Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 71/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Chorvatské republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích

Datum vyhlášení 07.06.2004
Uzavření smlouvy 30.11.1999
Platnost od 01.05.2004
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

71

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. listopadu 1999 byl v Praze podepsán Protokol mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Chorvatské republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích*)

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 5 odst. 1 dne 1. května 2004.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky notou ze dne 15. dubna 2004 informovalo chorvatskou stranu o změnách podle článku 4 odst. 2 Protokolu.

České znění Protokolu a české znění noty se vyhlašují současně.


PROTOKOL

mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Chorvatské republiky

k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky

o předávání a přebírání osob na státních hranicích

Ministerstvo vnitra České republiky a Ministerstvo vnitra Chorvatské republiky (dále jen „smluvní strany“) podle článku 14 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích, podepsané v Praze dne 30. listopadu 1999 (dále jen „Dohoda“),

se dohodly takto:

Článek 1

Příslušné útvary

(1) Útvary příslušnými k podání žádosti o převzetí občana státu druhé smluvní strany podle článku 3 Dohody, občana třetího státu podle článku 7 Dohody, včetně podání žádosti o policejní průvoz podle článku 9 Dohody jsou:

Na české straně:

Policejní prezidium České republiky
Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie
adresa: 130 51 PRAHA 3, Olšanská 2, poštovní schránka č. 78,
telefon: 004202/61441826 - v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hodin,
fax: 004202/61441093 - v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hodin.

Na chorvatské straně:

Ministerstvo vnitra Chorvatské republiky
Odbor pro inspekčně správní záležitosti a cizince, oddělení pro migraci a cizince
adresa: 10 000 Záhřeb, Ilica 335,
telefon: 003851/3788559,
fax: 003851/3788158.

Ministerstvo vnitra Chorvatské republiky
Oddělení stálé operační služby
adresa: 10 000 Záhřeb, Ulica Grada Vukovara 33,
telefon: 003851/6122305,
fax: 003851/6122644.

(2) Útvary příslušnými k přijetí a sdělení odpovědi na žádost o převzetí vlastních státních občanů jsou:

Na české straně:

Policejní prezidium České republiky
Ředitelství služby správních činností policie
adresa: 170 89 PRAHA 7, Strojnická 27, poštovní schránka 62/ŘSČP,
telefon: 004202/61434359, 004202/61434320, 004202/61434271, 004202/61434513, 004202/61434521 - v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hodin,
004202/61441920, 004202/61441927 - mimo pracovní dobu,
fax: 004202/61434107 - v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hodin, 004202/61441931 - mimo pracovní dobu.

Na chorvatské straně:

Ministerstvo vnitra Chorvatské republiky
Odbor pro inspekčně správní záležitosti a cizince, oddělení pro migraci a cizince
adresa: 10 000 Záhřeb, Ilica 335,
telefon: 003851/3788559,
fax: 003851/3788158.

Ministerstvo vnitra Chorvatské republiky
Oddělení stálé operační služby
adresa: 10 000 Záhřeb, Ulica Grada Vukovara 33,
telefon: 003851/6122305,
fax: 003851/6122644.

(3) Útvary příslušnými k přijetí a sdělení odpovědi na žádost o převzetí občana třetího státu nebo o policejní průvoz jsou:

Na české straně:

Policejní prezidium České republiky
Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie
adresa: 130 51 PRAHA 3, Olšanská 2, poštovní schránka č. 78,
telefon: 004202/61441826 - v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hodin,
fax: 004202/61441093 - v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hodin.

Na chorvatské straně:

Ministerstvo vnitra Chorvatské republiky
Odbor pro inspekčně správní záležitosti a cizince, oddělení pro migraci a cizince
adresa: 10 000 Záhřeb, Ilica 335,
telefon: 003851/3788559,
fax: 003851/3788158.

Ministerstvo vnitra Chorvatské republiky
Oddělení stálé operační služby
adresa: 10 000 Záhřeb, Ulica Grada Vukovara 33,
telefon: 003851/6122305,
fax: 003851/6122644.

(4) Útvary, které budou řešit nejasné a sporné případy, které vzniknou při provádění Dohody, jsou:

Na české straně:

Policejní prezidium České republiky
Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie
adresa: 130 51 PRAHA 3, Olšanská 2, poštovní schránka č. 78,
telefon: 004202/61441826 - v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hodin,
fax: 004202/61441093 - v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hodin.

Na chorvatské straně:

Ministerstvo vnitra Chorvatské republiky
Odbor pro inspekčně správní záležitosti a cizince, oddělení pro migraci a cizince
adresa: 10 000 Záhřeb, Ilica 335,
telefon: 003851/3788559,
fax: 003851/3788158.

Ministerstvo vnitra Chorvatské republiky
Oddělení stálé operační služby
adresa: 10 000 Záhřeb, Ulica Grada Vukovara 33,
telefon: 003851/6122305,
fax: 003851/6122644.

Článek 2

Hraniční přechody

Hraničními přechody, na nichž budou předáváni a přebíráni vlastní státní občané, občané třetích států a osoby k policejním průvozům, jsou:

Na české straně:

a) letiště Praha-Ruzyně,

b) Dolní Dvořiště - Wulovitz (silniční přechod),

c) Hatě - Kleinhaufsdorf (silniční přechod),

d) Mikulov - Drasenhofen (silniční přechod),

e) Břeclav - Hohenau (železniční přechod).

Na chorvatské straně:

a) letiště Pleso Záhřeb,

b) Goričan (silniční přechod).

Článek 3

Způsob a postup při hrazení nákladů

(1) Podle článku 11 odst. 2 a 3 Dohody si smluvní strany vzájemně hradí náklady na policejní průvoz osob podle článků 8 a 9 Dohody a dále náklady na dopravu osob podle článku 3 odst. 5 a článku 7 odst. 5 Dohody. Hradí se:

a) mzdové náklady,

b) náklady cestovních výdajů,

c) náklady za použití služebních dopravních prostředků,

d) náklady na stravování a ubytování přepravovaných osob,

e) ostatní prokázané náklady.

(2) Výše proplácených náhrad podle odstavce 1 se řídí obecně závaznými právními předpisy státu žádané smluvní strany.

(3) Za náklady cestovních výdajů jsou považovány zejména náklady za použití prostředků hromadné dopravy, s výjimkou letadel a vozidel taxislužby. Mezi ostatní prokázané náklady se zahrnují pouze účelně vynaložené náklady související s policejním průvozem osob při dodržení maximální hospodárnosti. Patří sem zejména výdaje na případné zdravotní ošetření přepravovaných osob, silniční a telekomunikační poplatky a podobně.

(4) Žádaná smluvní strana vyúčtuje náklady podle odstavce 1 vždy za uplynulý kalendářní měsíc.

(5) Součástí vyúčtování náhrad nákladů jsou doklady prokazující skutečnou výši nákladů.

(6) Náhrady nákladů podle odstavce 1 se hradí za přepravované osoby i za jejich doprovod.

(7) Náklady spojené s policejním průvozem poukáže žádající smluvní strana na bankovní účet žádané smluvní strany do 30 dnů od obdržení vyúčtování.

(8) Náklady na dopravu osob v souvislosti s případným převzetím osoby podle článku 3 odst. 5 a článku 7 odst. 5 Dohody hradí žádající smluvní strana. Pokud tyto náklady uhradila žádaná smluvní strana, uhradí je žádající smluvní strana převodem na bankovní účet žádané smluvní strany do 30 dnů od obdržení vyúčtování.

(9) Kontaktními místy pro hrazení nákladů vyplývajících z článku 11 Dohody jsou:

Na české straně:

Policejní prezidium České republiky
Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie
adresa: 130 51 PRAHA 3, Olšanská 2, poštovní schránka č. 78,
telefon: 004202/61441804 - v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hodin,
fax: 004202/61441049 - v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hodin.

Na chorvatské straně:

Ministerstvo vnitra Chorvatské republiky
Odbor pro inspekčně správní záležitosti a cizince, oddělení pro migraci a cizince
adresa: 10 000 Záhřeb, Ilica 335,
telefon: 003851/3788559,
fax: 003851/3788158.

Článek 4

Závěrečná ustanovení

(1) Příslušné útvary při provádění Dohody používají ve vzájemném styku svůj úřední jazyk, pokud se nedohodnou jinak.

(2) Útvary příslušné k předávání, přebírání osob a k provádění policejních průvozů se budou neprodleně písemně informovat o změnách, k nimž došlo v jejich názvech, adresách, faxových a telefonních číslech.

Článek 5

(1) Tento protokol vstoupí v platnost současně s Dohodou.

(2) Po dobu a v rozsahu pozastavení provádění Dohody podle jejího článku 17 odst. 2 se tento protokol neprovádí.

(3) Tento protokol pozbude platnosti současně s pozbytím platnosti Dohody.


Dáno v Praze dne 30. listopadu 1999 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a chorvatském, přičemž obě mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo vnitra České republiky:
PhDr. Václav Grulich v. r.
ministr vnitra

Za Ministerstvo vnitra Chorvatské republiky:
Ivan Penić v. r.
ministr vnitra

Poznámky pod čarou

*) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích ze dne 30. listopadu 1999 byla vyhlášena pod č. 70/2004 Sb. m. s.


Č. j. 113792/2004-MPO

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Chorvatské republiky v Praze a na návrh Ministerstva vnitra České republiky má čest informovat v souladu s článkem 4 odst. 2 Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Chorvatské republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích podepsaného dne 30. listopadu 1999 v Praze o následujících změnách, k nimž došlo v názvech, adresách, faxových a telefonních číslech útvarů příslušných k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích podepsané dne 30. listopadu 1999 v Praze.

V souladu s článkem 1 odst. 1 Protokolu je na české straně útvarem příslušným k podání žádosti o převzetí občana státu druhé smluvní strany podle článku 3 Dohody, občana třetího státu podle článku 7 Dohody, včetně podání žádosti o policejní průvoz podle článku 9 Dohody:

Policie České republiky
Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie
adresa: Olšanská 2, poštovní schránka č. 78, 130 51 Praha 3
telefon: +420 974 841 826 v pracovních dnech od 08.00 do 16.00 hodin
fax: +420 974 841 839 v pracovních dnech od 08.00 do 16.00 hodin.

V souladu s článkem 1 odst. 2 Protokolu je na české straně útvarem příslušným k přijetí a sdělení odpovědi na žádost o převzetí vlastních státních občanů:

Policie České republiky
Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie
adresa: Olšanská 2, poštovní schránka č. 78, 130 51 Praha 3
telefon: +420 974 841 826 v pracovních dnech od 08.00 do 16.00 hodin
fax: +420 974 841 839 v pracovních dnech od 08.00 do 16.00 hodin.

V souladu s článkem 1 odst. 3 Protokolu je na české straně útvarem příslušným k přijetí a sdělení odpovědi na žádost o převzetí občana třetího státu nebo o policejní průvoz:

Policie České republiky
Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie
adresa: Olšanská 2, poštovní schránka č. 78, 130 51 Praha 3
telefon: +420 974 841 826 v pracovních dnech od 08.00 do 16.00 hodin
fax: +420 974 841 839 v pracovních dnech od 08.00 do 16.00 hodin.

V souladu s článkem 1 odst. 4 Protokolu je na české straně útvarem, který bude řešit nejasné a sporné případy, které vzniknou při provádění Dohody:

Policie České republiky
Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie
adresa: Olšanská 2, poštovní schránka č. 78, 130 51 Praha 3
telefon: +420 974 841 826 v pracovních dnech od 08.00 do 16.00 hodin
fax: +420 974 841 839 v pracovních dnech od 08.00 do 16.00 hodin.

V souladu s článkem 3 odst. 9 Protokolu je na české straně kontaktním místem pro hrazení nákladů vyplývajících z článku 11 Dohody:

Policie České republiky
Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie
adresa: Olšanská 2, poštovní schránka č. 78, 130 51 Praha 3
telefon: +420 974 841 804 v pracovních dnech od 08.00 do 16.00 hodin
fax: +420 974 841 049 v pracovních dnech od 08.00 do 16.00 hodin.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Chorvatské republiky svou hlubokou úctou.

V Praze dne 15. dubna 2004

Velvyslanectví Chorvatské republiky Praha

Přesunout nahoru