Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 106/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kazašské republiky o mezinárodní silniční dopravě a Prováděcího protokolu o pravidlech k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Kazašské republiky o mezinárodní silniční dopravě

Datum vyhlášení 13.10.2005
Uzavření smlouvy 13.12.1999
Platnost od 28.08.2003
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

Definice (Čl. 2)
Osobní doprava (Čl. 3 - Čl. 6)
Nákladní doprava (Čl. 7 - Čl. 10)
Všeobecná ustanovení (Čl. 11 - Čl. 16)

106

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. prosince 1999 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kazašské republiky o mezinárodní silniční dopravě a Prováděcí protokol o pravidlech k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Kazašské republiky o mezinárodní silniční dopravě.

Dohoda a Prováděcí protokol vstoupily v platnost na základě článku 16 odst. 1 Dohody dne 28. srpna 2003.

České znění Dohody a Prováděcího protokolu a ruské znění Dohody a Prováděcího protokolu, které je pro jejich výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Kazašské republiky

o mezinárodní silniční dopravě

Vláda České republiky a vláda Kazašské republiky (dále jen „smluvní strany“),

přejíce si přispívat ke vzájemně výhodnému rozvoji obchodních a hospodářských vztahů a řídíce se snahou regulovat a rozvíjet mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravu mezi oběma státy a tranzitem přes jejich území,

se dohodly takto:

Oblast použití

Článek 1

1. Tato Dohoda upravuje přepravy cestujících a zboží v mezinárodní silniční dopravě mezi Českou republikou a Kazašskou republikou, tranzitem přes jejich území a přepravy do/z třetích států, prováděné dopravci, kteří jsou oprávněni provádět tyto přepravy, a dopravními prostředky, evidovanými na území státu jedné ze smluvních stran.

2. Tato Dohoda se nedotýká práv a povinností smluvních stran, které pro ně vyplývají z jiných uzavřených mezinárodních dohod, jejichž jsou smluvními stranami.

Definice

Článek 2

1. Výraz „autobus“ označuje silniční dopravní prostředek, který je svojí konstrukcí a vybavením vhodný a určený pro přepravu více než devíti osob včetně řidiče.

2. Výraz „pravidelná osobní doprava“ označuje pravidelnou osobní přepravu cestujících prováděnou autobusy po předem dohodnuté přepravní trase, podle předem dohodnutého a zveřejněného jízdního řádu, tarifu a podle předem stanovených přepravních podmínek, na jejichž základě mohou cestující vystupovat a nastupovat na předem dohodnutých zastávkách. Termín „speciální pravidelná osobní doprava“ označuje osobní dopravu pouze určitých kategorií cestujících.

3. Termín „kyvadlová doprava“ označuje opakované přepravy předem vytvořených skupin cestujících prováděné ze stejného výchozího místa do stejného místa určení. Tatáž skupina cestujících se později vrací do výchozího místa. Termín „výchozí místo“ a „místo určení“ označuje místo odjezdu nebo příjezdu a jeho okolí do vzdálenosti 50 km od něho. Kyvadlová doprava jako doplněk běžných služeb silniční dopravy zahrnuje požadavek vytvoření skupiny cestujících ve výchozím místě. První jízda zpět a poslední jízda tam jsou prázdné.

4. Termín „příležitostná osobní doprava“ označuje všechny ostatní přepravy, které se liší od přeprav uvedených v článcích 2 a 3 této Dohody.

Osobní doprava

Článek 3

Osobní doprava podle této Dohody znamená přepravu cestujících a jejich zavazadel autobusy na jejich účet nebo na účet třetích osob. Vztahuje se taktéž na jízdy bez cestujících, které souvisí s těmito jízdami.

Článek 4

1. Povolení pro pravidelnou autobusovou dopravu vydávají po vzájemné dohodě příslušné orgány států smluvních stran. Příslušné orgány států obou smluvních stran vydávají povolení na část trasy procházející po jejich území. Povolení může být vydáno na dobu nepřesahující jeden kalendářní rok.

2. Žádosti o povolení provádět pravidelnou osobní dopravu se podávají u příslušných orgánů smluvní strany, na území jejíhož státu má dopravce sídlo a také evidován svůj dopravní prostředek. Příslušný orgán jedné smluvní strany zašle žádost se všemi potřebnými údaji a se svým stanoviskem příslušnému orgánu druhé smluvní strany.

3. Žádosti, vydané v souladu s odstavcem 2 tohoto článku, musejí obsahovat níže uvedené údaje:

a) jméno a příjmení dopravce, jeho adresu nebo název firmy s uvedením její úplné adresy;

b) druh přepravy;

c) požadovanou dobu platnosti povolení;

d) délku trvání a četnost jízd (denně, jednou za týden atd.);

e) jízdní řád;

f) přesnou trasu (všechny zastávky pro nástup a výstup cestujících, pohraniční kontrolní stanoviště);

g) délku trasy tam a zpět v kilometrech;

h) dobu, po kterou bude řidič řídit dopravní prostředek, a délku přestávky na jeho odpočinek;

i) cenu přepravy a přepravní podmínky.

Článek 5

1. Pro každou kyvadlovou přepravu musí vydat povolení příslušný orgán druhé smluvní strany. Žádost o povolení kyvadlové přepravy musí žadatel zaslat přímo příslušnému orgánu druhé smluvní strany nejpozději 30 dní před jejím zahájením.

2. Žádost podle odstavce 1 tohoto článku musí obsahovat název firmy nebo jméno, příjmení a úplnou služební nebo domácí adresu dopravce, jeho pracoviště, údaje o trase, jízdním řádu a tarifech, státní poznávací značky všech autobusů, které budou tuto kyvadlovou dopravu provádět, a písemné potvrzení z místa určení o době pobytu v místě určení.

3. Smíšená komise, vytvořená v souladu s článkem 14 této Dohody, může schvalovat podrobnosti postupů při udělování licencí a typ kontrolních dokladů spojených s prováděním kyvadlové přepravy atd.

Článek 6

1. Příležitostná osobní doprava, s výjimkou případů, uvedených v odstavci 2 tohoto článku, vyžaduje povolení.

2. U příležitostné osobní dopravy mezi státy smluvních stran nebo tranzitem přes jejich území, prováděné dopravci se sídlem na územích států obou smluvních stran, se povolení nevyžaduje v případech, kdy:

a) jde o přepravu téže skupiny cestujících týmž dopravním prostředkem během jedné jízdy a přeprava končí ve výchozím místě („jízda se zavřenými dveřmi“);

b) jde o přepravu, při níž dopravce státu jedné smluvní strany přepravuje skupinu cestujících na území státu druhé smluvní strany, přičemž dopravní prostředek opouští území státu druhé smluvní strany prázdný;

c) jde o náhradu porouchaného autobusu jiným dopravním prostředkem, který jede prázdný.

3. Příslušné orgány smluvních stran si vymění dohodnutý počet tiskopisů povolení pro průjezd po územích států obou smluvních stran.

4. Smíšená komise ustavená podle čl. 14 této Dohody stanoví každoročně na recipročním základě s přihlédnutím k objemu zahraničního obchodu a tranzitní přepravy počet tiskopisů povolení na průjezd po územích států obou smluvních stran, poskytovaných každoročně na recipročním základě příslušným orgánům smluvních stran.

5. V případě nutnosti jsou příslušné orgány smluvních stran po vzájemné dohodě oprávněny zvýšit počet tiskopisů povolení.

6. Příležitostná osobní doprava, která se uskuteční nad výše stanovený počet, podléhá režimu povolení v souladu s právními předpisy států smluvních stran.

7. Smíšená komise, vytvořená v souladu s článkem 14 této Dohody, se může dohodnout o provádění kontrol dokladů pro příležitostnou osobní dopravu.

Nákladní doprava

Článek 7

1. Nákladní doprava mezi státy smluvních stran a také do nebo ze třetích zemí a přepravy tranzitem přes území státu jedné ze smluvních stran se provádějí na základě povolení příslušných orgánů této smluvní strany pro každou jednotlivou přepravu. Výjimku tvoří přepravy uvedené v článku 8.

2. Povolení vydané dopravci platí pouze pro tohoto dopravce a nesmí být předáno třetí osobě.

3. Povolení se vyžaduje pro každý nákladní automobil a pro každý silniční tahač. Povolení platí současně i pro k nim připojené přívěsy nebo návěsy, a to bez ohledu na místo jejich evidence.

4. Povolení platí pro dvoustranné a tranzitní přepravy, pro jednu jízdu tam a zpět v době uvedené na povolení.

5. Dopravci se sídlem ve státu jedné smluvní strany mají zakázáno přepravovat zboží mezi dvěma místy ležícími na území státu druhé smluvní strany (kabotážní přepravy).

Článek 8

1. Povolení uvedené v článku 7 této Dohody se nevyžaduje pro přepravy:

a) předmětů nebo materiálů určených výhradně pro potřeby reklamy a výuky a pro veletrhy a výstavy;

b) vybavení a zařízení pro účely divadelních, hudebních, filmových, sportovních a cirkusových akcí a rovněž pro filmování, rozhlasové a televizní přenosy;

c) porouchaných silničních dopravních prostředků (zpáteční jízda);

d) pozůstatků zesnulých;

e) zboží vozidly, jejichž celková hmotnost (včetně přívěsu) nepřevyšuje 6 t nebo jejichž užitečná hmotnost (včetně přívěsu) nepřevyšuje 3,5 t;

f) léků, lékařského zařízení a vybavení a dalších předmětů určených pro pomoc při náhlých havarijních situacích (zejména při živelních pohromách);

g) zvířat (pro sportovní akce a cirkusová představení);

h) movitého majetku při stěhování (domácí zařízení a domácí potřeby);

i) poštovních zásilek;

j) humanitární pomoci.

2. Výjimky, uvedené v odstavci 1 tohoto článku pod písmeny a), b) a g), platí pouze v případech, kdy se zboží vyveze zpět nebo jestliže se zboží dále přepraví na území třetího státu.

3. Povolení se nevyžaduje pro přepravu nových silničních vozidel z výrobního závodu, pokud jsou určena pro právnickou nebo fyzickou osobu v jednom ze států smluvních stran.

Článek 9

1. Smíšená komise vytvořená podle čl. 14 této Dohody stanovuje, se zřetelem na objem zahraničního obchodu a tranzitních přeprav, počet tiskopisů povolení na přepravu zboží, poskytovaných každoročně na recipročním základě smluvním stranám.

2. Příslušné orgány smluvních stran si vyměňují dohodnuté počty tiskopisů povolení na jízdu po územích států obou smluvních stran.

3. V případě nutnosti příslušné orgány smluvních stran po vzájemné dohodě jsou oprávněny zvýšit počet tiskopisů povolení.

4. Přeprava uskutečňovaná nad rámec stanoveného počtu se uskutečňuje na základě povolení v souladu s právními předpisy států smluvních stran.

Článek 10

1. Pokud se týká hmotnosti a rozměrů silničních vozidel, každá ze smluvních stran bude požadovat ve vztahu k silničním vozidlům, evidovaným ve státě druhé smluvní strany, splnění stejných požadavků, které platí pro silniční vozidla evidovaná ve státě této smluvní strany.

2. Pro přepravu zboží silničními vozidly, jejichž rozměr nebo hmotnost překračuje maximální hmotnost a rozměry povolené na území státu druhé smluvní strany, a rovněž pro přepravu nebezpečného zboží se vyžaduje zvláštní povolení od příslušných orgánů této smluvní strany.

Všeobecná ustanovení

Článek 11

1. Dopravci a řidiči ze států obou smluvních stran jsou povinni dodržovat zákony platné na území státu druhé smluvní strany a také ustanovení mezinárodních dohod v oblasti silniční dopravy, kterými jsou státy smluvních stran vázány.

2. Řidiči silničních vozidel musejí mít vnitrostátní nebo mezinárodní řidičské oprávnění kategorie odpovídající řízenému vozidlu a doklady o evidenci silničního vozidla splňující požadavky Úmluvy o silniční dopravě.

Článek 12

1. Při přepravách cestujících a zboží po územích států smluvních stran prováděných podle této Dohody jsou silniční vozidla provádějící tyto přepravy osvobozena od poplatků a daní spojených s užíváním a údržbou silnic, s výjimkou poplatků za jízdu po placených pozemních komunikacích a mostech a poplatků vyplývajících z dopravních operací podle článku 10 odstavce 2.

2. Od celních poplatků z dovozu zboží a daní se osvobozují:

a) náhradní díly dočasně dovážené na území státu druhé smluvní strany a určené pro opravy silničního vozidla provádějícího přepravu podle této Dohody;

b) vyměněné díly musejí být vyvezeny zpět do státu, v němž je silniční vozidlo evidováno, nebo musejí být za dohledu celních orgánů zničeny;

c) palivo obsažené ve standardních, výrobcem namontovaných nádržích, a mazivo potřebné pro realizaci přepravy.

Článek 13

1. Povolení požadovaná podle této Dohody a rovněž kontrolní a jiné doklady musejí být ve vozidle, pro které byly vydány, při všech jízdách upravených touto Dohodou a předkládají se ke kontrole na vyžádání příslušných kontrolních orgánů.

2. V případě opakovaného porušování zákonů platných na území státu jedné smluvní strany nebo porušování ustanovení této Dohody dopravci nebo osádkami ze státu druhé smluvní strany příslušné orgány smluvní strany, na území jejíhož státu je silniční vozidlo evidováno, přijmou na žádost smluvní strany, na území jejíhož státu k porušení došlo, některé z níže uvedených opatření:

a) výstrahu;

b) dočasný zákaz provádět přepravy podle této Dohody;

c) dočasné, částečné nebo úplné odnětí práva provádět přepravy na území státu smluvní strany, na němž k porušení došlo.

3. Opatření podle tohoto článku odstavce 2 písmene b) může rovněž uplatnit příslušný orgán smluvní strany, na území jejíhož státu k porušení došlo.

4. Příslušné orgány obou smluvních stran se o přijatých opatřeních vzájemně informují.

5. Ustanovení této Dohody nevylučují sankce, které mohou uložit soudy států, na jejichž územích byly vnitrostátní právní předpisy porušeny.

6. V případě neočekávaného uzavření státních hranic se bude mezinárodní silniční doprava mezi státy smluvních stran řídit zvláštní dohodou.

Článek 14

1. Pro zajištění provádění této Dohody a pro projednávání s tím spojených otázek vytvoří smluvní strany Smíšenou komisi, do níž jmenují zástupce svých příslušných orgánů.

2. Veškeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti s výkladem a prováděním ustanovení této Dohody, budou smluvní strany řešit prostřednictvím jednání a konzultací Smíšené komise.

3. Obsah a forma tiskopisu povolení se stanovuje Smíšenou komisí.

Článek 15

1. Způsob provádění této Dohody stanoví smluvní strany v Prováděcím protokolu. Prováděcí protokol se podepisuje současně s Dohodou a je její nedílnou součástí.

2. Smíšená komise, vytvořená v souladu s článkem 14 této Dohody, je oprávněna navrhovat změny a doplňky Prováděcího protokolu.

3. Veškeré změny a doplňky této Dohody a Prováděcího protokolu provádějí smluvní strany příslušným protokolem.

4. Protokol o změnách a doplňcích této Dohody a Prováděcího protokolu vstupuje v platnost v souladu s článkem 16 odstavcem 1 této Dohody.

Článek 16

1. Tato Dohoda a Prováděcí protokol podléhají vnitrostátnímu schválení každé smluvní strany a vstoupí v platnost po uplynutí 30 dnů ode dne doručení pozdější noty o tomto schválení.

2. Tato Dohoda se sjednává na neurčitou dobu a bude platit, dokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví. Dohoda pozbude platnosti po uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy druhá smluvní strana obdrží oznámení o výpovědi.


Dáno v Praze dne 13. prosince 1999 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, kazašském a ruském, přičemž všechny texty jsou stejně autentické. V případě rozdílnosti při výkladu ustanovení této Dohody se smluvní strany budou řídit ruským zněním.

Za vládu České republiky
Doc. Ing. Antonín Peltrám, CSc. v. r.
ministr dopravy a spojů

Za vládu Kazašské republiky
Serik Minavarovič Burkitbajev v. r.
ministr dopravy, spojů a turistiky


PROVÁDĚCÍ PROTOKOL

o pravidlech k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Kazašské republiky o mezinárodní silniční dopravě

Vláda České republiky a vláda Kazašské republiky (dále jen „smluvní strany“), vedeny snahou stanovit pravidla pro používání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kazašské republiky o mezinárodní silniční dopravě, podepsané v Praze dne 13. prosince 1999, se dohodly takto:

1. Příslušnými orgány uvedenými v této Dohodě se rozumí:

Za Českou republiku:

a) pro čl. 4, 5, 6, 7, 9, 13 a 14 - Ministerstvo dopravy a spojů České republiky, nábř. L. Svobody 12/22, Praha 1, telefon (4202) 514 31375 fax (4202) 514 31259

b) pro čl. 10 - Ministerstvo dopravy a spojů České republiky, nábř. L. Svobody 12/22, Praha 1, telefon (4202) 514 31375 fax (4202) 514 31259

Za Kazašskou republiku:

a) pro čl. 4, 5, 6, 7, 9, 13 a 14 - Ministerstvo dopravy, spojů a turistiky Kazašské republiky, 473 000 Astana, prospekt Abaja, dům č. 49, telefon (3172) 32 62 77, fax (3172) 32 16 96

b) pro čl. 10 - Dopravní inspekce Ministerstva dopravy, spojů a turistiky Kazašské republiky, 473 000 Astana, prospekt Abaja, dům č. 49, telefon (3172) 33 83 77, fax (3172) 26 34 85 a Ministerstvo ekologie a přírodních zdrojů Kazašské republiky, 475 000 Kokšetau, ul. K. Marxe, dům č. 81, telefon (31622) 5 42 91, fax (31622) 5 06 20.

2. Pro plnění této Dohody příslušné orgány smluvních stran vydají povolení pro pravidelné nebo kyvadlové osobní přepravy, odpovídající stanovenému způsobu.

3. Na základě povolovacího režimu vydávají příslušné orgány smluvních stran povolení na jízdu silničních dopravních prostředků nebo přepravu zboží:

a) povolení na jízdu po územích států obou smluvních stran;

b) povolení pro uskutečnění přeprav z území státu jedné ze smluvních stran do třetí země nebo z třetí země na území státu jedné ze smluvních stran;

c) zvláštní povolení příslušných orgánů smluvních stran pro jízdu po územích států smluvních stran těžkých a nadměrných dopravních prostředků;

d) zvláštní povolení příslušných orgánů smluvních stran pro přepravy nebezpečných nákladů po územích států smluvních stran.

4. Formulář „Povolení“ vystavuje:

kazašská strana: v kazašském, ruském a anglickém jazyce;

česká strana: v českém, anglickém, německém a francouzském jazyce.

Smluvní strany se dohodly, že pro zjednodušení vyplňování formulářů povolení a jejich kontroly se budou formuláře vyplňovat v českém, kazašském nebo ruském jazyce.

Formuláře „Povolení“ platné v příslušném kalendářním roce musejí být opatřeny pořadovými čísly pro daný rok a dále podpisem a razítkem příslušných a výkonných orgánů.

5. Ze strany Kazašské republiky bude tiskopisy povolení ověřovat Výbor dopravní kontroly Ministerstva dopravy, spojů a turismu Kazašské republiky.

6. Ze strany České republiky bude tiskopisy povolení ověřovat Ministerstvo dopravy a spojů České republiky.

7. Smíšená komise nebo příslušné orgány smluvních stran stanovují potřebný počet tiskopisů povolení pro příští rok, který si smluvní strany vzájemně vymění do 15. prosince kalendářního roku. Formuláře „Povolení“ vydané pro běžný rok platí do 1. února roku následujícího.

8. Vjezd silničních vozidel jedné smluvní strany na území státu druhé smluvní strany bez povolení je zakázán s výjimkou případů uvedených v článku 6 odstavci 1 a v článku 8.

9. Při výměně formulářů „Povolení“ se budou příslušné orgány smluvních stran současně vzájemně informovat o provádění jednotlivých ustanovení této Dohody, o změnách ve vnitrostátních právních předpisech, týkajících se mezinárodní silniční dopravy, daní a celních poplatků, o objemech přeprav v uplynulém roce, o režimech práce pohraničních přechodů, o užívání formulářů „Povolení“ a o dalších otázkách, směřujících ke zdokonalování přeprav.


Dáno v Praze dne 13. prosince 1999, ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, kazašském a ruském, přičemž všechny texty jsou stejně autentické. V případě rozdílnosti při výkladu ustanovení tohoto Protokolu se smluvní strany budou řídit ruským zněním.

Za vládu České republiky
Doc. Ing. Antonín Peltrám, CSc. v. r.
ministr dopravy a spojů

Za vládu Kazašské republiky
Serik Minavarovič Burkitbajev v. r.
ministr dopravy, spojů a turistiky

Přesunout nahoru