Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 90/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství Řecké republiky o ekonomické, vědecké a technické spolupráci v oblasti zemědělství

Datum vyhlášení 10.08.2004
Uzavření smlouvy 16.11.2000
Platnost od 20.06.2002
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

90

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. listopadu 2000 bylo v Praze podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství Řecké republiky o ekonomické, vědecké a technické spolupráci v oblasti zemědělství.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 5 dne 20. června 2002.

České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


UJEDNÁNÍ

mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství Řecké republiky

o ekonomické, vědecké a technické spolupráci v oblasti zemědělství

Ministerstvo zemědělství České republiky a Ministerstvo zemědělství Řecké republiky

(dále jen „smluvní strany“)

jednajíce v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními závazky,

s přáním rozšířit a rozvinout spolupráci v oblasti zemědělství, potravinářského průmyslu, lesního a vodního hospodářství na základě rovnosti, vzájemné pomoci a spolupráce,

berouce v úvahu, že Řecká republika jako členský stát Evropské unie je povinna dodržovat legislativu Evropské unie a jednat v souladu s ní,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Spolupráce v oblasti zemědělství, potravinářského průmyslu, lesního a vodního hospodářství bude zahrnovat následující činnosti, jmenovitě:

- Rostlinnou výrobu

- Živočišnou výrobu a plemenářství

- Výrobu v jednotlivých oborech potravinářského průmyslu

- Skladování zemědělských a potravinářských produktů

- Výzkum a vývoj v oblasti zemědělství, potravinářském průmyslu, lesního a vodního hospodářství

- Fytosanitární kontrolu

- Zdraví zvířat

- Školení odborníků a řídících pracovníků

- Agroturistiku

- Rozvoj regionů - integrovaný rozvoj venkova

- Zachování přírodních zdrojů a ochrana životního prostředí

- Lesní a vodní hospodářství

- Technickou pomoc v oblasti realizace Acquis Communautaire a závazků v mezinárodních orgánech.

Článek 2

Spolupráce uvedená v článku 1 bude realizována prostřednictvím:

- Výměny vědeckých a technických informací a dokumentace ve všech činnostech dle článku 1

- Výměny genetického a biologického materiálu

- Předávání znalostí týkajících se provádění společné zemědělské politiky

- Vypracování společných výzkumných programů a organizování školicích programů v oblastech společného zájmu

- Organizace návštěv a studijních cest pro specializované delegace

- Zajištění technické a vědecké odbornosti.

- Pořádání sympózií a schůzek

- Trojstranná spolupráce (s dalšími zeměmi, Evropskou unií a mezinárodními organizacemi) za účelem usnadnění ekonomické reformy a za účelem rozvoje a realizace regionálních projektů směřujících ke zdokonalení výroby a systému marketingu

- Podpora investic, zřizování společných podniků a spolupráce mezi družstevními a privátními sektory v obou zemích

- Trvale udržitelné hospodaření s přírodními zdroji za účelem rozvoje krajiny a ochrany životního prostředí.

Článek 3

(1) Za účelem zajistit provádění této dohody bude zřízen Společný výbor.

(2) Společný výbor bude složen ze zástupců smluvních stran a bude se setkávat dle potřeby, střídavě v Praze a Aténách.

(3) Společný výbor bude posuzovat vývoj směřující k dosažení cílů této dohody a, pokud to bude nutné, bude formulovat doporučení pro jejich uskutečnění. Společný výbor bude odpovědný za stanovení směrnic a priorit rozvoje, kterého má být do příštího zasedání dosaženo.

Článek 4

Všechny výdaje spojené s výměnou návštěv delegací, expertů a konzultantů ponese vysílající strana. Řecká strana bude financovat aktivity prováděné v rámci Programu oficiálního bilaterálního rozvoje v oblasti pomoci/spolupráce. Strana, která bude přijímat druhou stranu, musí být o návštěvě informována jeden měsíc před jejím příjezdem.

Článek 5

Tato dohoda vstoupí v platnost v den, kdy smluvní strany jedna druhé oznámí formou diplomatické noty, že jejich příslušný vnitrostátní schvalovací proces byl ukončen. Tato dohoda zůstane v platnosti po dobu pěti (5) let.

Článek 6

(1) Tato dohoda může být změněna na základě písemné dohody smluvních stran. Všechny dohodnuté dodatky nebo změny vstoupí v platnost podle postupu popsaného v článku 5.

(2) Pokud jedna nebo druhá smluvní strana písemně nevypoví tuto dohodu, nejpozději šest měsíců před datem ukončení její platnosti, bude tato dohoda automaticky prodloužena na další pětileté období, přičemž si každá smluvní strana vyhrazuje právo vypovědět tuto dohodu na základě oznámení nejpozději šest měsíců předem. Nehledě na vypovězení této dohody budou již probíhající aktivity pokračovat, dokud nebudou dokončeny.

(3) Berouce v úvahu své mezinárodní závazky, bude Řecká republika ve vztahu k této dohodě respektovat závazky vyplývající z jejího členství v Evropské unii.


Dáno v Praze dne 16. listopadu 2000 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, anglickém a řeckém, přičemž všechna tři znění jsou autentická. V případě jakékoliv rozdílnosti ve výkladu bude rozhodující anglické znění.

Za Ministerstvo zemědělství České republiky
Ing. Jan Fencl v. r.
ministr zemědělství

Za Ministerstvo zemědělství Řecké republiky
Georgios Anomeritis v. r.
ministr zemědělství

Přesunout nahoru