Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 111/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody evropského spolupracujícího státu mezi Českou republikou a Evropskou kosmickou agenturou

Datum vyhlášení 31.10.2005
Uzavření smlouvy 24.11.2003
Platnost od 19.11.2004
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

111

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. listopadu 2003 byla v Praze podepsána Dohoda evropského spolupracujícího státu mezi Českou republikou a Evropskou kosmickou agenturou.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 14 odst. 1 dne 19. listopadu 2004.

Podle článku 14 odst. 2 Dohody dnem vstupu v platnost nahradila tato dohoda Dohodu mezi vládou České republiky a Evropskou kosmickou agenturou o spolupráci ve výzkumu a využívání kosmického prostoru pro mírové účely, podepsanou v Praze dne 7. listopadu 1996 a vyhlášenou pod č. 307/1998 Sb., přičemž však ustanovení uvedené Dohody budou nicméně i nadále používána v rozsahu nezbytném pro zajištění provádění jakýchkoliv kontraktů, které byly uzavřeny v rámci Dohody a které byly ještě účinné dne, kdy uvedená Dohoda přestala platit. Podle odstavce 3 téhož článku dnem vstupu Dohody v platnost skončila i spolupráce mezi vládou České republiky a Evropskou kosmickou agenturou na účasti ve vědeckém experimentálním programu (PRO-DEX)*)

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodující, se vyhlašují současně.


Dohoda evropského spolupracujícího státu

mezi Českou republikou a Evropskou kosmickou agenturou

Česká republika

a

Evropská kosmická agentura (dále jen „Agentura“) založená Úmluvou Evropské kosmické agentury otevřenou k podpisu v Paříži dne 30. května 1975 (dále jen „Úmluva o Agentuře“),

(dále jen „smluvní strany“)

PŘESVĚDČENY o výhodách udržování a zvyšování úrovně mezinárodní spolupráce v kosmických činnostech pro výlučně mírové účely,

SE ZŘETELEM k výsledkům spolupráce dosaženým na základě Dohody mezi vládou České republiky a Agenturou o spolupráci ve výzkumu a využívání kosmického prostoru pro mírové účely, podepsané v Praze dne 7. listopadu 1996, jež vstoupila v platnost dne 5. listopadu 1998 a Prováděcího ujednání mezi vládou České republiky a Agenturou o účasti České republiky na vědeckém experimentálním vývojovém programu (PRODEX) Agentury, jež bylo podepsáno a vstoupilo v platnost dne 13. června 2000,

SE ZŘETELEM k Rezoluci o provedení opatření týkajících se evropských spolupracujících států přijaté Radou Agentury dne 21. března 2001 (ESA/CL/L/Res.2 (konečná verze), kterou Agentura zavedla nový přístup ke spolupráci navržený pro evropské státy, které nejsou jejími Členy, s výhledem možnosti jejich přistoupení k Úmluvě o Agentuře,

S UVÁŽENÍM přání vyjádřeného Českou republikou pokračovat ve své spolupráci s Agenturou a v rámci tohoto nového kooperativního přístupu tuto spolupráci posílit,

SE ZŘETELEM na čl. II a čl. XIV. 1 Úmluvy o Agentuře,

SE DOHODLY TAKTO:

ČLÁNEK 1

1.1 Touto dohodou smluvní strany souhlasí, že budou spolupracovat v kosmických činnostech podle podmínek v této dohodě uvedených. Pro účely takovéto spolupráce se uzavřením této dohody Česká republika stane „Evropským spolupracujícím státem“ (dále jen „ES stát“). Česká republika tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že Agentura uzavře dohody o spolupráci s jinými nečlenskými státy podobné této dohodě, čímž bude tyto jiné státy také kvalifikovat jako ES státy.

1.2 Česká republika jakožto ES stát bude na všech úrovních své spolupráce s Agenturou jednat v souladu s účely, pro které byla Agentura zřízena, uvedenými v Úmluvě o Agentuře, zejména pro výzkum a využívání kosmického prostoru výlučně pro mírové účely.

ČLÁNEK 2

2.1 Česká republika bude zapojena do provádění programů a činností Agentury s výjimkou Výzkumného programu základních technologií a to prostřednictvím svého finančního příspěvku na realizaci „Programu pro evropské spolupracující státy“ (dále jen „program PESS“). Obsah programu PESS bude vzájemně dohodnut smluvními stranami podle jiných ustanovení této dohody.

2.2 Česká republika bude také dostávat Oznámení o příležitostech k účasti ve vědeckých projektech Agentury, které jí umožní navrhovat pro tyto projekty dodávání přístrojů k začlenění do projektů Agentury a to v postavení hlavního řešitele nebo spoluřešitele.

ČLÁNEK 3

3.1 Za podmínek uvedených v čl. 7 a předchozích požadavků a závazků Agentury bude mít Česká republika, na základě refundace nákladů, přístup k zařízením a službám Agentury potřebným pro své kosmické projekty řešené v rámci této dohody. Způsoby výpočtu nákladů budou stejné jako metody členských států Agentury při používání zařízení a služeb Agentury pro jejich vlastní národní kosmické projekty. Stejně tak Česká republika zpřístupní pro kosmické projekty řešené v rámci této dohody svoje zařízení a odpovídající služby Agentuře a jejím členským státům za rovnocenných podmínek.

3.2 Při vývoji svého národního kosmického potenciálu a při plánování národních kosmických projektů bude Česká republika upřednostňovat evropské kosmické dopravní systémy a zařízení, produkty a služby náležející nebo vyvinuté či provozované pod záštitou Agentury nebo jejích členských států. Česká republika bude rovněž podporovat úsilí Agentury při prosazování evropských dopravních systémů, zařízení, výrobků a služeb v těch mezinárodních institucích, jichž je členem a které užívají systémy nebo služby obsahující prvky kosmické činnosti.

ČLÁNEK 4

4.1 Pro účely této dohody má „duševní vlastnictví“ význam uvedený v čl. 2 Úmluvy zakládající Světovou organizaci pro duševní vlastnictví sjednané ve Stockholmu dne 14. července 1967.

4.2 Smluvní strany zajistí přiměřenou a účinnou ochranu duševního vlastnictví, které může vzniknout na základě práce prováděné podle této dohody o spolupráci, a jakýchkoliv existujících práv, jež by mohla být uplatněna v průběhu této spolupráce.

4.3 Specifická ustanovení týkající se práv přístupu k technickým informacím a údajům jakož i k duševnímu vlastnictví vzniklému podle této dohody, jejich šíření a používání se budou řídit pravidly a postupy Agentury.

4.4 Smluvní strany budou usilovat, v rámci legislativy resp. předpisů platných pro každou z nich, o usnadnění výměn vědeckých a technických informací, údajů a zboží společného zájmu a jež se týkají kosmických věd, technologií a aplikací nezbytných pro provádění této dohody.

ČLÁNEK 5

5.1 Smluvní strany si budou vyměňovat informace týkající se:

(a) obsahu a plánování jejich současných i budoucích kosmických programů;

(b) záležitostí vědeckého a technického zájmu plynoucích z jejich kosmických činností. Česká republika bude zejména dostávat zprávy zveřejněné a zpřístupněné Agenturou, jakož i informace týkající se postupu prací v programech Agentury.

5.2 Při poskytování jakýchkoliv informací Agenturou zajistí Česká republika ve všech případech respektování veškerých vlastnických práv obsažených v těchto informacích; dále se Česká republika zavazuje, že nebude šířit informace poskytnuté Agenturou, které jsou označeny jako tajné nebo nejsou jinak obecně dostupné mimo území České republiky a členských států Agentury, ať už přímo či za pomoci prostředníků činných na těchto územích nebo mimo ně.

5.3 Česká republika nebude povinna sdělovat Agentuře jakékoliv informace získané mimo Agenturu, jestliže bude mít za to, že by takové sdělení bylo neslučitelné se zájmy jejích vlastních dohod s třetími stranami nebo s podmínkami, za nichž byly takové informace získány.

5.4 Smluvní strany budou uskutečňovat přiměřenou výměnu odborníků zabývajících se prací v pravomoci Agentury a to v souladu s právními předpisy České republiky týkajícími se vstupu, pobytu nebo odjezdu osob z České republiky.

5.5 Česká republika bude mít přístup k programům pro mladé absolventy a stipendijním programům Agentury podle podmínek, které budou smluvními stranami vzájemně dohodnuty.

5.6 Smluvní strany se budou vzájemně konzultovat při svých účastech v mezinárodních organizacích, na konferencích a setkáních týkajících se kosmických činností, za účelem výměny názorů o věcech společného zájmu a budou usilovat o vhodné sladění svých stanovisek ve věcech, které by mohly mít dopad na provádění jejich společných kosmických programů a činností.

ČLÁNEK 6

6.1. Česká republika uznává a souhlasí, aby byl pro záležitosti vztahující se k provádění této dohody a koordinaci s jinými ES státy (viz čl. 1) zřízen ES státy zvláštní výbor označovaný jako „Výbor PESS“, který by pracoval podle pravidel činnosti uvedených v přílohách.

6.2 V záležitostech týkajících se programu PESS bude Česká republika oprávněna účastnit se schůzí Rady Agentury a jejích přidružených orgánů jako pozorovatel jedním zástupcem, který může být doprovázen poradci. Česká republika obdrží návrh pořadu jednání a příslušné dokumenty, které budou k dispozici členským státům, aby se mohla účastnit schůzí Rady a jejích přidružených orgánů jako pozorovatel.

ČLÁNEK 7

Česká republika se účastní programu PESS a v souladu s finančními předpisy a instrukcemi Agentury do něj bude finančně přispívat, zejména jejím schválením „Listiny programu PESS“, podle podmínek stanovených v přílohách.

ČLÁNEK 8

8.1 Při zadávání kontraktů jednotlivým zemím na zakázky související programem PESS, kterých se Česká republika účastní, bude Agentura uplatňovat příslušná pravidla průmyslové politiky uvedená v Příloze 1.

8.2 Smluvní strany budou provádět hodnocení, zaměřená na projednání procesu doplňování a přibližování českých průmyslových podniků ke standardům kosmického průmyslu členských států Agentury.

ČLÁNEK 9

Česká republika udělí následující výsady a imunity:

9.1 Agentura bude mít na českém území status právnické osoby. Bude zejména oprávněna uzavírat kontrakty, získávat movitý a nemovitý majetek a nakládat s ním, a být účastníkem právních řízení.

9.2 Agentura bude mít jurisdikční a exekuční imunitu s výjimkou:

a) když se Agentura výslovně vzdá takové imunity v konkrétním případu;

b) při občanskoprávní žalobě podané třetí stranou za škodu plynoucí z nehody nebo dopravního přestupku způsobeného řidičem motorového vozidla patřícího Agentuře nebo provozovaného jejím jménem;

c) při vymáhání výkonu arbitrážního rozhodnutí učiněného podle níže uvedeného článku 12.

9.3 Při výkonu oficiálních činností Agentury budou její majetek a příjmy v České republice osvobozeny od přímých daní. Agentura bude také osvobozena od nepřímých daní, budou-li Agenturou provedeny nákupy nebo použity služby nezbytně nutné pro výkon oficiálních činností Agentury v rámci této dohody.

9.4 Zboží dovezené na území České republiky nebo vyvezené z území České republiky Agenturou a nezbytně nutné pro výkon jejích oficiálních činností bude osvobozeno od veškerých dovozních a vývozních cel a daní a od veškerých dovozních nebo vývozních zákazů a omezení platných v České republice. Jakékoliv takové dovezené nebo vyvezené zboží nesmí být prodáno, půjčeno či převedeno za úplatu nebo bezúplatně na území České republiky, ledaže by se tak stalo v souladu s podmínkami stanovenými Českou republikou. Smluvní strany stanoví postupy, které mají být použity na vývoz nebo dovoz předmětů užívaných v souvislosti s jejich spoluprací. Agentura bude spolupracovat s příslušnými úřady České republiky, aby bylo zajištěno, že zboží dovezené nebo vyvezené Agenturou se používá pro její činnost v rámci této dohody.

9.5 Agentura může přijímat a držet v České republice jakýkoliv druh finančních prostředků, měn, hotovosti nebo cenných papírů; může s nimi v České republice volně disponovat pro jakýkoliv svůj účel a mít účty v jakékoliv měně.

9.6 Zaměstnanci Agentury budou v České republice osvobození od daní ze svých příjmů, odměn, výhod a penzí přijímaných za současné nebo předchozí působení v Agentuře. Toto osvobození platí též pro finanční požitky vyplácené členům jejich rodin.

9.7 Šíření publikací a dalších informačních materiálů zasílaných Agenturou nebo Agentuře, které se týkají kosmických aktivit, nebude Českou republikou žádným způsobem omezováno.

ČLÁNEK 10

Úřadem příslušným k zastupování České republiky při provádění této dohody bude Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Česká republika oznámí generálnímu řediteli Agentury jméno zástupce ČR a poradců, kteří se budou účastnit jakýchkoliv schůzí podle výše uvedeného článku 6.

ČLÁNEK 11

Každá smluvní strana bude sama odpovědná za provádění svých vlastních činností při plnění této dohody. Způsobí-li jedna ze smluvních stran při provádění této dohody porušením svých povinností škodu jakéhokoliv druhu osobám či majetku druhé smluvní strany, má vůči ní druhá smluvní strana právo na náhradu škody. Obě strany se vzájemně zprostí odpovědnosti za jakékoliv nároky třetí strany na uhrazení škod vzniklých výkonem vlastních činností jedné či druhé strany.

ČLÁNEK 12

12.1 Jakýkoliv spor plynoucí z použití či výkladu této dohody, který není možné vyřešit smírnou cestou mezi smluvními stranami, bude na žádost kterékoliv ze smluvních stran předložen rozhodčímu tribunálu.

12.2 Rozhodčí tribunál se bude skládat ze tří členů - jednoho rozhodce určeného Českou republikou, jednoho určeného Agenturou a třetího rozhodce, který bude zvolen prvními dvěma rozhodci a který bude předsedou. Pokud ve lhůtě šesti měsíců od data žádosti o arbitráž neurčí některá ze stran rozhodce, bude rozhodce na žádost kterékoliv ze stran jmenován předsedou Mezinárodního soudního dvora. Stejný postup se použije, jestliže ve lhůtě šesti měsíců od určení nebo jmenování prvních dvou rozhodců nebude zvolen třetí rozhodce.

12.3 Rozhodčí tribunál stanoví svá vlastní pravidla jednání; jeho rozhodnutí bude konečné a závazné.

ČLÁNEK 13

Česká republika souhlasí s pravidly a podmínkami uvedenými v přílohách. Změny a doplňky k těmto přílohám budou prováděny v souladu s článkem 15.5.

ČLÁNEK 14

14.1. Po podpisu smluvními stranami vstoupí tato dohoda v platnost dnem doručení nóty České republiky Agentuře o schválení v souladu s existujícími vnitřními právními předpisy České republiky. Česká republika bude využívat práv a výhod ES státu podle této dohody ode dne schválení „Listiny programu PESS“ (viz článek 7). Nedojde-li k tomuto schválení Českou republikou ve lhůtě jednoho roku ode dne podpisu této dohody nebo v jiné lhůtě dohodnuté smluvními stranami, pozbude tato dohoda automaticky platnost.

14.2 Dnem vstupu v platnost nahrazuje tato dohoda původní Dohodu mezi vládou České republiky a Agenturou o spolupráci ve výzkumu a využívání kosmického prostoru pro mírové účely, podepsanou v Praze dne 7. listopadu 1996, přičemž však ustanovení uvedené Dohody budou nicméně i nadále používána v rozsahu nezbytném pro zajištění provádění jakýchkoliv kontraktů, které byly uzavřeny v rámci Dohody a které jsou ještě účinné dne, kdy uvedená Dohoda přestane platit.

14.3 Dnem vstupu této dohody v platnost skončí spolupráce mezi vládou České republiky a Agenturou na účasti ve vědeckém experimentálním programu (PRODEX) Agentury ve shodě s podmínkami Prováděcího ujednání zmíněného v preambuli. Česká republika tímto souhlasí s odvoláním své účasti v programu PRODEX po vstupu této dohody v platnost, podle podmínek stanovených v Prohlášení a prováděcích pravidlech programu PRODEX.

ČLÁNEK 15

15.1 Tato dohoda se sjednává na dobu pěti let od podpisu “Listiny programu PESS“ Českou republikou, pokud nebude předčasně ukončena podle článků 14.1 a/ nebo 15.3.Rok před ukončením platnosti této dohody smluvní strany zhodnotí výsledky jejího provádění na základě výsledků ročních hodnocení uvedených v článku 8 a prozkoumají způsoby a prostředky pokračování či dalšího rozvíjení takovéto spolupráce. Smluvní strany prozkoumají zejména možnost, že České republice bude udělen status přidruženého člena nebo členského státu Agentury.

15.2 Tato dohoda může být prodloužena nebo změněna písemnou dohodou smluvních stran.

15.3 Kterákoliv ze smluvních stran může vypovědět Dohodu podáním písemného oznámení nejméně jeden rok před zamýšleným dnem ukončení, který bude odpovídat konci kalendářního roku.

15.4 Ukončení této dohody nebude mít vliv na platnost těch práv a povinností kterékoliv ze stran, které mají trvat i po ukončení Dohody, ani na její výklad týkající se mimo jiné arbitráže, důvěrnosti, odpovědnosti a ručení, práv duševního vlastnictví, ani na platnost kontraktů uzavřených podle této dohody. Po ukončení této dohody zůstane Česká republika zavázána zejména financovat svůj podíl plateb dotací odpovídající smluvním přídělům schváleným na základě rozpočtu pro současné nebo předchozí roční účetní období týkající se programu PESS.

15.5 Smluvní strany mohou revidovat ustanovení této dohody vzájemnou dohodou. Změny a doplňky k této dohodě nabudou účinnosti dnem výměny nót o tom, že obě smluvní strany splnily potřebné vnitřní podmínky pro jejich uvedení v platnost. Změny v Příloze 1 vyžadují písemný souhlas smluvních stran a Příloha 2 může být změněna Výborem PESS spolu s písemným souhlasem Agentury.


Dáno v Praze dne 24. 11. 2003 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost. V případě rozdílnosti ve výkladu Dohody je rozhodující znění v jazyce anglickém.

JUDr. Petra Buzková v.r.
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
za Českou republiku

Jean-Pol Poncelet v.r.
vedoucí mezinárodních vztahů
za Evropskou kosmickou agenturu

Poznámky pod čarou

*) Prohlášení a prováděcí pravidla programu PRODEX byla podepsána v Praze dne 13. června 2000.


Příloha 1

Program pro evropské spolupracující státy (program PESS): Cíle, pravidla a postupy

I Cíle

I.1 Obecné cíle programu PESS

Obecným cílem programu PESS je zapojit Českou republiku do programů a činností Agentury a připravit ji co nejúčinnějším způsobem na možné budoucí přistoupení k Úmluvě o Agentuře.

I.2 Konkrétní cíle programu PESS

■ Rozvíjet spolupráci mezi vědeckými společenstvími a uživateli aplikací v České republice a členských státech Agentury.

■ Vytvářet a posilovat příslušnou průmyslovou odbornost a kapacitu České republiky která by umožnila vyrovnanou a přiměřenou účast jejích průmyslových odvětví v budoucích programech Agentury.

■ Poskytnout nepřímý přístup k programům a činnostem Agentury .

■ Posilovat v České republice znalost vnitřního uspořádání a fungování Agentury, evropských kosmických produktů, standardů a postupů.

■ Zajišťovat spojitost mezi kosmickými aktivitami členských států a Českou republikou např.zamezením zbytečné duplicity.

I.3 Oblasti a kategorie činností, které mají být pokryty programem PESS

i) Program PESS bude zahrnovat čtyři hlavní kategorie činnosti, které jsou definovány níže v odst. ii) a to v následujících pěti oblastech:

• Vědy o vesmíru, zvláště kosmická astronomie a astrofyzika, výzkum sluneční soustavy a vztahů Slunce-Země

• Výzkum a aplikace pozorování Země, zejména sledování životního prostředí, meteorologie, aeronomie a geodézie

• Telekomunikace, zejména demonstrace užití a družicová navigace

• Výzkum v podmínkách mikr o gravitace, zejména kosmická biologie a medicína, a zpracovávání materiálů

• Inženýrství a využívání pozemních zařízení.

ii) Kategorie činností zahrnutých do programu PESS jsou následující :

• Technologie a vybavení týkající se volitelných programů Agentury, tj. programů, na něž členské země Agentury nejsou povinny finančně přispívat a které nejsou zásadní pro plnění programů Agentury („jiné než klíčové“)

• Vědecké projekty a/nebo experimenty

• Využívání dat

• Podpora malých a středních podniků (MSP)

iii) Podrobný popis činností, které mají být pokryty programem PESS, bude stanoven v pětiletém plánu, který bude obnovován na konci čtvrtého roku daného pětiletého období v návaznosti najednání o dalším prodloužení této dohody na nové pětileté období počínající na konci pátého roku. Návrh pětiletého plánu bude schvalován Výborem PESS a může být aktualizován každý rok v souladu s postupy stanovenými níže.

II Pravidla a postupy

II.1 Provádění programu PESS

Agentura bude provádět program PESS v souladu se svými vlastními pravidly a postupy, pokud není v těchto cílech, pravidlech a postupech stanoveno jinak.

Bude ustanoven zvláštní Výbor, dále jen „Výbor PESS“, pro sledování a kontrolu provádění programu PESS. Kompetence a jednací řád Výboru jsou popsány níže v Příloze 2.

Národní instituce spadající do jurisdikce České republiky mohou na žádost Agentury a se souhlasem České republiky poskytnout technickou podporu jedné nebo více činnostem, které mají být prováděny v rámci programu PESS; kde to bude vhodné, bude tato spolupráce podpořena výměnou dopisů mezi příslušnou institucí a Agenturou, přičemž tyto budou pro informaci zaslány všem ostatním ES státům a Radě Agentury.

Agentura poskytne svoje zařízení a služby k dispozici pro činnosti prováděné v rámci programu PESS v souladu s ustanoveními čl. 3.1 této dohody. Zejména bude firmám registrovaným v České republice zpřístupněn elektronický systém podávání přihlášek k veřejným soutěžím Agentury tzv. Electronic Mail Invitation Tender (EMITS) s následujícími podmínkami:

• Přístup „jen pro čtení“ k soutěžím vyhlášeným k programům Agentury

• Plný přístup k soutěžím vyhlášeným k činnostem zařazeným do programu PESS.

II.2 Obsah programu PESS

Před zahájením činností pětiletého období navrhne Agentura pětiletý program PESS na základě vstupních podkladů obdržených od České republiky a členských států Agentury (viz bod I. 3. iii této Přílohy) v souladu s následujícím postupem:

II.2.1 Agentura projedná s Českou republikou její návrhy z oblasti jiné než klíčové technologie.

II.2.2 S přihlédnutím k ustanovením čl. 6 Dohody poté Agentura vypracuje předběžný návrh pětiletého programu PESS a předloží jej ke schválení dvoutřetinovou většinou hlasů členských států nebo příslušných účastnických států v následujících Výborech a Programových radách Agentury, aby jej mohl schválit Výbor PESS:

- Příslušným Programovým radám Agentury: k posouzení podílu České republiky na vývoji a/nebo využívání systémů a přístrojů nebo na vývoji jiné než klíčové technologie, které se mají uskutečnit v rámci volitelných programů Agentury;

- Výboru vědeckého programu (VVP): k posouzení podílu České republiky na vývoj a/nebo využívání systému a přístrojů nebo na vývoj jiné než klíčové technologie, které se mají uskutečnit v rámci vědeckých projektů Agentury;

- Výboru průmyslové politiky (VPP): k posouzení zahrnutí do programu PESS vývoje určitých technologií uvedených v hlavním technologickém plánu Agentury, který má provádět Česká republika, nebo vývoje jiné než klíčové technologie a aktivit na podporu MSP, jež má v této oblasti uskutečnit Česká republika

Kromě toho, pokud činnost programu PESS spadá do rozsahu náplně činností, definovaných v Příloze A programové Deklarace, která jev platnosti nebo v dokončovacím procesu (viz Příloha III Úmluvy o Agentuře), příslušná programová Deklarace či její návrh bude v tomto směru upraven, nebo zohlední tento příspěvek programu PESS odpovídajícím způsobem.

VPP také prozkoumá a schválí prostou většinou hlasů všech členských států Agentury aspekty průmyslové politiky programu PESS, dříve než bude tento předložen Výboru PESS ke schválení.

II.2.3 Agentura poté připraví ucelený program PESS z částí schválených příslušnými Výbory a Programovými radami tak, aby mohl být zkoumán a schválen Výborem PESS. Česká republika bude v této fázi informovat Agenturu a Výbor PESS o činnostech, které si přeje podporovat a předá také Agentuře potvrzení svého zamýšleného příspěvku k financování těchto činností.

II.2.4 Před schválením pětiletého programu PESS Výborem PESS budou jakékoliv změny v obsahu navrhovaných činností požadované Výborem PESS, s výjimkou zrušení činností, zaslány k prozkoumání příslušným Výborům a Programovým radám. Příslušné Výbory a Programové rady poté zašlou svůj souhlas s navrhovanými změnami Výboru PESS ke schválení.

II.2.5 Jakmile Výbor PESS schválí pětiletý program PESS, připraví Agentura na jeho základě zvláštní dokument, dále zvaný „Listina programu PESS“ (uvedený v čl. 14.1), jehož schválením se Česká republika zaváže k finančnímu příspěvku do programu PESS. “Listina programu PESS“ bude zahrnovat odkazy na činnosti, které mají být financovány Českou republikou, jak je stanoveno ve schváleném programu PESS, a uvede odpovídající finanční příspěvek, který má být vkladem České republiky včetně jejího finančního podílu na vnitřních nákladech Agentury uvedeného v odstavci II.4, spolu s odpovídajícím orientačním rozpisem a kalendářem plateb. “Listina programu PESS“ bude předložena Agenturou České republice k písemnému závazku a poté bude předána Výboru PESS pro informaci.

II.2.6 Pětiletý program PESS může být během tohoto pětiletého období revidován a aktualizován jednou ročně , aby zahrnul nové činnosti, navržené Agenturou a o které projevila Česká republika nebo jiný ES stát zájem. Schválení roční aktualizace programu PESS bude předcházet schválení příslušnými Výbory a Programovými radami Agentury. Pokud bude výsledkem uvedeného postupu přidání nových činností do programu PESS, upraví příslušným způsobem Agentura “Listinu programu PESS“ a Česká republika vysloví souhlas s případným zvýšením svého příspěvku podle aktualizované “Listiny programu PESS“.

II.3 Principy průmyslové politiky

Program PESS bude založen na zaručeném geografickém koeficientu návratnosti finančních příspěvků rovném 1. Geografická návratnost bude vypočítána podle Rezoluce o předpisu výpočtu koeficientů geografické návratnosti (ESA/CXXXVIII/Res.6 (konečná verze)) přijaté Radou Agentury.

Při stanovení obsahu pětiletého pracovního plánu programu PESS a jakýchkoliv jeho dalších úprav budou uplatněny následující principy průmyslové politiky:

- nenarušeni rovnosti hospodářské soutěže,

- komplementarita se stávajícími odbornostmi v členských státech Agentury,

- komplementarita s činnostmi prováděnými ve schválených programech Agentury dopad na rozvoj používání služeb odvozených z evropských kosmických aktiv,

- technologická hodnota pro Agenturu s důrazem na:

• inovační potenciál

• slučitelnost s hlavním evropským technologickým plánem a/nebo s budoucími programovými potřebami Agentury

- podnět k vytváření evropských průmyslových sítí,

- otevírání nových trhů pro konkurenceschopné dodavatele,

- zapojení MSP.

Tato kritéria použije VPS při zkoumání a posuzování návrhu programu PESS.

II.4 Finanční záležitosti

Program PESS bude financován příspěvky ES států poskytovanými v souladu s pravidly a postupy Agentury. Česká republika se účastní programu PESS a v souladu s finančními předpisy a instrukcemi Agentury do něj bude finančně přispívat, zejména jejím podpisem „Listiny programu PESS“, podle podmínek stanovených v přílohách. Česká republika bude hradit vnitřní náklady Agentury na administrativu spojenou s účastí České republiky v programu PESS ve fixní výši rovnající se 7% ročního finančního příspěvku České republiky uvedeného v “Listině programu PESS“. Tato výše bude postupně narůstat každý rok tak, aby po pětiletém období programu PESS dosáhla výše plných nákladů Agentury na administrativu spojenou s účastí České republiky v programu PESS.

Minimální finanční příspěvek vyžadovaný pro účast kteréhokoliv ES státu v programu PESS činí za pět let 5 miliónů EUR ve směnném kurzu platném dne 31. 12. 2001.

Práce může započít, jakmile jeden ES stát podepsal „Listinu programu PESS“.

Česká republika může následně zvýšit svůj finanční příspěvek do PESS jednou za rok, pokud tento příspěvek nebude znamenat žádné dodatečné náklady pro jiné ES státy.

V případě kontraktů spolufinancovaných buď vybranou firmou nebo jinými zdroji bude účast na vnitřních nákladech Agentury vypočítána na základě celkové hodnoty kontraktu.

Bez ohledu na ustanovení finančních předpisů Agentury (kap. II, čl. 6) bude jakákoliv částka, která nebude na konci finančního roku utracena, převedena automaticky do následujícího roku.

Na konci každého pětiletého období pokrytého programem PESS bude podíl příspěvku České republiky, který nebyl vyhrazen pro provedení odpovídající práce, použit na financování činností plánovaných k provedení v následujícím pětiletém období pokrytém programem PESS, pokud Česká republika nebude žádat jinak.

V případě ukončení platnosti této dohody může být s jakýmkoliv příspěvkem České republiky, který nebyl použit v rámci programu PESS, naloženo jinak dle rozhodnutí České republiky.

II.5 Smluvní záležitosti

Agentura uzavře dohody nezbytné pro plnění programu PESS v souladu se svými pravidly a postupy uplatněním obecných klauzulí a podmínek pro kontrakty Agentury; zejména platí, že všechny finanční závazky budou stanovovány v eurech.

Smluvní závazky sjednané Agenturou budou omezeny finančními prostředky, které budou k dispozici. Agentura nevydá výzvu k veřejné soutěži, když financování daných činností nebude postačující ve vztahu k cenovým odhadům nákladů uvedených v plánu práce.

Obecným pravidlem bude, že činnosti se budou provádět v otevřené soutěži těch ES států, které o dané činnosti projevily zájem.

V případě spolufinancovaných činností si Agentura ponechá plný dohled nad plánovanými a skutečnými výdaji uplatňovanými dodavateli a také nad původem veškerého financování pro účely plnění dohody. To může v případě potřeby zahrnovat právo na audit vykonaný Agenturou nebo jejím jménem.

Na jakékoliv duševní vlastnictví, pocházející z orbitálního letu zahrnutého v činnostech PESS, se budou vztahovat Pravidla Agentury.

II.6 Obecná ustanovení

Česká republika bude v zásadě, v závislosti na cílech projektu spolupráce, vlastníkem aktiv, která vytvořila a financovala v rámci programu PESS, stejně jako zařízení, software a vybavení nabytého za účelem jeho plnění, s přihlédnutím k principům, jimiž se řídí kontrakty Agentury.

Změny učiněné v této Příloze 1 budou vyžadovat písemný souhlas obou stran.

Příloha 2

Výbor Programu pro evropské spolupracující státy (Výbor PESS)

Působnost a jednací řád

A. Působnost

Výbor PESS jednající ve spolupráci s Agenturou bude sledovat a kontrolovat plnění programu PESS v souladu s Cíli, pravidly a postupy stanovenými v Příloze 1 této dohody a v příslušných Přílohách ostatních smluv sjednaných Evropskou kosmickou agenturou (dále jen „Agentura“) s evropskými spolupracujícími státy (dále jen „ES státy“). Za tímto účelem Výbor bude:

1. po obdržení oznámení o souhlasu od příslušných podřízených orgánů Rady Agentury zkoumat a schvalovat prostou většinou hlasů ES států návrh pětiletého programu PESS, jak je uvedeno v odst. II.2 (Cíle, pravidla a postupy programu PESS) a jeho jakékoliv změny;
právo hlasovat o návrhu pětiletého programu PESS bude také uděleno každému dalšímu možnému ES státu, který již podepsal příslušnou rámcovou dohodu o spolupráci s Agenturou, i když ještě nevstoupila v platnost;

2. rozhodovat v souladu s Kapitolou Vjednacího řádu Výboru PESS o jazyku, v němž budou vedeny schůze Výboru PESS, přičemž takové rozhodnutí bude učiněno prostou většinou hlasů ES států;

3. brát na vědomí veškeré vyčleněné finance či jakékoliv zvýšení příspěvků od účastnických zemí do programu PESS, tak jak jsou zaznamenány v “Listině programu PESS“;

4. přijímat informace o technické podpoře poskytované kteroukoliv národní institucí v jurisdikci ES státu, jak je uvedeno v Cílech, pravidlech a postupech programu PESS;

5. schvalovat působnost Výboru PESS a jeho jednací řád, jakož i jakékoliv jejich změny;

B. Jednací řád

Kapitola I

Složení

1.1 Výbor PESS bude sestaven výlučně ze zástupců ES států.

1.2 Schůzí Výboru PESS se může účastnit jeden zástupce každého členského státu Agentury jako pozorovatel. Předsedové Administrativního a finančního výboru (AFV), Výboru pro průmyslovou politiku (VPP) a Výboru vědeckých programů (VVP) Agentury jsou zváni k účasti ex offício a je jim udělen status pozorovatele.

1.3 Každý ES stát může být zásadně zastoupen nanejvýš dvěma delegáty. Účast jako delegát bude podmíněna předložením pověřovacích listin, vydaných odpovědným státním úřadem, předsedovi.

1.4 Delegáty mohou doprovázet poradci. Jména a povolání poradců budou oznámena generálnímu řediteli Agentury dříve, než se tito poradci zúčastní práce jakékoliv schůze Výboru.

Kapitola II

Předsednictví

2.1 Výbor zvolí ze zástupců ES států předsedu a místopředsedu najeden rok.

2.2 Jestliže není předseda schopen plnit své funkce, převezme místo něj nebo ní předsednictví místopředseda. Úřadující místopředseda bude mít stejné pravomoci a povinnosti jako předseda.

2.3 Předseda bude řídit jednání Výboru. Nebude mít oprávnění delegáta. Při výkonu svých funkcí bude předseda i nadále podléhat pravomoci Výboru.

2.4 ES stát, jehož delegát vykonává funkci předsedy, jmenuje namísto předsedy delegáta pro dobu trvání funkcí předsedy.

Kapitola III

Schůze

3.1 Výbor se bude v zásadě scházet v místnostech Agentury, zpravidla ne častěji než dvakrát ročně, bezprostředně po schůzi VPP nebo AFV.

3.2 Na počátku každé schůze nechá předseda kolovat seznam účastníků.

3.3 Účast zástupců členských států Agentury a předsedů AFV, VPP a VVP na schůzích Výboru nebude v žádném případě zahrnovat právo hlasovat.

3.4 Na každé schůzi určí Výbor datum své příští schůze. Bude-li to nutné, může předseda změnit datum stanovené pro schůzi.

3.5 Předseda může svolat mimořádné schůze Výboru, buď zvláštní iniciativy nebo na žádost většiny ES států. Bude se snažit zorganizovat takové schůze v návaznosti na schůze VPP nebo AFV.

3.6 Po konzultaci s předsedou připraví tajemník výboru návrh pořadu jednání, který bude rozeslán ES státům nejpozději čtrnáct dní před každou schůzí.

3.7 Návrh pořadu jednání bude projednán a přijat Výborem po jakýchkoliv nezbytných úpravách bezprostředně po zahájení schůze. Další body mohou být přidány k návrhu pořadu jednání, ale rozhodnout o nich bude možné, pouze pokud všechny přítomné ES státy s nimi vyjádří souhlas.

3.8 Generální ředitel Agentury určí některého ze zaměstnanců Agentury, aby jednal jako tajemník Výboru.

3.9 Zaměstnanci Agentury určení generálním ředitelem Agentury se účastní schůzí Výboru.

3.10 Každý ES stát bude mít jeden hlas.

3.11 S výjimkou, kde bude stanoveno jinak, budou rozhodnutí přijímána prostou většinou zastoupených a hlasujících ES států.

3.12 Tento jednací řád je zaváděn pro usnadnění plnění cílů programu a vstoupí v platnost, jestliže Výbor budou tvořit alespoň tři ES státy.

Kapitola IV

Funkce předsedy a řízení

4.1 Předseda řídí jednání Výboru podle ustanovení tohoto řádu, a udržuje během jeho schůzí pořádek. Prohlašuje každou schůzi za zahájenou a ukončenou, řídí diskuse a jeli to nutné, shrnuje jejich průběh a závěry, zajišťuje dodržování tohoto jednacího řádu, uděluje a odnímá slovo, rozhoduje o otázkách pořadu, předkládá návrhy k hlasování a oznamuje rozhodnutí. Předseda může navrhnout odložení nebo uzavření debaty nebo odložení či přerušení schůze. Před každým hlasováním předseda zjistí, zda je schůze usnášeníschopná podle níže uvedeného odstavce 4.10.

4.2 Nikdo se neujme slova, dokud nejprve nezíská souhlas předsedy. Podle ustanovení odst. 4.3 vyzve předseda řečníky v pořadí, ve kterém požádali o slovo. Předseda může vyzvat k pořádku řečníka, jehož poznámky nemají žádnou souvislost s projednávanou záležitostí.

4.3 Během schůze může delegát ES státu předložit procedurální poznámku. Předseda o tomto návrhu okamžitě rozhodne. Proti rozhodnutí předsedy se může kterýkoliv delegát odvolat, a v takovém případě bude toto odvolání projednáno a předloženo k hlasování. Pokud nebude odvolání podpořeno většinou přítomných a hlasujících delegací, zůstane rozhodnutí předsedy platné. Delegáti, kteří se vyjadřují k procedurální poznámce, se nesmějí zabývat obsahem projednávaného bodu pořadu.

4.4 Priorita přede všemi jinými návrhy bude dána, v následujícím pořadí, návrhům na:

(a) přerušení schůze,

(b) ukončení schůze,

(c) odložení diskutované otázky,

(d) ukončení debaty o diskutované otázce.

4.5 Jakýkoliv návrh ve své konečné podobě bude předložen k hlasování. Pokud o to některý delegát požádá, bude návrh předložen schůzi písemně. V takovém případě předseda návrh schůzi nepředloží, dokud delegáti, kteří si to přejí, neobdrží text návrhu.

4.6 Kdykoliv bude předložena změna návrhu, bude tato změna nejprve dána k hlasování. Pokud budou předloženy dvě nebo více změn, Výbor bude nejprve hlasovat o té změně, o níž předseda rozhodne, že je svou podstatou nejdále od původního návrhu. Tam, kde přijetí jedné změny jednoznačně znamená odmítnutí jiné změny, nebude již tato jiná změna dána k hlasování.

4.7 Kterýkoliv ES stát může požádat, aby se hlasovalo odděleně o jednotlivých částech pozměňovacího návrhu. Jestliže se tato žádost setká s námitkou, bude se o návrhu na rozdělení návrhu hlasovat.

4.8 Jestliže o to některý ES stát požádá, bude Výbor následně hlasovat o konečném znění pozměněného návrhu.

4.9 Budou-li předloženy dva nebo více návrhů týkající se jedné a téže věci, budou tyto návrhy, pokud Výbor nerozhodne jinak, dány k hlasování v pořadí, ve kterém byly předloženy. Po každém hlasování může Výbor rozhodnout, zda-li bude hlasovat o dalším návrhu či nikoliv.

4.10 Jakmile se stanou tato pravidla plně použitelnými podle ustanovení výše uvedeného odst. 3.12., bude pro dosažení kvora nezbytná přítomnost zástupců z většiny ES států.

Kapitola V

Jazyky

Schůze Výboru budou vedeny v jednom z pracovních jazyků Agentury, který zvolí Výbor PESS. Veškeré dokumenty pro schůze budou připraveny v odpovídajícím jazyce.

Kapitola VI

Zápis

6.1 Po každé schůzi Výboru připraví tajemník Výboru návrh zápisu, zachycující podstatu diskusí a zaznamenávající dosažené závěry.

6.2 Návrh zápisu bude rozeslán delegátům ES co nejdříve po ukončení schůze.

6.3 Návrhy na změny v návrhu zápisu zašlou ES státy tajemníkovi Výboru písemně do tří týdnů ode dne, kdy jim byl návrh zápisu doručen.

6.4 Na počátku každé schůze Výbor schválí zápis z předchozí schůze, po posouzení všech předložených změn.

Kapitola VII

Změny

Působnost Výboru PESS a jeho jednací řád mohou být změněny Výborem PESS a budou vyžadovat písemný souhlas Agentury.

Přesunout nahoru