Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 85/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o změnách průběhu společných státních hranic

Datum vyhlášení 30.07.2004
Uzavření smlouvy 26.10.2001
Ratifikace Smlouvy 24.05.2004
Platnost od 01.08.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

85

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. října 2001 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o změnách průběhu společných státních hranic.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny ve Vídni dne 24. května 2004.

Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 8 odst. 2 dne 1. srpna 2004.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.


SMLOUVA

mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o změnách průběhu společných státních hranic

Česká republika a Rakouská republika

vedeny přáním udržovat i v budoucnu státní hranice mezi oběma státy zřetelné a upravit otázky s tím související,

se dohodly uzavřít za tímto účelem smlouvu.

Svými zmocněnci jmenovali:

Prezident České republiky Mgr. Stanislava Grosse, ministra vnitra České republiky,

Spolkový prezident Rakouské republiky Dr. Klase Daublebského, mimořádného a zplnomocněného velvyslance Rakouské republiky v České republice,

kteří se po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě, dohodli takto:

ČÁST 1

Změna průběhu společných státních hranic v hraničních úsecích II, III, IV, VI a X

Článek 1

(1) Odchylně od úpravy článku 1 Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích ze dne 21. prosince 1973 je průběh státních hranic mezi Českou republikou a Rakouskou republikou určen touto smlouvou:

1. v hraničním úseku II od hraničního znaku 11/38-03 k hraničnímu znaku 11/38-05 - hospodářský objekt (česká obec Přední Výtoň, okres Český Krumlov, na straně jedné a rakouská obec Schönegg, politický okres Rohrbach, na straně druhé) - příloha 1;

2. v hraničním úseku II od hraničního znaku II/40-6 k hraničnímu znaku II/40-8 - potok Divoká (česká obec Loučovice, okres Český Krumlov, na straně jedné a rakouská obec Schönegg, politický okres Rohrbach, na straně druhé) - příloha 2;

3. v hraničním úseku II od hraničního znaku II/44-2 k hraničnímu znaku II/44-4 - potok Divoká (česká obec Loučovice, okres Český Krumlov, na straně jedné a rakouská obec Schönegg, politický okres Rohrbach, na straně druhé) - příloha 3;

4. v hraničním úseku III od dvojice hraničních znaků 111/35 k dvojici hraničních znaků III/37-5 - Malše (česká obec Dolní Dvořiště, okres Český Krumlov, na straně jedné a rakouská obec Leopoldschlag, politický okres Freistadt, na straně druhé) - příloha 4;

5. v hraničním úseku IV od hraničního znaku IV/13-04 k hraničnímu znaku IV/14-1 - potok Popelnice (česká obec Pohorská Ves, okres Český Krumlov, na straně jedné a rakouská obec St. Martin, politický okres Gmúnd, na straně druhé) - příloha 5;

6. v hraničním úseku VI od hraničního znaku VI/27-2 k hraničnímu znaku VI/27-7 - Novomlýnský potok (česká obec Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec, na straně jedné a rakouská obec Haugschlag, politický okres Gmúnd, na straně druhé) - příloha 6;

7. v hraničním úseku VI od hraničního znaku VI/33-06 k hraničnímu znaku VI/34-05 - hraniční potok (česká obec Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec, na straně jedné a rakouská obec Haugschlag, politický okres Gmúnd, na straně druhé) - příloha 7;

8. v hraničním úseku VI od hraničního znaku VI/47-5 k hraničnímu znaku VI/48-4 a od hraničního znaku Ví/49-04 k hraničnímu znaku VI/49-4 - společná hraniční cesta (česká obec Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec, na straně jedné a rakouská obec Reingers, politický okres Gmúnd, na straně druhé) - příloha 8;

9. v hraničním úseku VI od hraničního znaku VI/51 k hraničnímu znaku VI/52-3 - Klášterecký potok (česká obec Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec, na straně jedné a rakouská obec Reingers, politický okres Gmúnd, na straně druhé) - příloha 9;

10. v hraničním úseku X od hraničního znaku X/27-1 k hraničnímu znaku X/27-2 - společná hraniční cesta (česká obec Valtice, okres Břeclav, na straně jedné a rakouská obec Bernhardsthal, politický okres Mistel-bach, na straně druhé) - příloha 10,

(2) Přílohy 1 až 10 jsou součástí této smlouvy. Každá z nich obsahuje popis státních hranic, plán státních hranic, situační plán (včetně seznamu ploch) a seznam souřadnic.

Článek 2

(1) Podle článku 1 odstavce 1 připadají k výsostnému území Rakouské republiky tyto části výsostného území České republiky:

v případě uvedeném pod číslem 1 citovaného ustanovení Smlouvy část území znázorněného v situačním plánu (příloha 1) o celkové výměře 111 m2;

v případě uvedeném pod číslem 2 citovaného ustanovení Smlouvy části území znázorněného v situačním plánu (příloha 2) o celkové výměře 145 m2;

v případě uvedeném pod číslem 3 citovaného ustanovení Smlouvy části území znázorněného v situačním plánu (příloha 3) o celkové výměře 75 m2;

v případě uvedeném pod číslem 4 citovaného ustanovení Smlouvy části území znázorněného v situačním plánu (příloha 4) o celkové výměře 35 844 m2;

v případě uvedeném pod číslem 5 citovaného ustanovení Smlouvy části území znázorněného v situačním plánu (příloha 5) o celkové výměře 381 m2;

v případě uvedeném pod číslem 6 citovaného ustanovení Smlouvy části území znázorněného v situačním plánu (příloha 6) o celkové výměře 4 310 m2;

v případě uvedeném pod číslem 7 citovaného ustanovení Smlouvy části území znázorněného v situačním plánu (příloha 7) o celkové výměře 284 m2;

v případě uvedeném pod číslem 8 citovaného ustanovení Smlouvy části území znázorněného v situačním plánu (příloha 8) o celkové výměře 938 m2;

v případě uvedeném pod číslem 9 citovaného ustanovení Smlouvy části území znázorněného v situačním plánu (příloha 9) o celkové výměře 266 m2;

v případě uvedeném pod číslem 10 citovaného ustanovení Smlouvy část území znázorněného v situačním plánu (příloha 10) o celkové výměře 68 m2.

(2) Nemovitosti nacházející se na těchto částech území uvedených v odstavci 1, včetně staveb, jiných zařízení a porostů, přecházejí do vlastnictví Rakouské republiky (Spolku).

(3) Podle článku 1 odstavce 1 připadají k výsostnému území České republiky tyto části výsostného území Rakouské republiky:

v případě uvedeném pod číslem 1 citovaného ustanovení Smlouvy část území znázorněného v situačním plánu (příloha 1) o celkové výměře 111 m2;

v případě uvedeném pod číslem 2 citovaného ustanovení Smlouvy části území znázorněného v situačním plánu (příloha 2) o celkové výměře 133 m2;

v případě uvedeném pod číslem 3 citovaného ustanovení Smlouvy části území znázorněného v situačním plánu (příloha 3) o celkové výměře 87 m2;

v případě uvedeném pod číslem 4 citovaného ustanovení Smlouvy části území znázorněného v situačním plánu (příloha 4) o celkové výměře 35 844 m2;

v případě uvedeném pod číslem 5 citovaného ustanovení Smlouvy části území znázorněného v situačním plánu (příloha 5) o celkové výměře 381 m2;

v případě uvedeném pod číslem 6 citovaného ustanovení Smlouvy části území znázorněného v situačním plánu (příloha 6) o celkové výměře 545 m2;

v případě uvedeném pod číslem 7 citovaného ustanovení Smlouvy části území znázorněného v situačním plánu (příloha 7) o celkové výměře 284 m2;

v případě uvedeném pod číslem 8 citovaného ustanovení Smlouvy části území znázorněného v situačním plánu (příloha 8) o celkové výměře 938 m2;

v případě uvedeném pod číslem 9 citovaného ustanovení Smlouvy části území znázorněného v situačním plánu (příloha 9) o celkové výměře 4 031 m2;

v případě uvedeném pod číslem 10 citovaného ustanovení Smlouvy část území znázorněného v situačním plánu (příloha 10) o celkové výměře 68 m2.

(4) Nemovitosti nacházející se na těchto částech území uvedených v odstavci 3, včetně staveb, jiných zařízení a porostů, přecházejí do vlastnictví České republiky.

Článek 3

Pozdější změny polohy hraničních toků a hraničních příkopů uvedených v přílohách 1 až 10 nemají vliv na průběh státních hranic.

Článek 4

Převodem vlastnictví podle článku 2 odstavců 2 a 4 zanikají všechna ostatní práva k převedeným nemovitostem, pokud tato práva nevyplývají z jiných mezinárodních smluv.

Článek 5

(1) V případě, že budou převodem vlastnictví podle článku 2 porušena práva třetích osob, poskytne smluvní stát, na jehož výsostném území se nemovitosti před převodem vlastnictví nalézaly, těmto třetím osobám náhradu podle svých vnitrostátních právních předpisů; vůči smluvnímu státu, do jehož vlastnictví nemovitosti přejdou, nemohou třetí osoby uplatňovat žádné nároky.

(2) Smluvní státy odstraní před vstupem této smlouvy v platnost všechna zařízení, vytvořená na nemovitostech, které jsou uvedeny v článku 2, mající vztah ke státním hranicím, pokud neslouží k vyměřování a vyznačování státních hranic.

Článek 6

Na průběh státních hranic stanovený příslušnými přílohami této smlouvy, pokud jde o střednici hraničních toků, se použije obdobně článek 13 Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích ze dne 21. prosince 1973.

ČÁST II

Závěrečná ustanovení

Článek 7

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nelze ji vypovědět.

Článek 8

(1) Tato smlouva podléhá ratifikaci. Ratifikační listiny budou vyměněny ve Vídni v době co nejkratší.

(2) Tato smlouva vstoupí v platnost první den třetího měsíce, který následuje po měsíci, v němž budou vyměněny ratifikační listiny.


Na důkaz toho zmocněnci smluvních států tuto smlouvu podepsali a opatřili ji pečetěmi.

Dáno v Praze dne 26. října 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku:
Mgr. Stanislav Gross v. r.
ministr vnitra

Za Rakouskou republiku:
Dr. Klas Daublebsky v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Rakouské republiky v České republice


PŘÍLOHA 1

PŘÍLOHA 1

PŘÍLOHA 2

PŘÍLOHA 2

PŘÍLOHA 3

PŘÍLOHA 3

PŘÍLOHA 4

PŘÍLOHA 4

PŘÍLOHA 5

PŘÍLOHA 5

PŘÍLOHA 6

PŘÍLOHA 6

PŘÍLOHA 7

PŘÍLOHA 7

PŘÍLOHA 8

PŘÍLOHA 8

PŘÍLOHA 9

PŘÍLOHA 9

PŘÍLOHA 10

PŘÍLOHA 10

Přesunout nahoru