Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 26/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic

Datum vyhlášení 23.02.2005
Uzavření smlouvy 27.01.2004
Ratifikace Smlouvy 26.11.2004
Platnost od 24.02.2005
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

26

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. ledna 2004 byla v Bratislavě podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 26. listopadu 2004.

Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 29 odst. 1 dne 24. února 2005.

Podle článku 28 dnem vstupu této smlouvy v platnost pozbývají platnosti:

a) Smlouva mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci, podepsaná v Liptovském Jánu dne 20. listopadu 1992,

b) Dohoda mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky o společném využívání expertizních sbírek vzniklých z činnosti Kriminalistického ústavu FKP FPS, podepsaná v Praze dne 14. prosince 1992,

c) Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o osobních dokladech, cestovních dokladech, řidičských dokladech a evidenci vozidel, podepsaná v Praze dne 29. října 1992, vyhlášená pod č. 230/1993 Sb.,

d) Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci orgánů přípravného řízení trestního, podepsaná v Bratislavě dne 22. února 1993, vyhlášená pod č. 131/1993 Sb,

e) Dohoda mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky o spolupráci orgánů přípravného řízení trestního, podepsaná v Praze dne 26. února 1993, a

f) Protokol o vzájemné výměně právních informací mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky, podepsaný v Bratislavě dne 18. listopadu 1994.

Ukončením platnosti Smlouvy mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci, podepsané v Liptovském Jánu dne 20. listopadu 1992 pozbývají platnosti:

Protokol o spolupráci mezi Zvláštní technickou službou Policejního prezídia České republiky a Odborem kriminalisticko-technického zabezpečení Prezídia Policejního sboru Slovenské republiky při vyhledávání a zaměřování rádiových signálů, podepsaný v Praze dne 30. července 1993 a v Bratislavě dne 23. srpna 1993,

Prováděcí protokol ke Smlouvě mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci z 20. 11. 1992 mezi Sekcí personální práce a vzdělávání Ministerstva vnitra České republiky a Útvarem personální práce a vzdělávání Ministerstva vnitra Slovenské republiky, podepsaný v Bratislavě dne 21. listopadu 1994,

Prováděcí protokol uzavřený mezi Útvarem operativní dokumentace služby kriminální policie Policie České republiky a Odborem speciálních služeb Správy kriminální policie Prezídia Policejního sboru Slovenské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci při sledování osob a věcí, podepsaný v Bratislavě dne 17. března 1995, a

Protokol o spolupráci mezi Službou policie pro odhalování korupce a závažné hospodářské činnosti Policie České republiky a Úřadem finanční policie Policejního sboru Slovenské republiky, podepsaný v Podhradí nad Dyjí dne 26. dubna 1996.

Ukončením platnosti Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o osobních dokladech, cestovních dokladech, řidičských dokladech a evidenci vozidel, podepsané v Praze dne 29. října 1992 pozbývá platnosti Protokol ke Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o osobních dokladech, cestovních dokladech, řidičských dokladech a evidenci vozidel, podepsaný v Praze dne 26. února 1993.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.


SMLOUVA

mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic

Česká republika a Slovenská republika (dále jen „smluvní strany“)

přesvědčeny, že mezinárodní spolupráce v boji proti závažným formám trestné činnosti má zásadní význam, v úmyslu prohloubit spolupráci policejních a celních orgánů,

s cílem účinněji čelit trestné činnosti přesahující státní hranice v příhraničních oblastech,

vedeny snahou co nejméně omezovat přeshraniční styk i v podmínkách zesílené kontroly a pátrací činnosti,

řídíce se mezinárodními závazky a svými právními předpisy,

odvolávajíce se zejména na Jednotnou úmluvu o omamných látkách (New York, 30. březen 1961) ve znění Protokolu o změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961 (Ženeva, 25. březen 1972), Úmluvu o psychotropních látkách (Vídeň, 21. únor 1971), Úmluvu Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami (Vídeň, 20. prosinec 1988), Úmluvu o praní špinavých peněz, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu (Štrasburk, 8. listopad 1990), Evropskou úmluvu o potlačování terorizmu (Štrasburk, 27. leden 1977) a Úmluvu o potírání penězokazectví (Ženeva, 20. duben 1929),

se dohodly takto:

ČÁST I

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět Smlouvy

/1/ Smluvní strany budou v souladu se svými právními předpisy spolupracovat při prevenci, odhalování trestných činů a zjišťování jejich pachatelů, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic.

/2/ Spolupráce podle této smlouvy nezahrnuje poskytování právní pomoci, která náleží do působnosti justičních orgánů.

Článek 2

Oblasti spolupráce

Spolupráce podle této smlouvy se bude uskutečňovat zejména v následujících oblastech:

a) mezinárodní organizovaný zločin,

b) nedovolený obchod s omamnými a psychotropními látkami podle Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami (Vídeň, 20. prosinec 1988),

c) terorizmus a jeho financování,

d) nezákonná výroba, získávání, držení, dovoz, vývoz, průvoz a nezákonný obchod se zbraněmi, střelivem, výbušninami, chemickými, biologickými, bakteriologickými, radioaktivními a jadernými materiály, se zbožím a technologiemi strategického významu a s vojenským materiálem,

e) padělání a pozměňování peněz, známek a cenných papírů, prostředků bezhotovostního platebního styku, veřejných listin, úředních dokladů a jejich šíření,

f) nezákonné finanční operace, hospodářské trestné činy a legalizace výnosů z trestné činnosti,

g) trestné činy proti životu, zdraví, svobodě, lidské důstojnosti a proti majetku, h) trestné činy proti rodině a mládeži,

i) obchodování s lidmi, lidskými orgány a tkáněmi,

j) kuplířství,

k) sexuální zneužívání dětí a dětská pornografie,

l) nelegální migrace a nezákonný pobyt osob a s tím spojená trestná činnost,

m) trestné činy, jejichž objektem jsou předměty kulturní a historické hodnoty a jiné předměty značné hodnoty,

n) krádeže a další nezákonné nakládání s motorovými vozidly,

o) trestné činy ohrožující životní prostředí,

p) trestné činy proti duševnímu vlastnictví,

q) počítačová kriminalita,

r) korupce,

s) extremizmus, rasová nesnášenlivost a xenofobie,

t) projevy diváckého násilí.

Článek 3

Formy spolupráce

Smluvní strany budou podle této smlouvy spolupracovat zejména následujícími formami:

a) vzájemným sdělováním informací týkajících se trestné činnosti, zejména o pachatelích a účastnících trestných činů, informací o porušení konkrétních právních předpisů a o opatřeních učiněných k předcházení trestným činům,

b) výměnou informací o plánovaných teroristických činech směřujících proti zájmům smluvních stran a o teroristických skupinách, jejichž členové plánují, páchají nebo již spáchali trestné činy na území smluvních stran,

c) spoluprací při pátrání po osobách a věcech, včetně spolupráce při realizaci opatření směřujících k vyhledávání a konfiskaci výnosů z trestné činnosti,

d) spoluprací při realizaci opatření při poskytování ochrany svědka a dalších osob, kterým hrozí v souvislosti s trestním řízením újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí, včetně vzájemné výměny informací a zkušeností v této oblasti,

e) přijímáním potřebných policejních opatření, a to na základě žádosti druhé smluvní strany,

f) vzájemnou koordinací spolupráce při prevenci, odhalování trestných činů a zjišťování jejich pachatelů, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic, včetně vytváření společných pracovních skupin, vysílání konzultantů a uskutečňování pracovních setkání,

g) vzájemným poskytováním technických prostředků,

h) výměnou informací o výsledcích kriminalistického a kriminologického výzkumu, o odhalovací a vyšetřovací praxi, organizačních strukturách policejních a celních orgánů, o pracovních metodách a používaných prostředcích,

i) výměnou informací a zkušeností o formách páchání trestné činnosti přesahující hranice smluvních stran a o prostředcích používaných osobami páchajícími nebo účastnícími se na páchání trestné činnosti,

j) poskytováním informací o předmětech, jimiž byly trestné činy spáchány nebo z trestné činnosti pocházejí, a poskytováním vzorků těchto předmětů,

k) výměnou a průběžnou aktualizací nezbytných provozních údajů pro zajištění telefonního, faxového a rádiového spojení, včetně adres elektronické pošty orgánů a jejich organizačních složek, které budou spolupracovat na základě této smlouvy,

l) spoluprací při zajišťování nerušeného provozu policejních a celních rádiových systémů smluvních stran,

m) poskytováním telekomunikačních rozhraní za účelem operativního vzájemného přenosu hovoru, obrazu a dat mezi orgány smluvních stran v místech, kde je to technicky možné, provozně nezbytné a ekonomicky výhodné, případně zapůjčením rádiových stanic,

n) plánováním a prováděním společných programů prevence kriminality,

o) spoluprací v oblasti vzdělávání a výcviku, včetně vzájemného vysílání odborníků s cílem prohlubovat jejich odborné znalosti, jakož i vzájemného seznamování s prostředky, metodami a taktikou boje proti trestné činnosti, a účasti pozorovatelů na cvičeních,

p) výměnou informací o právních a interních předpisech, jakož i o jejich změnách, a výměnou analytických a koncepčních materiálů a odborné literatury,

q) výměnou zkušeností z preventivní činnosti policejních a celních orgánů v oblasti zákonného nakládání s omamnými a psychotropními látkami, jejich prekursory a jedy, včetně výměny vzorků těchto látek, a v oblasti zákonného nakládání s radioaktivními a jadernými materiály, se zbožím a technologiemi strategického významu a s vojenským materiálem, a to se zvláštním důrazem na možnost jejich zneužití.

Článek 4

Žádost o pomoc

/1/ Smluvní strany si budou navzájem v rámci spolupráce podle této smlouvy poskytovat pomoc. Žádost o pomoc se podává písemně, popř. faxem nebo elektronickou poštou. V naléhavých případech lze žádost podat i ústně s následným bezodkladným písemným potvrzením, popř. potvrzením faxem nebo elektronickou poštou.

/2/ Žádost o pomoc podle odstavce 1 bude vyřízena bez zbytečného odkladu. Nebude-li dožádaný orgán příslušný pro vyřízení žádosti, postoupí ji orgánu, který pro vyřízení žádosti příslušný je. O postoupení žádosti bude žádající orgán informován. Je-li to nutné k vyřízení žádosti, orgán, který žádost o pomoc vyřizuje, si může vyžádat doplňující údaje.

/3/ Žádost o pomoc podle odstavce 1 se může týkat zejména:

a) Zjišťování totožnosti osob,

b) Zjišťování místa pobytu, druhu pobytu a prověřování oprávněnosti pobytu osob,

c) Zjišťování držitelů a majitelů silničních vozidel, letadel a plavidel, jejich řidičů, pilotů a provozovatelů,

d) informací o řidičských průkazech a dokladech k vozidlům, jakož i o srovnatelných oprávněních a dokladech,

e) zjišťování majitelů telefonních, faxových, telexových a internetových přípojek a majitelů přípojek v ostatních oblastech informační a komunikační techniky,

f) informací o původu věcí, například střelných zbraní, střeliva a výbušnin, silničních vozidel a uměleckých předmětů,

g) zahajování a koordinace prvotních pátracích opatření, h) odhalování trestných činů a zjišťování jejich pachatelů,

i) vyhledávání, zajišťování, vyhodnocování a porovnávání stop,

j) identifikace tělesných ostatků,

k) informací získaných při odhalování trestných činů a zjišťování jejich pachatelů z informačních systémů, evidencí a jiných souborů vedených podle právních předpisů smluvních stran,

l) provádění konkrétních opatření při poskytování ochrany svědků a dalších osob, kterým hrozí v souvislosti s trestním řízením újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí,

m) zabezpečení veřejného pořádku na kulturních a sportovních akcích.

/4/ Orgány příslušné k zasílání a vyřizování žádostí podle odstavce 1 určí pro naléhavé případy kontaktní osoby a vzájemně si oznámí jejich jména a spojení na tyto osoby.

Článek 5

Orgány

/1/ Orgány příslušnými k zasílání a vyřizování žádostí o pomoc podle článku 4 odst. 1, nestanoví-li dále tato smlouva jinak, jsou:

v České republice

Ministerstvo vnitra,

Policejní prezidium České republiky,

Generální ředitelství cel.

ve Slovenské republice

- Ministerstvo vnitra Slovenské republiky,

- Policejní sbor,

- Celní ředitelství Slovenské republiky,

- Ministerstvo dopravy, pošt a telekomunikací Slovenské republiky - Generální ředitelství Železniční policie.

/2/ Spolupráce podle této smlouvy se týká celních orgánů smluvních stran, pokud mají na základě vnitrostátních právních předpisů postavení policejního orgánu, a dále celníků Celního kriminálního útvaru Celního ředitelství Slovenské republiky, pokud vykonávají svoje oprávnění na základě vnitrostátního právního předpisu v rámci spolupráce podle článku 2 písm. b) a d) této smlouvy.

/3/ Orgány uvedené v odstavci 1 určí po vzájemné dohodě organizační složky, které budou příslušné k zasílání a vyřizování žádostí podle článku 4 odst. 1.

/4/ Orgány uvedené v odstavci 1 a organizační složky určené podle odstavce 3 (dále jen „ústřední orgány“) budou při provádění této smlouvy přímo spolupracovat v rámci své působnosti.

/5/ Pro účely této smlouvy se rozumí

a) policejními orgány

v České republice orgány Policie České republiky,

ve Slovenské republice orgány Policejního sboru a Železniční policie;

b) celními orgány

v České republice orgány Celní správy České republiky,

ve Slovenské republice orgány Celní správy Slovenské republiky.

/6/ Smluvní strany si vzájemně oznámí rozsah působnosti policejních a celních orgánů.

Článek 6

Styční důstojníci

Každá smluvní strana může v souladu se svými právními předpisy a po dohodě s druhou smluvní stranou vyslat pracovníka, který bude ve funkci styčného důstojníka působit na území druhé smluvní strany a který bude udržovat kontakty s příslušnými orgány této smluvní strany.

Článek 7

Zřízení pravidelné ohlašovací služby za účelem boje proti nelegální migraci

/1/ Smluvní strany zřídí mezi sebou pravidelnou ohlašovací službu za účelem boje proti nedovolenému překračování společných státních hranic a převaděčské činnosti.

/2/ Ohlašovací služba se uskutečňuje zejména formou stálé výměny informací o migračních pohybech, jejich rozsahu, struktuře a možných cílech, dále informací o pravděpodobných migračních trasách a dopravních prostředcích používaných při nedovoleném překračování státních hranic, jakož i o organizaci převaděčských skupin. V rámci ohlašovací služby budou dále vyměňovány zprávy a analýzy vztahující se ke konkrétní situaci, jakož i pravidelné situační zprávy a analýzy, a budou vzájemně sdělována zamýšlená opatření, která by mohla mít význam pro druhou smluvní stranu.

/3/Vlády smluvních stran si vzájemně diplomatickou cestou oznámí orgány, které budou plnit úkoly pravidelné ohlašovací služby.

Článek 8

Pronásledování

/1/ Pracovníci policejních a celních orgánů, kteří na území svého státu pronásledují

a) osobu přistiženou při páchání trestného činu, podezřelou ze spáchání trestného činu nebo stíhanou pro trestný čin, podléhající vydání v souladu s Evropskou úmluvou o vydávání (Paříž, 13. prosinec 1957), nebo

b) osobu, která uprchlá z výkonu vazby, z výkonu ústavního ochranného léčení, z výkonu trestu odnětí svobody nebo se útěkem vyhýbá trestněprávním opatřením omezujícím její osobní svobodu,

jsou oprávněni pokračovat v pronásledování přes státní hranice na území druhé smluvní strany bez jejího předchozího souhlasu, jestliže její příslušné orgány nemohly být s ohledem na mimořádnou naléhavost záležitosti informovány předem nebo nejsou včas na místě, aby pronásledování převzaly.

/2/ Pronásledování uvedené v odstavci 1 se může provádět po dobu nezbytnou ke splnění jeho účelu a za následujících podmínek:

a) Pronásledující pracovníci jsou vázáni ustanoveními této smlouvy a právními předpisy druhé smluvní strany; jsou povinni dodržovat pokyny příslušných orgánů této smluvní strany.

b) Pronásledující pracovníci navážou bezodkladně zpravidla ještě před překročením státních hranic kontakt s příslušným orgánem druhé smluvní strany, přičemž pronásledování musí být zastaveno, jakmile to bude požadovat smluvní strana, na jejímž území má být pronásledování prováděno nebo se již provádí; na žádost pronásledujících pracovníků zadrží pracovníci příslušného orgánu druhé smluvní strany pronásledovanou osobu, aby zjistili její totožnost a učinili přípustná opatření.

c) Jestliže není požádáno o zastavení pronásledování a příslušný orgán druhé smluvní strany nelze včas zapojit, jsou pronásledující pracovníci oprávněni osobu zadržet do doby jejího předání pracovníkům příslušného orgánu druhé smluvní strany, kteří zjistí její totožnost a učiní přípustná opatření.

d) Pronásledovaná osoba, která byla zadržena podle ustanovení písmene c), může být do doby svého předání pracovníkům příslušného orgánu druhé smluvní strany podrobena pouze bezpečnostní prohlídce; zadržené osobě mohou být nasazena pouta na rukou; předměty, které má tato osoba u sebe nebo na sobě, mohou být odebrány do doby jejího převzetí pracovníky příslušného orgánu druhé smluvní strany; současně s osobou se předávají i předměty, které jí byly odebrány.

e) Není přípustné, aby pronásledující pracovníci vstupovali do soukromých obydlí a do budov veřejnosti nepřístupných.

f) Pronásledující pracovníci musí být jednoznačně rozpoznatelní, například uniformou, páskou na paži nebo označením umístěným na vozidle; nošení civilního oděvu při současném použití služebního motorového vozidla bez výše uvedeného označení je nepřípustné; pronásledující pracovníci musí být vždy schopni prokázat příslušnost k policejnímu nebo celnímu orgánu.

g) Pronásledující pracovníci se hlásí po každém zákroku podle odstavce 1 u příslušných orgánů druhé smluvní strany a podají zprávu; na žádost těchto orgánů jsou povinni setrvat na místě až do objasnění okolností zákroku; to platí i v případech, kdy pronásledování neskončí zadržením.

/3/ Orgány smluvní strany, k níž náležejí pronásledující pracovníci, poskytnou na požádání pomoc při dodatečných šetřeních, včetně soudních řízení na území druhé smluvní strany.

/4/ Osoba, která byla zadržena podle odstavce 2 písm. c), může být příslušnými orgány v souladu s právními předpisy jejich smluvní strany bez ohledu na své státní občanství zajištěna. Jestliže osoba nemá státní občanství smluvní strany, na jejímž území byla zadržena, bude propuštěna nejpozději 24 hodin po svém zadržení. To neplatí, pokud příslušné orgány před uplynutím této lhůty obdržely písemnou žádost o omezení osobní svobody této osoby za účelem vydání. Tímto nejsou dotčeny právní předpisy této smluvní strany, které umožňují uvalení vazby nebo jiné opatření omezující osobní svobodu z jiných důvodů.

ČÁST II

SPOLUPRÁCE V PŘÍHRANIČNÍCH OBLASTECH

Článek 9

Příhraniční oblasti

Pro účely této smlouvy jsou příhraničními oblastmi území v působnosti orgánů uvedených v článku 10 odst. 1.

Článek 10

Orgány v příhraničních oblastech

/1/ Orgány, které v příhraničních oblastech v rámci své působnosti udržují podle této smlouvy bezprostřední služební styk, jsou:

v České republice

a) policejní orgány:

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina,

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje,

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje,

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

b) celní orgány:

Celní úřad pro Kraj Vysočina,

Celní úřad pro Jihomoravský kraj,

Celní úřad pro Olomoucký kraj,

Celní úřad pro Zlínský kraj,

Celní úřad pro Moravskoslezský kraj.

ve Slovenské republice

a) policejní orgány:

- Ředitelství hraniční a cizinecké policie Nitra,

- Ředitelství hraniční a cizinecké policie Banská Bystrica,

- Krajské ředitelství Policejního sboru v Trnavě,

- Krajské ředitelství Policejního sboru v Trenčíně,

- Krajské ředitelství Policejního sboru v Žilině,

- Oblastní správa železniční policie Trnava,

- Oblastní správa železniční policie Žilina,

b) celní orgány:

- Celní úřad Senica,

- Celní úřad Trenčín,

- Celní úřad Žilina.

/2/ Orgány uvedené v odstavci 1 si budou navzájem v rámci své působnosti poskytovat pomoc za účelem odvracení ohrožení veřejného pořádku, ochrany státních hranic, jakož i za účelem prevence, odhalování trestných činů a zjišťování jejich pachatelů v příhraničních oblastech.

/3/ Žádosti o pomoc podle článku 4 odst. 1 týkající se prevence, odhalování trestných činů a zjišťování jejich pachatelů mohou být zasílány a vyřizovány bezprostředně mezi orgány uvedenými v odstavci 1, pokud

a) se týkají trestných činů, u nichž lze předpokládat těžiště jejich páchání a stíhání jejich pachatelů v příhraničních oblastech,

b) není možné doručit žádost nebo ji vyřídit včas prostřednictvím ústředních orgánů, nebo

c) je bezprostřední spolupráce účelná a příslušný ústřední orgán s tím souhlasí.

/4/ Žádosti o pomoc podle článku 4 odst. 1 týkající se odvracení ohrožení veřejného pořádku a ochrany státních hranic si budou bezprostředné zasílat a vyřizovat je orgány uvedené v odstavci 1. Možnost zasílání a vyřizování takových žádostí prostřednictvím ústředních orgánů tím není dotčena.

Článek 11

Formy spolupráce v příhraničních oblastech

/1/ Orgány uvedené v článku 10 odst. 1 budou podle této smlouvy spolupracovat v příhraničních oblastech v rámci své působnosti a v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy. Kromě forem spolupráce podle článku 3 tato spolupráce zahrnuje:

a) pravidelné předávání informací za účelem vypracovávání společných situačních zpráv pro příhraniční oblasti v dohodnutých termínech,

b) vyhotovování společných situačních zpráv a zásahových plánů pro příhraniční oblasti,

c) včasné informování o předpokládaných důležitých událostech, akcích a zásazích v příhraničních oblastech,

d) předávání informací o přeshraniční přepravě nebezpečných zásilek,

e) společné operativní porady,

f) provádění koordinovaných opatření po obou stranách státních hranic.

/2/ Orgány uvedené v článku 10 odst. 1 si budou v rámci spolupráce v oblasti prevence, odhalování trestných činů a Zjišťování jejich pachatelů vyměňovat pouze takové informace, které se vztahují k trestné činnosti regionálního významu v příhraničních oblastech. Toto omezení výměny informací neplatí v případě nebezpečí z prodlení.

Článek 12

Společná pracoviště

/1/ Na územích smluvních stran mohou být v blízkosti státních hranic zřizována trvale nebo na určitou dobu pracoviště, která budou obsazena pracovníky orgánů uvedených v článku 10 odst. 1 obou smluvních stran, a v případě potřeby rovněž pracovníky jejich ústředních orgánů (dále jen „společná pracoviště“). Smluvní strany si rovnoměrně rozdělí náklady na jejich zřízení a provoz.

/2/ V rámci spolupráce na společných pracovištích si budou pracovníci uvedení v odstavci 1 vyměňovat, analyzovat a dále postupovat informace o záležitostech, které se týkají příhraničních oblastí, a i jinak se podílet na koordinaci spolupráce podle této smlouvy. Služební styk a výměna informací prostřednictvím ústředních orgánů tím nejsou dotčeny.

/3/ Pracovníci uvedení v odstavci 1 spadají výlučně pod nařizovací a kázeňskou pravomoc svých nadřízených orgánů. Společné operativní zásahy budou provádět pracovníci uvedení v odstavci 1 pouze po dohodě orgánů uvedených v článku 10 odst. 1 obou smluvních stran a pouze v těch formách, které tato smlouva umožňuje.

Článek 13

Společné formy nasazení

Orgány uvedené v článku 10 odst. 1 mohou s cílem zintenzivnění spolupráce podle této smlouvy

a) v případě potřeby zřizovat společné hlídky a společné kontrolní skupiny, v nichž pracovníci orgánů jedné smluvní strany vykonávají podpůrné činnosti při zásazích na území druhé smluvní strany,

b) umožnit, aby se pracovníci orgánů druhé smluvní strany mohli v případě potřeby za účelem poskytnutí informací a konzultací podílet na zásazích, zejména pokud se týkají občanů druhé smluvní strany,

c) v případě potřeby vytvářet společná vedení zásahů za účelem poskytování informací a konzultací,

d) podle koordinovaných plánů se vždy na území svého státu podílet na pátracích akcích přesahujících státní hranice.

Článek 14

Podpora ze strany pracovníků druhé smluvní strany

/1/ V případě naléhavé potřeby může každá smluvní strana za účelem odvracení ohrožení veřejného pořádku, ochrany státních hranic, jakož i za účelem boje proti trestné činnosti podřídit vlastní pracovníky orgánů uvedených v článku 10 odst. 1 orgánům druhé smluvní strany uvedeným v článku 10 odst. 1, aby je podpořili při plnění policejních úkolů.

/2/ Podpora podle odstavce 1 může být poskytnuta pouze, pokud se tak dohodnou ústřední orgány nebo orgány uvedené v článku 10 odst. 1.

/3/ Naléhavá potřeba podpory podle odstavce 1 při odvracení ohrožení veřejného pořádku a při ochraně státních hranic nastává zejména tehdy, jestliže by bylo potřebné policejní opatření bez nasazení pracovníků podle odstavce 1 zmařeno nebo vážně ohroženo, a při boji proti trestné činnosti, jestliže by bez nasazení pracovníků podle odstavce 1 bylo odhalování trestné činnosti a zjišťování jejích pachatelů neúspěšné nebo zásadním způsobem ztížené.

/4/ Pracovníci poskytující podporu podle odstavce 1 mohou plnit policejní úkoly pouze pod vedením orgánu druhé smluvní strany, který bude řídit zásah, a zpravidla za přítomnosti pracovníků druhé smluvní strany. Za jednání pracovníků poskytujících podporu je zodpovědná ta smluvní strana, jejíž orgán řídí zásah.

Článek 15

Pronásledování osob vyhýbajících se kontrole

/1/ Pracovníci policejních a celních orgánů, kteří na území svého státu pronásledují

a) osobu, která se vyhýbá hraniční nebo celní kontrole, nebo

b) osobu, která se vyhýbá policejní kontrole nebo kontrole celního orgánu, která je prováděna v pásmu 25 kilometrů na české straně a v pásmu 30 kilometrů na slovenské straně od společných státních hranic na území jejich státu za účelem boje proti přeshraniční trestné činnosti anebo za účelem pátrání po pachatelích trestných činů,

jsou oprávněni pokračovat v pronásledování přes státní hranice na území druhé smluvní strany bez jejího předchozího souhlasu, jestliže její příslušné orgány nemohly být s ohledem na mimořádnou naléhavost záležitosti informovány předem nebo nejsou včas na místě, aby pronásledování převzaly.

/2/ Pronásledování podle odstavce 1 se provádí za podmínek uvedených v článku 8 odst. 2 a vztahuje se na něj ustanovení článku 8 odst. 3 a 4.

ČÁST III

SPOLUPRÁCE PŘI OCHRANĚ BEZPEČNOSTI OSOB A MAJETKU V ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ

Článek 16

Oprávnění

/1/ Pracovníci policejních orgánů, kteří plní úkoly při ochraně veřejného pořádku, bezpečnosti osob a majetku v železniční dopravě, jsou oprávněni ve vlacích na trati mezi státními hranicemi a nejbližší železniční stanicí na území druhé smluvní strany, ve které vlak pravidelně zastavuje, provádět s předchozím souhlasem příslušných orgánů této smluvní strany nezbytná opatření k zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti osob a majetku v železniční dopravě, k nimž jsou oprávněni podle právních předpisů svého státu.

/2/ Opatření podle odstavce 1 může zahrnovat zejména oprávnění:

a) zadržet osobu, pokud není jiným způsobem možné odstranit závažné porušení veřejného pořádku nebo ohrožení bezpečnosti osob a majetku; zadržení musí být ukončeno, jakmile je dosaženo jeho účelu, nejpozději předáním osoby příslušným orgánům druhé smluvní strany v železniční stanici uvedené v odstavci 1,

b) provést prohlídku osob a zavazadel v případě důvodného podezření ze spáchání trestného činu, jakož i osob zadržených podle písmene a); předměty, které byly při prohlídce nalezeny, mohou být předběžně odebrány do doby, než budou převzaty příslušnými orgány druhé smluvní strany v železniční stanici uvedené v odstavci 1.

/3/ Opatření podle odstavce 1 mohou být v případě nebezpečí z prodlení učiněna i bez souhlasu příslušných orgánů druhé smluvní strany, které však musí být o těchto opatřeních neprodleně informovány.

/4/ Ustanovení článku 8 odst. 4 se použije i v případě osoby, která byla předána příslušným orgánům podle odstavce 2 písm. a).

Článek 17

Ulehčení plnění úkolů při ochraně bezpečnosti osob a majetku v železniční dopravě

Smluvní strany zajistí pracovníkům uvedeným v článku 16 odst. 1 potřebný počet vlakových oddílů nebo sedadel a bezplatnou přepravu těchto pracovníků na stanovených trasách a bezplatné používání železničních telekomunikačních zařízení.

ČÁST IV

PRÁVNÍ POMĚRY

Článek 18

Právní postavení a oprávnění pracovníků orgánů druhé smluvní strany

/1/ Pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak, pracovníci, kteří působí v rámci spolupráce podle této smlouvy na území druhé smluvní strany, tam nemohou vykonávat žádná oprávnění. Pracovníci jsou však oprávněni

a) nosit uniformu, služební zbraně, jakož i ostatní povolené donucovací prostředky, ledaže ústřední orgán nebo orgán uvedený v článku 10 odst. 1 smluvní strany, na jejímž území pracovníci působí, v konkrétním případě sdělí, že to nepovoluje nebo že to povoluje jen za určitých podmínek,

b) použít služební zbraň v případě nutné obrany nebo krajní nouze v souladu s právními předpisy smluvní strany, na jejímž území k jejímu použití dojde,

c) vstupovat na území druhé smluvní strany a zdržovat se tam do potřebné vzdálenosti od státních hranic po dobu nezbytnou k plnění úkolů podle této smlouvy bez cestovního dokladu, pokud mají u sebe platný služební průkaz s fotografií,

d) používat služební motorové vozidlo nebo plavidlo. Při zásazích přesahujících státní hranice podléhají týmž pravidlům pro dopravu jako pracovníci smluvní strany, na jejímž území zásah probíhá.

/2/ Pokud je to nezbytné pro plnění úkolů podle této smlouvy, mohou pracovníci uvedení v odstavci 1 překračovat státní hranice i mimo hraniční přechody.

/3/ Při plnění úkolů podle této smlouvy v pásmu 15 kilometrů od státních hranic mohou pracovníci provozovat svá vysílací rádiová zařízení na území druhé smluvní strany, pokud je zajištěn nerušený provoz existujících rádiových systémů této smluvní strany.

/4/ Pracovníci jsou na území druhé smluvní strany, pokud jde o trestné činy, které spáchají nebo které jsou spáchány proti nim, postaveni na roven pracovníkům orgánů této smluvní strany.

/5/ Pracovníci uvedení v odstavci 1 nepotřebují pro svou činnost na území druhé smluvní strany v rámci spolupráce podle této smlouvy povolení k zaměstnání.

Článek 19

Použití letadel

/1/ Pracovníci policejních a celních orgánů mohou při plnění svých úkolů souvisejících s prováděním této smlouvy používat letadla a jsou zmocněni k letům nad územím druhé smluvní strany a k přistání na něm ve smyslu článku 3 písm. c) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (Chicago, 7. prosinec 1944).

/2/ Zmocnění podle odstavce 1 platí rovněž, pokud jde o lety nebo přistání letadel používaných policejními a celními orgány:

a) z důvodu nepříznivých meteorologických podmínek,

b) v nouzi,

c) z důvodu zkrácení trasy letu, nebo

d) při přibližovacím manévru z důvodu přistání v bezprostřední blízkosti společných státních hranic na území svého státu.

/3/ Let nad územím druhé smluvní strany nebo přistání na něm musí být včas oznámeny příslušnému orgánu řízení letového provozu této smluvní strany. To neplatí v případě krátkodobého přeletu státních hranic bez přistání na území druhé smluvní strany při přistávacích manévrech a při plnění úkolů v bezprostřední blízkosti státních hranic.

/4/ Existuje-li možnost krátkodobého letu bez přistání nad územím druhé smluvní strany při přistávacích manévrech nebo při plnění úkolů v bezprostřední blízkosti společných státních hranic, příslušné orgány řízení letového provozu smluvních stran si navzájem oznamují lety letadel používaných policejními a celními orgány, které se uskutečňují v pásmu 5 kilometrů od společných státních hranic.

/5/ Každá smluvní strana umožní, aby letadla, která jsou zmocněna k přistání na jejím území podle odstavce 1, mohla startovat a přistávat i mimo mezinárodní letiště a povolené přistávací plochy. Přistání na území druhé smluvní strany bude bezodkladně oznámeno příslušným orgánům této smluvní strany.

/6/ Pracovníci policejních a celních orgánů se při letech nad územím druhé smluvní strany a přistáních na něm podle odstavců 1 a 2 řídí pravidly platnými pro lety letadel používaných policejními orgány této smluvní strany.

Článek 20

Celní ustanovení

/1/ Předměty určené pro služební účely dovážené nebo vyvážené pracovníky, kteří působí v rámci spolupráce podle této smlouvy na území druhé smluvní strany, jsou osvobozeny od cel, daní a jiných plateb vybíraných při dovozu a vývozu.

/2/ Od cel, daní a jiných plateb vybíraných při dovozu a vývozu jsou osvobozeny i předměty osobní potřeby, které převážejí pracovníci podle odstavce 1 na území druhé smluvní strany a které potřebují během výkonu služby.

/3/ Služební nebo soukromá motorová vozidla, jakož i plavidla nebo letadla využívaná pracovníky podle odstavce 1 v rámci spolupráce podle této smlouvy na území druhé smluvní strany, jsou osvobozena od cel, daní a jiných plateb vybíraných při dovozu a vývozu, při zachování odpovídajících kontrolních opatření.

/4/ Zákazy dovozu a vývozu, jakož i dovozní a vývozní omezení se nevztahují na předměty a vozidla uvedená v odstavcích 1 až 3.

/5/ V případech uvedených v článcích 8 a 15 jsou předměty a dopravní prostředky určené pro služební účely dovážené a vyvážené pracovníky policejních a celních orgánů osvobozeny od celní kontroly.

Článek 21

Náklady

/1/ Není-li v prováděcích protokolech podle článku 26 odst. 1 nebo mezi ústředními orgány, resp. orgány podle článku 10 odst. 1, předem dohodnuto jinak,

a) náklady spojené s realizací spolupráce podle článku 3 písm. d) nese smluvní strana, která o poskytnutí pomoci žádá,

b) náklady spojené s realizací ostatních forem spolupráce nese smluvní strana, která pomoc druhé smluvní straně poskytuje, s tím, že smluvní strany budou respektovat vzájemnou vyváženost a reciprocitu nákladů.

/2/ Podrobnosti týkající se hrazení nákladů spojených s prováděním této smlouvy, zejména pak hrazení nákladů na zřízení společných pracovišť podle článku 12, budou dohodnuty v prováděcích protokolech sjednaných podle článku 26 odst. 1.

/3/ Služební motorová vozidla používaná pracovníky podle článku 18 odst. 1 písm. d) v souvislosti s jejich zásahem na území druhé smluvní strany jsou osvobozena od poplatků za užívání silnic a dálnic.

Článek 22

Odpovědnost za škody

/1/ Smluvní strany se navzájem zříkají veškerých nároků na náhradu škody způsobené ztrátou nebo poškozením majetkových hodnot, které jsou jejich vlastnictvím, jestliže byla škoda způsobena pracovníkem orgánu druhé smluvní strany při plnění úkolů souvisejících s prováděním této smlouvy.

/2/ Smluvní strany se navzájem zříkají veškerých nároků na náhradu škody způsobené újmou na zdraví nebo smrtí pracovníka svého orgánu, jestliže škoda vznikla při plnění úkolů souvisejících s prováděním této smlouvy.

/3/ Způsobí-li pracovník orgánu jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany při plnění úkolů souvisejících s prováděním této smlouvy škodu třetí osobě, odpovídá za škodu ta smluvní strana, na jejímž území vznikla, a to podle právních předpisů, které by se použily v případě, že by škodu způsobil její vlastní pracovník. Celková částka náhrady škody, kterou tato smluvní strana poskytla poškozeným nebo jejich právním nástupcům, jí bude uhrazená smluvní stranou, jejíž pracovník škodu způsobil. Předchozí věta se nepoužije, pokud škoda vznikla při plnění policejních úkolů podle článku 14.

/4/ Orgány smluvních stran budou úzce spolupracovat, aby usnadnily vyřízení nároků na náhradu škody. Zejména si budou vyměňovat veškeré jim dostupné informace o škodních případech podle tohoto článku.

/5/ Ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužijí, jestliže byla škoda způsobena úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

Článek 23

Další podmínky spolupráce

/1/ Má-li některá ze smluvních stran za to, že splnění žádosti o pomoc nebo jiné opatření na základě této smlouvy mohou omezit její svrchovanost, ohrozit její bezpečnost nebo jiné důležité zájmy, porušit její právní předpisy nebo závazky vyplývající z mezinárodních smluv, může pomoc nebo opatření zcela nebo zčásti odmítnout nebo je může vázat na splnění určitých podmínek. O odmítnutí žádosti nebo o jejím částečném vyhovění se smluvní strany neprodleně písemně informují s uvedením důvodů.

/2/ Dokumentace, informace a technické prostředky, které orgány spolupracující na základě této smlouvy získaly, nesmí být bez předchozího souhlasu orgánu, který je předal, postupovány třetím osobám.

/3/ Ochrana utajovaných skutečností předaných druhou smluvní stranou se řídí zvláštní smlouvou.

Článek 24

Ochrana osobních údajů

Pokud jsou na základě této smlouvy předávány osobní údaje (dále jen „údaje“), každá smluvní strana bude při jejich předávání dodržovat své právní předpisy, pokud není dále stanoveno jinak:

a) Použití údajů příjemcem je možné pouze k účelům a za podmínek stanovených předávajícím orgánem; poskytování údajů jiným orgánům je možné pouze na základě písemného souhlasu předávajícího orgánu.

b) Předávající orgán je povinen dbát na správnost údajů, které předává, jakož i na jejich potřebnost a přiměřenost s ohledem na účel sledovaný předáním; zjistí-li se, že byly předány nesprávné údaje nebo údaje, jejichž předání je nepřípustné, je předávající orgán povinen tuto skutečnost sdělit neprodleně příjemci; příjemce nesprávné údaje opraví a údaje, které neměly být předány, zlikviduje.

c) Při předávání údajů sdělí předávající orgán lhůty pro jejich likvidaci platné podle právních předpisů smluvní strany, jejímž je orgánem. Nezávisle na těchto lhůtách je nutno předané údaje zlikvidovat, pokud již nejsou potřebné k účelu, za jakým byly předány.

d) Předávající orgán a příjemce jsou povinni vést evidenci předání, převzetí a likvidace údajů.

e) Předávající orgán a příjemce jsou povinni účinně chránit předávané údaje proti neoprávněnému přístupu k nim, proti jejich změnám bez předchozího souhlasu předávajícího orgánu a proti jejich neoprávněnému předávání a neoprávněnému zveřejňování.

f) Příjemce na požádání informuje předávající orgán o použití předaných údajů a o výsledcích tím dosažených.

g) Osobě, o níž byly nebo mají být údaje předány, bude na její žádost poskytnuta informace o těchto údajích a o zamýšleném účelu jejich použití, pokud to umožňují právní předpisy té smluvní strany, která byla o informaci požádána.

ČÁST V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 25

Řešení sporů

Spory týkající se výkladu nebo provádění této smlouvy budou řešeny v rámci jednání mezi orgány uvedenými v článku 5 odst. 1.

Článek 26

Prováděcí protokoly, změny a oznámení

/1/ Vláda, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí a Ministerstvo dopravy na české straně a vláda, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo dopravy, pošt a telekomunikací a Celní ředitelství Slovenské republiky na slovenské straně mohou na základě této smlouvy uzavírat protokoly k jejímu provádění. V těchto protokolech si rovněž dohodnou zřízení společných pracovišť podle článku 12 odst. 1 a s tím související podrobnosti.

/2/ Orgány uvedené v článku 5 odst. 1 si budou vzájemně oznamovat změny v názvu a působnosti orgánů a jejich organizačních složek uvedených v této smlouvě.

/3/ Vlády smluvních stran se mohou dohodnout na změnách příhraničních oblastí ve smyslu článku 9.

/4/ Vlády smluvních stran se budou do 30 dnů ode dne vstupu této smlouvy v platnost navzájem diplomatickou cestou informovat o tom, které orgány jsou příslušné podle článků 8, 15, 16 a 19.

Článek 27

Vztah k jiným mezinárodním smlouvám

Závazky smluvních stran vyplývající z jiných mezinárodních smluv, jimiž jsou vázány, nejsou touto smlouvou dotčeny.

Článek 28

Zrušovací ustanovení

Dnem vstupu této smlouvy v platnost pozbude platnosti:

a) Smlouva mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci (Liptovský Ján, 20. listopad 1992),

b) Dohoda mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky o společném využívání expertizních sbírek vzniklých z činnosti Kriminalistického ústavu FKP FPS (Praha, 14. prosinec 1992),

c) Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o osobních dokladech, cestovních dokladech, řidičských dokladech a evidenci vozidel (Praha, 29. říjen 1992),

d) Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci orgánů přípravného řízení trestního (Bratislava, 22. února 1993),

e) Dohoda mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky o spolupráci orgánů přípravného řízení trestního (Praha, 26. února 1993),

f) Protokol o vzájemné výměně právních informací mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky (Bratislava, 18. listopad 1994).

Článek 29

Vstup v platnost, pozastavení provádění a výpověď

/1/ Tato smlouva podléhá ratifikaci. Ratifikační listiny budou vyměněny v Praze. Tato smlouva vstoupí v platnost devadesátý den po dni výměny ratifikačních listin.

/2/ Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Ustanovení článku 20 této smlouvy pozbývá platnosti dnem přistoupení obou smluvních stran k Evropské unii.

/3/ Každá smluvní strana může tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět diplomatickou cestou. Výpověď nabývá účinnosti šest měsíců po dni, v němž byla doručena druhé smluvní straně.

/4/ Vláda každé ze smluvních stran může dočasně pozastavit provádění této smlouvy zcela nebo zčásti, jestliže to vyžaduje zajištění bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo zdraví občanů. Přijetí nebo odvolání takového opatření si vlády smluvních stran bezodkladné oznámí diplomatickou cestou. Pozastavení provádění této smlouvy a jeho odvolání nabývá účinnosti uplynutím 15 dnů ode dne doručení takového oznámení.

/5/ Registraci této smlouvy u sekretariátu Organizace spojených národů podle článku 102 Charty Organizace spojených národů zajistí česká strana. Slovenská strana bude o provedené registraci informována s uvedením registračního čísla Organizace spojených národů, jakmile bude toto potvrzeno sekretariátem Organizace spojených národů.


Dáno v Bratislavě dne 27. ledna 2004 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku:
Rudolf Slánský v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec

Za Slovenskou republiku:
Vladimír Palko v. r.
ministr vnitra

Přesunout nahoru