Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 2/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění mezi Evropskou komisí a vládou České republiky o zavedení Přechodového nástroje

Datum vyhlášení 04.01.2005
Uzavření smlouvy 27.10.2004
Platnost od 27.10.2004
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

2

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. září 2004 v Praze a dne 27. září 2004 v Bruselu bylo podepsáno Memorandum o porozumění mezi Evropskou komisí a vládou České republiky o zavedení Přechodového nástroje.

Memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 21 dne 27. září 2004.

České znění Memoranda se vyhlašuje současně.


MEMORANDUM

O POROZUMĚNÍ MEZI EVROPSKOU KOMISÍ A VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY O ZAVEDENÍ PŘECHODOVÉHO NÁSTROJE

vzhledem k tomu, že článek 34 aktu o přistoupení zřizuje Přechodový nástroj1) jako dočasný nástroj pro období od přistoupení do konce roku 2006,

vzhledem k tomu, že Přechodový nástroj je určen k pokračování v pomoci novým členským státům v jejich úsilí o posílení správní kapacity při provádění právních předpisů Společenství jako pokračování obdobné podpory financované pomocí předvstupních nástrojů,

vzhledem k tomu, že je důležité udržet stabilitu, kontinuitu a jednoduchost při zavádění struktur a systémů,

vzhledem k těmto důvodům

Evropské společenství zastoupené Evropskou komisí (dále jen „Komise“) na straně jedné a

vláda České republiky (dále jen „příjemce“) na straně druhé

se dohodly na tomto:

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

1. Národní fond (NF)

Národní fond je subjekt centrální finanční správy v rámci Ministerstva financí, jehož prostřednictvím plynou finanční prostředky Přechodového nástroje příjemci.

2. Centrální finanční a kontraktační jednotka (CFCU)

Centrální finanční a kontraktační jednotka (CFCU) je orgán v rámci státní správy, který má na starosti vedení výběrových řízení, uzavírání smluv a provádění úhrad v souvislosti s projekty budování institucí a také v souvislosti s jinými projekty, je-li to konkrétně stanoveno. Technickou realizaci pro tyto projekty provádí SPO.

3. Implementační agentura (IA)

Implementační agentura (IA) je realizační orgán v rámci státní správy, který má na starosti výběrová řízení, uzavírání smluv, provádění úhrad a technickou realizaci projektů, je-li to konkrétně stanoveno. CFCU může jednat jako implementační agentura, např. u twinningových projektů.

4. Národní koordinátor pomoci (NAC)

Národní koordinátor pomoci (NAC) je úředník státní správy (na úrovni ministra nebo státního tajemníka) pověřený programováním u příjemce. NAC také zajišťuje koordinaci s další finanční pomocí Společenství a odpovídá za sledování a vyhodnocování programů Přechodového nástroje.

5. Národní schvalující úředník (NAO)

Národní schvalující úředník je úředník státní správy (na úrovni ministra nebo státního tajemníka), který nese celkovou odpovědnost za hospodaření s finančními prostředky Přechodového nástroje. Národní schvalující úředník může delegovat svoje pravomoci na maximálně dva jiné úředníky. Přesto však v konečném důsledku nese veškerou odpovědnost, která je mu svěřena na základě tohoto memoranda o porozumění a dalších dohod.

Národní schvalující úředník nesmí být současně i národním koordinátorem pomoci.

6. Schvalující úředník programu (PAO)

Schvalující úředník programu je úředník státní správy, který stojí v čele CFCU nebo IA. PAO je jmenován NAO po konzultaci s NAC a je odpovědný vůči NAO za činnost CFCU/IA a za řádné hospodaření s finančními prostředky realizovaných projektů.

7. Vedoucí úředník programu (SPO)

Vedoucí úředník programu (SPO) je úředník státní správy (ministerstva/agentury), který odpovídá PAO CFCU za technickou realizaci projektů v těch případech, kdy za administrativní a finanční realizaci projektů nese odpovědnost CFCU.

8. Společný monitorovací výbor (JMC)

Společný monitorovací výbor (JMC) je výbor skládající se z NAO, NAC a zástupců Komise, pověřený přezkoumáváním programů Přechodového nástroje.

9. Perseus

Perseus je platný systém finančního výkaznictví Evropské komise.

10. Finanční nařízení (FR)

Finanční nařízení (FR) se týká souhrnného rozpočtu Evropských společenství. Nařízení Rady (ES, Eur-atom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002. Úř. vest. L 248, 16. 9. 2002, s. 1.

Článek 2

Povinnosti národního schvalujícího úředníka

§ 1

Národní schvalující úředník nese celkovou odpovědnost za hospodaření s finančními prostředky Přechodového nástroje.

Národní schvalující úředník plně nese celkovou odpovědnost za využívání finančních prostředků Přechodového nástroje až do doby uzavření programu. Musí zajistit respektování pravidel Společenství a postupů týkajících se výkaznictví a finančního hospodaření, jakož i hospodářské soutěže, veřejných zakázek a státní podpory i fungování příslušného informačního systému a výkaznictví. Sem patří i odpovědnost za zajištění, že Komisi budou hlášeny veškeré podezřelé i skutečné případy podvodů a nesrovnalostí.

§ 2

Národní schvalující úředník povede systém finančních výkazů pro všechny prostředky Přechodového nástroje. Národní schvalující úředník bude odpovídat za realizaci úkolů nezbytných pro plnění jeho povinností, mimo jiné bude

(i) požadovat prostředky od Komise a provádět jejich správu,

(ii) po dohodě s národním koordinátorem pomoci jmenovat a dohlížet na schvalující úředníky programu (PAO) v centrální finanční a kontraktační jednotce (CFCU) a v každé implementační agentuře (IA) (kde připadá v úvahu),

(iii) podepisovat finanční dohody s CFCU a s jednotlivými implementačními agenturami (kde připadá v úvahu),

(iv) realizovat platby centrální finanční a kontraktační jednotce (CFCU) a implementačním agenturám (kde připadá v úvahu), a to podle mechanismu stanoveného ve finanční dohodě,

(v) zajišťovat toky národních a ostatních prostředků spolufinancování stanovených v národních programech pro programy Přechodového nástroje,

(vi) zajišťovat, že NF, CFCU i IA (kde připadá v úvahu) pravidelně aktualizují systém finančního výkaznictví (Perseus) pro Přechodový nástroj a řádně dodržují postupy výkaznictví,

(vii) na konci programu zpětně získávat od CFCU/IA nevyužité prostředky,

(viii) působit ve společném monitorovacím výboru spolu s Komisí a národním koordinátorem pomoci.

§ 3

Nebude-li plněna jakákoli povinnost stanovená v tomto memorandu o porozumění, povede to k vrácení prostředků Přechodového nástroje Komisi.

Článek 3

Implementační agentury

§ 1

Prováděním Přechodového nástroje NAO pověří CFCU a IA Nadaci rozvoje občanské společnosti, u níž Komise zjišťuje soulad s kritérii stanovenými v článku 164 finančního nařízení.

Do doby plné akreditace CFCU a IA Nadace rozvoje občanské společnosti Komisí bude výběr projektů, výběrová řízení a uzavírání smluv podléhat předběžnému (ex-ante) schvalování Komisí, a to v souladu s podmínkami stanovenými Komisí pro pokračující provádění předvstupní pomoci.

V případě pozastavení způsobilosti smluv v rámci předvstupní pomoci2) bude pozastavena i způsobilost smluv v rámci prostředků Přechodového nástroje.

§ 2

Komise může kdykoli zrušit svůj souhlas s CFCU/IA, pokud se zjistí, že nesplňuje požadavky článku 164 finančního nařízení.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Článek 4

Veřejné zakázky

§ 1

Veřejné zakázky budou založeny na volném přístupu, korektní hospodářské soutěži a transparentnosti podle příslušných směrnic Společenství.

§ 2

U twinningových projektů nadále platí twinningová příručka používaná v rámci Phare, a to podle čl. 34 odst. 4 aktu o přistoupení.

§ 3

Grantová schémata musí být realizována v souladu se standardními dokumenty a postupy zveřejněnými Evropskou komisí pro realizaci programu Phare po vstupu do EU a jakýmikoliv zvláštními ustanoveními obsaženými ve finančním rozhodnutí.

Článek 5

Zdanění

§ 1

Projekty hrazené z Přechodového nástroje podléhají národním daňovým zákonům.

§ 2

Daně, cla a poplatky nejsou způsobilé pro financování z Přechodového nástroje. DPH není způsobilým výdajem, s výjimkou případů, kdy ji skutečně a s konečnou platností nese konečný příjemce. DPH, u níž se má za to, že ji lze vrátit, ať už jakýmkoli způsobem, nemůže být považována za způsobilou, a to i když ve skutečnosti není konečným nebo jednotlivým příjemcem získána zpět.

FINANČNÍ TOKY

Článek 6

Bankovní účty

§ 1

Národní fond otevře pro každý národní program financovaný z Přechodového nástroje bankovní účet u centrální banky nebo u banky dohodnuté s Komisí.

Tento bankovní účet bude mít podúčty, z nichž má CFCU/IA oprávnění provádět platby. V případech, kdy tento systém nelze zavést, je možná konkrétní dohoda mezi Komisí a Národním fondem.

§ 2

Bankovní účty budou ze zásady úročené. Částka úroků připsaných na bankovní účty bude oznámena Komisi.

§ 3

Operace s bankovními účty budou vyžadovat dva podpisy, a to národního schvalujícího úředníka a vedoucího účetního úředníka.

§ 4

Národní fond sdělí Komisi veškeré příslušné informace ohledně všech účtů, na něž budou převedeny prostředky Přechodového nástroje. Příslušné informace, mimo jiné, znamenají: název a adresu banky, číslo účtu, jméno či jména majitele či majitelů účtu, úrokové sazby a veškeré další údaje, které Komise považuje za potřebné.

Článek 7

Žádost o prostředky od Komise

§ 1

První platba do výše 20 % prostředků představující zálohové financování3) bude NF převedena na základě oznámení Komise o finančním rozhodnutí pro národní programy a po podpisu finančních dohod (FA) mezi NF a implementačními agenturami (IA/CFCU). NAO musí dále Komisi předložit jmenování PAO a popis zavedeného systému řízení a kontroly s důrazem na informační toky mezi NF a IA/CFCU a způsobu, jakým budou realizovány platební funkce.

§ 2

Budou provedeny dvě další platby představující průběžné zálohové platby4) a obnovu zálohového financování, a to až do výše 30 % u každé ze složek prostředků. Druhý převod bude proveden poté, co IA a CFCU vynaloží 5 % prostředků rozpočtu. O třetí platbu lze požádat po vynaložení 35 % prostředků celkového platného rozpočtu.

Čtvrtá platba bude provedena po vynaložení 70 % prostředků celkového platného rozpočtu a po podpisu všech smluv.

Národní schvalující úředník může výjimečně požádat o vyšší než dohodnuté procento tam, kde CFCU/IA může prostřednictvím předpokládaného vývoje peněžního toku prokázat, že požadavky na peněžní tok v následujícím období budou vyšší než dané procento.

§ 3

V případech, kdy souhrn prostředků uložených u Národního fondu, CFCU a IA překročí 15 % celkového platného rozpočtu programu, může Komise výjimečně povolit platbu, jestliže NAO předloží řádně podložené důkazy o tom, že s dostupnými prostředky nelze splnit smluvní závazky.

§ 4

Žádosti o platby, zkontrolované a schválené národním schvalujícím úředníkem, se předkládají Komisi ke schválení a provedení převodu.

Žádosti o platby musí být doloženy: (i) výkazem výdajů s uvedením kumulativní částky národních prostředků (u spolufinancování) a prostředků Přechodového nástroje, smluvně zajištěných a vyplacených, v členění na podprogramy, projekty a podprojekty (kde připadá v úvahu) - tím bude znázorněno spojení mezi orientačním rozpočtem (tj. národním programem) a skutečně vynaloženými výdaji a provedenými platbami, na základě finančního výkaznictví předkládaného CFCU/IA. K tomu je třeba přiložit tabulku s uvedením implementačních agentur, jimi řízených programů/projektů a příslušných smluv a plateb,

(ii) příslušným pravidelným finančním výkaznictvím (Perseus) s uvedením podepsaných smluv a provedených plateb,

(iii) porovnáním s bankovními výpisy, včetně získaných úroků z bankovních účtů otevřených NF a CFCU/IA,

(iv) zprávou o dosaženém pokroku podle článku 12,

(v) písemným prohlášením NAO s doložkou, že informace uvedené v žádosti o platbu jsou správné a že provádění pomoci v rámci Přechodového nástroje pokračuje uspokojivě a v souladu s cíli stanovenými v národním programu.

Komise si vyhrazuje právo požadovat další informace dokládající převod prostředků.

§ 5

Národní fond povede podrobný přehled o všech platbách přijatých pro provádění jednotlivých programů, podprogramů, projektů a podprojektů (kde připadá v úvahu) financovaných z prostředků Přechodového nástroje.

§ 6

Pokud jsou platby přijaté od Komise vyšší než konečné potvrzené výdaje, NF by měl vrátit přebytek Komisi, a to v okamžiku předložení závěrečného prohlášení.

V případě jakýchkoli zbývajících plateb (s výjimkou jakýchkoli smluvně blokovaných prostředků) NF poskytne vysvětlení a předpověď, kdy budou platby dokončeny. NF bude u smluvně blokovaných prostředků a zbývajících plateb čtvrtletně vykazovat dosažený pokrok. Nebudou-li vyplaceny smluvní straně, měly by být rovněž vráceny Komisi.

Článek 8

Účetní závěrka

§ 1

NF předá závěrečné prohlášení o výdajích a osvědčení o správnosti, přesnosti a věrohodnosti předávaných účtů nejpozději do osmi měsíců po skončeném plnění smluv. Závěrečné certifikované výdaje by se v tomto okamžiku měly rovnat původní hodnotě smluv snížené o jakékoli odpočty a úspory dohodnuté během realizace se smluvními partnery. Rovněž by se měly rovnat platbám navýšeným o jakékoli zbývající smluvně blokované částky.

§ 2

Pokud Komise zjistí, že výdaje nebyly vynaloženy v souladu s pravidly Společenství, zaujme po posouzení závěrečného prohlášení stanovisko k jakýmkoli výdajům, které budou vyloučeny z financování Společenství.

Výsledky kontrol Komise a její závěry ohledně vyloučení výdajů z financování budou Národnímu fondu oznámeny písemně a Národní fond bude mít měsíc na předání své písemné odpovědi.

Nebude-li do měsíce po obdržení písemné odpovědi NF dosaženo dohody, Komise rozhodne a určí částky, jež budou vyloučeny, především s ohledem na rozsah zjištěného nesouladu a na podstatu a závažnost porušení, jakož i na finanční ztrátu utrpěnou Společenstvím.

§ 3

Na základě rozhodnutí podle odstavce 2 budou veškeré nezpůsobilé výdaje vráceny, aniž bude dotčeno řešení nesrovnalostí uvedené v článku 18 a následné finanční opravy.

Prostředky budou vráceny zpět buď přímým převodem od NF nebo bude vyvozena finanční odpovědnost podle pravidel Společenství.

Článek 9

Změny projektů

§ 1

NAC a NAO mohou požádat o změny čistě technické povahy nebo o přerozdělení prostředků mezi jednotlivými projekty v rámci jednoho národního programu (opravy programu).

§ 2

Jsou-li změny čistě technické povahy nebo je kumulovaná částka přerozdělení nižší než 15 % dotčeného projektu či projektů a nevyžadují-li změnu cílů/výsledků žádného z projektů, bude Komise písemně informována (oznámení bude společně podepsáno NAC a NAO). Komise může vznést námitky do 10 pracovních dní od přijetí tohoto oznámení. Po uplynutí této lhůty se bude mít za to, že Komise dala svůj souhlas.

§ 3

Týká-li se požadovaná změna projektů

- přerozdělení prostředků do 15 % (kumulované) rozpočtu dotčeného projektu či projektů, ale vyžaduje změnu cílů/výsledků kteréhokoli z projektů nebo

- přerozdělení prostředků přesahujících 15 % (kumulované) rozpočtu dotčených projektů nebo

- technické změny vyžadující změnu cílů/výsledků projektu nebo

- zastavení stávajících projektů nebo vytvoření nových projektů,

bude žádost předložena Komisi písemně ke schválení (žádost bude spolupodepsána NAC a NAO).

§ 4

Přesahuje-li částka přerozdělení v rámci národního programu 15 % jeho celkového rozpočtu nebo mění-li se cíle/výsledky programu, je nutné nové rozhodnutí Komise.

Článek 10

Nerozdělené obálky

NAC si vyžádá písemný souhlas Komise u čehokoli, co má být financováno z nerozdělených obálek, jež jsou součástí národního programu pro Přechodový nástroj.

Článek 11

Převod prostředků na implementační agentury

§ 1

Národní fond podepíše finanční dohody s CFCU a s každou jednotlivou IA (kde připadá v úvahu). Finanční dohody musí splňovat požadavky uvedené v článku 5 nařízení Komise č. 438/2001 a musí obsahovat podrobná ustanovení ohledně převodu prostředků.

§ 2

Národní fond bude převádět prostředky CFCU/IA na základě odhadů peněžního toku.

§ 3

CFCU/IA předá Národnímu fondu požadavky na převod podle potřeby tak, jak je uvedeno v příslušné finanční dohodě.

§ 4

Národní schvalující úředník na základě žádosti a podkladů ověří výši čerpání předchozí splátky, provedené CFCU/IA, a bude-li žádost odůvodněná, schválí uvolnění další splátky prostředků. CFCU/IA smí provádět pouze platby vztahující se k podepsaným smlouvám.

§ 5

Za ověření skutečnosti, že převody jsou prováděny řádně a na základě správných informací odpovídá Komisi v konečném důsledku Národní fond a NAO.

§ 6

(Kde připadá v úvahu) Pokud Národní fond působí v projektu jako plátce, provede platby smluvním partnerům na základě žádosti implementační agentury (CFCU/IA). NF nahlásí platby CFCU/IA tak, aby byly údaje neprodleně zaneseny do systému Perseus.

VÝKAZNICTVÍ, FINANČNÍ KONTROLA A AUDIT

Článek 12

Výkaznictví

§ 1

Každých 6 měsíců předloží CFCU/IA Komisi ve formátu, který bude poskytnut, zprávu o realizaci projektů, za něž odpovídá. NAC předloží Komisi souhrnnou zprávu o realizaci projektů, připravenou ve spolupráci s JMC, nejméně dvakrát ročně nebo častěji, pokud se JMC schází častěji.

§ 2

Národní fond povede vhodnou analytickou účetní evidenci o všech smluvních a dalších finančních operacích týkajících se veškerých programů financovaných z Přechodového nástroje.

§ 3

Národní schvalující úředník musí zajistit, že NF (připadá-li to v úvahu), CFCU a IA povedou provozuschopné systémy technického a finančního výkaznictví (Perseus, včetně, mj. údajů o předběžném výběru a výběrových řízeních) pro všechny prostředky Přechodového nástroje, včetně převodu prostředků CFCU a IA (kde připadá v úvahu).

§ 4

Národní fond bude sestavovat čtvrtletní zprávy s uvedením finančního stavu programu, harmonogramu budoucích výběrových řízení, provedených vyhodnocení výběrových řízení a udělených smluv, způsobu provádění programů, vyvstalých problémů (nastanou-li), výhledu do budoucnosti a všech dalších nezbytných údajů vyžadovaných Komisí. Budou-li to okolnosti vyžadovat, může Komise požadovat dodatečné jednorázové zprávy.

§ 5

Písemné záznamy o celkovém finančním řízení, výběrových řízeních a uzavírání smluv budou uchovávány po dobu pěti let od data, kdy Evropský parlament udělí absolutorium za poslední rozpočtový rok týkající se provádění Přechodového nástroje.

Doklady o operacích, které nebyly uzavřeny s konečnou platností nebo jsou předmětem soudního řízení, budou uchovávány déle, než je uvedeno v prvním pododstavci, tzn. až do konce následujícího roku (podle situace), než je rok, kdy byly operace uzavřeny nebo kdy padlo konečné soudní rozhodnutí.

Článek 13

Řídicí a kontrolní systémy

§ 1

Aby se zajistilo řádné finanční řízení Přechodového nástroje v souladu s obecně přijatými zásadami a standardy, musí příjemce zavést systém pro řízení a kontrolu. Tento systém musí splňovat požadavky podle článku 164 finančního nařízení5), a zejména poskytnout odpovídající jistotu o správnosti, řádnosti a uznatelnosti požadavků na pomoc Společenství.

§ 2

Systémy pro řízení a kontrolu přijímajícího státu musí zajistit dostatečné záznamy se zaměřením na kontrolu finančních toků podle čl. 7 odst. 2 nařízení Komise č. 438/20016).

§ 3

Příslušný národní finanční kontrolní úřad provede odpovídající finanční kontroly všech subjektů účastnících se provádění programu.

Článek 14

Audit

§ 1

Komisi bude každoročně zasílán plán auditů a souhrnná zpráva o zjištěních z provedených auditů. Zprávy z auditů budou Komisi k dispozici.

§ 2

Účty a operace Národního fondu a, připadá-li to v úvahu, CFCU a všech příslušných implementačních agentur, mohou být Komisí kontrolovány podle jejího vlastního uvážení buď vlastními silami nebo externím auditorem smluvně najatým Komisí, aniž by byla dotčena práva a povinnosti Komise a Evropského účetního dvora.

OPATŘENÍ PROTI NESROVNALOSTEM A PODVODŮM

Článek 15

Definice

§ 1

Nesrovnalost znamená jakékoli porušení ustanovení práva Společenství7), (včetně tohoto memoranda o porozumění), rozhodnutí Komise o národních programech Přechodového nástroje a navazujících smluv, které je výsledkem opomenutí ekonomického subjektu, a které mělo nebo mohlo mít neblahý vliv na souhrnný rozpočet Společenství nebo na rozpočty, jež spravují, v podobě neoprávněné položky výdajů.

§ 2

Podvod znamená úmyslný čin nebo opomenutí týkající se:

(i) použití nebo předložení padělaných, nesprávných nebo nekompletních výkazů nebo dokumentů, jejichž výsledkem je zpronevěra nebo protiprávní zadržení prostředků ze souhrnného rozpočtu Evropských společenství nebo z rozpočtů, jež jsou spravovány Evropskými společenstvími nebo v jejich zastoupení,

(ii) nezveřejnění údajů porušující konkrétní závazek, které má stejný účinek,

(iii) nesprávné použití takových prostředků pro jiné účely, než pro které byly původně přiděleny.

§ 3

Aktivní úplatkářství znamená úmyslné jednání, kterým kdokoli slibuje nebo poskytuje, přímo nebo zprostředkovaně, výhodu jakéhokoli druhu úředníkovi pro něj samotného nebo pro třetí osobu tak, aby jednal nebo se zdržel jednání v souladu se svojí povinností nebo při výkonu svých úředních povinností v rozporu s těmito úředními povinnostmi způsobem, který poškozuje nebo může poškozovat finanční zájmy Evropských společenství.

Pasivní úplatkářství znamená úmyslné jednání úředníka, který přímo nebo zprostředkovaně, požaduje nebo získává výhodu jakéhokoli druhu pro sebe samotného nebo pro třetí osobu, nebo přijímá příslib takové výhody, aby jednal nebo se zdržel jednání v souladu se svojí povinností nebo při výkonu svých povinností v rozporu s těmito úředními povinnostmi způsobem, který je v rozporu s jeho úředními povinnostmi tak, že poškozuje nebo může poškozovat finanční zájmy Evropských společenství.

Článek 16

Opatření na straně přijímajícího státu

§ 1

Příjemce zajistí vyšetřování a vhodný postup v případě podezření na podvod nebo nesrovnalost i v případě skutečného podvodu či nesrovnalosti, a to v souladu s národními kontrolními mechanismy nebo kontrolními mechanismy Společenství, a vytvoří kontrolní mechanismy, které jsou v souladu s nařízením Komise č.1681/948).

Veškeré případy podezření i skutečných podvodů a nesrovnalostí, jakož i opatření přijatá národními orgány, která se k nim vztahují, musí být bezodkladně nahlášeny službám Komise. Pokud nebudou žádné podezřelé nebo skutečné případy podvodů nebo nesrovnalostí existovat, přijímající stát o tom bude Komisi informovat do dvou měsíců po skončení každého čtvrtletí.

§ 2

Příjemce přijme veškerá vhodná opatření pro předcházení a boj s aktivním a pasivním úplatkářstvím během celého procesu výběrových řízení a procesu udělování grantů i během realizace odpovídajících smluv.

Článek 17

Opatření přijatá Komisí

§ 1

Veškerá finanční rozhodnutí i navazující smlouvy podléhají dohledu a finanční kontrole Komise (včetně Evropského úřadu pro boj proti podvodům) a auditům Evropského účetního dvora.

§ 2

Pro zajištění účinné ochrany finančních zájmů Společenství může Komise provádět kontroly a inspekce na místě v souladu s postupy podle nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/969).

§ 3

Výše uvedené kontroly a audity jsou použitelné u všech smluvních partnerů a subdodavatelů, kteří obdrží prostředky Společenství.

Článek 18

Vrácení prostředků v případě nesrovnalosti nebo podvodu

§ 1

Veškeré nesrovnalosti nebo podvody10), zjištěné kdykoli v průběhu realizace programu nebo v důsledku auditu, povedou k vrácení prostředků Komisi.

§ 2

Za vyšetřování nesrovnalostí nese v první instanci odpovědnost přijímající členský stát.

Mezi opatření, která přijme, patří předcházení, zjišťování a náprava nesrovnalostí a jejich oznamování Komisi. Přijímající členský stát musí Komisi informovat o průběhu správních i právních řízení.

Přijímající členský stát provede finanční opravu, která je vyžadována v souvislosti s jednotlivou nesrovnalostí. Opravy provedené přijímajícím členským státem musí spočívat ve zrušení celého příspěvku Společenství nebo jeho části. Takto uvolněné prostředky Společenství mohou být NF znovu použity pro účely Přechodového nástroje podle článku 9 tohoto memoranda o porozumění.

§ 3

Pokud Komise po provedení nezbytného ověření dojde k názoru, že:

(a) buď přijímající členský stát nedostál svým povinnostem podle čl. 18 odst. 2 tohoto memoranda o porozumění nebo

(b) realizace projektu zjevně neopodstatňuje buď část nebo celou poskytnutou pomoc nebo

(c) existují závažné nedostatky v systémech pro kontrolu a řízení, které mohou být příčinou nesrovnalostí,

Komise může zastavit další financování příslušného programu a s uvedením důvodů požadovat, aby členský stát předal své připomínky a, případně, provedl jakékoli opravy ve stanovené lhůtě.

§ 4

Po uplynutí lhůty stanovené Komisí, není-li dosaženo dohody s členským státem a členský stát neprovede opravy a s přihlédnutím k jakýmkoli připomínkám členského státu může Komise do tří měsíců rozhodnout, že:

(a) sníží nebo zruší jakékoli platby v rámci příslušného programu nebo

(b) provede požadované finanční opravy zrušením celé pomoci danému programu nebo její části.

Při rozhodování o výši částky opravy Komise zohlední, v souladu se zásadou přiměřenosti, druh nesrovnalosti nebo změny a rozsah finančních dopadů nedostatků shledaných v systémech pro řízení a kontrolu přijímajícího členského státu.

Nebude-li rozhodnuto podle bodu (a) nebo (b), bude okamžitě zrušeno pozastavení financování programu.

Národní schvalující úředník zajistí vrácení jakýchkoli nevyužitých prostředků nebo nesprávně vyplacených částek do šedesáti kalendářních dnů od data oznámení. Pokud NAO dlužnou částku Společenství nesplatí, vrátí tuto částku Komisi přijímající členský stát. Z nesplacených částek budou účtovány úroky z prodlení za použití pravidel uvedených ve finančním nařízení použitelném na souhrnný rozpočet Evropských společenství.

MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ

Článek 19

Monitorování a hodnocení

§ 1

Realizace programů Přechodového nástroje bude sledována společným monitorovacím výborem (JMC). JMC bude tvořit NAO, NAC a služby Komise. JMC se bude scházet minimálně dvakrát ročně s cílem přezkoumat všechny programy financované z Přechodového nástroje za účelem posoudit dosažený pokrok při plnění cílů stanovených ve finančních rozhodnutích k národnímu programu. JMC může doporučit změnu priorit a/nebo přerozdělení prostředků Přechodového nástroje.

§ 2

V případě Přechodového nástroje budou tam, kde to připadá v úvahu, JMC pomáhat sektorové monitorovací podvýbory (SMSC), jež se budou skládat z NAC, PAO každé z implementačních agentur a CFCU. Služby Komise budou zvány jako pozorovatelé. SMSC bude podrobně přezkoumávat pokrok dosažený v každém programu, včetně jeho jednotlivých složek a smluv, sestavených JMC do vhodných monitorovacích sektorů. Na každý sektor bude dohlížet jeden SMSC, a to na základě pravidelných monitorovacích zpráv vypracovaných implementační agenturou a prozatímních hodnocení provedených nezávislými hodnotiteli. SMSC bude navrhovat doporučení k jednotlivým prvkům řízení a struktury a zajistí jejich realizaci. SMSC bude podřízen JMC, jemuž bude předkládat celková podrobná stanoviska o všech programech svého sektoru financovaných z Přechodového nástroje.

§ 3

Služby Komise zajistí, že po skončení programu bude provedeno následné (ex-post) hodnocení.

RŮZNÉ

Článek 20

Prezentace/publicita

Příslušný schvalující úředník programu bude odpovědný za to, že budou přijata nezbytná opatření k zajištění odpovídající propagace všech činností financovaných z Přechodového nástroje.

Článek 21

Závěrečná ustanovení

Ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech mohou jednotlivá finanční rozhodnutí obsahovat zvláštní ustanovení pro provádění národního programu Přechodového nástroje, která budou mít přednost před ustanoveními tohoto memoranda o porozumění.


Toto memorandum o porozumění lze měnit pouze písemně po vzájemné dohodě stran.

Toto memorandum o porozumění vstoupí v platnost dnem podpisu oběma stranami.

V Praze dne 16. září 2004

Za vládu České republiky
Ing. Zdeněk Hrubý, CSc. v. r.
Národní koordinátor pomoci
náměstek ministra financí

Ing. Eduard Janota v. r.
Národní schvalující úředník 1. náměstek ministra financí

V Bruselu dne 27. září 2004

Za Evropskou komisi
Fabrizio Barbaso v. r.
Generální ředitel Generální ředitelství pro rozšíření

Poznámky pod čarou

1) Akt o přistoupení k EU z roku 2003, Úř. věst. L 236, 23. 9. 2003.

2) Článek 33 aktu o přistoupení, odst. 1 a následující výklad týkající se předvstupní pomoci.

3) Podle ustanovení čl. 105 odst. 1 nařízení Komise č. 2342/2002.

4) Podle ustanovení čl. 105 odst. 1 nařízení Komise č. 2342/2002.

5) Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002. Úř. věst. L 248, 16. 9. 2002, s. 1.

6) Nařízení Komise č. 438/2001 ze dne 2. března 2001. Úř. věst. L 63, 3. 3. 2001, s. 21.

7) Definováno jako veškerá pravidla Společenství použitelná na přijímající členský stát.

8) Nařízení Komise (ES) č. 1681/94 ze dne 11. července 1994; Úř. věst. L 178, 12. 7. 1994, s. 43 - 46.

9) Nařízení Rady (Euratom, ES) 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996. Úř. věst. L 292, 15. 11. 1996, s. 2 - 5.

10) Podle definice v článku 15 tohoto dokumentu.

Přesunout nahoru