Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 19/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění o spolupráci v oblasti životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Státním úřadem pro ochranu životního prostředí Čínské lidové republiky

Datum vyhlášení 31.01.2005
Uzavření smlouvy 22.04.2004
Platnost od 22.04.2004
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

19

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. dubna 2004 bylo v Pekingu podepsáno Memorandum o porozumění o spolupráci v oblasti životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Státním úřadem pro ochranu životního prostředí Čínské lidové republiky.

Memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 dne 22. dubna 2004.

České znění Memoranda a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ

O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MEZI MINISTERSTVEM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY A STÁTNÍM ÚŘADEM PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČÍNSKÉ LIDOVÉ REPUBLIKY

Ministerstvo životního prostředí České republiky a Státní úřad pro ochranu životního prostředí Čínské lidové republiky, dále jen „Strany“,

vědomy si regionální a globální povahy otázek životního prostředí, naléhavosti hledat nákladově efektivní a trvalá řešení těchto otázek v rámci mezinárodní spolupráce, a důležitosti koordinace společných činností obou zemí;

na základě cílů a zásad uvedených v Deklaraci z Ria de Janeira o životním prostředí a rozvoji, v Johannes-burské deklaraci o udržitelném rozvoji a v Implementačním plánu WSSD;

přesvědčeny, že spolupráce mezi oběma stranami v oblasti životního prostředí je oboustranně výhodná a podpoří rozvoj přátelských vztahů mezi oběma zeměmi,

se dohodly takto:

Článek 1

Strany budou na základě rovnosti a vzájemné výhodnosti rozvíjet spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí.

Článek 2

Strany budou spolupracovat v těchto oblastech:

• úprava odpadních vod, správa vodních zdrojů a povodí řek;

• kontrola znečištění ovzduší;

• hospodaření s tuhými odpady;

• péče o ekologicky citlivé oblasti a jejich ochrana, včetně chráněných území;

• ekologické vzdělávání a výchova;

• výzkum a vývoj v oblasti životního prostředí a rozvoj ekologicky šetrných technologií;

• komunikace a spolupráce mezi odvětvími ochrany životního prostředí;

• hospodářské politiky a nástroje ochrany životního prostředí;

• všechny další oblasti, které budou společně považovány za vhodné.

Článek 3

Spolupráce mezi Stranami podle tohoto memoranda se bude provádět těmito formami:

• výměna příslušných informací a materiálů týkajících se životního prostředí;

• výměna a návštěvy expertů, vědců, delegací a praktikantů;

• společná organizace seminářů, workshopů a setkání s účastí vědců, expertů a další veřejností;

• další formy spolupráce, na kterých se strany vzájemně dohodnou.

Článek 4

Za účelem provádění tohoto memoranda Strany podpoří instituce ochrany životního prostředí, organizace a podniky zabývající se ochranou životního prostředí v jejich státech, aby mezi sebou navázaly a rozvíjely přímé kontakty.

Článek 5

Aby bylo zajištěno účinné provádění tohoto memoranda, budou Strany sjednávat roční programy spolupráce.

Každá Strana určí do šesti měsíců od podpisu tohoto memoranda koordinátora odpovědného za koordinaci plnění závazků Memoranda.

Koordinátoři budou zpravidla konat pravidelná setkání jednou za dva roky střídavě v Čínské lidové republice a v České republice. Nedohodnou-li se Strany jinak, mezinárodní cestovní náklady vzniklé při účasti na výše uvedených setkáních nese vysílající Strana.

Článek 6

Spolupráce podle tohoto memoranda se bude uskutečňovat v souladu s finančními možnostmi Stran a právními předpisy platnými v jejich státech. Není-li dohodnuto jinak, každá Strana nese náklady, které ji vzniknou činností prováděnou podle tohoto memoranda.

Článek 7

Zněním tohoto memoranda nejsou dotčeny povinnosti Stran vyplývající z jakýchkoli dvoustranných a mnohostranných dohod.

Článek 8

Spory týkající se výkladu nebo používání tohoto memoranda se budou řešit přímým jednáním mezi Stranami.

Článek 9

V souladu s právními předpisy obou zemí na základě jejich souhlasu mohou být výsledky a informace vzniklé při spolupráci podle tohoto memoranda poskytnuty třetí straně.

Článek 10

Toto memorandum se sjednává na dobu neurčitou a vstoupí v platnost dnem podpisu.

Každá Strana může Memorandum písemně vypovědět; v tomto případě platnost Memoranda skončí uplynutím 6 měsíců od data doručení písemného oznámení o výpovědi druhé Straně.


Dáno v Pekingu dne 22. dubna 2004, ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, čínském a anglickém jazyce, přičemž všechna tři znění jsou stejně autentická. V případě jakýchkoli rozdílnosti ve výkladu je rozhodující anglické znění.

ZA MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY
JUDr. Ing. Tomáš Novotný v. r.
náměstek ministra

ZA STÁTNÍ ÚŘAD PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČÍNSKÉ LIDOVÉ REPUBLIKY
Xie Zhehua v. r.
ministr

Přesunout nahoru