Objednat předplatné
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 20/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Rakouskou republikou, Bulharskou republikou, Chorvatskou republikou, Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou, Rumunskem, Slovenskou republikou a Slovinskou republikou o podpoře spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání v rámci Středoevropského výměnného programu univerzitních studií („CEEPUS II“)

Datum vyhlášení 03.02.2005
Uzavření smlouvy 09.03.2003
Ratifikace Smlouvy 26.06.2004
Platnost od 01.08.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

20

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. března 2003 byla v Záhřebu podepsána Dohoda mezi Rakouskou republikou, Bulharskou republikou, Chorvatskou republikou, Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou, Rumunskem, Slovenskou republikou a Slovinskou republikou o podpoře spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání v rámci Středoevropského výměnného programu univerzitních studií („CEEPUS II“).

Jménem České republiky byla Dohoda podepsána v Záhřebu dne 9. března 2003, listina o schválení Dohody Českou republikou byla uložena u Ministerstva školství Maďarské republiky, depozitáře Dohody, dne 26. července 2004.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 odstavec 3 dne 1. srpna 2004. Pro Českou republiku vstoupila Dohoda v platnost na základě téhož článku a odstavce rovněž dne 1. srpna 2004.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

DOHODA

mezi

Rakouskou republikou, Bulharskou republikou, Chorvatskou republikou, Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou, Rumunskem, Slovenskou republikou a Slovinskou republikou

o podpoře spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání

v rámci

STŘEDOEVROPSKÉHO VÝMĚNNÉHO PROGRAMU UNIVERZITNÍCH STUDIÍ („CEEPUS II“)

Rakouská republika, Bulharská republika, Chorvatská republika, Česká republika, Maďarská republika, Polská republika, Rumunsko, Slovenská republika a Slovinská republika,

dále jen „smluvní strany“ se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání, zejména meziuniverzitní spolupráci a mobilitu v souvislosti s realizací programu CEEPUS II. Aktivity programu CEEPUS II jsou uvedeny v Příloze I, která tvoří nedílnou součást této Dohody.

Článek 2

1) Pro účely této Dohody znamená pojem „univerzita“ instituci poskytující vysokoškolské vzdělání a uznanou příslušnými úřady některé smluvní strany jako součást jejího systému vysokého školství. Každá smluvní strana poskytne každoročně seznam univerzit způsobilých zapojit se do programu CEEPUS II.

2) Pro účely této Dohody znamená pojem „akademický rok“ časové období od 1. září do 31. srpna následujícího roku.

3) Studenti zapsaní na univerzitách ke studiu, a to až do úrovně a včetně doktorského a postgraduálního studia, se mohou bez ohledu na obor svého studia ucházet o podporu v rámci programu CEEPUS II za předpokladu, že období studia nebo odborné přípravy kompatibilní se studijním programem mateřské univerzity studentů a uskutečňované v souladu s touto Dohodou na hostitelské univerzitě nebo jiné hostitelské instituci, tvoří součást jejich univerzitního studia.
Mimoto bude program CEEPUS II podporovat mobilitu pedagogických pracovníků univerzit s cílem prohloubit nadnárodní meziuniverzitní spolupráci a posílit středoevropskou dimenzi studijních programů univerzit. Program CEEPUS II se nebude týkat výzkumných a technologických vývojových aktivit.

Článek 3

1) Tímto se zřizuje Společný výbor ministrů, tvořený ministry, z nichž každý je zástupcem jedné smluvní strany. Společný výbor ministrů odpovídá za všechny kroky a rozhodnutí nutná k zajištění realizace a podpory programu CEEPUS II a za schvalování hodnotících zpráv a restrukturalizaci programu.

2) Společný výbor ministrů se bude scházet nejméně jedenkrát za rok. Ministry, kteří se nemohou setkání zúčastnit, zastoupí na zasedání vysocí státní úředníci jejich ministerstev. Společný výbor ministrů může zřídit skupinu vysokých státních úředníků k rozhodování o těch otázkách, kterými je Společný výbor pověří v souvislosti s přípravou příštího zasedání Společného výboru ministrů.

3) Společný výbor ministrů zvolí ze svých členů předsedu Společného výboru ministrů, a to vždy na období jednoho roku.

4) Společný výbor ministrů bude usilovat o dosažení souhlasu na základě konsensu u všech rozhodnutí týkajících se realizace a podpory tohoto programu, jak je uvedeno v Příloze I. Pokud nebude moci být dosaženo konsensu, budou rozhodnutí schvalována dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících členů Společného výboru ministrů.

5) Pokud jde o roční rozpočet všech smluvních stran a jejich výměnné kvóty, tj. počet stipendijních měsíců v rámci jednoho akademického roku na podporu aktivit uvedených v Příloze I, učiní každá ze smluvních stran svůj závazek. Společný výbor ministrů poté jednomyslně přijme celkové rozhodnutí o všech závazcích.

Článek 4

1) Všechna rozhodnutí týkající se výběru projektů uvedených v Příloze I (Akce 1 až 3) přijímá Společný výbor ministrů nebo skupina vysokých státních úředníků, jak je uvedeno v článku 3. Při výběrovém řízení budou konzultováni členové akademické obce nebo jiní experti.

2) Po vstupu této Dohody v platnost určí každá smluvní strana národní kancelář CEEPUS s následujícími úkoly a vyrozumí o tom Společný výbor ministrů:

a) propagovat a podporovat program v úzké spolupráci s Ústřední kanceláří CEEPUS a ostatními národními kancelářemi CEEPUS;

b) příjem žádostí;

c) příprava udělování stipendií žadatelům;

d) zajištění studijních míst pro přijímané stipendisty;

e) udělování stipendií (jak je uvedeno v Příloze I, Akce 4);

f) organizace výplaty stipendií;

g) příjem zpráv;

h) provádění hodnocení národního programu;

i) zpracování výroční zprávy.

3) Každá smluvní strana přijme opatření, jež zajistí, aby její národní kancelář CEEPUS disponovala potřebnými prostředky umožňujícími výkon jejích funkcí.

Článek 5

1) Ústřední kancelář CEEPUS se zřídí ve Vídni. Ústřední kancelář CEEPUS bude mít takovou právní způsobilost, která je nezbytná k tomu, aby mohla plnit své funkce. Ústřední kancelář CEEPUS, její zaměstnanci a zástupci smluvních stran v Ústřední kanceláři CEEPUS budou mít takové výsady a imunity, které jsou nutné pro výkon jejich funkcí.

2) Generální tajemník Ústřední kanceláře CEEPUS bude volen dvoutřetinovou většinou členů Společného výboru ministrů na pětileté období na návrh Rakouské republiky. Generální tajemník může být odvolán před skončením svého volebního období jednomyslným rozhodnutím Společného výboru ministrů.

3) Nutná infrastruktura včetně platů generálního tajemníka a personálu i náklady na Ústřední kancelář CEEPUS budou financovány Rakouskou republikou. Každá smluvní strana má právo na své náklady vyslat do kanceláře další pracovníky. Generální tajemník stanoví procedurální pravidla Ústřední kanceláře CEEPUS a vyrozumí o tom Společný výbor ministrů.

4) Ústřední kancelář slouží pouze jako koordinační a hodnotící úřad, přičemž smluvní strany si podrží plnou rozhodovací pravomoc nad svým rozpočtem určeným pro mobilitu a výměnné akce, jak je uvedeno v Příloze I.

5) Ústřední kancelář CEEPUS dále:

a) odpovídá za rozvoj společné strategie styků s veřejností v oblasti programu a radí smluvním stranám, pokud jde o informativní záležitosti;

b) uveřejňuje informace o univerzitách smluvních stran s cílem podpořit mezi nimi akademickou mobilitu;

c) odpovídá za přípravu výročních zpráv o činnosti a provádění celkového hodnocení programu CEEPUS II;

d) předkládá návrhy na další rozvoj programu;

e) odpovídá za přípravu a organizaci zasedání Společného výboru ministrů, jakož i za vedení zápisu z nich;

f) na základě vyžádání podporuje realizaci rozhodnutí odsouhlasených Společným výborem ministrů.

Článek 6

1) Smluvní strany budou usilovat o zdržení se jakýchkoli omezení týkajících se volného pohybu a pobytu jednotlivců, kteří se účastní akcí mobility uskutečňovaných v rámci této Dohody.

2) Smluvní strany souhlasí s uskutečněním opatření, která pokládají za odpovídající v rámci právních systémů svých států, k odstranění všech administrativních a finančních překážek při získávání víz a(nebo) povolení k pobytu pro stipendisty programu CEEPUS II.

Článek 7

1) Tato Dohoda zůstane v platnosti po dobu pěti let. Na základě souhlasu smluvních stran může být obnovena na další období. Posouzení současné Dohody bude provedeno před skončením třetího akademického roku po vstupu Dohody v platnost. Toto posouzení bude založeno na celkovém hodnocení programu CEEPUS II.

2) Každá smluvní strana může kdykoli požádat o revizi této Dohody. Za tímto účelem zašle písemnou žádost předsedovi Společného výboru ministrů a ostatním smluvním stranám. Všechna rozhodnutí týkající se revize této Dohody musí být přijímána jednomyslným usnesením všech členů Společného výboru ministrů.

Článek 8

1) Tato Dohoda bude otevřena k podpisu v Záhřebu, Chorvatsko, od 9. března 2003 do 9. března 2003 Rakouskou republikou, Bulharskou republikou, Chorvatskou republikou, Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou, Rumunskem, Slovenskou republikou a Slovinskou republikou. Poté bude otevřena pro přístup dalším státům.

2) Tato Dohoda a její úpravy podléhají schválení smluvními stranami. Listiny o schválení budou uloženy u Ministerstva školství Maďarské republiky, které je v této Dohodě označováno jako „depozitář“.

3) Tato Dohoda vstoupí v platnost prvního dne třetího měsíce následujícího po uložení schvalovacích listin nejméně třech smluvních stran.

4) Kterýkoli stát neuvedený v první větě odstavce 1 může k této Dohodě přistoupit na základě jednomyslného pozvání Společného výboru ministrů. Kterýkoli stát, který si přeje stát se smluvní stranou, uvědomí o svém úmyslu depozitáře písemnou formou.

5) Depozitář bude o všech notifikacích a obdržených schvalovacích listinách informovat všechny smluvní strany.

6) Pro každý stát, který se stal smluvní stranou této Dohody po jejím vstupu v platnost, se bude plná účast v činnostech programu, jak jsou uvedeny v Příloze I, uskutečňovat v souladu s ustanoveními jednomyslně schválenými Společným výborem ministrů.

Článek 9

Každá smluvní strana může kdykoli vypovědět tuto Dohodu doručením písemného oznámení o výpovědi depozitáři. Tato výpověď vstupuje v platnost po uplynutí 6 měsíců od dne, kdy depozitář obdržel oznámení o výpovědi, avšak Společný výbor ministrů může stanovit období delší než 6 měsíců, ale kratší než 12 měsíců pro vstup oznámené výpovědi v platnost.

Článek 10

1) Všechny spory mezi dvěma či více smluvními stranami nebo mezi kteroukoli z nich a Ústřední kanceláří CEEPUS týkající se výkladu nebo provádění této Dohody či její přílohy, které nemohou být vyřešeny Společným výborem ministrů, budou na žádost kterékoli strany sporu předloženy k arbitráži.

2) Arbitrážní soud se skládá minimálně ze tří členů. Každá ze stran sporu jmenuje jednoho arbitra; první dva arbitři jmenují třetího, který bude předsedou arbitrážního soudu.

3) Arbitrážní soud rozhodne o svém sídle a ustanoví svá vlastní procedurální pravidla.

4) Rozhodnutí arbitrážního soudu se přijímá na principu většiny jeho členů, kteří se nemohou zdržet hlasování. Toto rozhodnutí je konečné a závazné pro všechny strany sporu a není proti němu odvolání. Smluvní strany se bez prodlení podřídí rozhodnutí. V případě sporu týkajícího se významu nebo rozsahu rozhodnutí podá arbitrážní soud na žádost kterékoli strany sporu výklad tohoto rozhodnutí.

Článek 11

Originál této Dohody, jejíž původní znění je v anglickém jazyce, bude uložen u depozitáře.


Na důkaz toho níže podepsaní, jsouce k tomu řádně pověřeni, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Záhřebu, Chorvatsko, dne 9. března roku dvoutisícího třetího.

Za Rakouskou republiku

Za Bulharskou republiku

Za Chorvatskou republiku

Za Českou republiku

Za Maďarskou republiku

Za Polskou republiku

Za Rumunsko

Za Slovenskou republiku

Za Slovinskou republiku


CEEPUS II: Příloha I

Smluvní strany vytvoří a budou podporovat Středoevropskou univerzitní síť složenou z různých individuálních sít Tato síť je určena, aby podnítila akademickou mobilitu, především mobilitu studentů ve střední Evropě a podpořila spolupráci univerzit ve střední Evropě a rozvoj společných programů vedoucích v ideálním případě k získání zdvojených nebo spojených diplomů a titulů.

Všechny aktivity programu CEEPUS II kromě stipendií volné výměny (tzv. freemover) se uskutečňují v rámci sítí CEEPUS II, jak je uvedeno v Akci 1.

CEEPUS II dává přednost sítím, jejichž spolupráce směřuje ke společným programům nebo vytváří nové společné programy. Společný výbor ministrů bude sledovat pokrok, kterého bylo v tomto ohledu dosaženo v souvislosti s boloňským procesem a přizpůsobí tomu příslušným způsobem priority programu CEEPUS II.

Akce 1: Zřízení a fungování Středoevropské univerzitní sítě

1) Každá síť bude zahrnovat nejméně tři univerzity, z nichž dvě budou patřit různým smluvním stranám, i když je možné, aby v počáteční fázi definované Společným výborem ministrů byly povoleny i sítě specializované na vytváření společných programů sestávající pouze ze dvou univerzit různých smluvních stran. Avšak přednost bude dána sítím sestávajícím z více než dvou univerzit různých smluvních stran.

2) Každá univerzita, která si přeje zapojit se do sítě v rámci programu CEEPUS II, bude splňovat tyto požadavky:

a) Partnerská univerzita plně uzná dobu studia nebo odborné přípravy absolvovanou na jedné ze zúčastněných univerzit nebo hostitelské instituci.

b) V rámci sítě bude zajištěno vzájemné uznávání a bude uplatňován Evropský systém transferu kreditů (ECTS) nebo slučitelné systémy. V případě studentů, kteří pracují na svých diplomových nebo disertačních pracích, může být toto nahrazeno písemným prohlášením jak školitele mateřské, tak hostitelské univerzity o tom, že doba studia v zahraničí plnila účel přípravy diplomové nebo disertační práce.

c) K usnadnění akademické mobility se kursy a/nebo přednášky uskutečňované univerzitami v rámci programu CEEPUS II budou konat také v angličtině, němčině nebo francouzštině.
Smluvní strany souhlasí s tím, že budou podporovat odborné jazykové kursy udělováním stipendijních měsíců na přípravné odborné jazykové kursy angličtiny, němčiny nebo francouzštiny, které nabídnou příslušné sítě. Doprovodné jazykové kursy v jazyce hostitelské země mohou být nabízeny tam, kde je to možné.

d) Student studující v rámci programu CEEPUS II je osvobozen od zápisného a všech studijních poplatků.

Akce 2: Intenzivní kursy

Smluvní strany souhlasí s tím, že budou podporovat zřizování intenzivních kursů za předpokladu, že

1) tyto kursy jsou připraveny tak, aby vzbudily zájem účastníků z co největšího počtu smluvních stran, včetně hostitelského státu. Účastníky jsou studenti a/nebo lektoři, hostující profesoři a učitelé.

2) tyto kursy jsou rozčleněny na

a) letní školy v délce nejméně 10 pracovních dnů věnované specifickým tématům za podmínky, že jsou za ně udělovány kreditové body;

b) intenzivní přípravné kursy v délce nejméně 10 pracovních dnů pro mladé učitele.

3) kongresy a podobné akce jsou výslovně vyloučeny.

Akce 3: Studentské exkurze

Smluvní strany souhlasí s tím, že budou podporovat studentské exkurze za podmínky, že za tyto exkurze jsou udělovány kreditové body a že

1) slouží vědeckým nebo uměleckým účelům a využijí specifické části infrastruktury hostitelského státu, nebo

2) slouží vědeckým nebo uměleckým účelům a jsou uskutečňovány společně.

Akce 4: Stipendijní plán mobility studentů a učitelů

1) Smluvní strany souhlasí s tím, že budou udělovat individuální stipendia studentům účastnícím se aktivit programu CEEPUS II, jak jsou uvedeny v Akcích 1 až 3.

2) Smluvní strany budou stipendia udělovat rovněž odborným asistentům, hostujícím profesorům a učitelům za podmínky, že přispějí k nadnárodní univerzitní spolupráci a/nebo k vhodným výukovým metodám. Odborní asistenti, hostující profesoři a učitelé budou mít na hostitelské univerzitě úvazek nejméně 6 výukových hodin týdně.

3) Smluvní strany budou rovněž udělovat stipendia studentům a absolventům vysokých škol za účelem jejich praktické přípravy v komerčním podniku, výzkumném zařízení nebo vládní instituci hostitelské země za podmínky, že předloží jasný a dobře zpracovaný návrh.

4) Studentská stipendia na pravidelné programy poskytované v rámci semestrální výuky budou udělována na dobu minimálně 3 měsíců a maximálně 10 měsíců. Stipendia na kratší dobu bude možno udělit pouze těm studentům, kteří pracují na diplomové práci nebo disertaci.

5) Stipendia programu CEEPUS II se mohou také udělit těm studentům, kteří jsou zapsáni na univerzitě zařazené do programu CEEPUS II a pro které byla připravena zvláštní forma studia mimo síť CEEPUS II (Freemovers).

6) Stipendia CEEPUS II jsou „komplexní“ stipendia, tj. jsou určena na úhradu životních nákladů, na úhradu poplatků za používání laboratoří podle zvyklostí hostitelského státu, pokud jsou vyžadovány, dále na ubytování a základní zdravotní pojištění po dobu pobytu v hostitelském státě, kde to přichází v úvahu.
Výše stipendia CEEPUS II se odvozuje od životních nákladů v hostitelské zemi a stipendium je zajištěno proti inflaci.

7) Vzhledem k tomu, že nedochází k převodu finančních prostředků, budou stipendia CEEPUS II vyplácena hostitelskou smluvní stranou, s výjimkou cestovních nákladů. Cestovní náklady budou hrazeny smluvní stranou, ze které stipendista pochází.

8) Měna CEEPUS II je definována jako „jeden stipendijní měsíc“. Všechny smluvní strany budou oznamovat vždy v ročních intervalech své kvóty pro nadcházející akademický rok. Minimální požadavek je 100 studijních měsíců.

9) Náklady spojené s organizačními záležitostmi a režijní náklady nebudou hrazeny z prostředků CEEPUS II.

Přesunout nahoru