Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 96/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Zajištění norem Evropské unie pro systém zásobování vodou v jižních Čechách, Jihočeský region, Česká republika

Datum vyhlášení 24.08.2004
Uzavření smlouvy 18.12.2003
Platnost od 16.02.2004
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

96

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. prosince 2003 v Bruselu a dne 16. února 2004 v Praze bylo podepsáno Finanční memorandum - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Zajištění norem Evropské unie pro systém zásobování vodou v jižních Čechách, Jihočeský region, Česká republika.

Finanční memorandum vstoupilo v platnost na základě článku 5 Dodatku C Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství*) dne 16. února 2004.

Nedílnou součástí Finančního memoranda je Příloha I - Popis opatření, Příloha II - Finanční plán a Příloha III. Do textu Přílohy II a Přílohy III lze nahlédnout na Ministerstvu financí.

Anglické znění Finančního memoranda a Přílohy I a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Opatření ISPA č.:

2002/CZ/16/P/PE/013

FINANČNÍ MEMORANDUM

Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou

o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření

Zajištění norem Evropské unie pro systém zásobování vodou v jižních Čechách, Jihočeský region, Česká republika

FINANČNÍ MEMORANDUM

Evropská Komise, dále jen „Komise“, jednající jménem Evropského společenství, dále jen „Společenství“, zastoupená komisařem pro regionální politiku, p. Michelem Barnierem, jménem Komise

na jedné straně a

vláda České republiky, dále jen „příjemce“

na straně druhé,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Opatření uvedené v článku 2 níže se implementuje a financuje z rozpočtových prostředků Společenství v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto memorandu. Opatření uvedené v článku 2 níže se implementuje v souladu se Všeobecnými podmínkami, které jsou přílohou rámcové dohody podepsané mezi Komisí a příjemcem, a jsou doplněny podmínkami tohoto memoranda a ustanoveními, které jsou jeho přílohou.

Článek 2

Popis opatření

Nástroj předvstupních strukturálních politik (ISPA) formou grantu přispívá na financování níže uvedeného opatření dle popisu v příloze I:

Číslo opatření2002/CZ/16/P/PE/013
Název:Zajištění norem Evropské unie pro systém zásobování vodou v jižních Čechách
Doba trvání:Datum zahájení: datum podpisu finančního memoranda Evropskou komisí
Datum ukončení: 31. prosinec 2007
Místo:Jihočeský region
Skupina:Skupina dvou projektů v rámci jednoho opatření.

Článek 3

Závazek

1. Nejvyšší veřejné nebo ekvivalentní výdaje, které lze uvažovat pro účely výpočtu pomoci, činí 6.992.735 EUR.

2. Podíl pomoci Společenství poskytované pro opatření je stanoven na 65 % celkových oprávněných veřejných nebo ekvivalentních výdajů, jak je stanoveno ve finančním plánu v příloze II.

3. Nejvyšší částka pomoci ISPA je stanovena ve výši 4.545.278 EUR.

4. Částka 3.636.222 EUR je poskytována z rozpočtu roku 2003 podle rozpočtového předpisu B7-020. Závazky pro následné splátky budou odvozeny od původního nebo revidovaného finančního plánu pro dané opatření, podle stavu implementace opatření a rozpočtových možností.

Článek 4

Platby

1. Pomoc Společenství kryje platby na opatření, pro které příjemce uzavřel právně závazné smluvní závazky a pro které byly specificky přiděleny nutné finanční prostředky. Tyto platby se musí týkat prací popsaných v příloze I.

2. Platby provedené před datem podpisu tohoto finančního memoranda nesplňují podmínky pro poskytnutí pomoci z ISPA.

3. Opatření uvedené v příloze I a platby prováděné orgánem odpovědným za implementaci opatření budou ukončeny nejpozději 31. prosince 2007. Zpráva vyžadovaná pro vyplacení doplatku bude předložena nejpozději 6 měsíců po tomto datu.

4. Záloha je stanovena ve výši 909.055 EUR a bude převedena takto:

- částka 454.527 EUR bude vyplacena, jakmile příjemce podepíše toto memorandum;

- doplatek bude vyplacen po podepsání smlouvy uvedené v plánu veřejných zakázek podle přílohy I.a jako smlouva na stavební práce a poté, co příjemce předloží Komisi důkaz o splnění podmínek čl. 8 odst. 3 níže.

Článek 5

Dodržování právního řádu a politik Společenství

Opatření se implementuje v souladu s příslušnými ustanoveními Evropských dohod a přispívá k plnění politik Společenství, zejména těch, které se týkají ochrany životního prostředí a zlepšení kvality podzemní a povrchové vody.

Článek 6

Duševní vlastnictví

Příjemce a orgán zodpovědný za implementaci dle přílohy I, bod 3, zajistí, aby byla z jejich strany získána veškerá nutná práva duševního vlastnictví ke studiím, výkresům, plánům, propagačním a jiným materiálům, vyrobeným v souvislosti s plánováním, implementací, monitorováním a hodnocením projektu. Zaručí, že Komise nebo kterýkoli orgán nebo osoba, které Komise deleguje, budou mít k těmto materiálům přístup a budou mít právo je využívat. Komise bude tyto materiály využívat pouze pro své vlastní účely.

Článek 7

Povolení a oprávnění

Příslušné orgány příjemce musí včas a v souladu s vnitrostátními právními předpisy vydat veškeré druhy povolení nebo oprávnění nutných pro implementaci opatření

Článek 8

Specifické podmínky týkající se opatření

Aniž jsou dotčena obecná ustanovení specifikovaná v příloze III, podléhá grant Společenství pro toto opatření níže uvedeným podmínkám:

1. Podmínky pro převzetí a statut majetku

Komise si vyhrazuje právo revidovat částku pomoci z ISPA stanovenou v článku 3, pokud se do pěti let od data dokončení prací provozní podmínky (tarify, výnosy atd.) podstatně změní vůči původním předpokladům, učiněným při určování výše grantu a/nebo dojde k podstatné změně:

a) která ovlivní povahu provozu nebo jeho prováděcí podmínky nebo dá soukromému nebo státnímu subjektu nepřiměřenou výhodu; a

b) která bude výsledkem změny vlastnictví nebo kterékoli části financované infrastruktury nebo ukončení nebo podstatné změny provozování.

Země, která je příjemcem, informuje Komisi o každé takové změně a snaží se o souhlas Komise k těmto změnám ex-ante.

2. Podmínka realizovatelnosti

Grant Společenství pro opatření je podmíněn tím, že příslušné úřady uvolní zdroje dostatečné k zabezpečení efektivního provozu a údržby majetku.

3. Druhá splátka zálohy je podmíněna:

Kromě podmínky stanovené v čl. 4 odst. 4 je druhá splátka zálohy podmíněna předložením důkazu o tom, že byl zřízen externí nezávislý dozorčí orgán.

4. Konečná platba je podmíněna:

(a) předložením závazného prohlášení ze strany JVS České Budějovice, že bude zorganizováno transparentní nabídkové řízení na výběr provozovatele vodohospodářských aktiv, aby byl zajištěn provoz těchto aktiv v době po 31. prosinci 2007;

(b) předložením podrobného popisu zpracování a opětovného využití kalu v závěrečné zprávě, včetně poskytnutého důkazu ze strany příslušných úřadů, že nakládání s kalem odpovídá Směrnicím 75/442/EHS a nebo 86/278/EHS.

Článek 9

Prováděcí ustanovení popsaná v přílohách tohoto finančního memoranda tvoří jeho nedílnou součást.

Nedodržení podmínek a prováděcích ustanovení bude Komise posuzovat podle postupu stanoveného v příloze III.l, část VIII.

Článek 10

Autentické znění tohoto memoranda představuje tento dokument, podepsaný níže.

Seznam příloh

Příloha I Popis opatření

Příloha II Finanční plán

Příloha III

Příloha III.1 Prováděcí finanční předpisy ISPA

Příloha III.2 Ustanovení, která upravují oprávněné náklady na opatření čerpající pomoc ISPA

Příloha III.3 Vzor pro žádosti o platby, pro hlášení finančního a fyzického pokroku a žádost o změnu

Příloha III.4 Řídící a kontrolní systémy pro pomoc poskytovanou z ISPA a postup provádění finančních oprav

Příloha III.5 Smlouva o nesrovnalostech a vracení částek neoprávněně přijatých v rámci ISPA

Příloha III.6 Požadavky na informování a publicitu


V Praze dne 16. února 2004
Za příjemce
Zdeněk Hrubý v. r.
Národní koordinátor pomoci

V Bruselu dne 18. prosince 2003
Za Společenství
Graham Meadows v. r.
Úřadující generální ředitel

Poznámky pod čarou

*) Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství ze dne 12. července 1996 byla vyhlášena pod č. 207/1997 Sb.


PŘÍLOHA 1

Popis opatření

(souhrn)

kód Komise č.: 2002/CZ/16/P/PE/013

1. Název opatření

Zajištění norem Evropské unie pro systém zásobování vodou v jižních Čechách

2. Orgán předkládající žádost (Národní koordinátor ISPA)

2.1. Název: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

2.2. Adresa: Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1; E-mail: Radka.Bucilova@mmr.cz

3. Orgán zodpovědný za implementaci (definovaný v části 11(2) phlohy III.2)

3.1. Název: Státní fond životního prostředí České republiky

3.2. Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11; E-mail: jpospisilova@sfzp.cz

4. Konečný příjemce (v případě, že se liší od orgánu uvedeného v bodě 3)

4.1. Název: Jihočeský vodárenský svaz České Budějovice

4.2. Adresa: S. K. Neumana 19, 370 01 České Budějovice; E-mail: charvat@jvs.cz

5. Místo

5.1. Země, která je příjemcem pomoci: Česká republika

5.2. Region: Jižní Čechy

6. Popis

Opatření se skládá ze dvou částí:

1. Rekonstrukce úpravny vody (ÚV) Plav - úprava kalu

2. Zajištění kvality pitné vody během distribuce vody dálkovými vodovody

1. Rekonstrukce úpravny vody (ÚV) Plav - úprava kalu

Současná situace:

Existující úpravna vody Plav v současné době zpracovává průměrnou kapacitu 800 l/s a prostřednictvím distribuční sítě zásobuje více než 360 000 obyvatel. Projektovaná kapacita zařízení je 1 424 l/s a jde o hlavní zdroj vody celého systému zásobování vodou v jižních Čechách. Úpravna vody Plav má dva stupně (15 podélných usazovacích nádrží a 14 venkovních vysokorychlostních průtokových pískových filtrů), původně s koagulací pomocí síranu hlinitého, nyní síranu železitého.

Při procesu úpravy vzniká jako odpad tekutý kal. V současnosti je tekutý kal zahušťován v kalových rybnících (kalojemech). Supernatant (kalová voda po usazení) je vypouštěn do řeky Malše, zatímco kal v polo-tekutém stavu se dopravuje a přebírá jej státní podnik MAPĚ Mydlovary. Ročně se vyprodukuje 949 tun suchého kalu, ale aktuální produkce tekutého kalu, který se dočasně likviduje v kalových rybnících je 18 980 tun (5 % obsah sušiny ve vodě) ročně.

Současný stav je nepřijatelný, protože existující vypouštění tekutého kalu a supernatantu do řeky Malše způsobuje znečištění, které výrazným způsobem zhoršuje kvalitu povrchové vody ve vodním toku, který slouží pro rekreační účely, zejména koupání a pití. Vypouštěné znečištění přesahuje limity uvedené v platném povolení a provozovatel úpravny vody je pravidelně pokutován českými národními vodohospodářskými úřady.

Navrhované technické řešení:

Navrhuje se přidání technologických stupňů do ÚV, aby se tak eliminoval vysoký objem tekutého kalu (pouze 5 % obsah sušiny v kalu) a snížil objem vypouštěné kalové vody. Namísto tekutého kalu bude produkován zahuštěný kal (25 % obsah sušiny v kalu). Skladovaný zahuštěný kal bude potom předáván k dalšímu použití. Jihočeský vodárenský svaz České Budějovice podepsal smlouvu, ve které se klient zavazuje přebírat a používat kal ve svém průmyslovém zařízení produkujícím komposty. Veškeré opětovné využívání kalu v České republice musí splňovat podmínky stanovené v národní legislativě, která již transponovala podmínky Směrnic Rady 75/422/EHS a 86/278/EHS.

Nové řešení bude zahrnovat výstavbu a dodání:

- 2 nových nádrží pro zahušťování kalu, průměr 5,5 m, objem 23,5 m;

- 3 nádrží pro homogenizaci kalu, objem 20m3;

- 1 kalový lis.

Bude instalován nový systém pro přečerpávání kalu a recirkulaci, včetně dávkování polymerního vločko-vacího činidla a Ca(OH)2.

2. Zajištění kvality pitné vody během distribuce vody dálkovými vodovody

Současná situace:

Jde o dálkové vodovodní potrubí pro rozvod vody o celkové délce 40,3 km. Kvůli klesající spotřebě vody v důsledku zvyšování výdajů za vodné v minulém desetiletí dochází v potrubí, které bylo původně navrženo pro vyšší objemy a rychlost, ke stání vody. Protože vnitřní povrch zmíněného potrubí je ocelový, mají dlouhé doby zadržení vody za následek vyšší míru „obohacení“ železem, nazývané „druhotné obohacení železem“. Prahový obsah železa v pitné vodě stanovený vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 376/2000 Sb., která mimo jiné transponuje Směrnici 98/83/ES o kvalitě vody určené pro lidskou spotřebu, je 0,2 Fe mg/l. Tato limitní hodnota byla překročena u téměř 50 % vzorků odebraných v současnosti z dálkových vodovodních potrubí (zjištěná maximální koncentrace železa je 0,5 mg/l). Kromě toho tato situace vede k nespokojenosti a stížnostem spotřebitelů a přináší technické a provozní problémy spojené s usazeninami a kotelním kamenem v potrubích.

Navrhované technické řešení:

Na základě analýzy možností provedené v rámci studie proveditelnosti je navrženo následující řešení představující obnovení vnitřního povrchu pomocí bezvýkopové technologie:

- vyhloubení přístupových jam

- odstranění začátku potrubí

- vyčištění vnitřní stěny (rotační čistič nebo drapák)

- nátěr vnitřní stěny pomocí protahovací stěrky

- kamerová kontrola kvality čistoty stěn

- strojový nátěr vnitřní stěny základní barvou

- zrání nátěru

- kamerová kontrola kvality nátěru stěn

- napojení úseků potrubí

- propláchnutí potrubí, zkoušení

- uvedení do provozu.

Jako rovnocenné byly shledány alternativy, jako jsou epoxidový základní nátěr nebo cementace a jejich použití bude záviset na nabídkovém řízení.

Práce na uvedené obnově budou realizovány po etapách:

- Sběrná nádrž Zdoba - akumulační nádrž Malá Varta, délka 11 221 metrů,

- Sběrná nádrž Malá Varta - sběrná nádrž Sudoměřice, délka 11 146 metrů,

- Sběrná nádrž Sudoměřice - sběrná nádrž Hodušín, délka 20 029 metrů, včetně pilotního projektu - viz odstavec níže a bod 15.1.

7. Cíle

Zlepšit kvalitu pitné vody v severozápadní větvi systému zásobování vodou v jižních Čechách a zajistit její soulad s požadavky Směrnice Rady 98/83/ES.

Změnit systém úpravy kalu v největší úpravně vody systému zásobování vodou v jižních Čechách a dosáhnout souladu s požadavky Směrnice Rady 75/422/EHS, pokud jde o likvidaci kalu.

Snížit vypouštění odpadních vod z kalových rybníků do řeky Malše kvůli zlepšení kvality její povrchové vody v souladu s požadavky Směrnice Rady 76/160/EHS.

Opatření přispěje ke zlepšení účinnosti, kvality a spolehlivosti úpravy vody a zásobování vodou v rámci systému zásobování vodou v jižních Čechách. Opatření přímo podporuje implementaci rámcové vodohospodářské směrnice ES.

Po dokončení opatření budou dosažena následující zlepšení životního prostředí:

Kal:

ParametrJednotkaPřed
implementací
projektu
Po
implementaci
projektu
Snížení
Produkovaný suchý kal z ÚV t/rok 949 949
Kal likvidovaný na skládce (5 %)t/rok18 980018 980
Navrhovaný kompostovaný kal (25 %)t/rok0 3796

Vypuštění do přítoku:

Parametr

Jednotka

Před
implementací
projektu

Po
implementaci
projektu

Snížení

Supernatant vypouštěný do řeky Malše

m3/rok

496 400

113 150

383 250

Znečištění vypouštěné do řeky Malše

BSK5

t/rok

1

0,2

0,8

CHSKCr

t/rok

10

2,0

8

SS

t/rok

10

2,0

8

Fe

t/rok

1

0,2

0,8

8. Harmonogram prací

Kategorie prací

Zahájení

Dokončení

Plánování a technické řešení

01/10/2001

31/10/2002

Zadávací dokumentace

01/09/2002

30/10/2003

Získání pozemků

01/01/2004

01/10/2004

Výstavba

01/10/2004

30/09/2006

Provozní fáze

01/10/2006

............../................/.............

9. Hospodářská a sociální analýza nákladů a výnosů

Hospodářský přínos projektu tkví v celkovém pozitivním přispění projektu k ochraně životního prostředí v lokalitě a snížení zdravotních rizik pro obyvatelstvo.

Výsledkem projektu jsou následující sociální a hospodářské přínosy:

• snížený „vývoz“ znečištění do povrchových a podzemních vod

• zvýšená přitažlivost řeky Malše pro koupání a rybaření

• zlepšené zdraví, tj. snížení zdravotních rizik pro obyvatelstvo

• pozitivní vliv na ekonomiku oblasti během výstavby.

10. Hlavní prvky finanční analýzy

Navrhovatelé projektu připravili finanční analýzu projektu zohledňující grant ISPA i financování zajištěné z vlastních zdrojů konečného příjemce. Diskontní sazba je stanovena na 5 %, což se považuje za neutrální, pokud jde o převažující oficiální diskontní sazby v České republice.

Časový horizont pro výpočet fyzických ukazatelů je 35 let. Bez grantu ISPA byly vypočteny následující záporné ukazatele:

Vnitřní míra výnosnosti (IRR) -1,8 %

Čistá současná hodnota (NPV) - 3 960 000 EUR.

Byla provedena citlivostní analýza, aby bylo možno stanovit, v jakém bodě se čistá současná hodnota stává kladnou. Tento bod byl vypočten mírně nad 65 % pomoci ISPA. Byla stanovena 65 % výše grantu ISPA.

Na této úrovni byly vypočteny následující ukazatele: Vnitřní míra výnosnosti (IRR) 4,9 % Čistá současná hodnota (NPV) - 0,04.

Byla vypočtena finanční analýza zvažující jako výnos pro majitele vodohospodářských aktiv, JVS České Budějovice, hromadnou cenu vody, která v roce 2003 představuje 0,32 eur/m3. Výpočet vychází ze spotřeby 163 1 na osobu, kdy denní průměr fakturované vody představuje 130 1 na osobu.

V žádosti byla provedena analýza předpokladu přiměřenosti výše vodného. Vodné a stočné v současnosti představuje 2,05 % celkového příjmu průměrné domácnosti. Odpovídající čísla pro nejchudší domácnosti představují 6 %. Pro rok 2004 se předpokládá nárůst provozních nákladů o 5 %.

11. Analýza vlivu na životní prostředí

Opatření se týká příloha II Směrnice 85/337/EHS, ve znění Směrnice 91/11/ES. Protože tato směrnice je transponována do české národní legislativy o EIA, byla podle toho provedena prověrka.

Na základě výsledku prověrky vydalo Ministerstvo životního prostředí České republiky potvrzení, že projekt nevyžaduje provedení EIA. Podmínkou souhlasu ministerstva je, aby navrhovatel projektu zajistil zpracování kalu podle zákona č. 185/2001 Sb. (transponující Směrnici 75/442/EHS o odpadech) a vyhlášky č. 382/2001 Sb. - podmínka pro používání upraveného kalu na zemědělské půdě (transponující Směrnici 86/278/EHS).

Příslušné národní úřady potvrdily, že projekt nebude mít žádné nepříznivé účinky na chráněné oblasti.

12. Náklady a příspěvek (v EURO)

Celkové
náklady
Příspěvek
soukromého
sektoru
Neoprávněné
výdaje
Celkové
oprávněné
náklady
Grant ISPAVýše
grantu
%
8 098 2781 105 5436 992 7354 545 27865
POLOŽKACELKOVÉ
NÁKLADY
OPRÁVNĚNÉ
NÁKLADY
NEOPRÁVNĚNÉ
NÁKLADY
Platby za plánování/projektování806 325-806 325
Nákup pozemkůNevyžaduje seNevyžaduje seNevyžaduje se
Příprava staveniště204 582204 203379
Hlavní práce5 406 0245 406 024-
Zařízení a stroje439 171439 171-
Dozor během realizace324 360324 360-
Nepředvídané výdaje618 977618 977-
Ostatní298 839-298 839
CELKEM8 098 2786 992 7351 105 543
Úpravna vody Plav - úprava kalu 7 298 042

Hlavní potrubí s pitnou vodou

800 236

CELKEM

8 098 278

Výše pomoci

Výše pomoci - 65 % vychází z finanční analýzy projektu (viz část 9 výše) a zohledňuje tedy, že jde o projekt generující výnosy.

Pro projekt není k dispozici žádné grantové financování dostupné z národních zdrojů. Zbývající 20 % financování bude pocházet z rozpočtu místního úřadu a 15 % bude tvořit půjčka od komerční banky.

13. Účast mezinárodních finančních institucí

Na vyhodnocení a přípravě současné žádosti se nepodílely žádné mezinárodní finanční instituce.

14. Specifické podmínky pro opatření

Druhá splátka zálohy je podmíněna splněním podmínek stanovených v článku 8.

15. Plán veřejných zakázek

Práce budou realizovány podle plánu veřejných zakázek, který tvoří přílohu I.a.

PŘÍLOHA I.a

Prozatímní plán veřejných zakázek

Nabídkové
řízení č.
Popis nabízených prací a služebDruh smlouvy
(Dodávky, stavební práce, služby)
Předběžný
termín zahájení
nabídkového
řízení
(měsíc/rok)
Výše náhrady
faktur týkajících se
specifické smlouvy
1.Hlavní stavební inženýr pro dohled nad pracemiPracovní smlouvaÚnor 2004
2.Zdokonalení úpravny vody a rekonstrukce vodovodu s pitnou vodouSmlouva o provedení stavebních pracíBřezen 2004

Specifické podmínky pro udělení smluv budou zveřejněny v Úředním věstníku Evropských společenství a/nebo na Internetu

Přesunout nahoru