Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 103/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu k provádění Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda)

Datum vyhlášení 07.10.2005
Uzavření smlouvy 12.11.2004
Platnost od 09.10.2005
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

103

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. listopadu 2004 byl v Praze podepsán Protokol k provádění Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda)*).

Protokol vstupuje v platnost na základě svého článku XII odst. 1 dne 9. října 2005.

České znění Protokolu se vyhlašuje současně.


PROTOKOL

k provádění Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou

o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda)

Na základě článku 12 Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem, dále jen „readmisní dohoda“, se vláda České republiky a Rakouská spolková vláda dohodly takto:

I

K článku 1

(1)

Státní občanství České republiky se dokazuje:

a) cestovním dokladem (cestovní pas, diplomatický pas, služební pas, cestovní průkaz);

b) občanským průkazem České republiky;

c) občanským průkazem Československé republiky, Československé socialistické republiky nebo České a Slovenské Federativní Republiky s vyznačeným státním občanstvím České republiky;

d) osvědčením nebo potvrzením o státním občanství České republiky, které není starší šesti měsíců;

e) vysvědčením o způsobilosti k uzavření manželství, které není starší šesti měsíců a které obsahuje údaj o státním občanství České republiky.

Státní občanství Rakouské republiky se dokazuje:

a) cestovním dokladem (cestovní pas, hromadný pas, diplomatický pas, služební pas, doklady nahrazující pas);

b) občanským průkazem;

c) dokladem o státním občanství;

d) průkazem brance a vojenskou knížkou;

e) úředně vydanými doklady, z nichž vyplývá státní občanství.

(2) V případě, že nelze státní občanství dokázat doklady uvedenými v odstavci 1, může být státní občanství věrohodně doloženo zejména na základě:

a) kopie jednoho z dokladů uvedených v odstavci 1;

b) úředního dokladu, který obsahuje údaje o totožnosti dotčené osoby (například rodný list, řidičský průkaz, námořnická knížka nebo průkaz pro vnitrozemskou plavbu);

c) vojenské knížky a průkazu brance, pokud nebyly uznány jako důkazní prostředky;

d) protokolu o výpovědi svědka;

e) protokolu o výpovědi dotčené osoby;

f) jiného dokladu, který v konkrétním případě uzná žádaná smluvní strana.

(3) Doklady uvedené v odstavcích 1 a 2 postačují k věrohodnému doložení státního občanství i poté, co uplynula doba jejich platnosti.

(4) Převezme-li žádající smluvní strana osobu zpět, protože bylo dodatečně zjištěno, že neměla státní občanství státu žádané smluvní strany, pak musí tato vrátit všechny doklady této osoby žádající smluvní straně.

II

K článku 2 odstavci 2

(1) Žádost o převzetí musí obsahovat zejména:

a) osobní údaje předávané osoby (jména a příjmení, datum a místo narození, poslední bydliště na území státu žádané smluvní strany);

b) informace o dokladech nebo jiných prostředcích, kterými se věrohodně dokládá státní občanství;

c) informace o případné potřebě zvláštní pomoci, ošetřování nebo péče spočívající v nemoci nebo věku předávané osoby;

d) informace o případné nutnosti zvláštních ochranných nebo bezpečnostních opatření;

e) návrh místa a času předání.

(2) K žádosti se připojí kopie dokladů nebo jiných prostředků, kterými se věrohodně dokládá státní občanství.

(3) Pro podávání a vyřizování žádostí budou smluvní strany používat dvojjazyčný tiskopis, jehož vzor bude vypracován experty obou smluvních stran.

III

K článku 3

(1) Sdělení musí obsahovat zejména:

a) osobní údaje předávané osoby (jména a příjmení, datum a místo narození, poslední bydliště na území státu žádané smluvní strany);

b) informace o potřebě zvláštní pomoci, ošetřování nebo péče spočívající v nemoci nebo věku předávané osoby;

c) informace o nutnosti zvláštních ochranných nebo bezpečnostních opatření;

d) návrh místa a času předání.

(2) Pro sdělení a odpověď na něj budou smluvní strany používat dvojjazyčný tiskopis, jehož vzor bude vypracován experty obou smluvních stran.

IV

K článku 5 odstavci 1

(1) Žádost o převzetí musí obsahovat zejména:

a) osobní údaje předávané osoby (jména a příjmení, dřívější jména, alias-jména, datum a místo narození, pohlaví, státní občanství, poslední bydliště ve státu původu);

b) informace o osobních dokladech (druh, číslo, místo a datum vydání, vydávající úřad, doba platnosti);

c) den, místo a způsob vstupu na území státu žádající smluvní strany;

d) údaje o protiprávním pobytu na území státu žádající smluvní strany;

e) informace o dokladech nebo jiných prostředcích, kterými se dokazuje nebo věrohodně dokládá vstup z a pobyt na území státu žádané smluvní strany;

f) informace o případné potřebě zvláštní pomoci, ošetřování nebo péče spočívající v nemoci nebo věku předávané osoby;

g) informace o případné nutnosti zvláštních ochranných nebo bezpečnostních opatření;

h) informace o jazykových znalostech předávané osoby, zejména o nutnosti přibrání tlumočníka;

i) návrh místa a času předání.

(2) K žádosti se připojí kopie dokladů nebo jiných prostředků, kterými se dokazuje nebo věrohodně dokládá vstup z a pobyt na území státu žádané smluvní strany.

(3) Vstup z a pobyt na území státu žádané smluvní strany se dokazuje:

a) otiskem vstupního nebo výstupního razítka, případně úředním záznamem v cestovním dokladu;

b) platným dokladem o povoleném pobytu na území státu žádané smluvní strany;

c) letenkou nebo jízdenkou, která je vydána na jméno předávaného státního občana třetího státu nebo osoby bez státní příslušnosti a která může dokázat vstup přes společné státní hranice nebo pobyt na území státu žádané smluvní strany;

d) jinými doklady vydanými na jméno předávaného státního občana třetího státu nebo osoby bez státní příslušnosti, na jejichž základě je možno dokázat pobyt na území státu žádané smluvní strany.

(4) Vstup z a pobyt na území státu žádané smluvní strany se věrohodně dokládá:

a) jízdenkami a jinými doklady, které jsou ve věcné a časové souvislosti s domnělým pobytem na území státu žádané smluvní strany;

b) neplatným dokladem o povoleném pobytu na území státu žádané smluvní strany, pokud je tento doklad doplněn vlastní výpovědí předávaného státního občana třetího státu nebo osoby bez státní příslušnosti;

c) protokolem o výpovědi svědka;

d) protokolem o výpovědi dotčené osoby;

e) otiskem vstupního nebo výstupního razítka, případně úředním záznamem v padělaném nebo pozměněném cestovním dokladu, pokud je tento doklad doplněn vlastní výpovědí předávaného státního občana třetího státu nebo osoby bez státní příslušnosti.

(5) Doklady nebo jiné prostředky, kterými se dokazuje nebo věrohodně dokládá protiprávní vstup na území státu žádající smluvní strany, se předloží žádané smluvní straně při předání státního občana třetího státu nebo osoby bez státní příslušnosti na stanoveném hraničním přechodu.

(6) Pro podávání a vyřizování žádostí budou smluvní strany používat dvojjazyčný tiskopis, jehož vzor bude vypracován experty obou smluvních stran.

(7) Předávání a přebírání státních občanů třetích států a osob bez státní příslušnosti probíhá v závislosti na místě překročení společných státních hranic na následujících mezinárodních hraničních přechodech:

- hraniční přechod Dolní Dvořiště - Wullowitz,

- hraniční přechod Horní Dvořiště - Summerau,

- hraniční přechod České Velenice - Gmůnd,

- hraniční přechod Hatě - Kleinhaugsdorf,

- hraniční přechod Mikulov - Drasenhofen,

- hraniční přechod Břeclav - Hohenau.

V

K článku 5 odstavci 2

(1) Předávání a přebírání státních občanů třetích států a osob bez státní příslušnosti ve smyslu článku 5 odstavce 2 readmisní dohody se uskutečňuje po předchozím písemném oznámení na mezinárodním hraničním přechodu, který je nejblíže místu protiprávního překročení společných státních hranic.

(2) Písemné oznámení musí obsahovat zejména:

a) osobní údaje předávané osoby (jména a příjmení, dřívější jména, alias-jména, datum a místo narození, pohlaví, státní občanství, poslední bydliště ve státě původu);

b) informace o osobních dokladech (druh, číslo, místo a datum vydání, vydávající úřad, doba platnosti);

c) den, místo a způsob protiprávního vstupu na území státu žádající smluvní strany;

d) informace o dokladech nebo jiných prostředcích, kterými se dokazuje nebo věrohodně dokládá protiprávní vstup na území státu žádající smluvní strany;

e) informace o případné potřebě zvláštní pomoci, ošetřování nebo péče spočívající v nemoci nebo věku předávané osoby;

f) informace o případné nutnosti zvláštních ochranných nebo bezpečnostních opatření;

g) informace o jazykových znalostech předávané osoby, zejména o nutnosti přibrání tlumočníka;

h) místo a čas předání.

(3) Doklady nebo jiné prostředky, kterými se dokazuje nebo věrohodně dokládá protiprávní vstup na území státu žádající smluvní strany, se předloží žádané smluvní straně při předání státního občana třetího státu nebo osoby bez státní příslušnosti na stanoveném hraničním přechodu.

(4) Pro písemné oznámení budou smluvní strany používat dvojjazyčný tiskopis, jehož vzor bude vypracován experty obou smluvních stran.

VI

K článku 7

(1) Předání a převzetí se uskuteční na hraničním přechodu dohodnutém mezi smluvními stranami v dohodnuté době.

(2) V případě prodloužení lhůty v důsledku právních nebo věcných překážek žádající smluvní strana informuje neprodleně žádanou smluvní stranu o pominutí těchto překážek s uvedením zamýšleného místa a termínu předání.

(3) O předání a převzetí státního občana třetího státu nebo osoby bez státní příslušnosti se vypracuje ve dvojím vyhotovení protokol, který musí obsahovat zejména tyto údaje:

a) jména a příjmení;

b) datum a místo narození;

c) státní občanství;

d) důvod předání;

e) seznam předmětů a peněžních prostředků, které má státní občan třetího státu nebo osoba bez státní příslušnosti u sebe;

f) místo a čas předání;

g) jména a příjmení, funkce a podpisy osob, které státního občana třetího státu nebo osobu bez státní příslušnosti předaly nebo převzaly.

Každá smluvní strana si ponechá po jednom vyhotovení protokolu o předání a převzetí státního občana třetího státu nebo osoby bez státní příslušnosti.

(4) Pro protokol podle odstavce 3 budou smluvní strany používat dvojjazyčný tiskopis, jehož vzor bude vypracován experty obou smluvních stran.

VII

K článku 8

Jestliže bylo dodatečně zjištěno, že nebyly splněny předpoklady pro předání a převzetí podle článku 5 readmisní dohody, pak musí být současně vráceny všechny doklady této osoby žádající smluvní straně.

VIII

K článku 9

(1) Žádost o průvoz musí obsahovat zejména:

a) osobní údaje provážené osoby (jména a příjmení, dřívější jména, alias-jména, datum a místo narození, pohlaví, státní občanství, poslední bydliště ve státu původu);

b) informace o osobních dokladech (druh, číslo, místo a datum vydání, vydávající úřad, doba platnosti);

c) prohlášení, že jsou splněny předpoklady podle článku 9 odstavce 1 readmisní dohody a že nejsou známy důvody odmítnutí podle článku 9 odstavce 2 readmisní dohody;

d) informace o případné potřebě zvláštní pomoci, ošetřování nebo péče spočívající v nemoci nebo věku provážené osoby;

e) informace o případné nutnosti zvláštních ochranných nebo bezpečnostních opatření; v případě doprovodu údaje k doprovázejícím osobám;

f) informace o jazykových znalostech provážené osoby, zejména o nutnosti přibrání tlumočníka;

g) místo a čas převzetí k průvozu, jakož i místo a čas předání provážené osoby v cílovém nebo průvozním státě.

(2) Žádaná smluvní strana neprodleně uvědomí žádající smluvní stranu s potvrzením místa a času o převzetí k průvozu nebo o odmítnutí převzetí a důvodech odmítnutí.

(3) Uskutečněné předání a převzetí se zaznamená do protokolu, který bude obsahovat údaje podle části VI odstavce 3. Pro tento protokol budou smluvní strany používat dvojjazyčný tiskopis uvedený v části VI odstavci 4.

(4) Pro podávání a vyřizování žádostí budou smluvní strany používat dvojjazyčný tiskopis, jehož vzor bude vypracován experty obou smluvních stran.

IX

K článku 10

(1) Náklady podle článku 10 readmisní dohody, které vznikly žádané smluvní straně, uhradí žádající smluvní strana bankovním převodem na účet žádané smluvní strany do 30 dnů ode dne doručení účtu. Tyto náklady zahrnují:

- mzdové náklady,

- jízdné,

- stravné,

- náklady na ubytování,

- ostatní nutné náklady (například na nezbytné lékařské ošetření, poplatky za parkování, silniční a telekomunikační poplatky).

(2) Výše úhrady poskytované podle odstavce 1 se řídí právními předpisy státu žádané smluvní strany.

(3) Jízdným se rozumí náklady za používání služebních motorových vozidel, prostředků hromadné dopravy s výjimkou letadel a vozidel taxislužby. Do ostatních nutných nákladů se zahrnují pouze účelně vynaložené náklady při dodržení maximální hospodárnosti.

(4) Žádaná smluvní strana provede vyúčtování úhrady nákladů podle odstavce 1 vždy za uplynulý kalendářní měsíc.

(5) Součástí vyúčtování úhrady nákladů jsou doklady prokazující skutečnou výši vzniklých nákladů podle jednotlivých položek uvedených v odstavci 1.

(6) Náklady podle odstavce 1 se hradí za provážené státní občany třetích států a osoby bez státní příslušnosti i za jejich doprovod.

X

Příslušné orgány

(1) Příslušnými orgány podle článku 12 písm. d) readmisní dohody jsou:

na české straně: Policie České republiky;

na rakouské straně: pro případy průvozů Spolkové ministerstvo vnitra,

pro ostatní případy Ředitelství bezpečnosti spolkové země Dolní Rakousko a Ředitelství bezpečnosti spolkové země Horní Rakousko.

(2) Ministerstvo vnitra České republiky a Spolkové ministerstvo vnitra Rakouské republiky si nejpozději ke dni vstupu tohoto protokolu v platnost vzájemně písemně sdělí útvary příslušných orgánů, které budou provádět jednotlivá ustanovení readmisní dohody. Současně si vzájemně oznámí jejich adresy a možnosti spojení, jakož i čísla bankovních účtů; o změnách se budou neprodleně vzájemně informovat.

XI

Jednání expertů

Mezi experty obou smluvních stran se budou podle potřeby konat jednání zejména o provádění readmisní dohody a tohoto protokolu, jakož i o případné potřebě změn readmisní dohody a tohoto protokolu. V rámci těchto jednání budou rovněž vypracovávány vzory dvojjazyčných tiskopisů uvedených v tomto protokole. Doba a místo těchto jednání se vždy stanoví po dohodě.

XII

Závěrečná ustanovení

(1) Tento protokol vstoupí v platnost současně s readmisní dohodou.

(2) V případě, že readmisní dohoda pozbude platnosti, pozbývá platnosti současně i tento protokol.


Dáno v Praze dne 12. listopadu 2004 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
Mgr. František Bublan v. r.
ministr vnitra

Za Rakouskou spolkovou vládu:
Ernst Strasser v. r.
ministr vnitra

Poznámky pod čarou

*) Dohoda mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda), podepsaná v Praze dne 12. listopadu 2004, byla vyhlášena pod č. 102/2005 Sb. m. s.

Přesunout nahoru