Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 94/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Dohody o třetí změně Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodního centra pro rozvoj migračních politik (ICMPD)

Datum vyhlášení 13.08.2004
Uzavření smlouvy 25.06.2003
Platnost od 30.04.2004
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

94

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. června 2003 byla na Rhodu přijata Dohoda o třetí změně Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodního centra pro rozvoj migračních politik (ICMPD).

Jménem České republiky byla podepsána dne 23. března 2004.

Dohoda vstoupila v platnost dne 30. dubna 2004 pro ty smluvní strany, které do tohoto dne sdělily depozitáři, že byly splněny podmínky jejich ústavního práva pro vstup této Dohody v platnost. Tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


DOHODA

o třetí změně Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodního centra pro rozvoj migračních politik (ICMPD)

Signatáři této dohody, členské státy ICMPD, dále jen „smluvní strany“;

vážíce si opatření a kroků podniknutých ICMPD s cílem

- přispět k rozvoji inovačních, komplexních a mezinárodně sjednocených řešení migračních problémů v rámci mezinárodně přijatých právních zásad;

- nalézt a dále rozvinout nejlepší postupy a standardy za účelem zlepšení schopnosti a účinnosti migračního řízení států;

- zlepšit a umožnit regionální a mezinárodní spolupráci v oblasti migrační politiky a migračního řízení, včetně kontaktů a dialogu mezi zeměmi původu, tranzitními a cílovými zeměmi;

- pomoci prosadit a rozvinout strategie pro boj proti nelegální migraci, pašování osob a obchodování s lidmi a strategie pro jejich snížení;

- umožnit zřízení udržitelných a komplexních systémů pro řízenou migraci a

- umožnit výměnu informací o údajích týkajících se migrace, včetně informací o zemích původu;

uznávajíce, že platnost Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodního centra pro rozvoj migračních politik (ICMPD) ze dne 1. června 1993, upravené a prodloužené dne 27. března 1996 a dne 26. dubna 1996, má uplynout dne 30. dubna 2004;

majíce na paměti, že mnoho států vyjádřilo úmysl vstoupit do této dohody;

vědomy si toho, že tyto státy jeví zájem o další trvání a činnost ICMPD;

rovněž přesvědčeny, že ICMPD by mělo pokračovat ve své činnosti a že je tudíž vhodné založit tuto dohodu na dlouhodobém základě;

se dohodly takto:

Článek 1

Dohoda o zřízení a činnosti Mezinárodního centra pro rozvoj migračních politik (ICMPD) ze dne 1. června 1993, upravená a prodloužená dne 27. března 1996 a dne 26. dubna 1996, se doplňuje takto:

1. Článek 8 odst. 2 zní takto: „Přístup dalších stran k této dohodě je podmíněn vzájemnou důvěrou a společným zájmem“;

2. Článek 11 se zrušuje;

3. Článek 12 se stává článkem 11 a článek 13 se stává článkem 12.

Článek 2

Tato dohoda je otevřená k podpisu členskými státy ICMPD do 31. března 2004. Vstoupí v platnost dne 30. dubna 2004 pro ty smluvní strany, které do tohoto dne sdělí Spolkovému ministerstvu zahraničních věcí Rakouska, že byly splněny podmínky jejich ústavního práva pro vstup této dohody v platnost. Také pro ty signatáře, kteří předají tuto informaci po 30. dubnu 2004, vstoupí tato dohoda v platnost zpětně k tomuto dni.


Dáno na Rhodu (Řecko) dne 25. června 2003 v jednom původním vyhotovení v anglickém jazyce.

podpis nečitelný
Za Rakouskou republiku
podpis nečitelný
Za Bulharskou republiku
podpis nečitelný
Za Řeckou republiku
podpis nečitelný
Za Českou republiku
podpis nečitelný
Za Maďarskou republiku
podpis nečitelný
Za Polskou republiku
podpis nečitelný
Za Portugalskou republiku
podpis nečitelný
Za Slovenskou republiku
podpis nečitelný
Za republiku Slovinsko
podpis nečitelný
Za Švédské království
podpis nečitelný
Za Švýcarskou konfederaci
Přesunout nahoru