Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 23/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím o výsadách a imunitách styčných úředníků při Europolu

Datum vyhlášení 08.02.2005
Uzavření smlouvy 22.12.2003
Platnost od 22.12.2003
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

23

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že formou výměny nót byla dne 22. prosince 2003 sjednána Dohoda mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím o výsadách a imunitách styčných úředníků při Europolu.

Dohoda byla v souladu se svým textem prozatímně prováděna od 22. prosince 2003 a v platnost vstoupila dne 1. prosince 2004.

K výkladu Dohody byly vyměněny nóty Ministerstva zahraničních věcí Nizozemského království ze dne 29. dubna 2004 a Ministerstva zahraničních věcí České republiky ze dne 21. září 2004.

Anglické znění nizozemské nóty a její český překlad a anglické znění české nóty a její český překlad, tvořících Dohodu, jakož i anglické znění nizozemské výkladové nóty a její český překlad a anglické znění české výkladové nóty a její český překlad, se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Oddělení smluv

DJZ/VE-1116/03

Ministerstvo zahraničních věcí vyjadřuje svou úctu Velvyslanectví České republiky a s odvoláním na Dohodu o spolupráci mezi Českou republikou a Evropským policejním úřadem ze dne 5. března 2002 (dále jen „Dohoda“) a s ohledem na článek 41, odstavec 2, Úmluvy založené na článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, o založení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu, 26. července 1995) má čest navrhnout, aby výsady a imunity nezbytné k náležitému plnění úkolů styčných úředníků Europolu, uvedené v článku 14 a Dodatku 3 Dohody byly dohodnuty tak, jak je to vyloženo v Příloze.

Pokud bude tento návrh pro Velvyslanectví České republiky přijatelný, Ministerstvo zahraničních věcí navrhuje, aby tato nóta a souhlasná nóta velvyslanectví České republiky tvořily Dohodu mezi Nizozemským královstvím a Českou republikou, která bude dočasně prováděna ode dne přijetí souhlasné nóty Ministerstvem zahraničních věcí a která vstoupí v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícím po datu, ke kterému se Nizozemské království a Česká republika vzájemně informují o tom, že byly splněny náležitosti nezbytné pro vstup v platnost.

Ministerstvo využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví České republiky o své nejvyšší úctě.

Haag 22. prosince 2003


Příloha

1. Definice

V této Dohodě:

a) „styčný úředník“ je jakýkoliv úředník sloužící u Europolu v souladu s článkem 2 Dohody;

b) „Vláda“ je Vláda Nizozemského království;

c) „úřady hostitelského státu“ jsou státní, městské či jiné úřady Nizozemského království podle kontextu a v souladu se zákony a obyčeji uplatňovanými v Nizozemském království;

d) „vysílající stát“ je Česká republika;

e) „archivy styčného úředníka“ jsou veškeré záznamy, korespondence, dokumenty, rukopisy, počítačová a me-diová data, fotografie, filmy, videozáznamy a zvukové záznamy náležející styčnému úředníkovi nebo v jeho držení a jakékoliv jiné podobné materiály, které podle shodného názoru vysílajícího státu a Vlády tvoří součást archivu styčného úředníka.

2. Výsady a imunity

1. Podle ustanovení této Dohody požívá styčný úředník a členové jeho rodiny, kteří s ním žijí ve společné domácnosti a nemají nizozemskou státní příslušnost, na území a ve vztahu k Nizozemskému království týchž výsad a imunit, jaké jsou členům diplomatického personálu přiznávány Vídeňskou úmluvou o diplomatických stycích z 18. dubna 1961.

2. Imunita poskytovaná osobám uvedeným v odstavci 1 tohoto článku se nevztahuje:

i) na občanskoprávní řízení iniciované třetí stranou kvůli škodám, včetně zranění či smrti, v důsledku dopravních nehod způsobených jakoukoliv takovou osobou; ani

ii) na trestní a občanskoprávní jurisdikci ohledně jednání mimo rámec jejich úředních povinností.

3. Povinnosti vysílajícího státu a jeho personálu, jež se podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích vztahují na členy diplomatického personálu, se vztahují na osoby uvedené v odstavci 1 tohoto článku.

3. Vstup, pobyt a odjezd

1. Vláda v případě potřeby usnadní vstup, pobyt a odjezd styčného úředníka a členů jeho rodiny, kteří s ním žijí ve společné domácnosti.

2. Tento článek nezabraňuje žádat přiměřené důkazy, že osoby činící si nárok na zacházení přiznávané tímto článkem spadají do kategorií uvedených v odstavci 1 tohoto článku.

3. Víza požadovaná osobami uvedenými v tomto článku budou udělována bez poplatku a co možná nejrychleji.

4. Zaměstnání

Členové rodiny, kteří žijí ve společné domácnosti se styčným úředníkem, nemající státní příslušnost státu Evropské unie, jsou vyňati z povinnosti získat pracovní povolení pro dobu přidělení styčného úředníka.

5. Nedotknutelnost archivů

Archivy styčného úředníka, ať jsou umístěny kdekoliv a v držení kohokoliv, jsou nedotknutelné.

6. Osobní ochrana

Úřady hostitelského státu podniknou na požádání vysílajícího státu v souladu se svými národními zákony veškeré přiměřené kroky k zajištění nutné bezpečnosti a ochrany styčného úředníka, jakož i členů jeho rodiny, kteří s ním žijí ve společné domácnosti, jejichž bezpečnost je ohrožena v důsledku provádění úkolů styčného úředníka u Europolu.

7. Výhody a imunity ohledně komunikací

1. Vláda umožní styčnému úředníkovi komunikovat volně a bez zvláštního povolení za všemi úředními účely a ochrání právo styčného úředníka tak činit. Styčný úředník má právo používat šifry a posílat a dostávat úřední korespondenci a jiná úřední sdělení kurýrem nebo v zapečetěných zásilkách, jež požívají týchž výsad a imunit jako diplomatičtí kurýři a diplomatické zásilky.

2. Styčný úředník požívá do míry slučitelné s Mezinárodní úmluvou o telekomunikacích ze 6. listopadu 1982 při svých úředních sděleních zacházení stejně příznivého, jaké Nizozemské království přiznává jakékoliv mezinárodní organizaci či vládě co se týče priorit při komunikaci poštou, kabely, telegrafem, dálnopisem, rádiem, televizí, telefonem, faxem, satelitem či jinými prostředky.

8. Oznámení

1. Vysílající stát okamžitě oznámí Vládě jméno styčného úředníka, jeho příjezd a konečný odjezd či ukončení jeho přidělení, jakož i příjezd a konečný odjezd členů jeho rodiny, kteří s ním žijí ve společné domácnosti, a případně i skutečnost, že některá osoba přestala žít ve společné domácnosti se styčným úředníkem.

2. Vláda vydá styčnému úředníkovi a členům jeho rodiny, kteří s ním žijí ve společné domácnosti, identifikační průkaz s fotografií držitele. Tento průkaz slouží k prokázání totožnosti držitele u všech úřadů hostitelského státu.

9. Urovnávání sporů

1. Jakýkoliv spor mezi vysílajícím státem a Vládou ohledně výkladu či uplatňování této Dohody nebo ohledně jakékoliv otázky týkající se styčného úředníka či vztahu mezi vysílajícím státem a Vládou, který nebude urovnán smírně, bude na žádost vysílajícího státu či Vlády postoupen ke konečnému rozhodnutí tribunálu tří rozhodců. Každá strana jmenuje jednoho rozhodce. Třetí, jenž bude tribunálu předsedat, bude vybrán prvními dvěma rozhodci.

2. Jestliže jedna ze stran nejmenuje rozhodce do dvou měsíců ode dne žádosti druhé strany, aby tak učinila, může druhá strana požádat předsedu Soudního dvora Evropských společenství nebo v jeho nepřítomnosti místopředsedu, aby tohoto rozhodce jmenoval.

3. Pokud se první dva rozhodci nedohodnou na třetím rozhodci do dvou měsíců od svého jmenování, může každá ze stran požádat předsedu Soudního dvora Evropských společenství nebo v jeho nepřítomnosti místopředsedu, aby tohoto rozhodce jmenoval.

4. Pokud se strany nedohodnou jinak, zvolí si tribunál vlastní postup.

5. Tribunál činí své rozhodnutí většinou hlasů. Rozhodující hlas má předseda. Rozhodnutí je konečné a pro strany sporu závazné.

10. Územní rozsah

Ve vztahu k Nizozemskému království bude tato Dohoda uplatňována jen na evropském území království.


PŘEKLAD

Č. 1177/2003

Velvyslanectví České republiky vyjadřuje svou úctu Ministerstvu zahraničních věcí Nizozemského království a má čest potvrdit příjem jeho nóty DJZ/VE-1116/03 ze dne 22. prosince 2003 následujícího znění:

„Ministerstvo zahraničních věcí vyjadřuje svou úctu Velvyslanectví České republiky a s odvoláním na Dohodu o spolupráci mezi Českou republikou a Evropským policejním úřadem ze dne 5. března 2002 (dále jen „Dohoda“) a s ohledem na článek 41, odstavec 2, Úmluvy založené na článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, o založení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu, 26. července 1995) má čest navrhnout, aby výsady a imunity nezbytné k náležitému plnění úkolů styčných úředníků Europolu, uvedené v článku 14 a Dodatku 3 Dohody byly dohodnuty tak, jak je to vyloženo v Příloze.

Pokud bude tento návrh pro Velvyslanectví České republiky přijatelný, Ministerstvo zahraničních věcí navrhuje, aby tato nóta a souhlasná nóta Velvyslanectví České republiky tvořily Dohodu mezi Nizozemským královstvím a Českou republikou, která bude dočasně prováděna ode dne přijetí souhlasné nóty Ministerstvem zahraničních věcí a která vstoupí v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícím po datu, ke kterému se

Nizozemské království a Česká republika vzájemně informují o tom, že byly splněny náležitosti nezbytné pro vstup v platnost.

Ministerstvo využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví České republiky o své nejvyšší úctě.“

Velvyslanectví České republiky má čest sdělit Ministerstvu zahraničních věcí, že vláda České republiky souhlasí s obsahem výše uvedené nóty a že nóta Ministerstva a tato nóta, vyjadřující souhlas vlády České republiky tvoří Dohodu mezi Nizozemským královstvím a Českou republikou, která bude dočasně prováděna ode dne přijetí souhlasné nóty Ministerstvem zahraničních věcí a která vstoupí v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícím po dnu, ke kterému se obě strany vzájemně informovaly o tom, že byly splněny zákonné náležitosti nezbytné pro vstup v platnost.

Velvyslanectví České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí Nizozemského království o své nejvyšší úctě.

Haag 22. prosince 2003

Právní odbor
Ministerstvo zahraničních věcí
Haag


Příloha

Číslo nóty: 1177/2003

1. Definice

V této Dohodě:

a) „styčný úředník“ je jakýkoliv úředník sloužící u Europolu v souladu s článkem 2 Dohody;

b) „Vláda“ je Vláda Nizozemského království;

c) „úřady hostitelského státu“ jsou státní, městské či jiné úřady Nizozemského království podle kontextu a v souladu se zákony a obyčeji uplatňovanými v Nizozemském království;

d) „vysílající stát“ je Česká republika;

e) „archivy styčného úředníka“ jsou veškeré záznamy, korespondence, dokumenty, rukopisy, počítačová a me-diová data, fotografie, filmy, videozáznamy a zvukové záznamy náležející styčnému úředníkovi nebo v jeho držení a jakékoliv jiné podobné materiály, které podle shodného názoru vysílajícího státu a Vlády tvoří součást archivu styčného úředníka.

2. Výsady a imunity

1. Podle ustanovení této Dohody požívá styčný úředník a členové jeho rodiny, kteří s ním žijí ve společné domácnosti a nemají nizozemskou státní příslušnost, na území a ve vztahu k Nizozemskému království týchž výsad a imunit, jaké jsou členům diplomatického personálu přiznávány Vídeňskou úmluvou o diplomatických stycích z 18. dubna 1961.

2. Imunita poskytovaná osobám uvedeným v odstavci 1 tohoto článku se nevztahuje:

i) na občanskoprávní řízení iniciované třetí stranou kvůli škodám, včetně zranění či smrti, v důsledku dopravních nehod způsobených jakoukoliv takovou osobou; ani

ii) na trestní a občanskoprávní jurisdikci ohledně jednání mimo rámec jejich úředních povinností.

3. Povinnosti vysílajícího státu a jeho personálu, jež se podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích vztahují na členy diplomatického personálu, se vztahují na osoby uvedené v odstavci 1 tohoto článku.

3. Vstup, pobyt a odjezd

1. Vláda v případě potřeby usnadní vstup, pobyt a odjezd styčného úředníka a členů jeho rodiny, kteří s ním žijí ve společné domácnosti.

2. Tento článek nezabraňuje žádat přiměřené důkazy, že osoby činící si nárok na zacházení přiznávané tímto článkem spadají do kategorií uvedených v odstavci 1 tohoto článku.

3. Víza požadovaná osobami uvedenými v tomto článku budou udělována bez poplatku a co možná nejrychleji.

4. Zaměstnání

Členové rodiny, kteří žijí ve společné domácnosti se styčným úředníkem, nemající státní příslušnost státu Evropské unie, jsou vyňati z povinnosti získat pracovní povolení pro dobu přidělení styčného úředníka.

5. Nedotknutelnost archivů

Archivy styčného úředníka, ať jsou umístěny kdekoliv a v držení kohokoliv, jsou nedotknutelné.

6. Osobní ochrana

Úřady hostitelského státu podniknou na požádání vysílajícího státu v souladu se svými národními zákony veškeré přiměřené kroky k zajištění nutné bezpečnosti a ochrany styčného úředníka, jakož i členů jeho rodiny, kteří s ním žijí ve společné domácnosti, jejichž bezpečnost je ohrožena v důsledku provádění úkolů styčného úředníka u Europolu.

7. Výhody a imunity ohledně komunikací

1. Vláda umožní styčnému úředníkovi komunikovat volně a bez zvláštního povolení za všemi úředními účely a ochrání právo styčného úředníka tak činit. Styčný úředník má právo používat šifry a posílat a dostávat úřední korespondenci a jiná úřední sdělení kurýrem nebo v zapečetěných zásilkách, jež požívají týchž výsad a imunit jako diplomatičtí kurýři a diplomatické zásilky.

2. Styčný úředník požívá do míry slučitelné s Mezinárodní úmluvou o telekomunikacích ze 6. listopadu 1982 při svých úředních sděleních zacházení stejně příznivého, jaké Nizozemské království přiznává jakékoliv mezinárodní organizaci či vládě co se týče priorit při komunikaci poštou, kabely, telegrafem, dálnopisem, rádiem, televizí, telefonem, faxem, satelitem či jinými prostředky.

8. Oznámení

1. Vysílající stát okamžitě oznámí Vládě jméno styčného úředníka, jeho příjezd a konečný odjezd či ukončení jeho přidělení, jakož i příjezd a konečný odjezd členů jeho rodiny, kteří s ním žijí ve společné domácnosti, a případně i skutečnost, že některá osoba přestala žít ve společné domácnosti se styčným úředníkem.

2. Vláda vydá styčnému úředníkovi a členům jeho rodiny, kteří s ním žijí ve společné domácnosti, identifikační průkaz s fotografií držitele. Tento průkaz slouží k prokázání totožnosti držitele u všech úřadů hostitelského státu.

9. Urovnávání sporů

1. Jakýkoliv spor mezi vysílajícím státem a Vládou ohledně výkladu či uplatňování této Dohody nebo ohledně jakékoliv otázky týkající se styčného úředníka či vztahu mezi vysílajícím státem a Vládou, který nebude urovnán smírně, bude na žádost vysílajícího státu či Vlády postoupen ke konečnému rozhodnutí tribunálu tří rozhodců. Každá strana jmenuje jednoho rozhodce. Třetí, jenž bude tribunálu předsedat, bude vybrán prvními dvěma rozhodci.

2. Jestliže jedna ze stran nejmenuje rozhodce do dvou měsíců ode dne žádosti druhé strany, aby tak učinila, může druhá strana požádat předsedu Soudního dvora Evropských společenství nebo v jeho nepřítomnosti místopředsedu, aby tohoto rozhodce jmenoval.

3. Pokud se první dva rozhodci nedohodnou na třetím rozhodci do dvou měsíců od svého jmenování, může každá ze stran požádat předsedu Soudního dvora Evropských společenství nebo v jeho nepřítomnosti místopředsedu, aby tohoto rozhodce jmenoval.

4. Pokud se strany nedohodnou jinak, zvolí si tribunál vlastní postup.

5. Tribunál činí své rozhodnutí většinou hlasů. Rozhodující hlas má předseda. Rozhodnutí je konečné a pro strany sporu závazné.

10. Územní rozsah

Ve vztahu k Nizozemskému království bude tato Dohoda uplatňována jen na evropském území království.


PŘEKLAD

Ministerstvo zahraničních věcí

Právní odbor

DJZ/IR-122-04

Ministerstvo zahraničních věcí vyjadřuje svou úctu Velvyslanectví České republiky a má čest odkázat na nótu Velvyslanectví České republiky č. 405/2004 z 8. dubna 2004.

S ohledem na přistoupení České republiky k Úmluvě založené na článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu z 26. července 1995) má Ministerstvo zahraničních věcí čest odcitovat dohodu o výkladu následujících ustanovení Dohody mezi Nizozemským královstvím a Českou republikou o výsadách a imunitách styčných úředníků při Europolu (22. prosince 2003) platných od chvíle, kdy se Česká republika stala členským státem Europolu.

Má se za to, že výraz „styčný úředník“ uvedený v odstavci 1a) přílohy k Dohodě se vykládá jako „jakýkoliv úředník působící u Europolu v souladu s článkem 5 Úmluvy o Europolu“;

Má se za to, že výraz „vysílající stát“ uvedený v příloze k Dohodě se vykládá jako „členský stát“;

Má se za to, že vynětí z imunity uvedené v odstavci 2, pododstavec 2i) přílohy k Dohodě není na újmu článku 32 Úmluvy o Europolu.

Pokud je tento návrh pro Českou republiku přijatelný, navrhuje Ministerstvo, aby tato nóta a souhlasná nóta velvyslanectví byly potvrzením shody mezi Nizozemským královstvím a Českou republikou ohledně výkladu ustanovení zde obsažených a týkajících se Dohody mezi Nizozemským královstvím a Českou republikou o výsadách a imunitách styčných úředníků při Europolu.

Ministerstvo zahraničních věcí využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví České republiky o své nejhlubší úctě.

Haag 29. dubna 2004

Velvyslanectví České republiky
Haag


PŘEKLAD

Ref. 993/2004

Velvyslanectví České republiky v Nizozemském království vyjadřuje svou úctu Ministerstvu zahraničních věcí Nizozemského království a má tu čest potvrdit přijetí nóty Ministerstva č. j. DJZ/IR-122/04 z 29. dubna 2004.

„Ministerstvo zahraničních věcí vyjadřuje svou úctu Velvyslanectví České republiky a má čest odkázat na nótu Velvyslanectví České republiky č. 405/2004 z 8. dubna 2004.

S ohledem na přistoupení České republiky k Úmluvě založené na článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu z 26. července 1995) má Ministerstvo zahraničních věcí čest odcitovat dohodu o výkladu následujících ustanovení Dohody mezi Nizozemským královstvím a Českou republikou o výsadách a imunitách styčných úředníků při Europolu (22. prosince 2003) platných od chvíle, kdy se Česká republika stala členským státem Europolu.

Má se za to, že výraz „styčný úředník“ uvedený v odstavci 1a) přílohy k Dohodě se vykládá jako „jakýkoliv úředník působící u Europolu v souladu s článkem 5 Úmluvy o Europolu“;

Má se za to, že výraz „vysílající stát“ uvedený v příloze k Dohodě se vykládá jako „členský stát“;

Má se za to, že vynětí z imunity uvedené v odstavci 2, pododstavec 2i) přílohy k Dohodě není na újmu článku 32 Úmluvy o Europolu.

Pokud je tento návrh pro Českou republiku přijatelný, navrhuje Ministerstvo, aby tato nóta a souhlasná nóta velvyslanectví byly potvrzením shody mezi Nizozemským královstvím a Českou republikou ohledně výkladu ustanovení zde obsažených a týkajících se Dohody mezi Nizozemským královstvím a Českou republikou o výsadách a imunitách styčných úředníků při Europolu.

Ministerstvo zahraničních věcí využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví České republiky o své nejhlubší úctě.“

Velvyslanectví České republiky v Nizozemském království má čest informovat Ministerstvo zahraničních věcí Nizozemského království, že česká strana přijímá výše zmíněný návrh Ministerstva zahraničních věcí Nizozemského království. V důsledku toho nóta Ministerstva č. j. DJZ/IR-122/04 z 29. dubna 2004 a tato nóta zakládají společné porozumění týkající se výkladu určitých ustanovení Dohody mezi Českou republikou o výsadách a imunitách styčných úředníků od data, kterým se Česká republika stala členským státem Europolu.

Velvyslanectví České republiky v Nizozemském království využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí Nizozemského království o své nejhlubší úctě.

Haag 21. září 2004

Právní odbor
Ministerstvo zahraničních věcí
Haag

Přesunout nahoru