Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 21/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Generálním štábem Turecké republiky o sociální a kulturní výměně personálu

Datum vyhlášení 03.02.2005
Uzavření smlouvy 30.12.2004
Platnost od 30.12.2004
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

21

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. prosince 2004 byl v Praze podepsán Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Generálním štábem Turecké republiky o sociální a kulturní výměně personálu.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku XVI dne 30. prosince 2004.

České znění Protokolu a anglické znění, které je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


PROTOKOL

MEZI MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY A GENERÁLNÍM ŠTÁBEM TURECKÉ REPUBLIKY

O SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝMĚNĚ PERSONÁLU

Ministerstvo obrany České republiky a Generální štáb Turecké republiky (dále jen „smluvní strany“); přejíce si upevnit přátelství a spolupráci mezi smluvními stranami a dále posílit bilaterální vztahy;

v souladu s Ujednáním mezi Ministerstvem obrany České republiky a Generálním štábem Turecké republiky o vzájemné spolupráci ve vojenské oblasti podepsaným dne 22. října 1997 v Praze;

se dohodly na následujícím:

Článek I

Účel

Účelem tohoto Protokolu je stanovit podmínky pro sociální a kulturní výměnu vojenského anebo civilního personálu a osob na něm závislých, jak je definováno v článku II tohoto Protokolu, uskutečňovanou na základě reciprocity s cílem přispět k přátelství a spolupráci existující mezi oběma smluvními stranami.

Článek II

Rozsah

Tento Protokol zahrnuje následující vojenský anebo civilní personál a na něm závislé osoby:

1. generály anebo admirály;

2. důstojníky;

3. poddůstojníky;

4. občanské zaměstnance (vojenské správy).

Článek III

Definice

1. „Vysílající stranou“ se rozumí smluvní strana, která určila vojenský anebo civilní personál a osoby na něm závislé pro účely tohoto Protokolu.

2. „Přijímající stranou“ se rozumí smluvní strana hostící vojenský anebo civilní personál a osoby na něm závislé na území svého státu za účelem provádění tohoto Protokolu.

3. „Závislou osobou“ se rozumí manželka či manžel příslušníka vojenského anebo civilního personálu nebo dítě tohoto příslušníka závislé na jeho nebo její podpoře.

4. „Hosty“ se rozumí vojenský anebo civilní personál a osoby na něm závislé, kteří se účastní výměn v rámci tohoto Protokolu.

5. „Nadřízeným“ se rozumí vedoucí zařízení nebo velitel střediska, kde budou pobývat hosté v souladu s právními předpisy státu přijímající strany.

6. „Náčelníkem skupiny“ či „vedoucím delegace“ se rozumí příslušník vojenského anebo civilního personálu s nejvyšší hodností či funkcí pověřený na základě právních předpisů státu vysílající strany dohledem nad hosty.

7. „Lékařskou péčí“ se rozumí lékařské vyšetření a péče poskytované přijímající stranou hostům v případě naléhavé potřeby.

Článek IV

Zásady provádění

1. Obecně:

a) Sociální a kulturní výměnný program zaměřený na prohloubení znalostí a zkušeností hostů bude realizován každoročně v době vzájemně dohodnuté oběma smluvními stranami.

b) 10 rodin příslušníků vojenského či civilního personálu (20 osob celkem) bude mezi smluvními stranami každoročně vyměněno jako skupina. Tento počet může být měněn na základě vzájemného souhlasu.

c) Délka trvání návštěvy bude stanovena podle plánu dohodnutého mezi smluvními stranami prostřednictvím vzájemných jednání a bude zahrnovat nejdéle 12 dnů včetně dnů příjezdu a odjezdu.

d) Náklady hostů na cestu do a ze země přijímající strany budou neseny vysílající stranou, zatímco přeprava z letiště či autobusového nádraží a zpět bude zajištěna přijímající stranou.

e) V průběhu celé návštěvy bude nošen neformální oděv.

f) Pokud se smluvní strany dohodnou realizovat výměnný program v následujícím roce, budou termíny výměnných programů, oblasti rekreace, počet skupin a osob, jakož i celkový program vzájemně oznámeny prostřednictvím příslušných orgánů každý rok nejpozději do konce února. Za účelem projednání podmínek výměnného programu mohou být vzájemně vysláni zástupci smluvních stran.

2. Povinnosti přijímající strany:

V průběhu výměnného programu bude přijímající strana povinna zabezpečit skupinám hostů následující služby:

a) jejich přivítání, zajištění přepravy na území státu přijímající strany a jejich vyprovození;

b) zajištění ubytování v ubytovacích zařízeních určených přijímající stranou;

c) poskytnutí snídaně, oběda a večeře;

d) je-li to možné, přidělení překladatele, který plynně hovoří jazykem státu vysílající strany, každé skupině;

e) pořádání prohlídek historických a turistických lokalit v navštívených městech;

f) posouzení požadavků hostů a kapacity sportovních zařízení (tenisových, volejbalových a basketbalových hřišť či plaveckých bazénů atd.), využití stávajících zařízení pro sportovní a kulturní aktivity a zajištění nezbytných sportovních potřeb;

g) pokud je to nutné v průběhu návštěvy, zajištění lékařské péče ve vojenských a civilních institucích (do té doby, než zdravotní stav umožní pacientovi návrat do vlasti) v souladu s ustanoveními tohoto Protokolu;

h) poskytování pomoci v případech vnitrostátní přepravy jednoho či více členů skupiny při návratu do svých zemí nezávisle na skupině v případě neočekávané události vyžadující ukončení návštěvy a lékařskou prohlídku;

i) organizování večeře na rozloučenou zástupcem Generálního štábu Turecké republiky a zástupcem Ministerstva obrany České republiky před odjezdem hostů zpět do jejich státu.

3. Povinnosti vysílající strany:

a) Vysílající strana upozorní osoby, které budou jako hosté pobývat na území druhé smluvní strany, aby respektovali její národní zvyklosti, tradice a kulturu a dodržovali celní pravidla státu přijímající strany. Vysílající strana bude rovněž informovat svůj personál o charakteru výměnného programu organizovaného v souladu s tímto Protokolem.

b) Vedoucí delegace, totožnost jednotlivých členů delegace a způsob dopravy bude oznámen druhé straně nejpozději deset dní před odjezdem skupiny.

c) V případě povinného návratu jakéhokoli člena skupiny zpět do svého státu před ukončením programu, budou náklady na jeho dopravu hrazeny vysílající stranou.

d) Nemocné osoby, které vyžadují nepřetržitou lékařskou péči nebo jsou upoutány na lůžko, anebo ženy, které dosáhly pěti měsíců těhotenství se nebudou účastnit výměnného programu.

Článek V

Právní postavení hostů

Na právní postavení hostů na území státu přijímající strany se pro účely tohoto Protokolu bude vztahovat Dohoda mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil (dále jen „NATO SOFA“), podepsaná v Londýně dne 19. června 1951.

Článek VI

Bezpečnostní, kázeňské a právní záležitosti

1. Hosté se na území státu přijímající strany nebudou žádným způsobem účastnit aktivit namířených proti bezpečnosti přijímající strany anebo politických aktivit a nebudou jim zadávány úkoly ve prospěch vysílající strany.

2. Bez dotčení ustanovení článku V budou hosté respektovat právní předpisy státu přijímající strany. V případě, že některý z hostů spáchá přestupek, může přijímající strana zvážit, zda jej z tohoto důvodu odešle zpět do jeho země.

3. Hosté budou přísně dodržovat pokyny a nařízení vojenského zařízení a instituce, kde budou pobývat. Pobyt těch, kteří nebudou dodržovat tyto pokyny a nařízení, bude ukončen a tyto osoby budou odeslány zpět do své země. Pravomoc rozhodnout o návratu těchto osob zpět do jejich země bude mít přijímající strana.

4. Náčelník skupiny či vedoucí delegace bude odpovědný za kázeň skupiny po celou dobu pobytu a za účelem udržení kázně přijme nezbytná opatření v souladu s doporučeními zástupce přijímající strany.

5. O záležitostech, které nejsou obsahem tohoto Protokolu, se smluvní strany vzájemně dohodnou v dobré víře a berouce v úvahu pravidla mezinárodní zdvořilosti.

Článek VII

Nároky

1. Smluvní strany neuplatní nároky na náhradu škody vzniklé na majetku a zařízeních v užívání vojenské správy s výjimkou případů, je-li tato škoda způsobena úmyslným jednáním hostů.

2. Pokud se smluvní strany nejsou schopny dohodnout na navrhovaném řešení nároků na náhradu škody anebo pokud vzniklá škoda přesahuje částku 200 USD, příslušný orgán přijímajícího státu vytvoří tříčlenný expertní výbor. Vysílající strana bude mít v tomto výboru jednoho zástupce. Zástupce vysílající strany odsouhlasí jednací řád výboru zodpovědného za určení škody a stanovení rozumné výše finančního vyrovnání. Pro tyto potřeby bude zpracován dvoustranný protokol. V případě jakýchkoliv rozporů při určování škody a výše finančního vyrovnání se smluvní strany pokusí vyřešit problém diplomatickou cestou, aniž by případ předávaly soudu nebo třetímu státu. Pokud smluvní strany nejsou schopny vyřešit problém, budou uplatněny příslušné vnitrostátní právní předpisy a mezinárodní smlouvy.

3. Příslušný orgán vysílající strany poukáže náhradu škody oznámenou příslušným orgánem přijímající strany do tří měsíců příslušným orgánům přijímající strany. V případě jakéhokoliv rozporu mezi smluvními stranami bude rozhodnutí příslušného soudu státu přijímající strany považováno za konečné a bude přijato oběma smluvními stranami.

4. V případě jakéhokoliv sporu se smluvní strany budou řídit ustanoveními tohoto Protokolu a pravidly mezinárodní dobré vůle.

5. Nároky na náhradu škody budou předkládány v amerických dolarech (USD).

Článek VIII

Finanční záležitosti

1. Výdaje spojené s přepravou budou neseny vysílající stranou.

2. V rámci programu návštěvy na území státu přijímající strany budou výdaje za vnitrostátní přepravu, snídani, oběd a večeři, sociální a kulturní aktivity a ubytování neseny přijímající stranou.

Článek IX

Zdravotnické služby

1. Rodiny hostů budou bezplatně požívat stejných výhod při neodkladné péči jako osoby obdobného postavení ve státu přijímající strany. Neodkladná péče bude poskytována do té doby, než bude možné hosty přepravit do příslušného lékařského zařízení smluvní strany, k níž náleží.

2. Následující služby jsou vyloučeny z rozsahu vzájemného poskytování neodkladné péče a stomatologické péče:

a) léčby a speciální léčebné metody;

b) optické a sluchové pomůcky;

c) ortopedické a další doplňkové služby;

d) umělá protetika;

e) služby a materiály zubních laboratoří.

3. Informace o nákladech na každý druh lékařské péče poskytnuté hostům, vyjma nákladů na neodkladnou péči, bude předložena přijímající stranou příslušným orgánům vysílající strany na území státu přijímající strany na závěr pobytu. Příslušný orgán vysílající strany nejpozději do tří měsíců od doby oznámení převede platbu do centrální banky státu přijímající strany a zašle potvrzení příslušnému orgánu přijímající strany.

4. Vysílající strana zajistí pro hosty individuální zdravotní pojištění.

Článek X

Úmrtí

1. V případě úmrtí hosta na území státu přijímající strany bude přijímající strana neprodleně informovat vysílající stranu.

2. Přijímající strana ponese náklady spojené s hygienickou ochranou zemřelého do té doby, dokud nebude přepraven do státu vysílající strany, a náklady spojené s převozem na letiště, které bude odsouhlaseno vysílající stranou, a provede všechna nutná opatření. Náklady spojené s přepravou zemřelého do státu vysílající strany ponese vysílající strana.

Článek XI

Sociální služby

Hosté budou využívat, v souladu s platnými právními předpisy, sociální a administrativní služby jako například důstojnické kluby, vojenské prodejny, vojenská stravovací zařízení, odborné semináře a vojenská rekreační zařízení za stejných podmínek jako osoby přijímající strany s obdobným postavením.

Článek XII

Celní a pasové postupy

1. Hosté budou podléhat celním předpisům státu přijímající strany při vstupu na území státu přijímající strany, při jeho opuštění a v průběhu pobytu na území tohoto státu.

2. Hosté budou podléhat právním předpisům upravujícím podmínky pobytu a pohybu cizinců na území státu přijímající strany a nebudou vybaveni diplomatickými pasy.

Článek XIII

Řešení sporů

Spory týkající se výkladu a provádění tohoto Protokolu budou řešeny jednáním mezi smluvními stranami. Jednání budou zahájena do 30 dnů od doručení písemné žádosti. Nebude-li do 45 dnů dosaženo výsledku, může každá ze smluvních stran vypovědět tento Protokol písemným oznámením s výpovědní lhůtou 30 dnů.

Článek XIV

Změny a doplnění

Každá ze smluvních stran může písemnou formou navrhnout změnu či doplnění tohoto Protokolu. V tomto případě zahájí smluvní strany do 3 měsíců jednání týkající se navrhovaných změn či doplnění. Pokud nebude do 3 měsíců dosaženo žádného výsledku, může každá ze smluvních stran do 3 měsíců vypovědět tento Protokol písemným oznámením s výpovědní lhůtou 30 dnů. Dohodnuté změny a doplnění vstoupí v platnost v souladu s ustanoveními článku XVI.

Článek XV

Doba platnosti a ukončení platnosti

Doba platnosti tohoto Protokolu je 1 rok. Platnost tohoto Protokolu bude každoročně prodloužena o další rok, nebude-li jednou ze smluvních stran podáno písemné oznámení o odstoupení 90 dnů před uplynutím platnosti tohoto Protokolu.

Článek XVI

Vstup v platnost

Tento Protokol vstoupí v platnost dnem podpisu.


Dáno v Praze dne 30. prosince 2004 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, tureckém a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílností v překladu či výkladu je rozhodující znění v anglickém jazyce.

Za Ministerstvo obrany České republiky
plk. Ing. Václav Janoušek v. r.
ředitel Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení

Za Generální štáb Turecké republiky
plk. Burhanettin Akti v. r.
náčelník odboru kázně a morálky personální sekce

Přesunout nahoru