Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 97/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Rekonstrukce kanalizace ve Žďáru nad Sázavou, region Vysočina, Česká republika

Datum vyhlášení 24.08.2004
Uzavření smlouvy 18.12.2003
Platnost od 16.02.2004
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

97

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. prosince 2003 v Bruselu a dne 16. února 2004 v Praze bylo podepsáno Finanční memorandum - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Rekonstrukce kanalizace ve Žďáru nad Sázavou, region Vysočina, Česká republika.

Finanční memorandum vstoupilo v platnost na základě článku 5 Dodatku C Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství*) dne 16. února 2004.

Nedílnou součástí Finančního memoranda je Příloha I - Popis opatření, Příloha II - Finanční plán a Příloha III. Do textu Přílohy II a Přílohy III lze nahlédnout na Ministerstvu financí.

Anglické znění Finančního memoranda a Přílohy I a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Opatření ISPA č.:

2002/CZ/16/P/PE/014

FINANČNÍ MEMORANDUM

Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou

o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření

Rekonstrukce kanalizace ve Žďáru nad Sázavou, region Vysočina, Česká republika

FINANČNÍ MEMORANDUM

Evropská Komise, dále jen „Komise“, jednající jménem Evropského společenství, dále jen „Společenství“, zastoupená komisařem pro regionální politiku, p. Michelem Barnierem, jménem Komise

na jedné straně a

vláda České republiky, dále jen „příjemce“

na straně druhé,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Opatření uvedené v článku 2 níže se implementuje a financuje z rozpočtových prostředků Společenství v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto memorandu. Opatření uvedené v článku 2 níže se implementuje v souladu se Všeobecnými podmínkami, které jsou přílohou rámcové dohody podepsané mezi Komisí a příjemcem, a jsou doplněny podmínkami tohoto memoranda a ustanoveními, které jsou jeho přílohou.

Článek 2

Popis opatření

Nástroj předvstupních strukturálních politik (ISPA) formou grantu přispívá na financování níže uvedeného opatření dle popisu v příloze I:

Číslo opatření2002/CZ/16/P/PE/014
Název: Žďár nad Sázavou
Doba trvání:Datum zahájení: datum podpisu finančního memoranda Evropskou komisí
Datum ukončení: 31. prosinec 2007
Místo:Město Žďár nad Sázavou, region Vysočina v rámci NUTS III (část NUTS II region Jihovýchod)
Skupina:Opatření zahrnuje jediný projekt, který je součástí povodí řeky Sázavy

Článek 3

Závazek

1. Nejvyšší veřejné nebo ekvivalentní výdaje, které lze uvažovat pro účely výpočtu pomoci, činí 7.986.400 EUR.

2. Podíl pomoci Společenství poskytované pro opatření je stanoven na 70 % celkových oprávněných veřejných nebo ekvivalentních výdajů, jak je stanoveno ve finančním plánu v příloze II.

3. Nejvyšší částka pomoci ISPA je stanovena ve výši 5.590.480 EUR.

4. Částka 4.472.384 EUR je poskytována z rozpočtu roku 2003 podle rozpočtového předpisu B7-020. Závazky pro následné splátky budou odvozeny od původního nebo revidovaného finančního plánu pro dané opatření, podle stavu implementace opatření a rozpočtových možností.

Článek 4

Platby

1. Pomoc Společenství kryje platby na opatření, pro které příjemce uzavřel právně závazné smluvní závazky a pro které byly specificky přiděleny nutné finanční prostředky. Tyto platby se musí týkat prací popsaných v příloze I.

2. Platby provedené před datem podpisu tohoto finančního memoranda nesplňují podmínky pro poskytnutí pomoci z ISPA.

3. Opatření uvedené v příloze I a platby prováděné orgánem odpovědným za implementaci opatření budou ukončeny nejpozději 31. prosince 2007.

4. Zpráva vyžadovaná pro vyplacení doplatku bude předložena nejpozději 6 měsíců po tomto datu.

5. Záloha je stanovena ve výši 1.118.096 EUR a bude převedena takto:

- částka 559.048 EUR bude vyplacena, jakmile příjemce podepíše toto memorandum;

- doplatek bude vyplacen po podepsání smlouvy uvedené v plánu veřejných zakázek podle přílohy I.a jako smlouva na stavební práce a poté, co příjemce předloží Komisi důkaz o splnění podmínek čl. 8 odst. 3 níže.

Článek 5

Dodržování právního řádu a politik Společenství

Opatření se implementuje v souladu s poslušnými ustanoveními Evropských dohod a přispívá k plnění politik Společenství, zejména těch, které se týkají ochrany a zlepšení životního prostředí.

Článek 6

Duševní vlastnictví

Příjemce a orgán zodpovědný za implementaci dle přílohy I, bod 3, zajistí, aby byla z jejich strany získána veškerá nutná práva duševního vlastnictví ke studiím, výkresům, plánům, propagačním a jiným materiálům, vyrobeným v souvislosti s plánováním, implementací, monitorováním a hodnocením projektu. Zaručí, že Komise nebo kterýkoli orgán nebo osoba, které Komise deleguje, budou mít k těmto materiálům přístup a budou mít právo je využívat. Komise bude tyto materiály využívat pouze pro své vlastní účely.

Článek 7

Povolení a oprávnění

Příslušné orgány příjemce musí včas a v souladu s vnitrostátními právními předpisy vydat veškeré druhy povolení nebo oprávnění nutných pro implementaci opatření.

Článek 8

Specifické podmínky týkající se opatření

Aniž jsou dotčena obecná ustanovení specifikovaná v příloze III, podléhá grant Společenství pro toto opatření níže uvedeným podmínkám:

1. Podmínky pro převzetí a statut majetku

Komise si vyhrazuje právo revidovat částku pomoci z ISPA stanovenou v článku 3, pokud se do pěti let od data dokončení prací provozní podmínky (tarify, výnosy atd.) podstatně změní vůči původním předpokladům, učiněným při určování výše grantu a/nebo dojde k podstatné změně:

a) která ovlivní povahu provozu nebo jeho prováděcí podmínky nebo dá soukromému nebo státnímu subjektu nepřiměřenou výhodu; a

b) která bude výsledkem změny vlastnictví nebo kterékoli části financované infrastruktury nebo ukončení nebo podstatné změny provozování.

Země, která je příjemcem, informuje Komisi o každé takové změně a snaží se o souhlas Komise k těmto změnám ex-ante.

2. Podmínka realizovatelnosti

Grant Společenství pro opatření je podmíněn tím, že příslušné úřady uvolní zdroje dostatečné k zabezpečení efektivního provozu a údržby majetku.

3. Druhá splátka zálohy je podmíněna:

Kromě podmínky stanovené v čl. 4 odst. 4 je druhá splátka zálohy podmíněna předložením důkazu o tom, že byl zajištěn nezávislý dohled.

4. Konečná platba je podmíněna:

Informací v závěrečné zprávě, že je zpracován plán (Master Pian) pro provedení všech investic v rámci povodí řeky Sázavy, které jsou nezbytné pro implementaci Směrnice 91/271 o čištění městských odpadních vod do roku 2010.

Článek 9

Prováděcí ustanovení popsaná v přílohách tohoto finančního memoranda tvoří jeho nedílnou součást.

Nedodržení podmínek a prováděcích ustanovení bude Komise posuzovat podle postupu stanoveného v příloze III.l, část VIII.

Článek 10

Autentické znění tohoto memoranda představuje tento dokument, podepsaný níže.

Seznam příloh

Příloha I Popis opatření

Příloha II Finanční plán

Příloha III

Příloha III. 1 Prováděcí finanční předpisy ISPA

Příloha III.2 Ustanovení, která upravují oprávněné náklady na opatření čerpající pomoc ISPA

Příloha III.3 Vzor pro žádosti o platby, pro hlášení finančního a fyzického pokroku a žádost o změnu

Příloha III.4 Řídící a kontrolní systémy pro pomoc poskytovanou z ISPA a postup provádění finančních oprav

Příloha III.5 Smlouva o nesrovnalostech a vracení částek neoprávněně přijatých v rámci ISPA

Příloha III.6 Požadavky na informování a publicitu


V Praze dne 16. února 2004
Za příjemce
Zdeněk Hrubý v. r.
Národní koordinátor pomoci

V Bruselu dne 18. prosince 2003
Za Společenství
Graham Meadows v. r.
Úřadující generální ředitel

Poznámky pod čarou

*) Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství ze dne 12. července 1996 byla vyhlášena pod č. 207/1997 Sb.


PŘÍLOHA 1

Popis opatření

kód Komise č.: 2002/CZ/16/P/PE/014

Název opatření

Rekonstrukce kanalizace ve Žďáru nad Sázavou

Orgán předkládající žádost (Národní koordinátor ISPA)

2.1. Název: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

2.2. Adresa: Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, E-mail: Radka.Bucilova@mmr.cz

1. Orgán zodpovědný za implementaci (definovaný v části 11(2) přílohy III.2)

3.1. Název: Státní fond životního prostředí České republiky

3.2. Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11; E-mail: jpospisilova@sfzp.cz

2. Konečný příjemce (v případě, že se liší od orgánu uvedeného v bodě 3)

4.1. Název: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

4.2. Adresa: Vodárenská ulice 2, 591 01 Žďár nad Sázavou; E-mail: svk.zr@quick.cz

3. Místo

5.1. Země, která je příjemcem pomoci: Česká republika

5.2. Region: Vysočina NUTS III (část regionu NUTS II - Jihovýchod)

4. Popis

Projekt je situován do Žďáru nad Sázavou, což je město s přibližně 23 000 obyvateli ve správním regionu Vysočina ve střední části České republiky. Tento region tvoří součást regionu NUTS II Jihovýchod.

Město je součástí oblasti povodí řeky Sázavy. Povodí této řeky má rozlohu 4 350 čtverečních metrů. Pramení v Českomoravské vysočině a vlévá se do Vltavy jižně od Prahy. Je tedy součástí širšího povodí Labe uvnitř České republiky. Město se nachází v chráněné krajinné oblasti „Žďárské vrchy“ a v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.

Město má mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod. Původní zařízení bylo vystavěno během let 1961 až 1964. Nedávno prošlo zařízení rekonstrukcí. Po této rekonstrukci, která proběhla v letech 1996 až 1999, se zvýšila hydraulická kapacita a provoz je vybaven zařízením pro nitrifikaci a denitrifikaci a pro odstraňování fosforu. Renovovaný provoz tedy splňuje požadavky Směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod pro kanalizační infrastrukturu umístěnou v citlivé oblasti (celá Česká republika je ve smyslu této směrnice definovaná jako citlivá oblast).

Průmyslové odpadní vody představují 15 % z celkové produkce odpadních vod a z 9 % se podílejí na zátěži BSK (biochemická spotřeba kyslíku). Hlavní průmysloví původci odpadních vod svůj odpad předčišťují a české úřady daly k dispozici seznam sledovaných odvětví spolu s typem používaného předčištění.

Toto opatření ISPA se vztahuje výlučně ke zlepšením v městském kanalizačním systému napojeném na čistírnu vod, které jsou nutné pro splnění požadavků Směrnice 91/271/EHS. Kanalizace je z velké části kombinovaným systémem, kdy zde tedy neexistuje plně oddělený systém sběru přívalové dešťové vody.

Celková délka kanalizačního systému je 70 885 metrů. Jednotlivé kanalizační sběrače jsou různého stáří, vyrobené z rozdílných materiálů. V mnoha případech jsou ve špatném technickém stavu a svojí kapacitou nedostačují. V letech 1997 až 2001 bylo renovováno 2 159 metrů a v roce 2001 byl proveden kamerový průzkum dalších 21 109 metrů. Práce, jichž se toto opatření týká, byly identifikovány právě v průběhu tohoto průzkumu.

Práce jsou rozděleny na dvě hlavní části:

Rekonstrukce sběrného kanalizačního řadu A

Jde o hlavní kanalizační sběrač v celkové délce 4 575 m, vedoucí ze severního okraje města do jeho západní části, kde se napojuje na čistírnu.

Plánuje se rekonstrukce v délce 1 835 m. Tyto nově vyprojektované části budou vybudovány pomocí železobetonových trubek s vnitřním ochranným vyložením nebo kameninových trubek v betonu nebo zalitých do směsi cementu s létavým popílkem. Půjde také o úpravu vnitřního povrchu v úsecích o délce dalších 858 metrů. Stav zbývajících úseků je uspokojivý. Budou též probíhat práce na existujících dešťových výpustích, kde jde o vyrovnání přepadové hrany výpusti a opravy vnitřního povrchu. Dvě z výpustí budou rekonstruovány a zbývající tři budou opuštěny. Kromě toho projekt dále zahrnuje výstavbu čtyř dešťových retenčních nádrží napojených na dešťové výpusti. Tyto nádrže budou postaveny jako podzemní železobetonové nádrže.

Navrhované investice byly původně projektovány před těžkými záplavami, které postihly Českou republiku v srpnu 2002. Poté byl směrný územní plán kanalizace pro město přepracován. Projektová studie pro sběrný kanalizační řad A byla pozměněna během roku 2003 tak, aby zohlednila vyšší intenzitu dešťových srážek.

Sídliště Žďár nad Sázavou III

Sídliště se nachází v západní části města. Odvodněná oblast o rozloze 33 ha je rozdělena do tří sběrných oblastí, ze kterých kanalizační sběrače odvádí odpadní vody do sběrného kanalizačního řadu A.

Rekonstrukce se týká většiny kanalizačních sběračů v rámci sídliště o celkové délce 8 222 metrů. Kanalizační sběrače s DN 200 - 600 budou budovány pomocí kameninových trubek a opatřeny společnými konstrukcemi, jako jsou revizní otvory. Opatření také zahrnuje výměnu veřejných částí domovních odpadů (5 487 metrů) a odpadů struh (1 491 metrů). Tyto odpady s DN 150 a 200 mají být vyrobeny z PVC. Výstavba bude zahrnovat také obnovu postižených podzemních obslužných přípojek.

Z tohoto opatření nevyplývá žádné zvýšení počtu napojení.

Cíle

Souhrnným cílem opatření je zlepšit funkční stav kanalizačního systému ve Žďáru nad Sázavou a zajistit neškodné odvádění odpadních vod na čistírnu v souladu s požadavky Směrnice 91/271/EHS.

V kontextu přístupových jednání bylo České republice poskytnuto přechodné období do roku 2010 pro implementaci výše uvedené směrnice. Na konci roku 2002 předložila česká vláda seznam investic nutných pro splnění tohoto cíle. Zlepšení čistírny vod v této lokalitě je uvedeno na seznamu jako jedna z municipalit, kde směrnice již byla implementována do konce roku 2002, s výjimkou doplňkových investic do kanalizačního systému. Toto opatření si klade za cil tuto mezeru zaplnit.

Opatření bude doplněno investicemi v dalších 18 aglomeracích v rámci dílčího povodí Sázavy před rokem 2010.

Kromě této investice provádí navrhovatel projektu (Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko) mnoho dalších investic v rámci regionu Vysočina. Tyto další investice jsou součástí povodí řeky Dyje, která ústí do řeky Moravy. Dva z těchto programů, a to v Bystřici a Novém Městě, jsou součástí opatření ISPA „Ochrana vod povodí řeky Dyje“, které Komise schválila v roce 2002.

Mezi specifické cíle patří:

• snížení znečištění povrchových a podzemních vod způsobeného průsakem odpadních vod z kanalizace a snížení infiltrace do systému;

• zvýšení kapacity sběrného kanalizačního řadu A a zlepšení technického stavu jeho úseků, což umožní bezproblémové napojení hlavních kanalizačních sběračů, které odvádějí odpadní vodu z ostatních částí města.

Předpokládaným výsledkem tohoto opatření je následující pozitivní vývoj bilance znečištění recipientu:

BILANCE ZNEČIŠTĚNÍ (t/rok)

Symbol

Stav před implementací opatření

Stav po implementaci opatření

Celkový pokles

SS

90,2

9,7

80,5

BSK5

108,1

12,1

96,0

CHSKcr

225,7

17,9

207,8

N-NH4+

23,5

5,1

18,4

Ptot

5,2

0,6

4,6

5. Harmonogram prací

Druh práce

Zahájení

Ukončení

Plánování a projektování

1. 2. 2002

28. 2. 2003

Získání pozemků

Nevyžaduje se

Nevyžaduje se

Zadávací dokumentace

1. 8. 2003

31. 1. 2004

Výstavba

1. 11. 2004

31. 10. 2006

6. Hospodářská a sociální analýza nákladů a výnosů

Byly identifikovány následující hospodářské a sociální přínosy:

• významné zabránění poškození životního prostředí způsobeného znečištěním v rezervaci „Žďárské vrchy“ a pramenné oblasti chráněné oblasti „přirozené akumulace vod“;

• snížený „vývoz“ znečištění do okolních oblastí;

• zlepšené zdraví, tj. snížení zdravotních rizik pro obyvatelstvo;

• zvýšená přitažlivost oblasti pro rekreaci a turistický ruch, stejně jako pro investory;

• pozitivní vliv na ekonomiku oblasti během výstavby.

7. Hlavní prvky finanční analýzy

Vnitřní míra výnosnosti (IRR) stanovená pro projekt bez jakéhokoliv grantu je -10,1 %.

Byla provedena analýza citlivosti u IRR pro různé výše grantu. Výše grantu 70 % poskytuje IRR 4,9 %, což se považuje za neutrální, pokud jde o převládající oficiální diskontní sazby v České republice.

Současná čistá hodnota (NPV) je mírně pod 0 (-0,019 miliónu eur) při diskontní sazbě 5 %.

Sazby vodného a stočného představují v současné době 1,5 % z celkového příjmu průměrné domácnosti. Před ukončením implementace tohoto opatření se toto číslo zvýší na 1,9 %, protože se do roku 2010 očekává zvýšení plateb přibližně o 5 % v reálných hodnotách. Odpovídající čísla pro nejchudší domácnosti jsou 3,7 % a 4,6 %.

Finanční analýza vychází z předpokládané spotřeby 78 litrů na osobu a den.

8. Analýza vlivu na životní prostředí

Toto opatření nevyžaduje provedení EIA, protože zahrnuje výlučně rekonstrukci již existující kanalizační sítě.

Příslušné národní úřady potvrdily, že projekt nebude mít žádné nepříznivé účinky na chráněná území.

9. Náklady a příspěvek (v EUR)

Celkové náklady

Příspěvek
soukromého
sektoru

Neoprávněné výdaje

Celkové
oprávněné
náklady

Grant ISPA

Procento
grantu

8.135.734

0

149.334

7.986.400

5.590.480

70

Členění oprávněných nákladů

Směrné členění je následující: Sběrný kanalizační řad A:

Příprava staveniště:127.601
Hlavní práce: 3.987.518
Dohled:199.376
Nepředvídané výdaje:288.058
MEZISOUČET:4.602.553
Sídliště III
Příprava staveniště:93.813
Hlavní práce:2.931.667
Dohled: 146.583
Nepředvídané výdaje: 211.784
MEZISOUČET:3.383.847
SOUČET: 7.986.400

Výše pomoci

Výše pomoci vychází z finanční analýzy projektu (viz část 9 výše) a zohledňuje tedy, že jde o projekt generující výnosy.

Pro projekt není k dispozici žádné grantové financování dostupné z národních zdrojů. Zbývající 30 % financování bude pocházet z rozpočtu města a od konečného příjemce (částečně vlastní zdroje, částečně půjčka).

10. Účast mezinárodních finančních institucí

Na projektu se nepodílí žádná mezinárodní finanční instituce.

11. Specifické podmínky pro opatření

Viz článek 8 Finančního memoranda

12. Plán veřejných zakázek

Práce budou realizovány podle plánu veřejných zakázek, který tvoří přílohu I.a.

PŘÍLOHA I.a

Předběžný plán veřejných zakázek

Nabídkové
řízení č.

Popis nabízených prací a služeb

Druh smlouvy
(Dodávky, stavební práce, služby)

Předběžný termín zahájení
nabídkového řízení (měsíc/rok)

Výše náhrady faktur
týkajících se specifické smlouvy

1.

Dohled - pracovní smlouva (podle PRAG a FIDIC)

03/2004

2.

Smlouva na stavební práce (podle PRAG a FIDIC)

03/2004

Specifické podmínky pro udělení smluv budou zveřejněny v Úředním věstníku Evropských společenství a/nebo na Internetu.

Přesunout nahoru