Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 120/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kanady o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kanady o letecké dopravě, podepsané v Praze dne 13. března 1996

Datum vyhlášení 07.11.2005
Uzavření smlouvy 28.06.2004
Platnost od 28.06.2004
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

120

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 28. dubna 2004 a ze dne 28. června 2004 byla sjednána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kanady o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kanady o letecké dopravě, podepsané v Praze dne 13. března 1996*).

Dohoda vstoupila v platnost dne 28. června 2004.

Anglické znění kanadské nóty a její český překlad a české znění české nóty a její anglický překlad, tvořící Dohodu, se vyhlašují současně.


Praha 28. dubna 2004

č. 00101/2004

Jeho Excelence
ministr zahraničních věcí České republiky
JUDr. Cyril Svoboda
Loretánské nám. 5
125 10 Praha 1

Vaše Excelence,

je mi ctí se odvolat na konzultace leteckých úřadů vlády Kanady a vlády České republiky konané v Ottawě dne 5. - 6. června 2002, při kterých bylo dohodnuto změnit Dohodu mezi vládou Kanady a vládou České republiky o letecké dopravě podepsanou v Praze dne 13. března 1996 (dále jen „Dohoda“) v článcích XI (Kapacita), XIV (Tarify), VII bis (Zákaz kouření) obsahující dodatková ustanovení vztahující se k zákazu kouření na letech s cestujícími a její Přílohu, Seznam linek a Poznámky následovně:

Článek XI Dohody se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

Článek XI

Kapacita

1. Určené letecké podniky obou smluvních stran budou mít řádnou a stejnou příležitost provozovat dohodnuté služby.

2. Dohodnuté služby provozované určenými leteckými podniky smluvních stran budou mít jako svůj přednostní cíl poskytnout, při přiměřeném využití prostoru, kapacitu odpovídající současným a rozumně očekávaným požadavkům na dopravu cestujících, zboží a poštovních zásilek mezi územími států smluvních stran.

3. Každá smluvní strana a její určený letecký podnik(y) budou brát v úvahu zájmy druhé smluvní strany a jejího určeného leteckého podniku(ů), aby nedošlo k nevhodnému ovlivňování služeb, které zajišťuje druhý letecký podnik.

4. Kapacita poskytovaná na dohodnutých službách překračující limity stanovené v této Dohodě může být čas od času dohodnuta mezi určenými leteckými podniky smluvních stran a bude podléhat schválení (výslovnému nebo tichému) leteckých úřadů obou smluvních stran. V případě, že nebude dosaženo dohody mezi určenými leteckými podniky, letecké úřady mohou uskutečnit konzultace a vynasnaží se dosáhnout dohody o kapacitě.

5. Nárůsty kapacity stanovené v souladu s ustanovením odstavce 4 tohoto článku nezakládají změnu kapacitních limitů. Jakákoli změna kapacitních limitů bude dohodnuta mezi smluvními stranami.

Článek XIV Dohody se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

Článek XIV

Tarify

1. Tarify používané určeným leteckým podnikem nebo podniky jedné smluvní strany za dopravu na a z území státu druhé smluvní strany budou stanoveny v přiměřené výši, přičemž bude přihlíženo ke všem v úvahu připadajícím činitelům, jako jsou náklady na provoz, přiměřený zisk, povaha služeb (jako je rychlost a cestovní uspořádání) a tarify ostatních leteckých podniků.

2. Tarify uvedené v odstavci 1 tohoto článku mohou být stanoveny individuálně nebo, dle výběru určeného leteckého podniku nebo podniků, pomocí vzájemné koordinace nebo koordinace s dalšími leteckými podniky. Za oprávněnost svých cen bude určený letecký podnik odpovědný pouze vůči svému vlastnímu leteckému úřadu.

3. Tarify uvedené v odstavci 2 tohoto článku budou předloženy a obdrženy leteckými úřady smluvních stran nejméně třicet (30) dnů před navrhovaným datem jejich účinnosti, pokud letecké úřady obou smluvních stran nepovolí provést oznámení tarifů v kratší lhůtě. Tarify předložené leteckým úřadům obou smluvních stran budou po formální stránce v takové úpravě, jakou letecký úřad každé smluvní strany požaduje.

4. Pokud do patnácti (15) dnů od data obdržení letecký úřad jedné smluvní strany neoznámí leteckému úřadu druhé smluvní strany svůj nesouhlas s jemu předloženými tarify, tyto tarify budou považovány za přijaté nebo schválené a vstoupí v platnost dnem uvedeným v tarifním návrhu. V případě, že leteckými úřady byla povolena pro předložení tarifu kratší lhůta, mohou se tyto dohodnout, že lhůta pro oznámení nesouhlasu bude kratší než patnáct (15) dnů.

5. Nebude-li možno stanovit tarif podle ustanovení odstavce 2 tohoto článku, nebo jestliže během stanovené lhůty bude, podle odstavce 4 tohoto článku, podáno oznámení o nesouhlasu, letecké úřady smluvních stran se vynasnaží určit tarif dohodou mezi sebou.

a. Žádný tarif nevstoupí v platnost, jestliže letecký úřad kterékoli smluvní strany předal oznámení o nesouhlasu, ledaže rozhodnutí o tarifu bylo učiněno podle ustanovení odstavce 5 tohoto článku nebo článku XX této Dohody.

b. Jestliže letecký úřad jedné smluvní strany projeví nesouhlas se stanoveným tarifem, oznámí to s příslušným vysvětlením leteckému úřadu druhé smluvní strany a současně se příslušný určený letecký podnik(y) vynasnaží stanovit nový nebo upravený tarif. Jestliže do třiceti (30) dnů od takového oznámení, nebo v kratší lhůtě přijatelné pro oba letecké úřady, nepodá určený letecký podnik(y), jehož se to týká, vysvětlení k vyslovenému nesouhlasu, pak letecký úřad, který oznámil nesouhlas, bude mít právo pozastavit platnost dotyčného tarifu a letecký úřad druhé smluvní strany může požádat o okamžité konzultace mezi oběma či všemi leteckými úřady za účelem vyřešení vyjádřeného nesouhlasu.

6. Jestliže se letecké úřady nemohou dohodnout na stanovení tarifu podle odstavce 5 nebo 5.b. tohoto článku, kterákoli smluvní strana může požádat, aby byl spor vyřešen podle ustanovení článku XX této Dohody.

7. Určený letecký podnik(y) jedné smluvní strany může oznámit konkurenční tarif k jinému veřejně platnému tarifu mezi týmiž místy buď na dohodnutých službách, nebo do a z jakéhokoli nedohodnutého bodu směrováním po dohodnutých službách. Takové tarify budou srovnatelné s veřejně platnými tarify přihlášenými u leteckých úřadů pro stejný pár míst. Takový tarif(y) vždy bude podléhat předchozímu a průběžnému přijetí nebo souhlasu příslušných úřadů zemí, mezi nimiž se takový tarif(y) bude používat.

a. Pro posouzení výrazu „srovnatelný“ uvedeného výše v odstavci 7 tohoto článku budou letecké úřady smluvních stran brát v úvahu následující skutečnosti:

(i) Určený letecký podnik(y) každé smluvní strany bude mít právo stanovit srovnatelný tarif pro služby mezi územími států obou smluvních stran k jakémukoli veřejně dostupnému platnému tarifu pro pravidelnou dopravu nebo tarifu pro prodej nepravidelné dopravy v drobném, použitelnému mezi týmiž nebo přilehlými místy na pravidelných nebo nepravidelných službách jiného leteckého podniku kterékoli ze smluvních stran, a to tak, že srovnatelný tarif nemusí být nezbytně stejný, ale bude v zásadě odpovídající.

(ii) Tarify určeného leteckého podniku(ů) jedné smluvní strany pro dopravu mezi územím státu druhé smluvní strany a místy v třetích zemích mohou pro stejnou třídu cestovní služby být srovnatelné, ale nesmí být nižší, ani jejich podmínky méně omezující než tarify jakéhokoli pravidelnou dopravu provozujícího leteckého podniku druhé smluvní strany, které se používají mezi týmiž dvěma místy.

b. Jakýkoli tarif přihlášený podle odstavce 7.a. bude:

(i) obsahovat uspokojivý důkaz o dostupnosti tarifu, k němuž je provedeno srovnání, a o souladu způsobu srovnání s požadavky tohoto článku, a

(ii) pokud nebylo mezi leteckými úřady smluvních stran dohodnuto jinak, zůstane v platnosti pouze po dobu dostupnosti tarifu pro pravidelnou nebo nepravidelnou dopravu v drobném, ke kterému bylo provedeno srovnání.

8. Tarif stanovený podle ustanovení tohoto článku zůstane v platnosti během stanoveného období své platnosti nebo až do stanovení nového tarifu. Platnost tarifu však nebude, s výjimkou uvedenou výše v odstavci 7.b.(ii), prodloužena na základě ustanovení tohoto odstavce o více než dvanáct (12) měsíců po datu, k němuž by jinak platnost tarifu skončila.

9. Letecké úřady obou smluvních stran se vynasnaží pokud možno zajistit, aby

(a) účtované a vybírané tarify odpovídaly tarifům přijatým nebo schváleným oběma leteckými úřady; a aby

(b) žádný letecký podnik žádným způsobem nerefundoval jakoukoli část z těchto tarifů.

10. Kde tento článek vyžaduje písemný styk, může tak být učiněno prostřednictvím dopisu, nebo jakýmkoli elektronickým spojením, jehož výstupem je tištěný text, jako telegram, telex nebo fax.

Článek VII se doplňuje připojením následujícího článku VII (bis):

Článek VII (bis)

Zákaz kouření

1. Každá smluvní strana zakáže nebo zajistí, aby její letecké podniky zakázaly kouření na všech letech, které převážejí cestující, provozovaných jejími leteckými podniky mezi územími smluvních stran. Tento zákaz se bude vztahovat na všechna místa v letadle a bude platit od doby zahájení nástupu cestujících do doby ukončení výstupu cestujících.

2. Každá smluvní strana učiní všechna opatření, která považuje za přiměřená při zajištění plnění ustanovení tohoto článku jejími leteckými podniky a jejich cestujícími a členy posádek včetně zavedení příslušných postihů za porušení zákazu.

Příloha Seznam linek k Dohodě se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

PŘÍLOHA

SEZNAM LINEK

Oddíl I

Pro služby poskytované vlastním letadlem

Určený letecký podnik nebo podniky Kanady budou moci provozovat následující linky:

Místa v KanaděMezilehlá místaMísta v České republiceMísta dále
Jakékoli místo
nebo místa
Jakékoli místo nebo
místa v Evropě určená
Kanadou
Praha,
jedno další místo
v České republice
určené Kanadou
Jakékoli místo nebo
místa v Evropě určená
Kanadou

Poznámky:

1. Při provozu dohodnutých služeb na linkách stanovených v tomto oddíle Seznamu linek bude mít letecký podnik nebo podniky, určené vládou Kanady, následující práva:

(a) nakládat a vykládat na území České republiky v mezinárodní přepravě cestující, poštovní zásilky a zboží určené do nebo pocházející z Kanady;

(b) dopravovat v mezinárodní přepravě cestující, poštovní zásilky a zboží mezi Kanadou a mezilehlými místy;

(c) dopravovat na a z území České republiky tímtéž letem s právem přerušení cesty průletovou mezinárodní přepravu začínající nebo určenou pro stanovená místa ve třetích zemích.

2. Praha a další místo v České republice mohou být provozovány na témže letu nebo odděleně.

3. Přepravní práva páté svobody budou využitelná podle kanadského výběru nejvýše pro čtyři místa, ať mezilehlá nebo dále za Českou republikou.

4. Místa vybraná Kanadou mohou být měněna po 30 dnech od oznámení.

5. Určený letecký podnik nebo podniky Kanady mohou při provozu dohodnutých služeb na stanovených linkách vynechávat jednotlivá nebo všechna mezilehlá místa a místa dále za předpokladu, že všechny služby začínají nebo končí v Kanadě.

6. Pro účely článku XI letecký podnik nebo podniky určené Kanadou budou oprávněny provozovat celkem:

(a) čtyři kombinované lety s cestujícími týdně v každém směru od IATA letní sezóny 2002 a sedm letů týdně v každém směru od IATA letní sezóny 2003, a

(b) jeden výhradně nákladní let týdně v obou směrech mezi Montrealem a Prahou letadlem pouze pro dopravu nákladu. Kapacita provozovaná na této službě nepřekročí čtyřicet (40) tun týdně v každém směru.

Jakékoli změny v povoleném počtu letů a kapacitách budou určeny podle ustanovení článku XI.

Oddíl II

Pro služby poskytované vlastním letadlem

Určený letecký podnik nebo podniky České republiky budou moci provozovat následující linky:

Místa v České republiceMezilehlá místaMísta v KanaděMísta dále
Jakékoli místo
nebo místa
Jakékoli místo nebo
místa v Evropě určená
Českou republikou a
New York, USA
Montreal
Toronto
Dvě místa v USA
severně od a včetně
Washingtonu, DC a
východně od a včetně
Chicaga

Poznámky:

1. Při provozu dohodnutých služeb na linkách stanovených v tomto oddíle Seznamu linek bude mít letecký podnik nebo podniky, určené vládou České republiky, následující práva:

(a) nakládat a vykládat na území Kanady v mezinárodní přepravě cestující, poštovní zásilky a zboží určené do nebo pocházející z České republiky;

(b) dopravovat v mezinárodní přepravě cestující, poštovní zásilky a zboží mezi Českou republikou a mezilehlými místy;

(c) dopravovat na a z území Kanady tímtéž letem s právem přerušení cesty průletovou mezinárodní přepravu začínající nebo určenou pro stanovená místa ve třetích zemích.

2. Montreal a Toronto mohou být provozovány na témže letu nebo odděleně.

3. Žádné místo v USA nesmí být obsluhováno na letech obsluhujících Toronto.

4. Přepravní práva páté svobody budou poskytována pouze mezi Montrealem a dvěma místy v USA severně od a včetně Washingtonu, DC a východně od a včetně Chicaga. Výběr míst v USA s právy páté svobody může být měněn 30 dní po oznámení Českou republikou.

5. Určený letecký podnik nebo podniky České republiky mohou při provozu dohodnutých služeb na stanovených linkách vynechávat jednotlivá nebo všechna mezilehlá místa nebo místa dále za předpokladu, že všechny služby začínají nebo končí v České republice.

6. Mezilehlá místa v Evropě vybraná Českou republikou mohou být měněna po 30 dnech od oznámení.

7. Pro účely článku XI letecký podnik nebo podniky určené Českou republikou budou oprávněny provozovat celkem:

(a) čtyři kombinované lety s cestujícími týdně v každém směru od IATA letní sezóny 2002 za předpokladu, že nejvýše tři lety týdně v každém směru jsou provozovány do Toronta a sedm letů týdně v každém směru od IATA letní sezóny 2003 za předpokladu, že nejvýše čtyři lety týdně v každém směru jsou provozovány do Toronta, a

(b) jeden výhradně nákladní let týdně v obou směrech mezi Montrealem a Prahou letadlem pouze pro dopravu nákladu. Kapacita provozovaná na této službě nepřekročí čtyřicet (40) tun týdně v každém směru.

Jakékoli změny v povoleném počtu letů a kapacitách budou určeny podle ustanovení článku XI.

Oddíl III

Pro služby na základě společného označování linek (code-share)

Určený letecký podnik nebo podniky Kanady budou moci provozovat následující linky:

Místa v KanaděMezilehlá místaMísta v České republiceMísta dále
Jakékoli místo
nebo místa
Jakékoli místo
nebo místa
Jakékoli místo
nebo místa
Jakékoli míst
nebo místa

Poznámky:

1. Každý určený letecký podnik Kanady může vstoupit do společných ujednání, která budou podléhat regulatorním předpisům běžně uplatňovaným na takový provoz leteckým úřadem České republiky, za účelem

a) nabízet dohodnuté služby na stanovených linkách pomocí společného označování linek (tj. prodávat přepravu pod svým vlastním označením) na letech provozovaných leteckým podnikem(y) Kanady, České republiky a/nebo jakékoli třetí země; a/nebo

b) přepravovat cestující, poštovní zásilky a zboží pod označením jakéhokoli dalšího leteckého podniku(ů), pokud takový další letecký podnik(y) je oprávněn leteckým úřadem České republiky k prodeji přepravy pod svým vlastním označením na letech provozovaných tímto určeným leteckým podnikem Kanady.

Code-share služby zahrnující dopravu mezi místy v České republice budou omezeny na lety provozované leteckým podnikem(y) oprávněným leteckým úřadem České republiky k poskytování služeb mezi místy v České republice a veškerá doprava mezi místy v České republice pod označením určeného leteckého podniku(ů) Kanady bude dostupná pouze jako část mezinárodní linky. Všechny letecké podniky v code-share ujednáních musí mít příslušné oprávnění k provozu na dané lince. Leteckým podnikům bude povoleno bez omezení překládat cestující, poštovní zásilky a zboží mezi jednotlivými letadly provozovanými při code-share službách. Letecký úřad České republiky neodmítne povolit code-share služby určeného leteckého podniku(ů) Kanady uvedené výše v bodu a) z důvodu, že letecký podnik(y) provozující letadlo nemá Českou republikou udělené právo přepravovat cestující, poštovní zásilky a zboží pod označením určeného leteckého podniku(ů) Kanady.

2. Jakákoli mezilehlá místa nebo místa dále mohou být vynechána na jednotlivých nebo všech službách za předpokladu, že všechny služby začínají nebo končí v Kanadě. Místa v České republice mohou být provozována odděleně nebo v kombinaci. Místa vybraná Kanadou mohou být měněna po šedesáti dnech od oznámení leteckému úřadu České republiky nebo v kratší době, která je přijatelná pro letecký úřad České republiky. Vykonávání práv tranzitu a vlastního přerušení cesty bude umožněno v mezilehlých místech a v místech v České republice. Právo přerušení cesty nebude umožněno mezi místy v České republice.

3. Pro účely článku XI Dohody letecký úřad České republiky nebude omezovat kapacitu nebo počet letů nabízených určeným leteckým podnikem(y) Kanady při provozu code-share služeb. Při code-share službách bude leteckým podnikům povoleno překládat bez omezení cestující, poštovní zásilky a zboží mezi jednotlivými letadly.

Oddíl IV

Pro služby na základě společného označování linek (code-share)

Určený letecký podnik nebo podniky České republiky budou moci provozovat následující linky:

Místa v České republiceMezilehlá místaMísta v KanaděMísta dále
Jakékoli místo
nebo místa
Jakékoli místo
nebo místa
Jakékoli místo
nebo místa
Jakékoli místo
nebo místa

Poznámky:

1. Každý určený letecký podnik České republiky může vstoupit do společných ujednání, která budou podléhat regulatorním předpisům běžně uplatňovaným na takový provoz leteckým úřadem Kanady, za účelem

a) nabízet dohodnuté služby na stanovených linkách pomocí společného označování linek (tj. prodávat přepravu pod svým vlastním označením) na letech provozovaných leteckým podnikem(y) České republiky, Kanady a/nebo jakékoli třetí země; a/nebo

b) přepravovat cestující, poštovní zásilky a zboží pod označením jakéhokoli dalšího leteckého podniku(ů), pokud takový další letecký podnik(y) je oprávněn leteckým úřadem Kanady k prodeji přepravy pod svým vlastním označením na letech provozovaných tímto určeným leteckým podnikem České republiky.

Code-share služby zahrnující dopravu mezi místy v Kanadě budou omezeny na lety provozované leteckým podnikem(y) oprávněným leteckým úřadem Kanady k poskytování služeb mezi místy v Kanadě a veškerá doprava mezi místy v Kanadě pod označením určeného leteckého podniku(ů) České republiky bude dostupná pouze jako část mezinárodní linky. Všechny letecké podniky v code-share ujednáních musí mít příslušné oprávnění k provozu na dané lince. Leteckým podnikům bude povoleno bez omezení překládat cestující, poštovní zásilky a zboží mezi jednotlivými letadly provozovanými při code-share službách. Letecký úřad Kanady neodmítne povolit code-share služby určeného leteckého podniku(ů) České republiky uvedené výše v bodu a) z důvodu, že letecký podnik(y) provozující letadlo nemá Kanadou udělené právo přepravovat cestující, poštovní zásilky a zboží pod označením určeného leteckého podniku(ů) České republiky.

2. Jakákoli mezilehlá místa nebo místa dále mohou být vynechána na jednotlivých nebo všech službách za předpokladu, že všechny služby začínají nebo končí v České republice. Místa v Kanadě mohou být provozována odděleně nebo v kombinaci. Místa vybraná Českou republikou mohou být měněna po šedesáti dnech od oznámení leteckému úřadu Kanady nebo v kratší době, která je přijatelná pro letecký úřad Kanady. Vykonávání práv tranzitu a vlastního přerušení cesty bude umožněno v mezilehlých místech a v místech v Kanadě. Právo přerušení cesty nebude umožněno mezi místy v Kanadě.

3. Pro účely článku XI Dohody letecký úřad Kanady nebude omezovat kapacitu nebo počet letů nabízených určeným leteckým podnikem(y) České republiky při provozu code-share služeb. Při code-share službách bude leteckým podnikům povoleno překládat bez omezení cestující, poštovní zásilky a zboží mezi jednotlivými letadly.

Pokud jsou předcházející změny přijatelné pro vládu Vaší Excelence, mám čest navrhnout, aby tato nóta, jejíž text je stejně autentický v anglickém, francouzském a českém jazyce, a Vaše potvrzující odpověď tvořily dohodu mezi našimi dvěma vládami, která vstoupí v platnost datem Vaší odpovědní nóty v souladu s ustanovením článku XXI Dohody.

Využívám této příležitosti, abych Vás, Excelence, znovu ujistil svou hlubokou úctou.

Bruče Jutzi
velvyslanec Kanady

Poznámky pod čarou

*) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kanady o letecké dopravě, podepsaná v Praze dne 13. března 1996, byla vyhlášena pod č. 142/1999 Sb.


MÍSTOPŘEDSEDA VLÁDY A MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY
CYRIL SVOBODA

V Praze 28. června 2004

Č. j. 118418/2004-MPO

Vaše Excelence,

mám čest potvrdit přijetí Vaší nóty č. 00101/2004 ze dne 28. dubna 2004 následujícího znění:

„Vaše Excelence,

je mi ctí se odvolat na konzultace leteckých úřadů vlády Kanady a vlády České republiky konané v Ottawě dne 5. - 6. června 2002, při kterých bylo dohodnuto změnit Dohodu mezi vládou Kanady a vládou České republiky o letecké dopravě podepsanou v Praze dne 13. března 1996 (dále jen „Dohoda“) v článcích XI (Kapacita), XIV (Tarify), VII bis (Zákaz kouření) obsahující dodatková ustanovení vztahující se k zákazu kouření na letech s cestujícími a její Přílohu, Seznam linek a Poznámky následovně:

Článek XI Dohody se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

Článek XI

Kapacita

1. Určené letecké podniky obou smluvních stran budou mít řádnou a stejnou příležitost provozovat dohodnuté služby.

2. Dohodnuté služby provozované určenými leteckými podniky smluvních stran budou mít jako svůj přednostní cíl poskytnout, při přiměřeném využití prostoru, kapacitu odpovídající současným a rozumně očekávaným požadavkům na dopravu cestujících, zboží a poštovních zásilek mezi územími států smluvních stran.

3. Každá smluvní strana a její určený letecký podnik(y) budou brát v úvahu zájmy druhé smluvní strany a jejího určeného leteckého podniku(ů), aby nedošlo k nevhodnému ovlivňování služeb, které zajišťuje druhý letecký podnik.

4. Kapacita poskytovaná na dohodnutých službách překračující limity stanovené v této Dohodě může být čas od času dohodnuta mezi určenými leteckými podniky smluvních stran a bude podléhat schválení (výslovnému nebo tichému) leteckých úřadů obou smluvních stran. V případě, že nebude dosaženo dohody mezi určenými leteckými podniky, letecké úřady mohou uskutečnit konzultace a vynasnaží se dosáhnout dohody o kapacitě.

5. Nárůsty kapacity stanovené v souladu s ustanovením odstavce 4 tohoto článku nezakládají změnu kapacitních limitů. Jakákoli změna kapacitních limitů bude dohodnuta mezi smluvními stranami.

Článek XIV Dohody se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

Článek XIV

Tarify

1. Tarify používané určeným leteckým podnikem nebo podniky jedné smluvní strany za dopravu na a z území státu druhé smluvní strany budou stanoveny v přiměřené výši, přičemž bude přihlíženo ke všem v úvahu připadajícím činitelům, jako jsou náklady na provoz, přiměřený zisk, povaha služeb (jako je rychlost a cestovní uspořádání) a tarify ostatních leteckých podniků.

2. Tarify uvedené v odstavci 1 tohoto článku mohou být stanoveny individuálně nebo, dle výběru určeného leteckého podniku nebo podniků, pomocí vzájemné koordinace nebo koordinace s dalšími leteckými podniky. Za oprávněnost svých cen bude určený letecký podnik odpovědný pouze vůči svému vlastnímu leteckému úřadu.

3. Tarify uvedené v odstavci 2 tohoto článku budou předloženy a obdrženy leteckými úřady smluvních stran nejméně třicet (30) dnů před navrhovaným datem jejich účinnosti, pokud letecké úřady obou smluvních stran nepovolí provést oznámení tarifů v kratší lhůtě. Tarify předložené leteckým úřadům obou smluvních stran budou po formální stránce v takové úpravě, jakou letecký úřad každé smluvní strany požaduje.

4. Pokud do patnácti (15) dnů od data obdržení letecký úřad jedné smluvní strany neoznámí leteckému úřadu druhé smluvní strany svůj nesouhlas s jemu předloženými tarify, tyto tarify budou považovány za přijaté nebo schválené a vstoupí v platnost dnem uvedeným v tarifním návrhu. V případě, že leteckými úřady byla povolena pro předložení tarifů kratší lhůta, mohou se tyto dohodnout, že lhůta pro oznámení nesouhlasu bude kratší než patnáct (15) dnů.

5. Nebude-li možno stanovit tarif podle ustanovení odstavce 2 tohoto článku, nebo jestliže během stanovené lhůty bude, podle odstavce 4 tohoto článku, podáno oznámení o nesouhlasu, letecké úřady smluvních stran se vynasnaží určit tarif dohodou mezi sebou.

a. Žádný tarif nevstoupí v platnost, jestliže letecký úřad kterékoli smluvní strany předal oznámení o nesouhlasu, ledaže rozhodnutí o tarifu bylo učiněno podle ustanovení odstavce 5 tohoto článku nebo článku XX této Dohody.

b. Jestliže letecký úřad jedné smluvní strany projeví nesouhlas se stanoveným tarifem, oznámí to s příslušným vysvětlením leteckému úřadu druhé smluvní strany a současně se příslušný určený letecký podnik(y) vynasnaží stanovit nový nebo upravený tarif. Jestliže do třiceti (30) dnů od takového oznámení, nebo v kratší lhůtě přijatelné pro oba letecké úřady, nepodá určený letecký podnik(y), jehož se to týká, vysvětlení k vyslovenému nesouhlasu, pak letecký úřad, který oznámil nesouhlas, bude mít právo pozastavit platnost dotyčného tarifu a letecký úřad druhé smluvní strany může požádat o okamžité konzultace mezi oběma či všemi leteckými úřady za účelem vyřešení vyjádřeného nesouhlasu.

6. Jestliže se letecké úřady nemohou dohodnout na stanovení tarifu podle odstavce 5 nebo 5.b. tohoto článku, kterákoli smluvní strana může požádat, aby byl spor vyřešen podle ustanovení článku XX této Dohody.

7. Určený letecký podnik(y) jedné smluvní strany může oznámit konkurenční tarif k jinému veřejně platnému tarifu mezi týmiž místy buď na dohodnutých službách, nebo do a z jakéhokoli nedohodnutého bodu směrováním po dohodnutých službách. Takové tarify budou srovnatelné s veřejně platnými tarify přihlášenými u leteckých úřadů pro stejný pár míst. Takový tarif(y) vždy bude podléhat předchozímu a průběžnému přijetí nebo souhlasu příslušných úřadů zemí, mezi nimiž se takový tarif(y) bude používat.

a. Pro posouzení výrazu „srovnatelný“ uvedeného výše v odstavci 7 tohoto článku budou letecké úřady smluvních stran brát v úvahu následující skutečnosti:

(i) Určený letecký podnik(y) každé smluvní strany bude mít právo stanovit srovnatelný tarif pro služby mezi územími států obou smluvních stran k jakémukoli veřejně dostupnému platnému tarifu pro pravidelnou dopravu nebo tarifu pro prodej nepravidelné dopravy v drobném, použitelnému mezi týmiž nebo přilehlými místy na pravidelných nebo nepravidelných službách jiného leteckého podniku kterékoli ze smluvních stran, a to tak, že srovnatelný tarif nemusí být nezbytně stejný, ale bude v zásadě odpovídající.

(ii) Tarify určeného leteckého podniku(ů) jedné smluvní strany pro dopravu mezi územím státu druhé smluvní strany a místy v třetích zemích mohou pro stejnou třídu cestovní služby být srovnatelné, ale nesmí být nižší, ani jejich podmínky méně omezující než tarify jakéhokoli pravidelnou dopravu provozujícího leteckého podniku druhé smluvní strany, které se používají mezi týmiž dvěma místy.

b. Jakýkoli tarif přihlášený podle odstavce 7.a. bude:

(i) obsahovat uspokojivý důkaz o dostupnosti tarifu, k němuž je provedeno srovnání, a o souladu způsobu srovnání s požadavky tohoto článku, a

(ii) pokud nebylo mezi leteckými úřady smluvních stran dohodnuto jinak, zůstane v platnosti pouze po dobu dostupnosti tarifu pro pravidelnou nebo nepravidelnou dopravu v drobném, ke kterému bylo provedeno srovnání.

8. Tarif stanovený podle ustanovení tohoto článku zůstane v platnosti během stanoveného období své platnosti nebo až do stanovení nového tarifu. Platnost tarifu však nebude, s výjimkou uvedenou výše v odstavci 7.b.(ii), prodloužena na základě ustanovení tohoto odstavce o více než dvanáct (12) měsíců po datu, k němuž by jinak platnost tarifu skončila.

9. Letecké úřady obou smluvních stran se vynasnaží pokud možno zajistit, aby

(a) účtované a vybírané tarify odpovídaly tarifům přijatým nebo schváleným oběma leteckými úřady; a aby

(b) žádný letecký podnik žádným způsobem nerefundoval jakoukoli část z těchto tarifů.

10. Kde tento článek vyžaduje písemný styk, může tak být učiněno prostřednictvím dopisu, nebo jakýmkoli elektronickým spojením, jehož výstupem je tištěný text, jako telegram, telex nebo fax.

Článek VII se doplňuje připojením následujícího článku VII (bis):

Článek VII (bis)

Zákaz kouření

1. Každá smluvní strana zakáže nebo zajistí, aby její letecké podniky zakázaly kouření na všech letech, které převážejí cestující, provozovaných jejími leteckými podniky mezi územími smluvních stran. Tento zákaz se bude vztahovat na všechna místa v letadle a bude platit od doby zahájení nástupu cestujících do doby ukončení výstupu cestujících.

2. Každá smluvní strana učiní všechna opatření, která považuje za přiměřená při zajištění plnění ustanovení tohoto článku jejími leteckými podniky a jejich cestujícími a členy posádek včetně zavedení příslušných postihů za porušení zákazu.

Příloha Seznam linek k Dohodě se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

PŘÍLOHA

SEZNAM LINEK

Oddíl I

Pro služby poskytované vlastním letadlem

Určený letecký podnik nebo podniky Kanady budou moci provozovat následující linky:

Místa v KanaděMezilehlá místaMísta v České republiceMísta dále
Jakékoli místo
nebo místa
Jakékoli místo nebo
místa v Evropě určená
Kanadou
Praha,
jedno další místo
v České republice
určené Kanadou
Jakékoli místo nebo
místa v Evropě určená
Kanadou

Poznámky:

1. Při provozu dohodnutých služeb na linkách stanovených v tomto oddíle Seznamu linek bude mít letecký podnik nebo podniky, určené vládou Kanady, následující práva:

(a) nakládat a vykládat na území České republiky v mezinárodní přepravě cestující, poštovní zásilky a zboží určené do nebo pocházející z Kanady;

(b) dopravovat v mezinárodní přepravě cestující, poštovní zásilky a zboží mezi Kanadou a mezilehlými místy;

(c) dopravovat na a z území České republiky tímtéž letem s právem přerušení cesty průletovou mezinárodní přepravu začínající nebo určenou pro stanovená místa ve třetích zemích.

2. Praha a další místo v České republice mohou být provozovány na témže letu nebo odděleně.

3. Přepravní práva páté svobody budou využitelná podle kanadského výběru nejvýše pro čtyři místa, ať mezilehlá nebo dále za Českou republikou.

4. Místa vybraná Kanadou mohou být měněna po 30 dnech od oznámení.

5. Určený letecký podnik nebo podniky Kanady mohou při provozu dohodnutých služeb na stanovených linkách vynechávat jednotlivá nebo všechna mezilehlá místa a místa dále za předpokladu, že všechny služby začínají nebo končí v Kanadě.

6. Pro účely článku XI letecký podnik nebo podniky určené Kanadou budou oprávněny provozovat celkem:

(a) čtyři kombinované lety s cestujícími týdně v každém směru od IATA letní sezóny 2002 a sedm letů týdně v každém směru od IATA letní sezóny 2003, a

(b) jeden výhradně nákladní let týdně v obou směrech mezi Montrealem a Prahou letadlem pouze pro dopravu nákladu. Kapacita provozovaná na této službě nepřekročí čtyřicet (40) tun týdně v každém směru.

Jakékoli změny v povoleném počtu letů a kapacitách budou určeny podle ustanovení článku XI.

Oddíl II

Pro služby poskytované vlastním letadlem

Určený letecký podnik nebo podniky České republiky budou moci provozovat následující linky:

Místa v České republiceMezilehlá místaMísta v KanaděMísta dále
Jakékoli místo
nebo místa
Jakékoli místo nebo
místa v Evropě určená
Českou republikou a
New York, USA
Montreal
Toronto
Dvě místa v USA
severně od a včetně
Washingtonu, DC a
východně od a včetně
Chicaga

Poznámky:

1. Při provozu dohodnutých služeb na linkách stanovených v tomto oddíle Seznamu linek bude mít letecký podnik nebo podniky, určené vládou České republiky, následující práva:

(a) nakládat a vykládat na území Kanady v mezinárodní přepravě cestující, poštovní zásilky a zboží určené do nebo pocházející z České republiky;

(b) dopravovat v mezinárodní přepravě cestující, poštovní zásilky a zboží mezi Českou republikou a mezilehlými místy;

(c) dopravovat na a z území Kanady tímtéž letem s právem přerušení cesty průletovou mezinárodní přepravu začínající nebo určenou pro stanovená místa ve třetích zemích.

2. Montreal a Toronto mohou být provozovány na témže letu nebo odděleně.

3. Žádné místo v USA nesmí být obsluhováno na letech obsluhujících Toronto.

4. Přepravní práva páté svobody budou poskytována pouze mezi Montrealem a dvěma místy v USA severně od a včetně Washingtonu, DC a východně od a včetně Chicaga. Výběr míst v USA s právy páté svobody může být měněn 30 dní po oznámení Českou republikou.

5. Určený letecký podnik nebo podniky České republiky mohou při provozu dohodnutých služeb na stanovených linkách vynechávat jednotlivá nebo všechna mezilehlá místa nebo místa dále za předpokladu, že všechny služby začínají nebo končí v České republice.

6. Mezilehlá místa v Evropě vybraná Českou republikou mohou být měněna po 30 dnech od oznámení.

7. Pro účely článku XI letecký podnik nebo podniky určené Českou republikou budou oprávněny provozovat celkem:

(a) čtyři kombinované lety s cestujícími týdně v každém směru od IATA letní sezóny 2002 za předpokladu, že nejvýše tři lety týdně v každém směru jsou provozovány do Toronta a sedm letů týdně v každém směru od IATA letní sezóny 2003 za předpokladu, že nejvýše čtyři lety týdně v každém směru jsou provozovány do Toronta, a

(b) jeden výhradně nákladní let týdně v obou směrech mezi Montrealem a Prahou letadlem pouze pro dopravu nákladu. Kapacita provozovaná na této službě nepřekročí čtyřicet (40) tun týdně v každém směru.

Jakékoli změny v povoleném počtu letů a kapacitách budou určeny podle ustanovení článku XI.

Oddíl III

Pro služby na základě společného označování linek (code-share) Určený letecký podnik nebo podniky Kanady budou moci provozovat následující linky:

Místa v KanaděMezilehlá místaMísta v České republiceMísta dále
Jakékoli místo
nebo místa
Jakékoli místo
nebo místa
Jakékoli místo
nebo místa
Jakékoli míst
nebo místa

Poznámky:

1. Každý určený letecký podnik Kanady může vstoupit do společných ujednání, která budou podléhat regulatorním předpisům běžně uplatňovaným na takový provoz leteckým úřadem České republiky, za účelem

a) nabízet dohodnuté služby na stanovených linkách pomocí společného označování linek (tj. prodávat přepravu pod svým vlastním označením) na letech provozovaných leteckým podnikem(y) Kanady, České republiky a/nebo jakékoli třetí země; a/nebo

b) přepravovat cestující, poštovní zásilky a zboží pod označením jakéhokoli dalšího leteckého podniku(ů), pokud takový další letecký podnik(y) je oprávněn leteckým úřadem České republiky k prodeji přepravy pod svým vlastním označením na letech provozovaných tímto určeným leteckým podnikem Kanady.

Code-share služby zahrnující dopravu mezi místy v České republice budou omezeny na lety provozované leteckým podnikem(y) oprávněným leteckým úřadem České republiky k poskytování služeb mezi místy v České republice a veškerá doprava mezi místy v České republice pod označením určeného leteckého podniku(ů) Kanady bude dostupná pouze jako část mezinárodní linky. Všechny letecké podniky v code-share ujednáních musí mít příslušné oprávnění k provozu na dané lince. Leteckým podnikům bude povoleno bez omezení překládat cestující, poštovní zásilky a zboží mezi jednotlivými letadly provozovanými při code-share službách. Letecký úřad České republiky neodmítne povolit code-share služby určeného leteckého podniku(ů) Kanady uvedené výše v bodu a) z důvodu, že letecký podnik(y) provozující letadlo nemá Českou republikou udělené právo přepravovat cestující, poštovní zásilky a zboží pod označením určeného leteckého podniku(ů) Kanady.

2. Jakákoli mezilehlá místa nebo místa dále mohou být vynechána na jednotlivých nebo všech službách za předpokladu, že všechny služby začínají nebo končí v Kanadě. Místa v České republice mohou být provozována odděleně nebo v kombinaci. Místa vybraná Kanadou mohou být měněna po šedesáti dnech od oznámení leteckému úřadu České republiky nebo v kratší době, která je přijatelná pro letecký úřad České republiky. Vykonávání práv tranzitu a vlastního přerušení cesty bude umožněno v mezilehlých místech a v místech v České republice. Právo přerušení cesty nebude umožněno mezi místy v České republice.

3. Pro účely článku XI Dohody letecký úřad České republiky nebude omezovat kapacitu nebo počet letů nabízených určeným leteckým podnikem(y) Kanady při provozu code-share služeb. Při code-share službách bude leteckým podnikům povoleno překládat bez omezení cestující, poštovní zásilky a zboží mezi jednotlivými letadly.

Oddíl IV

Pro služby na základě společného označování linek (code-share)

Určený letecký podnik nebo podniky České republiky budou moci provozovat následující linky:

Místa v České republiceMezilehlá místaMísta v KanaděMísta dále
Jakékoli místo
nebo místa
Jakékoli místo
nebo místa
Jakékoli místo
nebo místa
Jakékoli místo
nebo místa

Poznámky:

1. Každý určený letecký podnik České republiky může vstoupit do společných ujednání, která budou podléhat regulatorním předpisům běžně uplatňovaným na takový provoz leteckým úřadem Kanady, za účelem

a) nabízet dohodnuté služby na stanovených linkách pomocí společného označování linek (tj. prodávat přepravu pod svým vlastním označením) na letech provozovaných leteckým podnikem(y) České republiky, Kanady a/nebo jakékoli třetí země; a/nebo

b) přepravovat cestující, poštovní zásilky a zboží pod označením jakéhokoli dalšího leteckého podniku(ů), pokud takový další letecký podnik(y) je oprávněn leteckým úřadem Kanady k prodeji přepravy pod svým vlastním označením na letech provozovaných tímto určeným leteckým podnikem České republiky.

Code-share služby zahrnující dopravu mezi místy v Kanadě budou omezeny na lety provozované leteckým podnikem(y) oprávněným leteckým úřadem Kanady k poskytování služeb mezi místy v Kanadě a veškerá doprava mezi místy v Kanadě pod označením určeného leteckého podniku(ů) České republiky bude dostupná pouze jako část mezinárodní linky. Všechny letecké podniky v code-share ujednáních musí mít příslušné oprávnění k provozu na dané lince. Leteckým podnikům bude povoleno bez omezení překládat cestující, poštovní zásilky a zboží mezi jednotlivými letadly provozovanými při code-share službách. Letecký úřad Kanady neodmítne povolit code-share služby určeného leteckého podniku(ů) České republiky uvedené výše v bodu a) z důvodu, že letecký podnik(y) provozující letadlo nemá Kanadou udělené právo přepravovat cestující, poštovní zásilky a zboží pod označením určeného leteckého podniku(ů) České republiky.

2. Jakákoli mezilehlá místa nebo místa dále mohou být vynechána na jednotlivých nebo všech službách za předpokladu, že všechny služby začínají nebo končí v České republice. Místa v Kanadě mohou být provozována odděleně nebo v kombinaci. Místa vybraná Českou republikou mohou být měněna po šedesáti dnech od oznámení leteckému úřadu Kanady nebo v kratší době, která je přijatelná pro letecký úřad Kanady. Vykonávání práv tranzitu a vlastního přerušení cesty bude umožněno v mezilehlých místech a v místech v Kanadě. Právo přerušení cesty nebude umožněno mezi místy v Kanadě.

3. Pro účely článku XI Dohody letecký úřad Kanady nebude omezovat kapacitu nebo počet letů nabízených určeným leteckým podnikem(y) České republiky při provozu code-share služeb. Při code-share službách bude leteckým podnikům povoleno překládat bez omezení cestující, poštovní zásilky a zboží mezi jednotlivými letadly.

Pokud jsou předcházející změny přijatelné pro vládu Vaší Excelence, mám čest navrhnout, aby tato nóta, jejíž text je stejně autentický v anglickém, francouzském a českém jazyce, a Vaše potvrzující odpověď tvořily dohodu mezi našimi dvěma vládami, která vstoupí v platnost datem Vaší odpovědní nóty v souladu s ustanovením článku XXI Dohody.

Využívám této příležitosti, abych Vás, Excelence, znovu ujistil svou hlubokou úctou.“

Je mi ctí, že Vás mohu informovat, že vláda České republiky přijímá návrhy uvedené ve Vaší nótě a souhlasí, aby Vaše nóta a tato odpověď, jejíž text je stejně autenticky v anglickém, francouzském a českém jazyce, tvořily Dohodu o změně Dohody mezi vládou Kanady a vládou České republiky o letecké dopravě, podepsané v Praze dne 13. března 1996, která vstoupí v platnost dnešním dnem v souladu s ustanovením článku XXI Dohody.

Velvyslanectví Kanady Praha
Cyril Svoboda v. r.
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Přesunout nahoru