Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 74/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o podpoře a ochraně investic mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou

Datum vyhlášení 29.06.2004
Uzavření smlouvy 17.04.2002
Platnost od 30.05.2004
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

74

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. dubna 2002 byla v Sarajevu podepsána Dohoda o podpoře a ochraně investic mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 odstavce 1 dne 30. května 2004.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

O PODPOŘE A OCHRANĚ INVESTIC

MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A BOSNOU A HERCEGOVINOU

Česká republika a Bosna a Hercegovina (dále jen „smluvní strany“),

vedeny přáním rozšiřovat a prohlubovat hospodářskou spolupráci mezi oběma státy na základě rovnosti a oboustranného prospěchu,

hodlajíce vytvořit a udržovat příznivé podmínky pro širší investování investory jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany,

uznávajíce, že podpora a vzájemná ochrana takových investic na základě této dohody bude přispívat k podpoře podnikatelské iniciativy a bude zvyšovat hospodářskou prosperitu obou států,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Definice

Pro účely této dohody:

1. Pojem „investice“ označuje každou majetkovou hodnotu investovanou v souvislosti s hospodářskými aktivitami investorem jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany v souladu s právním řádem druhé smluvní strany a zahrnuje zejména, nikoli však výlučně:

a) movitý a nemovitý majetek, jakož i všechna majetková práva, jako jsou hypotéky a zástavy nebo záruky;

b) akcie, obligace a jakékoli jiné formy účasti ve společnostech;

c) peněžní pohledávky nebo nároky na jakékoli plnění na základě smlouvy mající finanční hodnotu a související s investicí;

d) práva z oblasti duševního vlastnictví, jako jsou autorská práva a příbuzná práva, průmyslové vzory, technické postupy, ochranné známky, obchodní jména, obchodní tajemství, patenty, know-how a goodwill, spojená s investicí;

e) práva vyplývající ze zákona nebo ze smluvního ujednání a licence a povolení vydaná podle zákonů, včetně koncesí k průzkumu, těžbě, kultivaci nebo využití přírodních zdrojů.

Jakákoli následná změny formy, ve které jsou hodnoty investovány nebo znovu investovány, nemá vliv na jejich charakter jako investice za předpokladu, že taková změna je v souladu s právním řádem smluvní strany, na jejímž území byla investice uskutečněna.

2. Pojem „investor“ znamená jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, která investuje na území druhé smluvní strany.

a) Ve vztahu k České republice:

(i) pojem „fyzická osoba“ znamená jakoukoli fyzickou osobu mající státní občanství České republiky v souladu s jejími zákony;

(ii) pojem „právnická osoba“ znamená jakoukoli společnost zaregistrovanou nebo zřízenou v souladu s jejími zákony a uznanou jimi za právnickou osobu, která má trvalé sídlo na území České republiky.

b) Ve vztahu k Bosně a Hercegovině:

(i) pojem „fyzická osoba“ znamená fyzické osoby, jejichž statut občanů Bosny a Hercegoviny vyplývá ze zákona platného v Bosně a Hercegovině, pokud mají trvalý pobyt nebo hlavní místo podnikání v Bosně a Hercegovině;

(ii) pojem „právnická osoba“ znamená právnické osoby zřízené v souladu se zákony platnými v Bosně a Hercegovině, které mají své registrované sídlo, ústřední vedení nebo hlavní místo podnikání na území Bosny a Hercegoviny.

3. Pojem „výnos“ znamená částku plynoucí z investice a zahrnuje zejména, nikoli však výlučně, tantiémy nebo licenční poplatky, zisky, úroky z půjček, podíly, dividendy, přírůstky kapitálu a poplatky.

4. Pojem „území“ znamená:

a) ve vztahu k České republice: území České republiky, nad kterým vykonává svrchovanost, svrchovaná práva a jurisdikci v souladu s mezinárodním právem;

b) ve vztahu k Bosně a Hercegovině: veškerý pevninský povrch Bosny a Hercegoviny, její pobřežní moře, mořské dno a podloží a vzdušný prostor nad ním, včetně mořské oblasti za pobřežním mořem Bosny a Hercegoviny, která byla nebo může v budoucnu být označena podle zákona Bosny a Hercegoviny v souladu s mezinárodním právem jako oblast, nad kterou Bosna a Hercegovina může vykonávat práva ve vztahu k mořskému dnu a podloží a přírodním zdrojům.

Článek 2

Podpora a ochrana investic

1. Každá smluvní strana bude podporovat a vytvářet příznivé, stabilní a průhledné podmínky pro investory druhé smluvní strany, aby investovali na jejím území, a v rámci svého právního řádu bude takové investice připouštět.

2. Investicím investorů každé smluvní strany bude za každých okolností poskytováno řádné a spravedlivé zacházení a budou požívat plné ochrany a bezpečnosti na území druhé smluvní strany. Žádná ze smluvních stran nebude žádným způsobem poškozovat nepřiměřenými nebo diskriminačními opatřeními rozšiřování, spravování, udržování, užívání, využití nebo nakládání s investicemi investorů druhé smluvní strany na svém území.

3. Smluvní strany smí částečně nebo zcela pozastavit, přerušit nebo omezit režim upravený v této Dohodě, a to na základě společného postoje nebo společné akce přijaté v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu, jejíž jsou členem.

Článek 3

Národní zacházení a doložka nejvyšších výhod

1. Každá ze smluvních stran poskytne na svém území investicím a výnosům investorů druhé smluvní strany řádné a spravedlivé zacházení, které není v žádném případě méně příznivé, než jaké poskytuje investicím a výnosům svých vlastních investorů nebo investicím a výnosům investorů jakéhokoli třetího státu, je-li výhodnější pro investice a výnosy investorů druhé smluvní strany.

2. Žádná ze smluvních stran nepodrobí na svém území investory druhé smluvní strany, pokud jde o rozšiřování, řízení, udržování, užívání, využití nebo nakládání s jejich investicemi, zacházení méně příznivému, než jaké poskytuje svým vlastním investorům nebo investorům jakéhokoli třetího státu, je-li výhodnější pro investory druhé smluvní strany.

3. Ustanovení o národním zacházení a doložce nejvyšších výhod podle tohoto článku se nebude vztahovat na výhody, které poskytuje smluvní strana na základě svých závazků jako člena celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu.

4. Smluvní strana je srozuměna s tím, že závazky druhé smluvní strany jako člena celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu zahrnují závazky vyplývající z mezinárodní smlouvy nebo oboustranné smlouvy týkající se této celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu.

5. Ustanovení této dohody nelze vykládat tak, že zavazují jednu smluvní stranu poskytnout investorům druhé smluvní strany nebo jejich investicím či výnosům takové výhody, upřednostnění nebo výsady, které může první smluvní strana poskytovat na základě mezinárodní smlouvy týkající se zcela nebo převážně zdanění.

Článek 4

Znárodnění a vyvlastnění

1. Investice investorů kterékoli ze smluvních stran nebudou znárodněny, vyvlastněny nebo podrobeny zabavení nebo opatřením majícím podobný účinek jako znárodnění nebo vyvlastnění (dále jen „vyvlastnění“) na území druhé smluvní strany s výjimkou veřejného zájmu souvisejícího s vnitrostátními potřebami a na základě zákona, na nediskriminačním principu a proti okamžité, přiměřené a účinné náhradě.

2. Taková náhrada se bude rovnat spravedlivé tržní hodnotě dotčených investic bezprostředně před vy-vlastněním nebo než se zamýšlené vyvlastnění stalo veřejně známým, a to takovým způsobem, aby byla hodnota investice účinně zajištěna, bez ohledu na to, co nastalo dříve. Náhrada bude zahrnovat úrok v obvyklé komerční sazbě pro běžné transakce od data vyvlastnění do data platby. Náhrada bude vyplacena ve volně směnitelné měně a bude bez prodlení převoditelná do země určené oprávněnými žadateli.

3. Dotčení investoři kterékoli ze smluvních stran mají právo, na základě zákonů vyvlastňující smluvní strany, aby soudní nebo jiný nezávislý orgán této strany neodkladně přezkoumal zákonnost vyvlastnění, jeho průběh a ohodnocení investice v souladu se zásadami stanovenými v tomto článku.

Článek 5

Náhrada škod

1. Investoři kterékoli ze smluvních stran, kteří utrpí škody včetně ztrát ohledně svých investic na území druhé smluvní strany v důsledku války nebo jiného ozbrojeného konfliktu, revoluce, výjimečného stavu, nepokojů, povstání nebo vzpoury, poskytne jim tato smluvní strana, pokud jde o náhradu, odškodnění, vyrovnání nebo jiné vypořádání, zacházení ne méně příznivé, než jaké tato smluvní strana poskytuje svým vlastním investorům nebo investorům jakéhokoli třetího státu, je-li výhodnější pro investory druhé smluvní strany.

2. Bez ohledu na ustanovení odstavce 1 tohoto článku bude investorům jedné smluvní strany, kteří při jakýchkoli událostech uvedených v předchozím odstavci utrpí škody na území druhé smluvní strany v důsledku:

a) zabavení jejich majetku ozbrojenými silami nebo orgány druhé smluvní strany, nebo

b) zničení jejich majetku ozbrojenými silami nebo orgány druhé smluvní strany, které nebylo způsobeno v bojové akci nebo nebylo vyvoláno nezbytností situace,

poskytnuta restituce nebo spravedlivá, přiměřená a účinná náhrada za škody utrpěné během zabírání nebo v důsledku zničení majetku. Výsledné platby budou bez prodlení volně převoditelné ve volně směnitelné měně.

Článek 6

Převody

1. Aniž jsou dotčena opatření přijatá Evropským společenstvím, každá smluvní strana zaručí investorům druhé smluvní strany volný převod plateb souvisejících s jejich investicemi na své území a ze svého území. Takové převody zahrnují zejména, nikoli však výlučně:

a) původní kapitál a dodatečné částky nezbytné k udržení a rozvoji investice;

b) výnosy a jiný běžný příjem z investice;

c) částky na splacení půjček souvisejících s investicí;

d) licenční nebo jiné poplatky;

e) výnosy z celkového nebo částečného prodeje nebo likvidace investice;

f) jakoukoli náhradu nebo jinou platbu uvedenou v článcích 4 a 5 této dohody;

g) platby plynoucí z urovnání sporu v souladu s touto dohodou;

h) nespotřebované příjmy a jiné odměny zahraničních občanů, kteří jsou zaměstnáni a mají povolení pracovat v souvislosti s investicí na území druhé smluvní strany.

2. Převody budou provedeny bez jakéhokoli omezení a bez zbytečného prodlení ve volně převoditelné měně v převažujícím tržním kurzu pro běžné transakce platném k datu převodu.

3. Za převody provedené „bez zbytečného prodlení“ ve smyslu odstavce 2 tohoto článku budou považovány převody uskutečněné ve lhůtě, která je běžně nezbytná pro provedení takových převodů. Taková lhůta za žádných okolností nepřekročí tři měsíce.

4. Smluvní strany se zavazují poskytnout takovým převodům alespoň takové zacházení, jako poskytují převodům pocházejícím z investic investorů jakéhokoli třetího státu.

Článek 7

Postoupení práv

1. Jestliže jedna smluvní strana nebo agentura jí zmocněná provede platbu svým vlastním investorům z důvodu záruky nebo smlouvy o pojištění proti neobchodním rizikům, kterou poskytla ve vztahu k investici na území druhé smluvní strany, uzná druhá smluvní strana, bez ohledu na svá práva podle článku 10 této dohody:

a) postoupení každého práva nebo nároku investora smluvní straně nebo agentuře jí zmocněné, ať k postoupení došlo ze zákona nebo na základě právního ujednání v této zemi, jakož i,

b) že smluvní strana nebo agentura jí zmocněná je z titulu postoupení práv oprávněna uplatňovat práva a vznášet nároky tohoto investora a převzít závazky vztahující se k investici.

2. Postoupená práva nebo nároky nepřekročí původní práva nebo nároky investora.

Článek 8

Řešení sporů mezi investorem a smluvní stranou

1. Jakýkoli spor, který může vzniknout mezi smluvní stranou a investorem druhé smluvní strany v souvislosti s investicí na území této druhé smluvní strany, bude přátelsky urovnán konzultacemi a jednáními.

2. Jestliže spor nemůže být urovnán podle odstavce 1 tohoto článku ve lhůtě šesti měsíců od data, kdy některá ze stran sporu požádala o přátelské urovnání, může dotčený investor předložit spor buď:

a) příslušnému soudu nebo správnímu tribunálu smluvní strany, na jejímž území byla investice uskutečněna; nebo

b) rozhodčímu soudu zřízenému ad hoc, ustavenému podle rozhodčích pravidel Komise Organizace spojených národů pro mezinárodní právo obchodní (UNCITRAL); nebo

c) Mezinárodnímu středisku pro řešení sporů z investic (dále jen „Středisko“) ke smírčímu nebo arbitrážnímu řízení ustavenému podle Úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany jiných států, otevřené k podpisu ve Washingtonu D. C. 18. března 1965 (dále jen „Úmluva“).

3. Žádná smluvní strana nebude řešit diplomatickou cestou žádný spor předložený Středisku, ledaže:

a) generální tajemník Střediska nebo smírčí komise nebo arbitrážní soud ustavený Střediskem rozhodne, že spor nepatří do jurisdikce Střediska; nebo

b) druhá smluvní strana nedodrží jakýkoli nález vydaný rozhodčím soudem nebo se takovému nálezu nepod-robí.

4. Rozhodčí nález bude založen na:

- ustanoveních této dohody;

- zákonech smluvní strany, na jejímž území byla investice uskutečněna, včetně pravidel upravujících kolize práva; a

- pravidlech a obecně přijatých zásadách mezinárodního práva.

5. Rozhodčí nález bude konečný a závazný pro obě strany sporu a bude vykonán v souladu s právem dotčené smluvní strany.

6. Během rozhodčího nebo vykonávacího řízení smluvní strana nebude pro účely obhajoby, námitek, proti-nároku, práva na vyrovnání nebo z jakéhokoli jiného důvodu uplatňovat argument, že investor, který je spornou stranou, obdržel nebo obdrží odškodnění nebo jinou náhradu všech nebo části údajných škod na základě pojistné nebo záruční smlouvy proti politickým rizikům.

Článek 9

Konzultace a výměna informací

1. Na žádost kterékoli smluvní strany zahájí druhá smluvní strana bez zbytečného prodlení konzultace týkající se výkladu a použití této dohody.

2. Na žádost kterékoli smluvní strany budou vyměňovány informace o dopadu, který mohou mít zákony, předpisy, rozhodnutí, správní praxe nebo postupy či postoje druhé smluvní strany na investice, na které se vztahuje tato dohoda.

Článek 10

Řešení sporů mezi smluvními stranami

1. Spory mezi smluvními stranami týkající se výkladu nebo použití této dohody budou, pokud to bude možné, řešeny konzultací a jednáním diplomatickou cestou.

2. Pokud spor mezi smluvními stranami nemůže být vyřešen podle odstavce 1 tohoto článku ve lhůtě šesti měsíců od data žádosti o vyřešení, spor bude na žádost jedné ze smluvních stran předložen rozhodčímu soudu složenému ze tří členů.

3. Takový rozhodčí soud bude ustaven pro každý jednotlivý případ následujícím způsobem. Ve lhůtě dvou měsíců od data obdržení žádosti o rozhodčí řízení každá smluvní strana jmenuje jednoho rozhodce. Tito dva rozhodci pak vyberou občana třetího státu, který bude se souhlasem obou smluvních stran jmenován předsedou soudu. Předseda bude jmenován ve lhůtě dvou měsíců od data jmenování obou rozhodců.

4. Pokud v některé ze lhůt uvedených v odstavci 3 tohoto článku nebyla provedena nezbytná jmenování, každá smluvní strana může vyzvat předsedu Mezinárodního soudního dvora, aby provedl nezbytná jmenování. Je-li předseda občanem některé smluvní strany nebo z jiného důvodu nemůže vykonat tento úkon, bude o provedení nezbytných jmenování požádán místopředseda. Je-li také místopředseda občanem některé smluvní strany nebo nemůže vykonat tento úkon, bude o provedení nezbytných jmenování požádán služebně nejstarší člen Mezinárodního soudního dvora, který není občanem žádné smluvní strany.

5. Soud určí vlastní jednací pravidla.

6. Rozhodčí soud přijímá své rozhodnutí většinou hlasů. Takové rozhodnutí je konečné a závazné pro obě smluvní strany.

7. Každá smluvní strana nese náklady svého rozhodce a své účasti v rozhodčím řízení; náklady předsedy a ostatní výdaje budou hrazeny smluvními stranami rovným dílem. Rozhodčí soud však může ve svém rozhodnutí nařídit, že jedna ze smluvních stran uhradí větší část nákladů, a toto rozhodnutí je závazné pro obě smluvní strany.

Článek 11

Použitelnost této dohody

Ustanovení této dohody se použijí na budoucí investice uskutečněné investory jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany a také na investice existující v souladu s právním řádem této smluvní strany k datu vstupu této dohody v platnost. Ustanovení této dohody se však nepoužijí na nároky vzniklé z událostí, které se staly před jejím vstupem v platnost, nebo na nároky, které byly vyřešeny před jejím vstupem v platnost.

Článek 12

Použití jiných předpisů a zvláštní závazky

1. V případě, že je některá otázka upravena současně touto dohodou a jinou mezinárodní dohodou, jejímiž stranami jsou obě smluvní strany, nic v této dohodě nebrání, aby jakákoli smluvní strana nebo jakýkoli její investor, který vlastní investice na území druhé smluvní strany, využil jakýchkoli pravidel, která jsou pro něho příznivější.

2. Jestliže zacházení poskytnuté jednou smluvní stranou investorům druhé smluvní strany v souladu s jejím právním řádem nebo jinými zvláštními smluvními ustanoveními je příznivější, než které je poskytováno Dohodou, bude poskytnuto toto příznivější zacházení.

Článek 13

Vstup v platnost, trvání a ukončení

1. Každá smluvní strana písemně oznámí druhé smluvní straně splnění vnitrostátních právních náležitostí, které jsou na jejím území vyžadovány pro vstup této dohody v platnost. Tato dohoda vstoupí v platnost třicátým dnem po datu druhé notifikace.

2. Tato dohoda zůstane v platnosti po dobu deseti let od data jejího vstupu v platnost a zůstane v platnosti, dokud nebude ukončena v souladu s odstavcem 3 tohoto článku.

3. Kterákoli smluvní strana může písemně oznámit druhé smluvní straně, s dodržením jednoroční výpovědní lhůty, ukončení platnosti této dohody, a to na konci počátečního desetiletého období nebo kdykoli poté.

4. Pokud jde o investice uskutečněné nebo získané před datem ukončení platnosti této dohody, zůstanou ustanovení všech ostatních článků této dohody účinná po další desetileté období od data ukončení platnosti.

5. Tato dohoda může být změněna písemnou dohodou mezi smluvními stranami. Jakákoli změna vstoupí v platnost stejným postupem, který je vyžadován pro vstup v platnost této dohody.

6. Tato dohoda bude aplikována bez ohledu na to, zda smluvní strany udržují diplomatické nebo konzulární styky.


Na důkaz toho níže podepsaní zástupci, řádně zmocněni, podepsali tuto dohodu.

Dáno ve dvojím vyhotovení v Sarajevu dne 17. měsíce dubna 2002, v jazyce českém, bosenském/chorvatském/srbském a anglickém, přičemž všechny texty jsou stejně autentické. V případě jakéhokoli rozporu ve výkladu je rozhodující anglické znění.

Za Českou republiku
Ing. Ladislav Zelinka v. r.
náměstek ministra financí

Za Bosnu a Hercegovinu
Nikola Kragulj v. r.
náměstek ministra zahraničního obchodu a ekonomických vztahů

Přesunout nahoru