Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 83/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích ze dne 21. prosince 1973

Datum vyhlášení 23.07.2004
Uzavření smlouvy 26.10.2001
Ratifikace Smlouvy 24.05.2004
Platnost od 23.07.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

83

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. října 2001 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích ze dne 21. prosince 1973.*)

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny ve Vídni dne 24. května 2004.

Smlouva vstupuje v platnost na základě své části IV odst. 3 dne 23. července 2004.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.


SMLOUVA

mezi Českou republikou a Rakouskou republikou,

kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích ze dne 21. prosince 1973

Česká republika a Rakouská republika

vedeny přáním udržovat státní hranice mezi oběma státy zřetelné a upravit otázky s tím související, jakož i úmyslem prohlubovat přátelskou spolupráci mezi oběma státy, se dohodly takto:

ČÁST I

Obecná ustanovení

(1) Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích ze dne 21. prosince 1973 (dále jen „Smlouva o státních hranicích“) se bude i nadále provádět ve znění následujících ustanovení, pokud se vztahuje na státní hranice mezi Českou republikou a Rakouskou republikou.

(2) Pojmy „Československá socialistická republika“ a „československý“ se v textu Smlouvy o státních hranicích nahrazují pojmy „Česká republika“ a „český“. Označení „CS“ se nahrazuje označením „C“. Místo pojmu „Sektion“ se bude v německém textu používat pojem „Grenzabschnitt“.

(3) Dokumenty, jimiž je smluvně určen průběh státních hranic, tvoří ve svém souhrnu hraniční dokumentární dílo.

ČÁST II

Změny a doplnění jednotlivých ustanovení Smlouvy o státních hranicích

Smlouva o státních hranicích se mění a doplňuje takto:

1. Článek 4 odstavec 1 druhá věta a odstavce 2, 3 a 4 se vypouštějí.

2. Články 5 až 8 se vypouštějí.

3. Článek 10 zní:

„Článek 10

Státní hranice jsou rozděleny na hraniční úseky I až XI, které se shodují s hraničními úseky stanovenými Rozhraničovací komisí (článek 1 odstavec 1) - v hraničním úseku XI jen tehdy, pokud je dotčeno území České republiky.“

4. Článek 12 písm. a) zní:

a) trojbokým sloupem na trojstátním hraničním bodu smluvních států a Spolkové republiky Německo;“

5. Článek 12 písm. d) zní:

d) hraničními znaky nepřímého vyznačení na trojstátním hraničním bodu smluvních států a Slovenské republiky na soutoku řeky Dyje a řeky Moravy.“

6. Část II (články 14 až 17) se vypouští.

7. Článek 18 odstavec 2 zní:

(2) K tomuto účelu se budou podle ustanovení této smlouvy udržovat a podle potřeby obnovovat hraniční znaky, jakož i průběžně aktualizovat nebo obnovovat hraniční dokumentární dílo.“

8. Článek 18 odstavec 3 se vypouští.

9. Článek 19 odstavec 2 písm. a) a b) znějí:

a) Rakouská republika pro hraniční úseky I, III, IV, VI, X a v hraničním úseku XI pro pravý břeh řeky Dyje,

b) Česká republika pro hraniční úseky II, V, VII, VIII, IX a v hraničním úseku XI pro levý břeh řeky Dyje.“

10. Článek 24 odstavec 2 se vypouští.

11. Článek 25 zní:

„Článek 25

Jestliže budou stavebními opatřeními způsobeny umělé změny střednice řeky Dyje, určí se společně před těmito opatřeními v daném prostoru na základě vyměření čára státních hranic platná bezprostředně před zahájením stavby.“

12. Článek 26 zní:

„Článek 26

(1) Tvar, rozměry, materiál, vzhled a označení hraničních znaků jsou stanoveny v hraničním dokumentárním díle. Od tohoto ustanovení se lze, jestliže je to potřebné, po vzájemné dohodě odchýlit.

(2) Jestliže je to potřebné, lze po vzájemné dohodě pozměnit stávající vyznačení státních hranic, zejména osadit dodatečné hraniční znaky, ohrožené hraniční znaky přemístit na bezpečná místa a pozměnit přímé vyznačení čáry státních hranic na nepřímé nebo naopak.“

13. V článku 31 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a připojuje se následující odstavec 2:

(2) Smluvní státy budou v případě stavebních opatření v bezprostřední blízkosti státních hranic informovat Stálou česko-rakouskou hraniční komisi (článek 35) o stavebním záměru natolik včas, aby mohla být učiněna potřebná opatření k ochraně hraničních znaků.“

14. K článku 35 se připojí následující odstavec 5: „(5) Jednací řád si stanoví Komise.“

15. Článek 36 zní:

„Článek 36

(1) Komise vytváří pro plnění prací spojených s vyměřováním a vyznačováním státních hranic smíšené technické skupiny a určuje jejich počet a složení podle rozsahu a druhu prací, které je třeba provést podle usnesení Komise.

(2) Komisi přísluší zejména:

a) stanovit pracovní plán a způsob provádění vyměřování a vyznačování státních hranic a tyto práce kontrolovat,

b) stanovit směrnice pro vyměřování a vyznačování státních hranic, jakož i vzory podkladů k doplňování měřických údajů o státních hranicích,

c) přezkušovat a schvalovat výsledky prací provedených smíšenými technickými skupinami, jakož i jimi vyhotovené zápisy a doplňovací polní náčrty (článek 39 odstavec 1).“

16. Článek 38 zní:

„Článek 38

Zjistí-li Komise nesrovnalosti v hraničním dokumentárním díle, objasní je tak, že vezme v úvahu všechny podklady použité k vyhotovení tohoto hraničního dokumentárního díla. Nelze-li nesrovnalosti objasnit jen z těchto podkladů, je třeba vzít v úvahu také zjištění na místě.“

17. Článek 39 odstavec 2 zní:

(2) Komise při každém pravidelném přezkoušení hraničních znaků vyhotoví za účelem aktualizace dodatečný hraniční dokument „Doplňky a opravy k hraničnímu dokumentárnímu dílu“ o jí přijatých opatřeních podle odstavce 1 a závěrečný protokol o pracích souvisejících s pravidelným přezkoušením. Závěrečný protokol včetně dodatečného hraničního dokumentu připojeného v příloze se stává právně závazným po schválení oběma smluvními státy.“

18. Článek 41 odstavec 2 zní:

(2) O každém zasedání a o každé prohlídce státních hranic sepíše Komise protokol ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazycích smluvních států. Protokol podepíší předsedové obou delegací.“

19. Článek 41 odstavec 3 zní:

(3) Každá delegace Komise používá razítko se znakem svého státu, názvem Komise a označením delegace.“

20. Článek 42 odstavec 1 druhá věta zní: „Rozhodnutí Komise se stává právně závazným po schválení oběma smluvními státy.“

21. Články 43 a 44 znějí:

„Článek 43

(1) Každý smluvní stát vybaví osoby, které pověřil prováděním prací vyplývajících z této smlouvy, průkazem pro překračování státních hranic podle vzorů uvedených v příloze 18a nebo 18b.

(2) Průkazy pro překračování státních hranic vydávají smluvní státy na podnět předsedy delegace příslušného smluvního státu v Komisi (článek 35).

(3) Průkazy pro překračování státních hranic se vydávají s dobou platnosti až na 5 let. Doba platnosti může být jednou prodloužena až o pět let. Vydávání průkazů pro překračování státních hranic a prodlužování jejich platnosti jsou osvobozeny od správních poplatků.

(4) Předsedové obou delegací Komise se budou navzájem informovat o vydaných průkazech pro překračování státních hranic. Tato informace zahrnuje zejména příjmení, jméno, datum narození, státní občanství a zaměstnavatele držitele průkazu uvedeného v odstavci 1, jakož i číslo a dobu platnosti průkazu, popřípadě její prodloužení.

Článek 44

(1) Držitelé průkazů pro překračování státních hranic uvedených v článku 43 jsou oprávněni překračovat společné státní hranice za účelem plnění úkolů podle této smlouvy v kterémkoliv místě a zdržovat se na výsostném území druhého smluvního státu v potřebné vzdálenosti od státních hranic.

(2) Každý smluvní stát je povinen předem vyrozumět své příslušné pohraniční kontrolní orgány o činnostech podle této smlouvy a s tím spojeným překračováním státních hranic.“

22. Článek 46 zní:

„Článek 46

(1) Materiál k provádění úkolů a prací vyplývajících z této smlouvy, převážený z celního území jednoho smluvního státu na celní území druhého smluvního státu, je osvobozen od všech dovozních a vývozních cel a poplatků. Nespotřebovaný materiál bude vyvezen zpět na celní území smluvního státu, ze kterého byl dovezen.

(2) Dovozními a vývozními cly a poplatky podle této smlouvy jsou dovozní a vývozní cla, jakož i všechny jiné daně a poplatky vybírané při dovozu a vývozu zboží.

(3) Vozidla, plavidla, nářadí (stroje, nástroje, měřící přístroje apod.) dovezená z celního území jednoho smluvního státu na celní území druhého smluvního státu k zajištění prací v rámci této smlouvy, nepodléhají dovozním a vývozním clům a poplatkům za předpokladu, že budou vyvezeny zpět na celní území smluvního státu, ze kterého byly dovezeny, nejpozději do jednoho měsíce po provedení prací.

(4) Osoby uvedené v článcích 19 a 35 si mohou vzít s sebou pro svoji osobní potřebu cestovní potřeby včetně potravin, nápojů, léků a tabákových výrobků bez dovozních a vývozních poplatků v množství přiměřeném délce pobytu na celním území druhého smluvního státu.

(5) Na zboží uvedené v odstavcích 1 a 3, které se používá v rámci této smlouvy, se nevztahují dovozní a vývozní zákazy a omezení uvalená z hospodářských důvodů.

(6) Smluvní státy si v rámci svých vnitrostátních právních předpisů vzájemně zajistí pro dovoz a vývoz zboží potřebného k provedení úkolů a prací vyplývajících z této smlouvy všechny přípustné úlevy v celním řízení.“

23. Příloha 18 se nahrazuje přílohami 18a a 18b, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.

ČÁST III

Přechodná ustanovení

Průkazy pro překračování státních hranic již vydané podle Smlouvy o státních hranicích jsou platné po dobu, na niž byly vydány.

ČÁST IV

Závěrečná ustanovení

(1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Ustanovení této smlouvy pozbývají platnosti společně se Smlouvou o státních hranicích.

(2) Tato smlouva podléhá ratifikaci. Ratifikační listiny budou vyměněny ve Vídni v době co možná nejkratší.

(3) Tato smlouva vstoupí v platnost šedesátý den po dni výměny ratifikačních listin.


Dáno v Praze dne 26. října 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku:
Mgr. Stanislav Gross v. r.
ministr vnitra

Za Rakouskou republiku:
Dr. Klas Daublebsky v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Rakouské republiky v České republice

Poznámky pod čarou

*) Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích ze dne 21. prosince 1973 byla vyhlášena pod č. 95/1975 Sb.


Příloha 18a

Příloha 18a

Příloha 18b

Příloha 18b

Přesunout nahoru