Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 11/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Estonské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie

Datum vyhlášení 17.01.2005
Uzavření smlouvy 15.11.2004
Platnost od 15.11.2004
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

11

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. listopadu 2004 byl v Tallinu podepsán Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Estonské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 13 odst. 1 dne 15. listopadu 2004.

Anglické znění Protokolu a jeho český překlad se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

PROTOKOL

MEZI MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM OBRANY ESTONSKÉ REPUBLIKY

O SPOLUPRÁCI V OBLASTI VOJENSKÉ GEOGRAFIE

PREAMBULE

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Estonské republiky, dále jen „smluvní strany“,

toužíce spolupracovat v oblasti vojenské geografie v souladu s Ujednáním mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Estonské republiky o vzájemné spolupráci, podepsaným v Praze dne 26. ledna 1996,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Účel

Účelem tohoto Protokolu je stanovit formy, zásady a pravidla spolupráce mezi smluvními stranami v oblasti vojenské geografie. Vojenskou geografií se pro účely tohoto Protokolu rozumí vědecké, výzkumné, vývojové, výrobní a podpůrné aktivity v ozbrojených silách nebo v jejich prospěch jako: geodézie a geofyzika, geografie, topografie, kartografie, fotogrametrie a dálkový průzkum Země, geografický informační systém, kartoreprodukce, a v dalších oblastech souvisejících s údaji o povrchu Země a jejím vlivu na bojové aktivity.

Článek 2

Prováděcí orgány

Tento Protokol bude jménem české strany prováděn oddělením vojenské geografie a hydrometeorologie a jménem estonské strany Topografickou službou Estonských obranných sil.

Článek 3

Formy spolupráce

1. Smluvní strany budou spolupracovat zejména prostřednictvím následujících forem:

a) vzájemná výměna vojenských geografických produktů, geodetických, geomagnetických a gravimetrických dat, softwaru a jejich využití (dále jen „produkty“), specifikovaných v Přílohách A a B tohoto Protokolu;

b) výměna dokumentů pro leteckou navigaci a bezpečnost letového provozu;

c) výměna dalších technických dokumentů, postupů, materiálů a služeb;

d) poskytování informací o vlastní produkci a možnostech její výměny;

e) výměna zkušeností a názorů na dosažení interoperability a přechodu na geografické standardy NATO a z klasických na digitální geo-informační technologie;

f) organizování krátkodobých návštěv odborníků a vzdělávacích kurzů pro ně, zaměřených na nové technologie;

g) výměna odborníků;

h) účast na sympoziích a seminářích pořádaných smluvními stranami;

i) spolupráce a společné projekty výzkumu a vývoje.

2. Poskytování produktů bude realizováno buď automaticky nebo na žádost a bude bezplatné.

3. Produkty požadované pro vojenská cvičení nejsou předmětem poskytování podle tohoto Protokolu a o jejich poskytování bude rozhodováno případ od případu.

Článek 4

Zásady

1. Smluvní strany budou vzájemně spolupracovat v oblasti společného zájmu na základě svých technických, personálních, finančních a dalších možností.

2. Dodávky produktů jsou poskytovány se souhlasem poskytující smluvní strany a bez prodlení.

3. Smluvní strany budou usilovat o vzájemně vyváženou spolupráci. K jejímu zajištění bude prováděno pravidelné vyhodnocení spolupráce mezi smluvními stranami.

4. Vyhodnocení bude založeno na principu účetní bilance, jak je stanoveno v článcích 8 a 9 tohoto Protokolu. Do této účetní bilance bude zahrnuto pouze poskytování na žádost.

5. Smluvní strany si budou vyměňovat hlavně neutajované produkty a informace vztahující se k území států smluvních stran, oblastem jejich výrobní odpovědnosti, krizovým oblastem a oblastem jejich zájmů.

6. Výměna a nakládání s utajovanými informacemi bude v souladu s článkem 9 Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Estonské republiky o vzájemné spolupráci, podepsaného v Praze dne 26. ledna 1996, a bude respektovat další omezení a nařízení stanovená poskytující smluvní stranou.

7. Realizace společné výroby a společných projektů výzkumu a vývoje smluvních stran může být předmětem samostatných Technických protokolů k tomuto Protokolu.

8. Podle tohoto Protokolu mohou být poskytovány pouze produkty, k nimž má poskytující smluvní strana vlastnická nebo autorská práva a jejichž poskytování není jinak omezeno.

9. Formáty dat a záznamová média pro předávání produktů budou vzájemně dohodnuty prováděcími orgány. Textové informace budou poskytovány v anglickém jazyce nebo v jazyce poskytující smluvní strany, pokud nebude prováděcími orgány stanoveno jinak.

Článek 5

Technické protokoly

1. Prováděcí orgány mohou uzavírat Technické protokoly za účelem upřesnění detailů spolupráce podle tohoto Protokolu.

2. Technické protokoly nejsou nedílnou součástí tohoto Protokolu a mají pouze technickou nebo administrativní povahu. Nebudou obsahovat ustanovení, která jsou v rozporu s tímto Protokolem.

3. Technické protokoly vstupují v platnost dnem jejich podpisu.

4. Technické protokoly mohou být měněny nebo doplněny na základě vzájemného souhlasu prováděcích orgánů. Změny a doplnění Technických protokolů nebudou vyžadovat ani nové jednání ani doplnění tohoto Protokolu.

5. Platnost Technických protokolů bude ukončena ukončením platnosti tohoto Protokolu, uplynutím doby, na kterou byly sjednány, nebo výpovědí kteroukoliv smluvní stranou.

Článek 6

Vzájemné závazky

1. Smluvní strany jsou odpovědné za ochranu vlastnických a autorských práv, za dodržování omezení týkajících se užívání nebo reprodukce produktů nebo odvozených informací.

2. Žádná ze smluvních stran nepřevede jakýmkoli způsobem třetí straně produkty poskytnuté druhou smluvní stranou ani výsledky společné produkce smluvních stran podle tohoto Protokolu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

3. Smluvní strany nepoužijí ani nedají souhlas k použití poskytnutých nebo společně vyrobených produktů anebo podkladů k nim pro jiné účely než ty, jež byly předem písemně odsouhlaseny druhou smluvní stranou.

4. Smluvní strana předávající třetí straně produkty druhé smluvní strany bude výlučně odpovědná za povolení a realizaci tohoto převodu, včetně ochrany poskytnutých produktů a informací obsažených v těchto produktech.

Článek 7

Dodávka produktů

1. Všechny produkty doručované podle tohoto Protokolu budou doprovázeny dodacími dokumenty jasně stanovícími obsah každé zásilky včetně typu poskytování - zda se jedná o automatické poskytování nebo o poskytování na žádost.

2. Dodací dokumenty budou vystaveny ve dvou vyhotoveních přiložených k zásilce a odeslány na oficiální adresu příslušného prováděcího orgánu. Jedno vyhotovení dodacího dokumentu bude potvrzeno přijímající smluvní stranou a odesláno zpět odesílající smluvní straně jako potvrzení dodání.

3. Požadavky na dodávky produktů budou zaslány přímo prováděcím orgánům.

4. Veškeré poštovní a přepravní náklady budou neseny poskytující smluvní stranou.

5. Cla, dovozní a vývozní daně a další související poplatky budou spravovány v souladu s národními právními předpisy státu příslušné smluvní strany.

Článek 8

Standardní mapová jednotka

1. Pro stanovení účetní rovnováhy spolupráce se zavádí „Standardní mapová jednotka/Standard Map Unit“ (dále jen „SMU“). SMU slouží pouze pro vnitřní a administrativní účely spolupráce mezi smluvními stranami a jako účetní jednotka. SMU může být vyjádřena svou finanční hodnotou.

2. SMU je definována jako jeden výtisk standardní pětibarevné topografické mapy o rozměrech 56 x 76 cm.

3. Pro přepočet produktů na SMU platí následující:

a. 1 výtisk mapy velkého formátu - tj. ONC, TPC, LFC a další letecké mapy = 3 SMU,

b. 1 výtisk mapy středního formátu - JOG 1501-GROUND, 1501-AIR, topografické mapy, plány měst = 1 SMU,

c. 1 výtisk mapy série TFC (L) = 1.5 SMU.

4. Přepočet digitálních geografických produktů a souvisejících popisů a technických publikací, dalších materiálů a služeb a produktů neuvedených v bodě 3 tohoto článku, na SMU bude určen vzájemnou dohodou prováděcích orgánů.

5. Finanční hodnota SMU bude určena písemně na základě vzájemné dohody prováděcích orgánů. Výše uvedená finanční hodnota se stanovuje pro účetní účely a může být měněna vzájemnou dohodou. Změny přepočtu SMU a její finanční hodnoty budou specifikovány v dokumentech podepsaných oprávněnými zástupci prováděcích orgánů.

6. Počet SMU bude stanoven v dodacích dokumentech ke každé zásilce připravených v souladu s odstavcem 2 článku 7 tohoto Protokolu.

Článek 9

Stav vzájemné spolupráce

1. Stav vzájemné spolupráce podle tohoto Protokolu bude vyhodnocován každou ze smluvních stran jednou ročně do 31. prosince běžného roku a zaslán formou dopisu do 31. března následujícího roku. Tyto dopisy budou obsahovat seznamy poskytnutých a obdržených produktů, materiálů a služeb, odděleně pro automatické poskytování a pro poskytování na žádost (dále jen „seznam“).

2. Předané seznamy budou každou ze smluvních stran zkontrolovány a vzájemně písemně odsouhlaseny.

3. V případě, že jakákoliv smluvní strana nepovažuje vzájemnou bilanci za vyváženou, dohodnou se prováděcí orgány na kompenzaci formou poskytnutí dalších produktů, popisů a technických dokumentů, materiálů a služeb smluvní straně, která poskytla více produktů, materiálů či služeb. Tato kompenzace bude uskutečněna za podmínek přímo dohodnutých mezi prováděcími orgány.

4. Po vzájemné dohodě prováděcích orgánů může být kompenzace nevyvážené vzájemné bilance převedena do následujícího roku.

5. V případě ukončení platnosti tohoto Protokolu bude závěrečná bilance vzájemné spolupráce ke dni ukončení platnosti nedílnou součástí Závěrečného protokolu. Případná kompenzace nerovnováhy bude řešena podle odstavce 3 tohoto článku.

Článek 10

Právní postavení ozbrojených sil

Právní postavení zástupců a odborníků (příslušníků ozbrojených sil a civilní složky) státu jedné smluvní strany na území státu druhé smluvní strany se bude řídit „Dohodou mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statusu jejich ozbrojených sil“, podepsanou v Bruselu dne 19. června 1995 (dále jen „PfP SOFA“), podle kterého budou v souladu s článkem 1, není-li stanoveno jinak v PfP SOFA nebo jejích dodatkových protokolech, všechny smluvní strany PfP SOFA aplikovat ustanovení „Dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statusu jejich ozbrojených sil“, podepsané v Londýně 19. června 1951 (dále jen „NATO SOFA“), pokud všechny smluvní strany PfP SOFA jsou stranami NATO SOFA.

Článek 11

Nároky na náhradu škody

1. Nároky na náhradu škody vzniklé v souvislosti s prováděním tohoto Protokolu a jeho příloh budou řešeny v souladu s článkem VIII NATO SOFA.

2. Každá smluvní strana se vzdá nároku na náhradu škody vůči druhé smluvní straně za škody způsobené nedostatky spojenými s produkty převedenými touto druhou smluvní stranou, vyjma případů, kdy škoda byla způsobena úmyslným porušením povinností, hrubou nedbalostí nebo jiným nedbalým jednáním či opomenutím ze strany příslušníků ozbrojených sil nebo civilní složky anebo zástupců této smluvní strany.

Článek 12

Spory

Jakékoli spory týkající se výkladu a provádění tohoto Protokolu a jeho příloh budou řešeny neprodleně přímým jednáním mezi prováděcími orgány. Pokud prováděcí orgány nebudou schopny dosáhnout shody, postoupí spor smluvním stranám.

Článek 13

Závěrečná ustanovení

1. Tento Protokol se sjednává na dobu neurčitou a vstoupí v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Každá ze smluvních stran může tento Protokol písemně vypovědět. Tato výpověď nabývá platnosti šest (6) měsíců ode dne doručení písemného oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

3. Tento Protokol může být měněn či doplňován na základě vzájemné písemné dohody smluvních stran.

4. V případě ukončení platnosti tohoto Protokolu smluvní strany připraví Závěrečný protokol upravující postup vypořádání nesplněných závazků vzniklých na základě tohoto Protokolu. Závěrečný protokol zůstane v platnosti po dobu neurčitou, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5. Závazky a odpovědnost smluvních stran stanovené v článku 6 tohoto Protokolu zůstávají v platnosti i po ukončení platnosti tohoto Protokolu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6. Přílohy A a B tvoří nedílnou součást tohoto Protokolu. Přílohy mohou být měněny nebo doplňovány vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran. Ukončení platnosti tohoto Protokolu automaticky ukončuje platnost Příloh, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.


Dáno v Tallinu dne 15. listopadu 2004 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce anglickém.

Za Ministerstvo obrany České republiky
plk. Ing. Jiří DROZDA v. r.
náčelník oddělení vojenské geografie a hydrometeorologie

Za Ministerstvo obrany Estonské republiky
por. Andril SPRIVUL v. r.
náčelník Topografické služby Generálního štábu


Příloha A

TOPOGRAFICKÉ A SPECIÁLNÍ MAPY A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

I. POSKYTOVÁNÍ

A. Automatické

1. Smluvní strany se dohodly, že si budou automaticky poskytovat archivní výtisky nejnovějších vydání následujících produktů:

- 4 výtisky map pro společné operace 1 : 250 000 (JOG 1501-GROUND a 1501-AIR),

- 4 výtisky topografických map 1 : 50 000,

- 10 výtisků TFC(L) 2nd 1 : 250 000,

- 25 výtisků LFC a TPC 1 : 500 000,

- 10 výtisků map vojenských výcvikových prostorů 1 : 50 000,

- 25 výtisků národní verze leteckých map (např. ICAO),

- 4 výtisky silničních map,

- 4 výtisky plánů měst,

- 2 výtisky popisů a technických publikací vztahujících se k výše vyjmenovaným produktům,

- 2 výtisky katalogů výrobků (přednostně v digitální podobě),

- 2 výtisky produktů pro navigaci a bezpečnost letového provozu,

- 1 výtisk informace o plánech produkce smluvních stran, a to minimálně jednou ročně (např. GEOSTAR),

- 1 výtisk vojenské geografické informační dokumentace.

2. V případě, že není k dispozici některý z výše uvedených mapových produktů, např. nebyl dosud vyroben, je možné jej nahradit stejným počtem ekvivalentů, pokud jsou k dispozici. Tyto produkty nebo jejich ekvivalenty budou poskytnuty až budou vyrobeny.

3. Automatické poskytování bude uskutečňováno bez odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne vydání nové edice těchto produktů.

B. Na vyžádání

Na vyžádání mohou být poskytovány další produkty, které nejsou uvedeny v části I. A této Přílohy. Jedná se zejména o:

- mapy nezbytné pro plánování, přípravu a činnost vojenských jednotek smluvních stran,

- soubory tiskových podkladů map uvedených v části I. A této Přílohy na rozměrově stálých podložkách, včetně vymezení jejich účelu a využití,

- geodetické a geofyzikální údaje,

- místopisné seznamy,

- popisy a technické publikace k vyžádaným produktům.

II. TECHNICKÁ PODPORA

Technická podpora, včetně základního výcviku a vzdělávání specialistů na podporu společných projektů, bude poskytována na základě žádosti jedné ze smluvních stran. Termíny a podmínky této technické podpory budou vzájemně dojednány a odsouhlaseny zástupci prováděcích orgánů.

III. SPOLEČNÉ PROJEKTY

1. Společné projekty smluvních stran budou předmětem jednání zástupců prováděcích orgánů.

2. Každý společný projekt bude písemně specifikován a dohodnut zástupci prováděcích orgánů.

Příloha B

DIGITÁLNÍ GEOGRAFICKÉ PRODUKTY A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

I. POSKYTOVÁNÍ

A. Kopie digitálních geografických produktů

1. Smluvní strany se dohodly, že si poskytnou na vyžádání kopie aktuálních digitálních geografických produktů pokrývajících jejich území. Toto poskytování může zahrnovat:

- matricové produkty (např. digitální model terénu),

- rastrové produkty (např. skenované kartografické produkty, mapové produkty odvozené z družicových snímků),

- vektorové produkty.

2. Smluvní strany si automaticky poskytnou informace o aktualizaci již poskytnutých digitálních geografických produktů.

3. V případě, že některý z výše vyjmenovaných digitálních geografických produktů nebude k dispozici, např. nebude dosud vyroben, bude poskytnut po vyrobení.

B. Popisy a technické' publikace

1. Smluvní strany si na vyžádání poskytnou kopie popisů a technických publikací vztahujících se k poskytovaným nebo společně vyrobeným digitálním geografickým produktům.

2. Smluvní strany si automaticky poskytnou změny a doplňky k popisům a technickým publikacím, které již byly poskytnuty.

C. Aplikační programové vybavení

Smluvní strany se dohodly, že:

1. si poskytnou na vyžádání po jedné kopii každého aplikačního programového vybavení, jakož i jeho aktualizovaných verzí (vyššího stupně/generace), vhodných pro digitální produkty nezbytné pro společné projekty;

2. poskytující smluvní strana není povinna dodávat zdrojový kód aplikačního programového vybavení, pokud není písemně dohodnuto jinak mezi zástupci prováděcích orgánů;

3. nebudou dekódovat poskytnuté aplikační programové vybavení za účelem získání zdrojového kódu ani pořizovat jeho kopie bez předchozího písemného souhlasu poskytující smluvní strany;

4. v případě potřeby úprav aplikačního programového vybavení si přijímající smluvní strana vyžádá písemný souhlas poskytující smluvní strany a projekt takových úprav bude vzájemně smluvními stranami koordinován.

II. TECHNICKÁ PODPORA

Technická podpora, včetně základního výcviku a vzdělávání specialistů na podporu společných projektů, bude poskytována na žádost jedné ze smluvních stran. Termíny a podmínky této technické podpory budou vzájemně dojednány a odsouhlaseny zástupci prováděcích orgánů.

III. SPOLEČNÉ PROJEKTY

1. Společné projekty smluvních stran budou předmětem zvláštního jednání zástupců prováděcích orgánů.

2. Společné projekty budou zaměřeny zejména na globální geodetický, geofyzický a geografický informační systém, jakož i na jiné metody dálkového průzkumu pro potřeby vojenské geografie. Každý společný projekt bude písemně specifikován v samostatné Prováděcí příloze schválené zástupci prováděcích orgánů.

Přesunout nahoru