Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 95/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Dálnice D8 Praha - Ústí nad Labem - česko-německá hranice: úsek 807 Trmice-hranice, region Ústí nad Labem, Česká republika

Datum vyhlášení 24.08.2004
Uzavření smlouvy 21.10.2003
Platnost od 10.11.2003
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

95

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. října 2003 v Bruselu a dne 10. listopadu 2003 v Praze bylo podepsáno Finanční memorandum - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Dálnice D8 Praha - Ústí nad Labem - česko-německá hranice: úsek 807 Trmice-hranice, region Ústí nad Labem, Česká republika.

Finanční memorandum vstoupilo v platnost na základě článku 5 Dodatku C Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství*) dne 10. listopadu 2003.

Nedílnou součástí Finančního memoranda je Příloha I - Popis opatření, Příloha II - Finanční plán a Příloha III. Do textu Přílohy II a Přílohy III lze nahlédnout na Ministerstvu financí.

Anglické znění Finančního memoranda a Přílohy I a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Opatření ISPA č:

2001/CZ/16/P/PT/009

FINANČNÍ MEMORANDUM

Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou

o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření

Dálnice D8 Praha - Ústí nad Labem - česko-německá hranice: úsek 807 Trmice-hranice, region Ústí nad Labem, Česká republika

FINANČNÍ MEMORANDUM

Evropská Komise, dále jen „Komise“, jednající jménem Evropského společenství, dále jen „Společenství“, zastoupená komisařem pro regionální politiku, p. Michelem Barnierem, jménem Komise

na jedné straně a

vláda České republiky, dále jen „příjemce“

na straně druhé,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Opatření uvedené v článku 2 níže se implementuje a financuje z rozpočtových prostředků Společenství v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto memorandu. Opatření uvedené v článku 2 níže se implementuje v souladu se Všeobecnými podmínkami, které jsou přílohou rámcové dohody podepsané mezi Komisí a příjemcem, a jsou doplněny podmínkami tohoto memoranda a ustanoveními, které jsou jeho přílohou.

Článek 2

Popis opatření

Nástroj předvstupních strukturálních politik (ISPA) formou grantu přispívá na financování níže uvedeného opatření dle popisu v příloze I:

Číslo opatření2001/CZ/16/P/PT/009
Název:Dálnice D8 Praha - Ústí nad Labem - česko-německá hranice:
úsek 807 Trmice-hranice, region Ústí nad Labem, Česká republika
Doba trvání:Datum zahájení: datum podpisu tohoto finančního memoranda Evropskou komisí
Datum ukončení: 31. prosinec 2007
Místo:Region Ústí nad Labem
Skupina:Projekt se skládá ze tří dílčích úseků (viz příloha I) úseku 807 dálnice.
Dálniční spojení vede z Prahy do Drážďan (Německo) a je součástí koridoru IV transevropské dopravní sítě.

Článek 3

Závazek

1. Nejvyšší veřejné nebo ekvivalentní výdaje, které lze uvažovat pro účely výpočtu pomoci, činí 123.553.000 EUR.

2. Podíl pomoci Společenství poskytované pro opatření je stanoven na 50 % celkových oprávněných veřejných nebo ekvivalentních výdajů, jak je stanoveno ve finančním plánu v příloze II.

3. Nejvyšší částka pomoci ISPA je stanovena ve výši 61.776.500 EUR.

4. Částka 12.355.300 EUR je poskytována z rozpočtu roku 2003 podle rozpočtového předpisu B7-020. Závazky pro následné splátky budou odvozeny od původního nebo revidovaného finančního plánu pro dané opatření, podle stavu implementace opatření a rozpočtových možností.

Článek 4

Platby

1. Pomoc Společenství kryje platby na opatření, pro které příjemce uzavřel právně závazné smluvní závazky a pro které byly specificky přiděleny nutné finanční prostředky. Tyto platby se musí týkat prací popsaných v příloze I.

2. Platby provedené před datem podpisu tohoto finančního memoranda nesplňují podmínky pro poskytnutí pomoci z ISPA.

3. Opatření uvedené v příloze I a platby prováděné orgánem odpovědným za implementaci opatření budou ukončeny nejpozději 31. prosince 2007.
Zpráva vyžadovaná pro vyplacení doplatku bude předložena nejpozději 6 měsíců po tomto datu.

4. Záloha je stanovena ve výši 12.355.300 EUR a bude převedena takto:

- částka 6.177.650 EUR bude vyplacena, jakmile příjemce podepíše toto memorandum;

- doplatek bude vyplacen poté, co příjemce podepíše jednu ze smluv o provedení stavebních prací uvedených v plánu veřejných zakázek podle přílohy I.a.

Článek 5

Dodržování právního řádu a politik Společenství

Opatření se implementuje v souladu s příslušnými ustanoveními Evropských dohod a přispívá k plnění politik Společenství, zejména těch, které se týkají dopravy a transevropských sítí.

Článek 6

Duševní vlastnictví

Příjemce a orgán zodpovědný za implementaci dle přílohy I, bod 3, zajistí, aby byla z jejich strany získána veškerá nutná práva duševního vlastnictví ke studiím, výkresům, plánům, propagačním a jiným materiálům, vyrobeným v souvislosti s plánováním, implementací, monitorováním a hodnocením projektu. Zaručí, že Komise nebo kterýkoli orgán nebo osoba, které Komise deleguje, budou mít k těmto materiálům přístup a budou mít právo je využívat. Komise bude tyto materiály využívat pouze pro své vlastní účely.

Článek 7

Povolení a oprávnění

Příslušné orgány příjemce musí včas a v souladu s vnitrostátními právními předpisy vydat veškeré druhy povolení nebo oprávnění nutných pro implementaci opatření.

Článek 8

Specifické podmínky týkající se opatření

Aniž jsou dotčena obecná ustanovení specifikovaná v příloze III, podléhá grant Společenství pro toto opatření níže uvedeným podmínkám:

1. Podmínky pro převzetí a statut majetku

Komise si vyhrazuje právo revidovat částku pomoci z ISPA stanovenou v článku 3, pokud se do pěti let od data dokončení prací provozní podmínky (tarify, výnosy atd.) podstatně změní vůči původním předpokladům, učiněným při určování výše grantu a/nebo dojde k podstatné změně:

a) která ovlivní povahu provozu nebo jeho prováděcí podmínky nebo dá soukromému nebo státnímu subjektu nepřiměřenou výhodu; a

b) která bude výsledkem změny vlastnictví nebo kterékoli části financované infrastruktury nebo ukončení nebo podstatné změny provozování.

Země, která je příjemcem, informuje Komisi o každé takové změně a snaží se o souhlas Komise k těmto změnám ex-ante.

2. Podmínka realizovatelnosti

Grant Společenství pro opatření je podmíněn tím, že příslušné úřady uvolní zdroje dostatečné k zabezpečení efektivního provozu a údržby majetku.

3. Platba druhé splátky zálohy je podmíněna:

(a) písemným potvrzením, které předloží Komisi odpovědné české úřady, že během výstavby úseku 807 budou realizována následující dodatečná opatření na snížení dopadů na životní prostředí:

• S cílem minimalizovat negativní dopady hluku na okolní faunu, zejména na tetřívka obecného, mají být vybudovány protihlukové bariéry podél celého posledního 1,5 km úseku 807 dálnice, a to včetně mostů (tj. od 98,5 kilometru až k hranici).

• Výše uvedené protihlukové bariéry mají být konstruovány tak, aby mohly hrát také úlohu dostatečných plotů, které by zabránily rysům a jiným zvířatům křižovat dálnici a doplňovaly by oplocení, které má být vybudováno na německé části dálnice.

(b) písemnými důkazy předloženými Komisi, že proběhla komplexní analýza a diskuze mezi českými úřady a jejich německým protějškem v otázce prozkoumání možnosti zřízení jediné struktury pro otáčení vozidel silniční údržby. Rozhodnutí v této otázce by mělo být dokladováno v tomto návrhu.

(c) písemným potvrzením, že byl ustaven inženýr provádějící dohled v rámci smlouvy o provedení stavebních prací.

Článek 9

Prováděcí ustanovení popsaná v přílohách tohoto finančního memoranda tvoří jeho nedílnou součást.

Nedodržení podmínek a prováděcích ustanovení bude Komise posuzovat podle postupu stanoveného v příloze III.l, část VIII.

Článek 10

Autentické znění tohoto memoranda představuje tento dokument, podepsaný níže.

Seznam příloh

Příloha I Popis opatření

Příloha II Finanční plán

Příloha III

Příloha III.1 Prováděcí finanční předpisy ISPA

Příloha III.2 Ustanovení, která upravují oprávněné náklady na opatření čerpající pomoc ISPA

Příloha III.3 Vzor pro žádosti o platby, pro hlášení finančního a fyzického pokroku a žádost o změnu

Příloha III.4 Smlouva o minimálních požadavcích na finanční kontrolu u opatření čerpajících pomoc ISPA

Příloha III.5 Smlouva o nesrovnalostech a vracení částek neoprávněně přijatých v rámci ISPA

Příloha III.6 Požadavky na informování a publicitu


V Praze dne 10. listopadu 2003
Za příjemce
Zdeněk Hrubý v. r.
(Národní koordinátor pomoci)

V Bruselu dne 21. října 2003
Za Společenství
M. Barnier v. r.
(Komisař)

Poznámky pod čarou

*) Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství ze dne 12. července 1996 byla vyhlášena pod č. 207/1997 Sb.


PŘÍLOHA 1

Popis opatření

(souhrn)

kód Komise č.: 2001/CZ/16/P/PT/009

1. Název opatření

Dálnice D8 Praha - Ústí nad Labem - česko-německá hranice: úsek 807 Trmice-hranice

2. Orgán předkládající žádost (Národní koordinátor ISPA)

2.1. Název: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

2.2. Adresa: Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1; E-mail: cestmir.sajda@mmr.cz

3. Orgán zodpovědný za implementaci (definovaný v části 11(2) phlohy III.2)

3.1. Název: Ministerstvo dopravy a spojů České republiky

3.2. Adresa: Nábř. Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1; E-mail: slezak@mdcr.cz

4. Konečný příjemce (v případě, že se liší od orgánu uvedeného v bodě 3)

4.1. Název: Ředitelství silnic a dálnic České republiky

4.2. Adresa: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4; E-mail: Alois.Lichnovsky@rsd.cz

5. Místo:

5.1. Země, která je příjemcem pomoci: Česká republika

5.2 Region: Ústí nad Labem

6. Popis

Opatření se skládá ze tří dílčích projektů, kdy ve všech případech jde o technicky a finančně nezávislé dílčí úseky posledního úseku dálnice Praha - Drážďany v České republice (úsek 807). Tento úsek vede severně od města Ústí nad Labem k novému hraničnímu přechodu Krásný Les-Breitenau. Celý úsek měří 23 kilometrů a pro účely výstavby byl rozdělen na dvě části a deset dílčích úseků, včetně mezinárodního hraničního mostu a údržbového a správního centra v Petrovicích. Silnice bude vystavěna jako dvojitá dvouproudová dálnice. Zvláštním rysem úseku 807 je plánovaná výstavba dvou tunelů o celkové délce 2,5 km.

Dálnice Praha - Drážďany (D8 v České republice, A17 v Německu) je součástí koridoru transevropské dopravní sítě TEN IV a tvoří součást sítě TINA, stejně tak je i součástí základní dálniční sítě České republiky.

Kombinovaná délka dálničního spojení mezi Prahou a Drážďany je 136,9 km, z toho 92 km se nachází v České republice. V rámci Německa (Sasko) probíhá výstavba a využívá podpory - jako rozsáhlý projekt -z ERDF do výše 277 586 miliónů eur, poskytnutých v roce 2002. V České republice je více než polovina dálničního spojení dokončena. Kromě úseku 807 je hlavním úsekem, který čeká výstavba, úsek 805, pro který bylo zajištěno financování prostřednictvím půjčky EIB (viz bod 13 níže). Výstavba úseku 807 tedy tvoří část řady investic spolufinancovaných evropskými institucemi s cílem vytvořit jediné funkční spojení.

Celkové náklady na výstavbu úseku 807 se odhadují na 700 miliónů eur. EIB poskytla v dubnu 2003 půjčku ve výši 400 miliónů eur na krytí těchto nákladů. Tuto půjčku lze využít na spolufinancování všech dílčích úseků, včetně těch zahrnutých do opatření ISPA. Zbývající financování bude zajištěno na národní úrovni prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury.

Jde o následující tři dílčí úseky, pro které jsou podle tohoto opatření oprávněné náklady týkající se mostních a tunelových prací:

• Úsek 807/1, Část B: most nad železniční tratí v Třmících. Jde o 1 143 metrů dlouhý most s dvojitou konstrukcí.

• Úsek 807/11, Část E: most Kninice. Nachází se na začátku úseku 807/11 a tvoří jej 1 745 metrů dálnice.

• Úsek 807/11, Část F: tunel Libouchec. Jde o 1 435 metrů dálnice, jejímž hlavním bodem je pažený dvojitě vrtaný tunel o délce 535 metrů (levý vrt) a 454 metrů (pravý vrt) a přidružené větrací, osvětlovací a komunikační zajištění.

Kromě toho jsou pro toto opatření oprávněné náklady na dohlížecího inženýra pro tyto tři dílčí úseky.

7. Cíle

Hlavním cílem opatření je přispět k dokončení celé dálnice Praha - Drážďany na základě mezinárodní dohody mezi Českou republikou a Německem, a tedy i k dokončení významné části koridoru TEN IV.

Účelem prací je zejména nahradit, pokud jde o střednědobý a dlouhodobý provoz, silniční spojení mezi Českou republikou a Saskem, včetně silnic druhé a třetí třídy, které vedou k současným hraničním přechodům Cínovec, Hřensko a Petrovice, a které mají nedostatečnou kapacitu.

Výstavba úseku 807 (spolu s úsekem 805 uvedeným v bodě 6 výše) ulehčí stávající jednoproudové silnici 1/8 mezi Lovosicemi a hraničním přechodem Cínovec a místním obcím, přes které bude procházet. Kromě toho odlehčí obcím a městským oblastem na březích Labe, zejména Lovosicím, Ústí nad Labem a Děčínu, přes které v současné době procházejí velké objemy lehčího provozu k a od hranice v Hřensku po místní silnici.

Kromě zdržení na hraničních přechodech se dopravní zácpy v současné době objevují čas od času v zúženém profilu na silnici 1/30 v Lovosicích a Ústí nad Labem a na silnici 1/8 severně od Lovosic. Zdržení jsou také způsobena v Ústí nad Labem občasnými záplavami (zejména v srpnu 2002) a omezeními ve výšce projíždějících vozidel.

Dopravní zácpa se také objevuje na silnici 1/8 mezi Dubí a Cínovcem. Kromě toho mají extrémní zimní podmínky a s nimi spojené nehody občas za následek krátkodobé uzavření trasy na německé straně hranice.

Tato zdržení se podstatně sníží výstavbou chybějících úseků D8 a AI7 s následným zkrácením cestovních časů, snížením nehodovosti, zlepšením životního prostředí a zdraví a značným snížením potřeby investovat do oprav a nutnosti zlepšovat stávající silniční síť.

Kromě zvýšení kapacity pro silniční dopravu mezi Českou republikou a Saskem dokončení celé dálniční trasy mezi Prahou a Drážďany výrazně zkrátí cestovní časy mezi těmito dvěma městy. V případě osobní dopravy se předpokládá zkrácení o přibližně jednu hodinu.

Dokončení dálnice D8 by mělo stimulovat průmyslový rozvoj a turistický ruch v této části České republiky, která je oblastí s vysokou nezaměstnaností, zejména v kontextu s rozšířením.

8. Harmonogram prací

Kategorie prací

Zahájení

Dokončení

Plánování a technické řešení

01/93

07/02

Nákup pozemků 01/01 12/02

Zadávací dokumentace 05/02 07/02

Nabídkové řízení 07/03 12/03

9. Hospodářská a sociální analýza nákladů a výnosů

EIB připravila pro projekt ekonomickou analýzu na základě údajů dodaných českými a německými úřady.

Vnější míra výnosnosti (ERR) projektuje 8 %. Citlivostní analýza, kdy náklady jsou zvýšeny o 6 % a úrovně přepravy sníženy o 20 % poskytuje ERR ve výši 6 %.

Analýza byla provedena při zohlednění výstavby probíhající v Německu, stejně jako výstavby úseku 807, aby bylo možno kvantifikovat přínosy přeměny toho, co je dnes národní dálnicí z Prahy do Ústí nad Labem na mezinárodní spojení.

10. Hlavní prvky finanční analýzy

Silnice je dálnicí bez mýta a projekt tedy negeneruje žádné přímé výnosy. Finanční analýza kvantifikující výši těchto výnosů tedy neproběhla.

11. Analýza vlivu na životní prostředí

Opatření je klasifikováno jako projekt Přílohy I v souladu se Směrnicí EIA 85/337/EHS, ve znění Směrnice 97/11/ES. Studie dopadu na životní prostředí byla provedena v roce 1996 pro úsek 807 dálnice jako celku. Před přijetím konečného řešení bylo zkoumáno sedm různých variant a byla provedena studie přeshraničního dopadu, a to společně s německými úřady.

Ministerstvo životního prostředí vydalo prohlášení, že výše uvedené studie byly provedeny způsobem podobným, jako jsou postupy stanovené ve Směrnici EIA. Zejména proběhly veřejné konzultace a v listopadu 1996 vydalo Ministerstvo životního prostředí stanovisko o dopadech na životní prostředí (EIA), které zahrnovalo řadu podmínek, včetně opatření na zmírnění dopadu na životní prostředí pro etapy přípravy a realizace.

Trasa dálnice je výsledkem dlouhého procesu vývoje. Od původní trasy vybrané před rokem 1985 se upustilo z důvodů dopadu na životní prostředí. Výsledkem je to, že se nová trasa vyhýbá chráněnému území Labských pískovců a dopady na životní prostředí jsou zmírněny výstavbou dvou tunelů.

Projekt prochází poblíž Přírodní rezervace Špičák a bylo navrženo takové vytyčení trasy, aby se této lokalitě vyhnulo. Vytyčení prochází přírodním parkem Krušné hory, který je oblastí bez specifické ochrany a jehož klasifikace se týká estetických hodnot. V návrhu se předpokládá příslušné zmírnění dopadů, zejména ve formě zvýšeného tunelování.

Vzhledem k možnému dopadu na místa, která mohou být vyhlášena Českou republikou za Oblasti zvláštní ochrany jako součást sítě NÁTURA 2000, byla do návrhu úseku 807 jako celku zahrnuta další zmírňovací opatření, po diskusích mezi příslušnými službami Komise a navrhovateli projektu.

Tato opatření jsou zaměřena zejména na zajištění přiměřené ochrany tetřívka obecného a rysa ostrovida. Specifické podmínky tohoto opatření ISPA podle článku 8.3 tohoto Finančního memoranda jsou ve shodě se zmírňujícími opatřeními, která mají být přijata pro část dálnice v Německu financované z ERDF.

12. Náklady a příspěvek (v EURO)

Celkové
náklady
Příspěvek
soukromého
sektoru
Neoprávněné
výdaje
Celkové oprávněné
náklady
Grant ISPAProcento
grantu
133 091 95009 538 950123 553 00061 776 50050 %

Rozdělení oprávněných nákladů:

Výstavba Části IB43 443 000
Výstavba Části IIE38 638 000
Výstavba Části IIF40 272 000
Stavební dohled 1 200 000

Výše uvedená nákladová kalkulace zahrnuje růst cen ve výši 3 % a je založena na směnném kurzu ve výši 1 euro = 30 Kč.

Neoprávněné náklady zahrnují již dříve vynaložené náklady (např. náklady na plánování) a neoprávněné položky (např. nákup pozemků a daně).

13. Účast mezinárodních finančních institucí

Projekt byl společně posuzován Komisí a EIB. Výsledky analýzy poměru vynaložených prostředků k celkovému zisku naznačené výše vycházejí ze studie provedené EIB pro účely poskytnutí půjčky pro projekt.

EIB poskytla půjčku 400 miliónů eur na výstavbu úseku 807 jako celku. Tato půjčka je podmíněna respektováním stejných specifických podmínek, jako jsou podmínky uvedené v článku 8.3 (a) a (b) tohoto Finančního memoranda.

EIB kromě toho již dříve poskytla půjčky pro výstavbu předchozích úseků dálnice v České republice a financuje také výstavbu úseku 805, který je dalším úsekem, který ještě zbývá postavit.

14. Specifické podmínky pro opatření

viz článek 8 Finančního memoranda

15. Plán veřejných zakázek

Práce budou realizovány podle plánu veřejných zakázek, který tvoří přílohu I.a.

PŘÍLOHA I.a

Předběžný plán veřejných zakázek

Nabídkové
řízení č.

Popis nabízených
prací a služeb

Druh smlouvy
(Dodávky, stavební práce, služby)

Předběžný termín zahájení
nabídkového řízení (měsíc/rok)

Výše náhrady faktur týkajících
se specifické smlouvy

1

Stavební dohled

Služby

červenec 2003

50 %

2

Most Trmice (807/I/B)

Stavební práce

červenec 2003

50 %

3

Most Kninice (807/II/E)

Stavební práce

červenec 2003

50 %

4

Tunel Libouchec (807/II/F)

Stavební práce

červenec 2003

50 %

Specifické podmínky pro udělení smluv budou zveřejněny v Úředním věstníku Evropských společenství a/nebo na Internetu.

Plánuje se, že všechny tři smlouvy o provedení prací budou realizovány současně, protože odpovídají samostatným dílčím úsekům projektu. Pořadí zahájení smluv se může lišit v důsledku postupu jednotlivých nabídkových řízení. Podpis některé ze tří smluv o provedení prací je tedy dostatečnou podmínkou pro uvolnění druhé splátky zálohy v souladu s článkem 4 Finančního memoranda.

Přesunout nahoru