Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 77/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašují opravy „Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb., jejíž změny a doplňky byly vyhlášeny pod č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb. m. s., č. 6/2002 Sb. m. s. a č. 65/2003 Sb. m. s.

Datum vyhlášení 07.07.2004
Platnost od 07.07.2004
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

77

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se vyhlašují opravy „Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb., jejíž změny a doplňky byly vyhlášeny pod č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb. m. s., č. 6/2002 Sb. m. s. a č. 65/2003 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že Sekretariát dopravní divize Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů zpracoval a rozeslal smluvním stranám Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, korigendum č. 2 z června 2003, které obsahuje opravy „Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“, vyhlášených pod č. 65/2003 Sb. m. s.

Dále se vyhlašují opravy v českém překladu anglického znění „Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášeném pod č. 65/2003 Sb. m. s.

Korigendum č. 2 a opravy v českém překladu „Přílohy A“ a „Přílohy B“ vstupují v platnost dnem jejich vyhlášení.

Anglické znění korigenda č. 2 a jeho překlad do českého jazyka a české znění oprav v českém překladu „Přílohy A“ a „Přílohy B“ se vyhlašují současně.


OPRAVY

znění příloh A a B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), publikovaných ve Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 65/2003 Sb.m.s.

Korigendum 2

DÍL I

1.1.3.6.2 Ve třetím odseku vypustit „oddílu 7.2.3“.

1.1.3.6.3 V tabulce u přepravní kategorie 0, třídy 4.3 namísto „a 3207“ uvést „3207 a 3372“

1.6.5.7 Doplnit tento nový odstavec platný od 27. června 2003:

„Kompletní nebo zkompletovaná vozidla, která byla typově schválena před 31. prosincem 2002 podle Předpisu EHK č. 1051 pozměněného sérií změn 01 nebo příslušných ustanovení Směrnice 98/91EC2 a která nesplňují požadavky kapitoly 9.2, avšak splňují požadavky platné pro konstrukci základních vozidel (body 220 100 až 220 540 Dodatku B.2) platné do 30. června 2001, smějí být nadále schvalována a používána, pokud byla poprvé registrována nebo uvedena do provozu před 1. červencem 2003.“

2.1.3.3 Oprava se netýká anglického a českého znění.

2.2.2.3 Opravy se netýkají českého znění.

2.2.41.1.18 Oprava se netýká anglického a českého znění.

2.2.42.3 Oprava se netýká českého znění.

2.2.51.2.1 Oprava byla již v platném českém zněmí provedena.

2.2.9.3

Oprava v klasifikačním kódu M5 se netýká anglického a českého znění.

Oprava v klasifikačním kódu M11 byla již v platném českém znění provedena.

3.2.1 V tabulce A u dále uvedených položek provést tyto úpravy:

UN čísloSloupecOprava
1043(3b)Namísto „2A“ uvést „4A“
0118, 0146, 0151, 0214, 0215, 0220, 0266, 0282 a 0401(8)Namísto „P 112“ uvést „P 112 (a), (b) nebo (c)“
2570 (OS II)(8)
(9a)
(16)
Namísto „IBC07“ uvést „IBC08“
Vložit „B4“
Namísto „V12“ uvést „V11“
2570 (OS III)(8)
(9a)
(16)
Namísto „IBC07“ uvést „IBC08“ a doplnit „LP02“
Vložit „B3“
Vypustit „V 12“
3283 (OS II)(8)
(9a)
(16)
Namísto „IBC07“ uvést „IBC08“
Vložit „B4“
Namísto „V12“ uvést „V11“
3283 (OS III)(8)
(9a)
(16)
Namísto „IBC07“ uvést „IBC08“ a doplnit „LP02“
Vložit „B3“
Vypustit „V12“
3284 (OS III)(8)Doplnit „LP02“
3285 (OS III)(8)
(9a)
Doplnit „LP02“
Vložit „B3“

3.2.2 V tabulce B byla již oprava v platném českém zněmí provedena.

DÍL II

4.1.4.1 P 200 Ve zvláštních ustanoveních pro balení pod písmenem „z“ vložit na začátku třetího odstavce: „Pokud není stanoveno jinak v tabulkách tohoto pokynu pro balení,“

4.1.4.1 P 200 V tabulce 2 u UN 1067 ve sloupci „Tlakové sudy“ vložit „X“.

4.1.4.4 PR7 V odstavci (4) namísto „6.1.5.21“ uvést „6.1.4.21“.

5.4.1.1.6 V druhém odstavci za „UN číslem“ vložit „s předřazenými písmeny UN“.

6.5.1.4.3 V tabulce u „HZ Kompozitní s plastovou vnitřní nádobou“ ve sloupci s nadpisem „Kategorie“ před slovo „nádobou“ vložit slovo „vnitřní“ (6×).

6.7.2.19.1,6.7.3.15.1,6.7.4.14.1 a 6.7.5.12.1

Německou normu nahradit touto normou:

„Deutsche Bahn AG

DB Systemtechnik, Minden

Verifíkation und Versuche, TZF 96.2“

6.8.3.4.6 Text odstavce začínajícího slovy „Zkouška těsnosti“ přesunout doleva, aby platil pro celý odstavec 6.8.3.4.6 a nikoli jen pro jeho pododstavec (b).

7.5.5.1 Namísto „vyžadují omezení přepravovaných množství pro určité věci podle údajů ve sloupci (7)“ uvést „mají být použita podle sloupce (18)“

Poznámky ke korigendu 1 (ECE/TRANS/160/Corr.l)

Oprava, tj. vypuštění zvláštního ustanovení S2 ve sloupci (19) pro UN 1202, se vztahuje pouze na třetí položku tohoto UN čísla (bod vzplanutí více než 61 °C až do nejvýše 100 °C).

Vypustit opravu odstavce 6.3.2.9 (a)

Další opravy českého znění příloh A a B dohody ADR

Obsah

Do kapitoly 4.2 vložit název oddílu takto:

„4.2.5 Pokyny a zvláštní ustanovení pro přemístitelné cisterny“

Pod název kapitoly 4.5 vložit názvy odstavců takto:

4.5.1 Používání 4.5.2 Provoz“

Dodatek k Části 1 - V záhlaví poslední adresy namísto anglického znění uvést „Jiné užitečné adresy v zemích, které nejsou smluvními stranami ADR“.

1.8.3.2 Namísto „smluvní“ uvést „smluvních“

1.8.3.6 Namísto „informacím“ uvést „informací“

2.2.2.1.2 Namísto „ 4. Pod tlakem rozpuštěný plyn: ... “ uvést „ 4. Rozpuštěný plyn:... “

2.2.41.4

Namísto „DISULFONOHYDRAZID“ uvést „DISULFONYLHYDRAZID“ (str. 3133)

Namísto „BENZENSULFOHYDRAZID“ uvést BENZENSULFONYL-HYDRAZID“

Namísto „DISULFONOHYDRAZID“ uvést „DISULFONYLHYDRAZID“ (str. 3134)

Do tabulky vložit tyto látky:

2-DIAZO-l-NAFTOL- ESTER KYSELINY SULFONOVÉ, SMĚS, TYP D<100OP73226(9)
2,5-DIBUTOXY-4-(4-MORFOLINYL)-BENZENDIAZONIUM, TETRACHLORZINKÁT (2:1)100OP83228
2,5-DIETOXY-4-(4-MORFOLINYL)-BENZENDIAZONIUM-SULFÁT100OP73226
4-(DIMETYLAMINO)-BENZENDIAZONIUM TRICHLORZINKÁT(-1)100OP83228

2.2.43.3 Ve schématu u látek klasifikačního kódu WF2 doplnit za látku UN 3132 tuto látku:

3372

SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, TUHÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, HOŘLAVÁ, J.N.:

2.2.52.4 Do tabulky za látku UN 3115 DI-ISOPROPYLPEROXYKARBONÁT vložit další látku:

DI-ISOPROPYLPEROXYKARBONÁT

≤ 28

≥ 72

OP7

-15

-5

3115

U druhé látky DIPEROXY DODECANE DIACID (bez UN čísla) do posledního sloupce doplnit „29)“.

Do tabulky za látku UN 3113 ORGANICKÝ PEROXID, KAPALNÝ VZOREK VYŽADUJÍCÍ ŘÍZENÍ TEPLOTY vložit látku

KYSELINA PEROXYOCTOVÁ, DESTILOVANÁ, TYP F, stabilizovaná

≤ 41

M

+ 30

+ 35

3119

13)30)

Poznámky k pododdílu 2.2.52.4 doplnit o tyto poznámky:

29) Nepodléhá ustanovením ADR pro třídu 5.2.

30) Přípravek odvozený z destilace kyseliny peroxyoctové o počáteční koncentraci kyseliny peroxyoctové (po destilaci) nejvýše 41 % s vodou, celkový aktivní kyslík (kyselina peroxyoctová + H2O2) ≤ 9,5 % vyhovující kritériím Příručky zkoušek a kritérií, odstavec 20.4.3. (j).

2.2.61.1.8 Nahradit diagram upraveným diagramem

takto:

2.2.61.3 Ve schématu u látek klasifikačního kódu TC1 doplnit za látku UN 3277 tuto látku:

3361 CHLORSILANY, JEDOVATÉ, ŽÍRAVÉ, J.N.

2.2.62.3 Upravit Seznam hromadných položek a doplnit látky UN 3373 takto:

Infekční látky nebezpečné pro lidi I.12814INFEKČNÍ LÁTKY NEBEZPEČNÉ PRO LIDI
Infekční látky nebezpečné jen pro zvířata I.22900INFEKČNÍ LÁTKY NEBEZPEČNÉ jen PRO ZVÍŘATA
Klinické odpady I.33291ODPAD KLINICKÝ, NESPECIFIKOVANÝ, J.N.
POZNÁMKA: Jestliže předchází nebo následuje námořní nebo letecká přeprava, může být pro UN 3291 ODPAD KLINICKÝ, NESPECIFIKOVANÝ, J.N. použito pojmenování (BIO)MEDICÍNSKÝ ODPAD, J.N nebo MEDICÍNSKÝ ODPAD PODLE PŘEDPISU, J.N.
Diagnostické vzorky 1.4 3373DIAGNOSTICKÉ VZORKY

2.2.8.3 U klasifikačního kódu CO2 změnit oficiální pojmenování látky UN 3084 takto:

3084

LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ J.N.

V Poznámce pod čarou 8 namísto „HEXAFUOROKŘEMIČITAN“ uvést „HEXAFLUOROKŘEMIČITAN“

2.2.9.3 Ve schématu látek klasifikačního kódu Mil doplnit za věci UN 3316 tyto věci:

3359

ZAPLYNOVANÁ JEDNOTKA

3363

NEBEZPEČNÉ VĚCI VE STROJÍCH nebo

3363

NEBEZPEČNÉ VĚCI V PŘÍSTROJÍCH

3.1.2.8.1.2 Namísto „j.n.“ uvést „J.N.“

3.2.1 U látek a předmětů dále uvedených UN čísel změnit v tabulce A oficiální pojmenování a popis, případně další údaje. U látek a předmětů zařazených v několika řádcích pod stejným UN číslem jsou změněná pojmenování uvedena v tom pořadí, v jakém jsou uvedena v tabulce A. U pesticidů jsou uvedeny v podstatě jen popisy

UN čísloPojmenování a popis
3.1.2
(1)(2)
0005NÁBOJE PRO ZBRANĚ, s trhavinovou náloží
0006NÁBOJE PRO ZBRANĚ, s trhavinovou náloží
0007NÁBOJE PRO ZBRANĚ, s trhavinovou náloží
0012NÁBOJE PRO ZBRANĚ, S NEVÝBUŠNOU STŘELOU nebo NÁBOJE MALORÁŽOVÉ
0018MUNICE, SLZOTVORNÁ s trhavou nebo výmetnou náložkou, nebo s hnací náplní
0028PRACH ČERNÝ, LISOVANÝ nebo PRACH ČERNÝ V PELETÁCH
0042NÁLOŽE POČINOVÉ, bez rozbušky
0114GUANYL-4-NITROSO-AMINOGUANYLTETRAZEN, NAVLHČENÝ, s nejméně 30 % hm. vody nebo směsi alkohol/voda
0159PRACHOVINA SUROVÁ, NAVLHČENÁ, s nejméně 25 hm. % vody
0222DUSIČNAN AMONNÝ, s více než 0,2 % hořlavých látek.včetně všech organických látek započítaných jako uhlík, s vyloučením všech jiných látek
0234DINITRO-ORTHO-KRESOLÁT SODNÝ, suchý nebo navlhčený méně než 15 %hm. vody
0235PIKRAMAN SODNÝ, suchý nebo navlhčený méně než 20 % hm. vody
0236PIKRAMAN ZIRKONIČITÝ, suchý nebo navlhčený méně než 20 % hm. vody
0245MUNICE, DÝMOVÁ, BÍLÝ FOSFOR, s trhavou nebo výmetnou náložkou, nebo hnací náplní
0246 MUNICE, DÝMOVÁ, BÍLÝ FOSFOR, s trhavou nebo výmetnou náložkou, nebo hnací náplní
0432 PŘEDMĚTY PYROTECHNICKÉ pro technické účely
0442 NÁLOŽE TRHAVINOVÉ, PRŮMYSLOVÉ, bez rozbušky
0443 NÁLOŽE TRHAVINOVÉ, PRŮMYSLOVÉ, bez rozbušky
0443 NÁLOŽE TRHAVINOVÉ, PRŮMYSLOVÉ, bez rozbušky
0444 NÁLOŽE TRHAVINOVÉ, PRŮMYSLOVÉ, bez rozbušky
0445 NÁLOŽE TRHAVINOVÉ, PRŮMYSLOVÉ, bez rozbušky
0455 ROZBUŠKY, NEELEKTRICKÉ pro trhací práce
0472 PŘEDMĚTY VÝBUŠNÉ, J.N.
0499 POHONNÁ HMOTA, TUHÁ
1022 CHLORTRIFLUORMETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 13)
1170
Ob.sk. III
ETHANOL, ROZTOK (ETHYLALKOHOL, ROZTOK)
1310 PIKRAN AMONNÝ, NAVLHČENÝ s nejméně 10 hm. % vody
1324 FILMY NA NITROCELULÓZOVÉ BÁZI, želatinované, kromě odpadů
1352 ve sloupci (16) namísto kódů “VV11 a VV12“ uvést kódy “V11 a V12“
1358 ve sloupci (16) namísto kódů “VV11 a VV12“ uvést kódy “V11 a V12“
1361 UHLÍ nebo SAZE, živočišného nebo rostlinného původu
1362 UHLÍ, AKTIVOVANÉ
1694
Kl.kód T2
BROMBENZYLKYANID, TUHÝ
2015 ponechat název, ale ve sloupci (6) uvést správně zvláštní ustanovení - 640O
2015 ponechat název, ale ve sloupci (6) uvést správně zvláštní ustanovení - 640N
2073 AMONIAK (ČPAVEK), ROZTOK, vodný, s hustotou menší než 0,880 kg/l při 15 °C, s více než 35 %, ale nejvýše 50 % amoniaku (čpavku)
2602 DICHLORDIFLUORMETHAN A 1,1-DIFLUORETHAN, AZEOTROPNÍ SMĚS s cca 74 % dichlordifluormethanu (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 500)
2672 AMONIAK (ČPAVEK), ROZTOK, vodný, s hustotou mezi 0,880 a 0,957 kg/l při 15 °C, s více než 10 %, ale nejvíce 35 % amoniaku (čpavku)
2679
Ob.sk. III
HYDROXID LITHNÝ, ROZTOK
2680 HYDROXID LITHNÝ
2758 PESTICID-KARBAMÁT, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C
2758 PESTICID-KARBAMÁT, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C
2760 PESTICID NA BÁZI ARZENU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C
2760 PESTICID NA BÁZI ARZENU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C
2762 PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA CHLORU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C
2762 PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA CHLORU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C
2764 PESTICID NA BÁZI TRIAZINU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C
2764 PESTICID NA BÁZI TRIAZINU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C
2772 PESTICID NA BÁZI THIOKARBAMÁTU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C
2772PESTICID NA BÁZI THIOKARBAMÁTU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C
2776 PESTICID NA BÁZI MĚDI, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C
2776 PESTICID NA BÁZI MĚDI, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C
2778 PESTICID NA BÁZI RTUTI, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C
2778 PESTICID NA BÁZI RTUTI, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C
2780 PESTICID - SUBSTITUOVANÝ NITROFENOL, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C
2780 PESTICID - SUBSTITUOVANÝ NITROFENOL, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C
2782 PESTICID NA BÁZI BIPYRIDILU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C
2782 PESTICID NA BÁZI BIPYRIDILU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C
2784 PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA FOSFORU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C
2784 PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA FOSFORU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C
2787 PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA CÍNU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C
2787 PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA CÍNU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C
2814 INFEKČNÍ LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRO LIDI (Riziková skupina 2)
2814 INFEKČNÍ LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRO LIDI (Rizikové skupiny 3 a 4)
2900 INFEKČNÍ LÁTKA NEBEZPEČNÁ pouze PRO ZVÍŘATA (Riziková skupina 2)
2900 INFEKČNÍ LÁTKA NEBEZPEČNÁ pouze PRO ZVÍŘATA (Rizikové skupiny 3 a 4)
2903 PESTICID KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, J.N., s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším
2903 PESTICID KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, J.N., s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším
2903 PESTICID KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, J.N., s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším
2912 RADIOAKTIVNÍ LÁTKY S NÍZKOU SPECIFICKOU AKTIVITOU (LSA I), jiné než štěpné nebo vyjmuté štěpné
2991 PESTICID-KARBAMÁT, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším
2991 PESTICID-KARBAMÁT, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším
2991 PESTICID-KARBAMÁT, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším
2993 PESTICID NA BÁZI ARZENU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším
2993 PESTICID NA BÁZI ARZENU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším
2993 PESTICID NA BÁZI ARZENU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším
2995 PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA CHLÓRU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším
2995 PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA CHLÓRU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, I HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším
2995 PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA CHLÓRU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším
2997 PESTICID NA BÁZI TRIAZINU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším
2997 PESTICID NA BÁZI TRIAZINU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším
2997 PESTICID NA BÁZI TRIAZINU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším
3005 PESTICID NA BÁZI THIOKARBAMÁTU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším
3005 PESTICID NA BÁZI THIOKARBAMÁTU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším
3005 PESTICID NA BÁZI THIOKARBAMÁTU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším
3009 PESTICID NA BÁZI MĚDI, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším
3009 PESTICID NA BÁZI MĚDI, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším
3009 PESTICID NA BÁZI MĚDI, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším
3011 PESTICID NA BÁZI RTUTI, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším
3011 PESTICID NA BÁZI RTUTI, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším
3011 PESTICID NA BÁZI RTUTI, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším
3013 PESTICID - SUBSTITUOVANÝ NITROFENOL, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším
3013 PESTICID - SUBSTITUOVANÝ NITROFENOL, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším
3013 PESTICID - SUBSTITUOVANÝ NITROFENOL, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším
3015 PESTICID NA BÁZI BIPYRIDYLU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším
3015 PESTICID NA BÁZI BIPYRIDYLU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším
3015 PESTICID NA BÁZI BIPYRIDYLU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším
3017 PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA FOSFORU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším
3017 PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA FOSFORU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším
3017 PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA FOSFORU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším
3019 PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA CÍNU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším
3019 PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA CÍNU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším
3019 PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA CÍNU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším
3021 PESTICID KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ, J.N., s bodem vzplanutí nižším než 23 °C
3021 PESTICID KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ, J.N., s bodem vzplanutí nižším než 23 °C
3024 PESTICID - DERIVÁT KUMARINU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C
3024 PESTICID - DERIVÁT KUMARINU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C
3025 PESTICID - DERIVÁT KUMARINU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším
3025 PESTICID - DERIVÁT KUMARINU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším
3025 PESTICID - DERIVÁT KUMARINU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším
3028 AKUMULÁTORY, SUCHÉ, OBSAHUJÍCÍ TUHÝ HYDROXID DRASELNÝ, elektrické baterie
3054 CYKLOHEXANTHIOL (CYKLOHEXYLMERKAPTAN)
3084 LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ J.N.
3175 LÁTKY TUHÉ, nebo směsi tuhých látek (jako přípravky a odpady), OBSAHUJÍCÍ HOŘLAVÉ KAPALNÉ LÁTKY, J.N., s bodem vzplanutí nejvýše 61 °C
3270 FILTRY MEMBRÁNOVÉ Z NITROCELULÓZY, s nejvýše 12,6 % dusíku v sušině
3346 PESTICID - DERIVÁT KYSELINY FENOXYOCTOVĚ, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C
3346 PESTICID - DERIVÁT KYSELINY FENOXYOCTOVĚ, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C
3347 PESTICID - DERIVÁT KYSELINY FENOXYOCTOVĚ, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším
3347 PESTICID - DERIVÁT KYSELINY FENOXYOCTOVĚ, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším
3347 PESTICID - DERIVÁT KYSELINY FENOXYOCTOVĚ, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším
3350 PESTICID - PYRETHROID, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C
3350 PESTICID - PYRETHROID, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ, s bodem vzplanutí nižším než 23 °C
3351 PESTICID - PYRETHROID, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším
3351 PESTICID - PYRETHROID, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším
3351 PESTICID - PYRETHROID, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším

Tabulku A za řádek UN 3358 doplnit o dále uvedené řádky položek UN 3359 až 3376.

3.2.2 V tabulce B v abecedním seznamu látek a předmětů je třeba nalézt pojmenování a jemu příslušné UN číslo. Podle tohoto zjištěného UN čísla je nutno prověřit ve výše uvedených změnách tabulky A podkapitoly 3.2.1, zda oficiální pojmenování nebylo změněno. V případě zjištěné změny musí být zapsáno do nákladního listu české znění změněného oficiálního pojmenování (uvedeného velkými písmeny).

4.1.9.1.2

V odstavci (a) namísto „Bq/cm2“ uvést „4 Bq/cm2“.

V odstavci (b) namísto „0.4 Bq/cm2“ uvést „0,4 Bq/cm2“.

4.2.3.6 V postranním číslování po 4.2.3.6.4 namísto „4.2.3.6“ uvést „4.2.3.7“

4.2.5.2.2 V postranním číslování po 4.2.5.2.2 namísto „4.2.5.2.2“ uvést „4.2.5.2.3“

4.2.5.2.6

V záhlaví pokynu T50 na straně začínající UN č. 1082 namísto „POKYNY“ uvést „POKYN“

V záhlaví pokynu T50 na straně začínající UN č. 1965 namísto „POKYY“ uvést „POKYN“

V záhlaví pokynu T75 v úvodní větě namísto „se vztahuje zchlazené“ uvést „se vztahuje na hluboko zchlazené“

4.3.4.1.2 U kódu cisterny LGBF namísto „A skupiny dovolených“ uvést „a skupiny dovolených“

6.1.1.1 V odstavci (c) namísto „Nádoby“ uvést „Tlakové nádoby“

6.1.2.5.1 Za poznámkou uvedené body “(e), (f), (g)“ přečíslovat na “(g), (h), (i)“

6.1.3.3 Namísto „v pododdílu 6.1.3.1 (a)“ uvést „v odstavcích (a) až (e) pododdílu 6.1.3.1“

6.1.3.7 Namísto „v pododdílech (h) b až (j) 6138“ uvést „v odstavcích (h) až (j) pododdílu 6.1.3.8“

6.1.3.10 Namísto „Obaly vyrobené s recyklovanými plasty“ uvést „Obaly z recyklovaných plastů“

6.2.4.1.1 V poslední větě prvního odstavce namísto „poloměrem“ uvést „průměrem“.

6.2.5.6.2.1 Namísto “splňujíí“ uvést “splňují“

6.2.5.6.2.4 V názvu a textu (dvakrát) namísto “orgánizace“ uvést “organizace“

6.2.5.5.3.2 V postranním číslování po 6.2.5.6.3.1 namísto “6.2.5.5.3.2“ uvést “6.2.5.6.3.2“

6.2.5.7.4 Namísto “ueskupeních“ uvést “uskupeních“

6.3.2.9 V odstavci (a) namísto „6.3.2.5“ (a) uvést „6.3.2.3“.

6.4.18 Namísto “105 A2“ uvést “105 A2 a kusy typu C“

6.5.1.14 Za postranním číslem 6.5.1.1.3 namísto “6.5.1.14“ uvést “6.5.1.1.4“

6.1.6.5 Za postranním číslem 6.5.1.5.4 namísto “6.1.5.6“ uvést “6.5.1.5.5“

6.5.4.14.3 Namísto uvedeného znění uvést „Každá kovová IBC, IBC z tuhého plastu a kompozitní IBC na kapaliny, nebo na tuhé látky plněné nebo vyprazdňované pod tlakem, musí být podrobena zkoušce těsnosti před prvním použitím IBC pro přepravu, po její opravě a dále v intervalech nejvýše dva a půl roku.“

6.7.2.6.1 Namísto “3.2 popsaný v 4.2.5.4.6“ uvést “3.2 a popsaný v 4.2.5.2.6“

6.7.5.6.1 Body uvedené jako “(e), (f), (g), (e)“ přečíslovat na “(a), (b), (c), (d)“

Poznámky pod čarou

1 Předpis EHK č. 105 (Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel určených pro přepravu nebezpečných věcí s ohledem na jejich specifické konstrukční vlastnosti.

2 Směrnice 98/91/EC Evropského parlamentu a Rady ze 14. prosince 1998 o motorových vozidlech a jejich přípojných vozidlech určených pro silniční přepravu nebezpečných věcí a pozměňující Směrnice 70/56/EC o typovém schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Official Journal of the European Communities č. L 011 ze dne 16. ledna 1999, str. 0025-0036).

Přesunout nahoru