioritami tak, že budou usnadňovat a povzbuzovat:

a) zakládání společných podniků;

b) výměnu informací o technologiích a know-how, licenčních uspořádáních a průmyslovém poradenství;

c) převod technologií prostřednictvím know-how, zaškolování a výzkumných programů s cílem rozvíjet uplatnění, přizpůsobení a zlepšení dosavadních a nových technických výrobků, postupů a manažerských dovedností;

d) podněty ke zdokonalení kontroly jakosti a standardů výrobků, zejména v oblasti exportu;

e) kontakty mezi odbornou veřejností v oblasti průmyslu, vědy a technologie; a

f) výměnu názorů na přípravu a realizaci vědeckých a technologických postupů.

Článek III

Rozvojová spolupráce

Strany sdílejí záměr uskutečňovat zásady rozvojové spolupráce. Touto Dohodou vyjádřily souhlas ke spolupráci za účelem podpory a usnadnění širšího zapojení soukromého sektoru do průmyslového a technologického růstu obou států. Strany vyvinou zvláštní úsilí k podpoře vytváření dlouhodobých vazeb mezi jejich veřejnými a soukromými sektory vyhledáváním rozvojových projektů zaměřených na:

a) podporu institucí pro plánování a ekonomické řízení v obou státech prostřednictvím technické spolupráce a dalších mechanismů;

b) podporu rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím společných projektů českých a mongolských vzdělávacích, školících a výzkumných institucí se zvláštním zřetelem k programům, které by zvýšily schopnost českých a mongolských organizací využívat nové technologie odpovídající jejich vývojovým potřebám;

c) pomoc při uskutečňování industrializace venkova a regionů, zvláště s ohledem na potřeby malých a středně velkých průmyslových odvětví; a

d) podněty, podporu a usnadňování jiných programů v rozvoji podnikání.

Článek IV

Oblasti spolupráce

Hlavní oblasti spolupráce spočívají v příslušných oblastech hospodářských, průmyslových a rozvojových priorit stran, které mohou zahrnovat:

a) přírodní zdroje, včetně řízení zdrojů v lesnictví, rybářství, vodním hospodářství, ochraně před desertifikací, živočišné výrobě a v důlním průmyslu;

b) rozvoj lidských zdrojů, zejména know-how a školících programů (včetně podpory exportu);

c) energie;

d) metalurgie včetně kovodělného průmyslu;

e) průmyslová zařízení a komponenty;

f) elektrický a elektrotechnický průmysl;

g) chemický a petrochemický průmysl; h) stavební průmysl; i) kožedělný průmysl;

j) turistika;

k) spolupráce mezi malými a středně velkými podniky;

l) zemědělství a potravinářství (intenzívní živočišná výroba, veterinární lékařství, chov drůbeže a vepřů, oprava studní, zavodňování včetně zavodňovacích systémů, pěstování olejnatých semen, výroba rostlinných olejů, skladování, zpracování a balení potravin);

m) životní prostředí včetně likvidace odpadů a úpravy vody;

n) informační a komunikační technologie;

o) obranný průmysl;

p) doprava;

q) věda a technologie; a

r) jiné oblasti spolupráce, které mohou být vzájemně dohodnuty.

Článek V

Instituce

1. Provádění této Dohody bude vyžadovat úzkou součinnost a konzultace mezi oběma stranami. Proto obě strany tímto ustavují Smíšený výbor za účelem plnění záměrů této Dohody. Smíšený výbor se bude scházet v pravidelných intervalech na úrovni náměstků ministrů. Zasedání Smíšeného výboru se budou konat střídavě v České republice a v Mongolsku, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Z každé strany bude koordinačním místem pro dohled nad plněním této Dohody příslušný správní úřad každého státu, odpovědný za obchod a hospodářskou spolupráci, zastoupený náměstkem ministra jako spolupředsedou Smíšeného výboru.

3. Smíšený výbor může ustavit podvýbory nebo pracovní skupiny, jak bude nezbytné. Podle potřeby může výbor zahrnovat zástupce příslušných organizací a institucí, jakož i vedoucí představitele podnikové sféry obou států s cílem napomoci provádění této Dohody. Ve specializovaných pracovních skupinách může být zahrnuta i účast soukromého sektoru.

4. Pokud Smíšený výbor nerozhodne jinak, koordinační místa mu předloží na každém z jeho pravidelných zasedání zprávu, podávající přehled o činnosti pracovních skupin, které mohou být ustaveny v rámci této Dohody.

5. Úkoly Smíšeného výboru

Spolupráce bude zahrnovat ekonomické oblasti zájmu obou stran. V rámci právních předpisů platných v obou státech, budou základní zaměření Smíšeného výboru tvořit zejména následující činnosti:

a) výměna názorů týkajících se makroekonomických otázek v obou státech;

b) výměna zkušeností a rozšíření spolupráce v ekonomických otázkách oboustranného zájmu;

c) problematika související s podnikatelskými a investičními aktivitami;

d) podpora hospodářské, průmyslové, technické a technologické spolupráce mezi fyzickými a právnickými osobami obou států.

Činnost Smíšeného výboru může být po vzájemném souhlasu rozšířena tak, aby zahrnovala další problematiku v hospodářské a podnikatelské oblasti.

Článek VI

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost datem podpisu a zůstane v platnosti po dobu neurčitou, ledaže by jedna ze stran písemně notifikovala druhé straně ukončení platnosti této Dohody. Ukončení platnosti Dohody nabude v takovém případě účinnosti 6 měsíců po obdržení příslušné diplomatické noty.

2. Na žádost jedné ze stran může být tato Dohoda po vzájemném souhlasu písemnou formou změněna.

3. Změna nebo ukončení platnosti této Dohody nebude mít vliv na ujednání a smlouvy uzavřené v jejím rámci.

4. Tato Dohoda bude prováděna bez újmy závazkům, plynoucím České republice z členství v Evropské unii.

5. Na tuto Dohodu se nelze odvolávat nebo ji vykládat tak, aby narušovala, nebo jinak ovlivňovala závazky plynoucí z jakýchkoli smluv uzavřených mezi Evropským hospodářským společenstvím, nebo Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné, a Mongolském na straně druhé, mimo jiné z Dohody o obchodní a hospodářské spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Mongolském podepsané v Lucemburku 16. června 1992.


Na důkaz tohoto, níže podepsaní, jsouce náležitě zmocněni za účelem podepsání Dohody, připojili svoje podpisy.

Dáno v Ulánbátaru dne 24. ledna 2005, ve dvou původních vyhotoveních v českém, mongolském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou autentická. V případě rozdílného výkladu dotčených článků této Dohody je rozhodující anglické znění.

ZA VLÁDU ČESKÉ REPUBLIKY
Ing. Milan Urban v. r.
ministr průmyslu a obchodu

ZA VLÁDU MONGOLSKA
Sukhbaataryn Batbold v. r.
ministr průmyslu a obchodu

Přesunout nahoru