Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 99/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Rekonstrukce kanalizace ve Znojmě, Jihomoravský region, Česká republika

Datum vyhlášení 24.08.2004
Uzavření smlouvy 16.12.2003
Platnost od 16.02.2004
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

99

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. prosince 2003 v Bruselu a dne 16. února 2004 v Praze bylo podepsáno Finanční memorandum - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Rekonstrukce kanalizace ve Znojmě, Jihomoravský region, Česká republika.

Finanční memorandum vstoupilo v platnost na základě článku 5 Dodatku C Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství*) dne 16. února 2004.

Nedílnou součástí Finančního memoranda je Příloha I - Popis opatření, Příloha II - Finanční plán a Příloha III. Do textu Přílohy II a Přílohy III lze nahlédnout na Ministerstvu financí.

Anglické znění Finančního memoranda a Přílohy I a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Opatření ISPA č.:

2002/CZ/16/P/PE/017

FINANČNÍ MEMORANDUM

Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření

Rekonstrukce kanalizace ve Znojmě, Jihomoravský region, Česká republika

FINANČNÍ MEMORANDUM

Evropská Komise, dále jen „Komise“, jednající jménem Evropského společenství, dále jen „Společenství“, zastoupená komisařem pro regionální politiku, p. Michelem Barnierem, jménem Komise

na jedné straně a

vláda České republiky, dále jen „příjemce“

na straně druhé,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Opatření uvedené v článku 2 níže se implementuje a financuje z rozpočtových prostředků Společenství v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto memorandu. Opatření uvedené v článku 2 níže se implementuje v souladu se Všeobecnými podmínkami, které jsou přílohou rámcové dohody podepsané mezi Komisí a příjemcem, a jsou doplněny podmínkami tohoto memoranda a ustanoveními, které jsou jeho přílohou.

Článek 2

Popis opatření

Nástroj předvstupních strukturálních politik (ISPA) formou grantu přispívá na financování níže uvedeného opatření dle popisu v příloze I:

Číslo opatření2003/CZ/16/P/PE/017
Název:Rekonstrukce kanalizace ve Znojmě
Doba trvání:Datum zahájení: datum podpisu finančního memoranda Evropskou komisí
Datum ukončení: 31. prosinec 2007
Místo:Město Znojmo, Jihomoravský region v rámci NUTS III
(součást NUTS II - region Jihovýchod)
Skupina:Opatření zahrnuje jediný projekt kanalizace, která je součástí povodí řeky Dyje

Článek 3

Závazek

1. Nejvyšší veřejné nebo ekvivalentní výdaje, které lze uvažovat pro účely výpočtu pomoci, činí 23247800 EUR.

2. Podíl pomoci Společenství poskytované pro opatření je stanoven na 70 % celkových oprávněných veřejných nebo ekvivalentních výdajů, jak je stanoveno ve finančním plánu v příloze II.

3. Nejvyšší částka pomoci ISPA je stanovena ve výši 16273460 EUR.

4. Částka 13018768 EUR je poskytována z rozpočtu roku 2003 podle rozpočtového předpisu B7-020. Závazky pro následné splátky budou odvozeny od původního nebo revidovaného finančního plánu pro dané opatření, podle stavu implementace opatření a rozpočtových možností.

Článek 4

Platby

1. Pomoc Společenství kryje platby na opatření, pro které příjemce uzavřel právně závazné smluvní závazky a pro které byly specificky přiděleny nutné finanční prostředky. Tyto platby se musí týkat prací popsaných v příloze I.

2. Platby provedené před datem podpisu tohoto finančního memoranda nesplňují podmínky pro poskytnutí pomoci z ISPA.

3. Opatření uvedené v příloze I a platby prováděné orgánem odpovědným za implementaci opatření budou ukončeny nejpozději 31. prosince 2007.
Zpráva vyžadovaná pro vyplacení doplatku bude předložena nejpozději 6 měsíců po tomto datu.

4. Záloha je stanovena ve výši 3254692 EUR a bude převedena takto:

- částka 1627346 EUR bude vyplacena, jakmile příjemce podepíše toto memorandum;

- doplatek bude vyplacen po podepsání smlouvy uvedené v plánu veřejných zakázek podle přílohy I.a jako smlouva o provedení stavebních prací a poté, co příjemce předloží Komisi důkaz o splnění podmínek čl. 8 odst. 3 níže.

Článek 5

Dodržování právního řádu a politik Společenství

Opatření se implementuje v souladu s příslušnými ustanoveními Evropských dohod a přispívá k plnění politik Společenství, zejména těch, které se týkají ochrany životního prostředí a zlepšení kvality podzemní a povrchové vody.

Článek 6

Duševní vlastnictví

Příjemce a orgán zodpovědný za implementaci dle přílohy I, bod 3, zajistí, aby byla z jejich strany získána veškerá nutná práva duševního vlastnictví ke studiím, výkresům, plánům, propagačním a jiným materiálům, vyrobeným v souvislosti s plánováním, implementací, monitorováním a hodnocením projektu. Zaručí, že Komise nebo kterýkoli orgán nebo osoba, které Komise deleguje, budou mít k těmto materiálům přístup a budou mít právo je využívat. Komise bude tyto materiály využívat pouze pro své vlastní účely.

Článek 7

Povolení a oprávnění

Příslušné orgány příjemce musí včas a v souladu s vnitrostátními právními předpisy vydat veškeré druhy povolení nebo oprávnění nutných pro implementaci opatření.

Článek 8

Specifické podmínky týkající se opatření

Aniž jsou dotčena obecná ustanovení specifikovaná v příloze III, podléhá grant Společenství pro toto opatření níže uvedeným podmínkám:

1. Podmínky pro převzetí a statut majetku

Komise si vyhrazuje právo revidovat částku pomoci z ISPA stanovenou v článku 3, pokud se do pěti let od data dokončení prací provozní podmínky (tarify, výnosy atd.) podstatně změní vůči původním předpokladům, učiněným při určování výše grantu a/nebo dojde k podstatné změně:

a) která ovlivní povahu provozu nebo jeho prováděcí podmínky nebo dá soukromému nebo státnímu subjektu nepřiměřenou výhodu; a

b) která bude výsledkem změny vlastnictví nebo kterékoli části financované infrastruktury nebo ukončení nebo podstatné změny provozování.

Země, která je příjemcem, informuje Komisi o každé takové změně a snaží se o souhlas Komise k těmto změnám ex-ante.

2. Podmínka realizovatelnosti

Grant Společenství pro opatření je podmíněn tím, že příslušné úřady uvolní zdroje dostatečné k zabezpečení efektivního provozu a údržby majetku.

3. Druhá splátka zálohy je podmíněna:

Kromě podmínky stanovené v čl. 4 odst. 4 je druhá splátka zálohy podmíněna předložením důkazu o tom, že byl zřízen externí nezávislý dozorčí orgán.

4. Konečná platba je podmíněna:

předložením (aktualizovaného) plánu (Master Pian) pro řízení vodního hospodářství zajišťujícího splnění povinností vyplývajících z vodohospodářské legislativy ES v oblasti tohoto projektu.

Článek 9

Prováděcí ustanovení popsaná v přílohách tohoto finančního memoranda tvoří jeho nedílnou součást.

Nedodržení podmínek a prováděcích ustanovení bude Komise posuzovat podle postupu stanoveného v příloze III.l, část VIII.

Článek 10

Autentické znění tohoto memoranda představuje tento dokument, podepsaný níže.

Seznam příloh

Příloha I Popis opatření

Příloha II Finanční plán

Příloha III

Příloha III.1 Prováděcí finanční předpisy ISPA

Příloha III.2 Ustanovení, která upravují oprávněné náklady na opatření čerpající pomoc ISPA

Příloha III.3 Vzor pro předložení do Monitorovacího výboru a žádost o změnu

Příloha III.4 Řídící a kontrolní systémy pro pomoc poskytovanou z ISPA a postup provádění finančních oprav

Příloha III.5 Smlouva o nesrovnalostech a vracení částek neoprávněně přijatých v rámci ISPA

Příloha III.6 Požadavky na informování a publicitu


V Praze dne 16. února 2004
Za příjemce
Zdeněk Hrubý v. r.
Národní koordinátor pomoci

V Bruselu dne 16. prosince 2003
Za Společenství
Graham Meadows v. r.
Úřadující generální ředitel

Poznámky pod čarou

*) Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství ze dne 12. července 1996 byla vyhlášena pod č. 207/1997 Sb.


PŘÍLOHA 1

Popis opatření

(souhrn)

kód Komise č.: 2003/CZ/16/P/PE/017

1. Název opatření

Rekonstrukce kanalizace ve Znojmě

2. Orgán předkládající žádost (Národní koordinátor ISPA)

2.1. Název: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

2.2. Adresa: Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1; E-mail: Cestmir.Sajda@mmr.cz

3. Orgán zodpovědný za implementaci (definovaný v části 11(2) přílohy III.2)

3.1. Název: Státní fond životního prostředí České republiky

3.2. Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11; E-mail: j.pospisilova@sfzp.cz

4. Konečný příjemce (v případě, že se liší od orgánu uvedeného v bodě 3)

4.1. Název: Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko

4.2. Adresa: Kotkova 20, 669 02 Znojmo; E-mail: balik@muznojmo.cz

5. Místo

5.1. Země, která je příjemcem pomoci: Česká republika

5.2. Region: Jižní Morava

6. Popis

Obsahem opatření je rekonstrukce existující kanalizační sítě v okresním městě Znojmo. Vypouštění probíhá do řeky Dyje, která tvoří část hranice mezi Českou republikou a Rakouskem.

Existující kanalizační systém ve Znojmě je tvořen převážně kombinovaným systémem, jako oddělený existuje pouze v některých městských částech. Na síť je napojeno 94 % obyvatelstva, veřejných zařízení a průmyslových závodů, což představuje celkem 81 000 EO (ekvivalentních obyvatel). Povrchová dešťová voda prochází skrz celkem 15 přepadů dešťové vody do Dyje při velmi proměnlivém zředění odpadních vod. Kanalizační systém byl budován po mnoho let, kdy nejstarší kanalizační sběrač je 80 let starý.

Kanalizační síť je napojena na řádně fungující čistírnu odpadních vod (ČOV), která prošla rekonstrukcí v roce 1999 v rámci projektu spolufinancovaného z česko-rakouského programu přeshraniční spolupráce CBC Phare.

Projektované parametry ČOV:

Počet ekvivalentních obyvatel (EO)
Obyvatelé a obslužné zařízení51 500
Průmysl47 500
Celkem99 000
Hmotnostní zatížení (kg/den):
BSK55 940
CHSK10 090
SS8 000
Ntot1 090
Ptot146
Charakteristické průtoky:
Průměrný denní průtok za suchého počasí19 000 m3/den
Hodinový průtok ve špičce za suchého počasí1 270 m3/hod
Hodinový průtok ve špičce za deště1 800 m3/hod

Získané parametry:

Výtok koncentrace (mg/l):

Rok

BSK5

CHSK

SS

N-NH4

Ninorg

Ptot

Průměr

Průměr

Průměr

Průměr

Průměr

Průměr

2000

6,7

35,9

11,7

2,9

7,5

0,8

2001

4,3

33,0

5,1

2,0

7,3

0,4

2002

4,0

35,0

5,8

2,8

7,6

0,3

Na základě výše uvedených parametrů ČOV splňuje limity stanovené v Příloze IB Směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod.

Navržené opatření doplňuje ČOV popsanou výše, což umožní zpracovávat městské odpadní vody ve Znojmě v souladu se Směrnicí Rady 91/271/EHS. Implementace opatření je nutná, protože existující kanalizační síť není v dobrém stavu a byly zaznamenány značné průsaky odpadních vod, infiltrace balastních vod a zanášení trubek. Z kanalizačního systému v celkové délce 91 km je pro rekonstrukci navrženo 25 km. Průzkum zjišťující stav systému a potřebné opravy byl proveden monitorováním pomocí televizních kamer a pomocí matematického modelu „MOUSE“.

Technické řešení zahrnuje následující prvky:

- rekonstrukce nevyhovujících úseků kanalizačních sběračů pomocí povrchové techniky;

- opravy vnitřních povrchů kanalizačních sběračů s menšími strukturálními nedostatky pomocí bezvýkopové technologie;

- výstavba nových dešťových přepadů nebo demontáž nevyhovujících přepadů;

- výstavba nových dešťových nádrží.

Práce se budou skládat z následujících částí:

Sběrný kanalizační řad A s profily od DN 800 do DN 1800. Bude rekonstruováno celkem 2 280 m kanalizačních sběračů;

Hlavní kanalizační sběrač B s profily od DN 500/750 do DN 1800. Bude rekonstruováno celkem 4 020 m;

Hlavní kanalizační sběrače C a D a další pouliční kanalizační sběrače s profily od DN 300 do DN 200 budou napojeny k výše uvedeným hlavním kanalizačním sběračům. Délka rekonstrukce je 18 700 metrů, z toho nové kanalizační sběrače představují 17 170 m a opravované vnitřní povrchy 1 530 metrů.

Kanalizační sběrače budou převážně dodržovat původní trasy.

Pokud jde o odpady, navrhuje se výměna veřejných částí domovních odpadů a napojení na existující odpady z pouličních struh. Tyto odpady DN 150 a 200 budou v délce 5 200 m.

Stavební práce budou zahrnovat také opravu postižených podzemních obslužných přípojek.

Současně budou opraveny všechny dešťové přepady a kanalizační systém bude doplněn o dvě nové dešťové nádrže. Po dokončení projektu bude pro vypouštění dešťové vody do Dyje používáno celkem 9 dešťových přepadů.

Budou vybudovány dvě nádrže s označením DN 1 a DN 2. Nádrž DN 1 o objemu 1 000 krychlových metrů je situovaná na sběrném kanalizačním řadu A u řeky Dyje v lokalitě Léry. Nádrž DN 2 o objemu 800 krychlových metrů je situována na hlavním kanalizačním sběrači B blízko vesnice Dobšice.

7. Cíle

Hlavním cílem opatření je zajistit řádné fungování kanalizační sítě a ČOV ve Znojmě v souladu s požadavky Směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod, aby se zamezilo znečištění podzemních a povrchových vod kvůli průsaku z kanalizace. Předchází neoptimálnímu výkonu ČOV způsobenému přílivem balastních vod do zařízení skrz poškozenou kanalizaci.

V kontextu přístupových jednání bylo České republice poskytnuto přechodné období do roku 2010 pro implementaci výše uvedené směrnice. Na konci roku 2002 předložila česká vláda seznam investic nutných pro splnění tohoto cíle. Zlepšení čistírny vod v této lokalitě je uvedeno na seznamu jako jedna z municipalit, kde směrnice již byla implementována do konce roku 2002, s výjimkou doplňkových investic do kanalizačního systému. Toto opatření si klade za cil tuto mezeru zaplnit.

Po implementaci projektu bude opraveným systémem přiváděn do ČOV následující objem a koncentrace, které představují 92 - 95 % objemu v současnosti prosakujícího do podzemních vod:

169.840 m3/rok, pokud jde o následující znečištění:

SS

211 t/rok

BSK5

123 t/rok

CHSK

242 t/rok

N-NH4

8 t/rok

Pt

2 t/rok

Snížení výše uvedeného znečištění představuje 18 % z celkové BSK5 při vtoku do ČOV.

Projekt doplňují investice v dalších aglomeracích v povodí řeky Dyje, které jsou financovány z projektu ISPA 2001/CZ/16/P/PE/009 („Projekt ochrany vod řeky Dyje“).

8. Harmonogram prací

Kategorie prací

Zahájení

Dokončení

Projektové studie: 1.7.2002 31.10.2002

Zadávací dokumentace: 1.1.2004 30.6.2004

Získání pozemků: Nevyžaduje se Nevyžaduje se

Výstavba: 1.5.2004 30.11.2007

9. Hospodářská a sociální analýza nákladů a výnosů

Hospodářský přínos projektu představuje celkové pozitivní přispění k ochraně životního prostředí v dané lokalitě, spolu s jeho pozitivním přeshraničním dopadem. Významný je přínos prostřednictvím snížení znečištění vody způsobeného průsakem odpadních vod z kanalizace a snížení infiltrace balastních vod do systému a dále snížení znečištění vody díky používání dešťových nádrží.

Přínosy k ochraně životního prostředí byly vyčísleny takto:

Přínos

Roční přínos
(Eur)

Současná hodnota
(Eur)

% z celkových
vyhodnocených
přínosů

Snížení znečištění vody způsobeného průsakem
odpadních vod a snížení infiltrace balastních vod do
systému

914 605

12 781 300

93,6

Snížení znečištění vody pomocí dešťových nádrží

63 032

880 840

6,4

Na základě informací poskytnutých v současné žádosti se v důsledku implementace projektu předpokládají přínosy pro místní ekonomiku, přínosy vyplývající ze souladu opatření s legislativou, vyšší přitažlivost Znojma pro investory, ekonomický účinek investice na místní ekonomiku během období výstavby a pozitivní dopad na zdraví místního obyvatelstva, ačkoliv nebyly vyčísleny v penězích.

Hlavní význam implementace projektu tkví ve skutečnosti, že dokončení opatření je nutné k tomu, aby úprava odpadních vod ve Znojmě splnila podmínku stanovenou ve Směrnici Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod.

10. Hlavní prvky finanční analýzy

Navrhovatelé projektu připravili finanční analýzu projektu zohledňující grant ISPA i financování zajištěné z vlastních zdrojů konečného příjemce. Diskontní sazba je stanovena na 4 %, což se považuje za neutrální, pokud jde o převažující oficiální diskontní sazby v České republice.

Časový horizont pro výpočet fyzických ukazatelů je 25 let. Bez grantu ISPA byly vypočteny následující záporné ukazatele:

Vnitřní míra výnosnosti (IRR) - 2,63 %

Čistá současná hodnota (NPV) -14 168 000 EUR

Byla provedena citlivostní analýza, aby bylo možno stanovit, v jakém bodě se čistá současná hodnota stává kladnou. Tento bod byl vypočten mezi 70 % až 75 % pomoci ISPA. Byla stanovena 70% výše grantu ISPA.

Na této úrovni byly vypočteny následující ukazatele:

Vnitřní míra výnosnosti (IRR) 3,94 %

Čistá současná hodnota (NPV) - 54 000 EUR

Předpoklady pro vývoj sazeb používaných ve finanční analýze:

Současné sazby stočného jsou přibližně 0,45 EUR na jeden krychlový metr, což je v souladu se sazbami používanými na jiných místech České republiky.

Sazby vodného a stočného v současné době představují 1,5 % z celkového příjmu průměrné domácnosti. Před ukončením implementace tohoto opatření se toto číslo zvýší na 1,8 %, protože se do roku 2010 očekává zvýšení plateb přibližně o 8 % v reálných hodnotách.

11. Analýza vlivu na životní prostředí

Směrnice 85/337/EHS, ve znění Směrnice 91/11/ES, se tohoto opatření netýká. Na základě vyhodnocení podle čl. 6 odst. 3 Směrnice 92/43/EHS nebude mít projekt výrazný negativní vliv na stanoviště významná z důvodu ochrany přírody.

12. Náklady a příspěvek (v EUR)

Celkové
náklady

Příspěvek
soukromého
sektoru

Neoprávněné
výdaje

Celkové
oprávněné
náklady

Grant ISPA

Výše
grantu
%

23 353 600

0

105 800*

23 247 800

16 273 460

70

* Neoprávněné výdaje představují projektové náklady vynaložené před předložením současné žádosti o finanční příspěvek ISPA.

POLOŽKACELKOVÉ OPRÁVNĚNÉ
NÁKLADY
VÝDAJE VYNALOŽENÉ
PŘED PODÁNÍM
ŽÁDOSTI
Poplatky na plánování/projektování105 800
Příprava staveniště202 900
Hlavní stavební práce19 307 300
Stroje a zařízení978 700
Dohled během realizace1 014 300
Nepředvídané výdaje1 744 600
CELKEM23 247 800

Podíl příspěvku

Podíl příspěvku vychází z finanční analýzy projektu (viz část. 9 výše) a zohledňuje tedy, že jde o projekt generující výnosy.

Pro projekt není k dispozici žádné grantové financování dostupné z národních zdrojů. Zbývajících 30 % financování bude pocházet z rozpočtu konečného příjemce.

13. Účast mezinárodních finančních institucí

Na vyhodnocení a přípravě současné žádosti se nepodílely žádné mezinárodní finanční instituce.

14. Specifické podmínky pro opatření

Druhá splátka zálohy je podmíněna splněním podmínek stanovených v článku 8.

15. Plán veřejných zakázek

Práce budou realizovány podle plánu veřejných zakázek, který tvoří přílohu I.a.

PŘÍLOHA I.a

Předběžný plán veřejných zakázek

Nabídkové
řízení č.

Popis nabízených prací a služeb

Druh smlouvy
(Dodávky, stavební
práce, služby)

Předběžný
termín zahájení
nabídkového
řízení
(měsíc/rok)

Výše náhrady
faktur týkajících
se specifické
smlouvy

1.

Hlavní stavební inženýr pro dohled nad pracemi

Pracovní smlouva

Březen 2004

70

2.

Rekonstrukce kanalizace ve Znojmě

Smlouva na stavební práce

Červen 2004

70

Specifické podmínky pro udělení smluv budou zveřejněny v Úředním věstníku Evropských společenství a/nebo na Internetu.

Přesunout nahoru