Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 70/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích

Datum vyhlášení 07.06.2004
Uzavření smlouvy 30.11.1999
Platnost od 01.05.2004
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

70

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. listopadu 1999 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 17 odst. 1 dne 1. května 2004.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích

Vláda České republiky a vláda Chorvatské republiky (dále jen „smluvní strany“),

vedeny přáním upravit podmínky vzájemného předávání a přebírání osob a policejního průvozu občanů třetích států a osob bez státního občanství, jejichž vstup nebo pobyt je na území druhého státu protiprávní, v souladu s mezinárodními zvyklostmi v této oblasti a s přijatými mezinárodními závazky,

vycházejíce ze zásady vzájemnosti,

uznávajíce, že řešení protiprávní migrace osob je součástí celkového úsilí o evropskou spolupráci,

se dohodly takto:

Přebírání vlastních státních občanů

Článek 1

Každá ze smluvních stran převezme na území svého státu na žádost druhé smluvní strany každou osobu, která na území státu žádající smluvní strany nesplňuje nebo přestane splňovat platné podmínky pro vstup nebo pobyt, pokud je prokázáno nebo se věrohodně předpokládá, že tato osoba má občanství státu žádané smluvní strany.

Článek 2

(1) Pro účely provádění této dohody se státní občanství prokazuje těmito platnými doklady:

Státní občanství České republiky:

a) občanským průkazem České republiky,

b) občanským průkazem Československé republiky, Československé socialistické republiky nebo České a Slovenské Federativní Republiky s vyznačeným státním občanstvím České republiky,

c) cestovním dokladem,

d) osvědčením, popřípadě potvrzením o státním občanství České republiky, které není starší šesti měsíců,

e) vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství České republiky uveden.

Státní občanství Chorvatské republiky:

a) domovským listem,

b) občanským průkazem,

c) cestovním pasem nebo jiným cestovním dokladem vydaným příslušným orgánem,

d) vojenskou knížkou,

e) dokladem vydaným příslušným konzulárním úřadem,

f) námořnickou knížkou,

g) lodní knížkou.

(2) V případě, že nelze státní občanství prokázat doklady uvedenými v odstavci 1, lze pro účely provádění Dohody státní občanství věrohodně předpokládat na základě:

a) dokladů uvedených v odstavci 1, jejichž doba platnosti uplynula,

b) výpovědi předávané osoby,

c) jiných dokladů, které v konkrétním případě uzná žádaná smluvní strana.

(3) Státní občanství prokázané podle odstavce 1 si smluvní strany vzájemně uznají.

(4) V případě, že státní občanství je podle odstavce 2 věrohodně předpokládáno, platí mezi smluvními stranami, pokud je příslušný orgán žádané smluvní strany nevyvrátí.

Článek 3

(1) Žádost o převzetí vlastního občana se podává a vyřizuje přímou cestou mezi příslušnými orgány smluvních stran. Žádost obsahuje:

a) jméno, příjmení, datum a místo narození, státní občanství a poslední místo pobytu na území státu jeho občanství,

b) datum a způsob vstupu na území státu žádající smluvní strany, respektive údaje potvrzující skutečnost, že občan nesplňuje nebo přestal splňovat platné podmínky pro vstup a/nebo pobyt na území státu žádající smluvní strany,

c) sdělení o případné potřebě zvláštní pomoci, ošetřování nebo péče o předávaného občana vzhledem k jeho zdravotnímu stavu nebo věku,

d) sdělení o případné potřebě ochranných nebo bezpečnostních opatření,

e) návrh místa a termínu předání.

(2) K žádosti se současně připojí kopie dokladů, na jejichž základě se státní občanství považuje podle článku 2 Dohody za prokázané nebo za věrohodně předpokládané.

(3) Žádaná smluvní strana odpoví na žádost neprodleně, nejdéle však do sedmi dnů ode dne doručení žádosti. Žádaná smluvní strana převezme občana, jehož převzetí bylo dohodnuto, neprodleně, nejdéle však do patnácti dnů ode dne doručení odpovědi žádající smluvní straně.

(4) Předání a převzetí občana, který vyžaduje zvláštní pomoc, ošetřování nebo péči vzhledem k zdravotnímu stavu nebo věku, případně jsou-li nutná ochranná nebo bezpečnostní opatření, se uskutečňuje za doprovodu. O jeho předání a převzetí se sepíše ve dvojím vyhotovení protokol, který bude obsahovat následující údaje:

a) jméno a příjmení,

b) datum a místo narození,

c) státní občanství,

d) seznam předmětů a peněžních prostředků, které má občan u sebe.

(5) Žádající smluvní strana převezme osobu zpět za stejných podmínek, jestliže se zjistí, že v době opuštění území státu žádající smluvní strany tato osoba neměla občanství státu žádané smluvní strany.

Přebírání občanů třetích států

Článek 4

Každá smluvní strana převezme na žádost druhé smluvní strany na území svého státu občana třetího státu nebo osobu bez státní příslušnosti (dále jen „občan třetího státu“), kteří nesplňují nebo přestali splňovat platné podmínky pro vstup nebo pobyt na území státu žádající smluvní strany, pokud je prokázáno nebo se věrohodně předpokládá, že občan třetího státu vstoupil na území státu žádající smluvní strany poté, co pobýval na území státu žádané smluvní strany.

Článek 5

Povinnost převzít občana třetího státu podle ustanovení článku 4 se nevztahuje na občana třetího státu:

- kterému bylo žádající smluvní stranou po jeho vycestování z území státu žádané smluvní strany nebo po vstupu na území státu žádající smluvní strany vydáno povolení k pobytu nebo uděleno vízum,

- který je občanem státu, s nímž má stát žádající smluvní strany společné státní hranice.

Článek 6

(1) Pro účely provádění této dohody se pobyt na území státu žádané smluvní strany před vstupem a pobytem na území státu žádající smluvní strany prokazuje:

a) označením cestovního dokladu výstupním nebo vstupním razítkem příslušného orgánu žádané smluvní strany,

b) záznamy příslušného orgánu žádané smluvní strany v cestovních dokladech,

c) letenkami, jízdenkami, potvrzeními a účty vydanými na jméno, z nichž je možno jednoznačně doložit pobyt osoby na území státu žádané smluvní strany.

(2) V případě, že nelze pobyt na území státu žádané smluvní strany prokázat způsobem uvedeným v odstavci 1, lze pro účely provádění této dohody takový pobyt věrohodně předpokládat na základě:

a) mezinárodních železničních jízdenek,

b) hotelových účtů vydaných ve státu žádané smluvní strany,

c) průkazů opravňujících ke vstupu do budov a zařízení na území státu žádané smluvní strany,

d) výpovědi předávané osoby,

e) výpovědi svědků,

f) jiných důkazních prostředků, na jejichž základě lze věrohodně předpokládat pobyt na území státu žádané smluvní strany.

(3) Pobyt prokázaný podle odstavce 1 si smluvní strany vzájemně uznají.

(4) V případě, že pobyt je podle odstavce 2 věrohodně předpokládán, platí mezi smluvními stranami, pokud to příslušný orgán žádané smluvní strany nevyvrátí.

Článek 7

(1) Žádost o převzetí občana třetího státu se podává a vyřizuje přímou cestou mezi příslušnými orgány smluvních stran. Žádost musí obsahovat:

a) jméno, příjmení, datum a místo narození, státní občanství,

b) druh, číslo, místo vydání a údaj o platnosti cestovního dokladu,

c) datum, místo a způsob vstupu na území státu žádající smluvní strany,

d) odůvodnění žádosti podle článku 4 Dohody,

e) sdělení o případné potřebě zvláštní pomoci, ošetřování nebo péče vzhledem k jeho zdravotnímu stavu nebo věku,

f) sdělení o případné potřebě ochranných nebo bezpečnostních opatření,

g) sdělení o jazykových znalostech předávané osoby, zejména o nutnosti poskytnutí tlumočníka,

h) návrh místa a termínu předání.

(2) Žádost o převzetí občana třetího státu bude podána bez zbytečného odkladu, i když jeho okamžité předání není z právních nebo věcných překážek možné. Žádost bude podána nejpozději do jednoho roku od doby, kdy se žádající smluvní strana dozvěděla o protiprávním vstupu nebo pobytu občana třetího státu na území síátu žádající smluvní strany.

(3) Žádaná smluvní strana odpoví na žádost neprodleně, nejdéle však do sedmi dnů ode dne doručení žádosti.

(4) Žádaná smluvní strana převezme občana třetího státu, jehož převzetí bylo dohodnuto, neprodleně, nejdéle však do patnácti dnů ode dne doručení odpovědi žádající smluvní straně. Předání občana třetího státu může být odloženo z důvodu právních nebo věcných překážek, a to po dobu trvání těchto překážek, nejdéle však o jeden rok.

(5) Žádající smluvní strana převezme zpět občana třetího státu, pokud žádaná smluvní strana po jeho převzetí dodatečně ve lhůtě třiceti dnů zjistí, že v době opuštění území státu žádající smluvní strany nebyly splněny podmínky pro jeho převzetí stanovené touto dohodou.

Průvozy občanů třetích států

Článek 8

(1) Každá ze smluvních stran povolí na žádost druhé smluvní strany policejní průvoz občana třetího státu přes území svého státu a tohoto občana k policejnímu průvozu převezme.

(2) Žádající smluvní strana před uskutečněním policejního průvozu přes území státu žádané smluvní strany zajistí převzetí občana třetího státu v cílovém státě, popřípadě v ostatních průvozních státech.

(3) Žádající smluvní strana zaručí žádané smluvní straně, že občan třetího státu, jehož průvoz byl povolen, bude vybaven platným cestovním dokladem k cestě do cílového státu.

(4) Žádost o policejní průvoz může být odmítnuta, jestliže občanu třetího státu:

a) v cílovém státě, popřípadě v ostatních průvozních státech hrozí nebezpečí nelidského zacházení nebo trestu smrti nebo ohrožení jeho života nebo svobody z důvodu jeho rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo z důvodu jeho politických názorů, nebo

b) v cílovém státě, popřípadě v ostatních průvozních státech, hrozí trestní stíhání.

Článek 9

(1) Žádost o policejní průvoz se podává a vyřizuje přímou cestou mezi příslušnými orgány smluvních stran. Žádost musí obsahovat:

a) osobní údaje provážené osoby,

b) prohlášení o tom, že jsou splněny podmínky vyžadované článkem 8 odst. 2,

c) prohlášení o tom, že nejsou známy okolnosti, které podle článku 8 odst. 4 mohou být důvodem pro odepření policejního průvozu,

d) navrhovaný termín a místo pro předání provážené osoby,

e) údaje o potřebě zvláštní pomoci, ošetřování nebo péče vzhledem ke zdravotnímu stavu nebo věku provážené osoby,

f) údaje o potřebě ochranných nebo bezpečnostních opatření.

(2) Žádaná smluvní strana odpoví na žádost neprodleně, nejdéle však do sedmi dnů ode dne doručení žádosti; jestliže je žádost odmítnuta vzhledem k nedostatku potřebných podmínek, je třeba neprodleně sdělit žádající smluvní straně důvody odepření policejního průvozu.

(3) Policejní průvoz zabezpečují příslušné orgány žádané smluvní strany v souladu se svými vnitrostátními předpisy.

(4) Osoba převzatá k policejnímu průvozu může být zpětně předána žádající smluvní straně, jestliže nejsou splněny podmínky vyžadované článkem 8 odst. 2 nebo jsou zjištěny důvody, na jejichž základě může být policejní průvoz podle článku 8 odst. 4 odepřen. V takovém případě je žádající smluvní strana povinna tuto osobu převzít zpět.

Ochrana osobních údajů

Článek 10

Předávání a užívání osobních údajů potřebných k provádění této dohody se uskutečňuje v souladu s platnými právními předpisy států smluvních stran, pokud není dále stanoveno jinak. Smluvní strany při předávání a užívání osobních údajů postupují podle následujících zásad:

a) Smluvní strana, která osobní údaje obdržela, je může použít pouze pro účely a za podmínek stanovených smluvní stranou, která je poskytla.

b) Smluvní strana, která údaje obdržela, na žádost smluvní strany, která je poskytla, podá informace o nakládání s předanými osobními údaji a o výsledcích dosažených s jejich pomocí.

c) Osobní údaje se mohou předávat výlučně příslušným orgánům smluvních stran. Osobní údaje mohou být poskytnuty jiným úředním orgánům pouze po písemném souhlasu smluvní strany, která je poskytla. Písemný souhlas musí obsahovat název orgánu, kterému budou údaje poskytnuty, výslovný účel jejich užití a dobu jejich užívání.

d) Smluvní strana, která osobní údaje poskytuje, rozhoduje o tom, zda je poskytnutí vyžádaných údajů nutné a účelné, a dbá na správnost poskytnutých údajů. Přitom je třeba respektovat právní předpisy státu druhé smluvní strany, jimiž může být omezeno nebo zakázáno jejich poskytování. Bude-li dodatečně zjištěno, že byly poskytnuty nesprávné údaje nebo údaje, které neměly být poskytnuty, je nutno o tom neprodleně uvědomit smluvní stranu, která údaje obdržela. Ta pak musí nesprávné údaje opravit, nebo šlo-li o údaje, které neměly být poskytnuty, zničit.

e) Osobě, o níž mají být nebo byly osobní údaje předány, budou na její žádost poskytnuty informace o předaných osobních údajích v souladu s právními předpisy státu smluvní strany, která je poskytla.

f) Smluvní strana, která osobní údaje poskytuje, oznámí při jejich předání druhé smluvní straně lhůty pro výmaz údajů stanovené právními předpisy svého státu. Nezávisle na těchto lhůtách je třeba osobní údaje vztahující se k dotčené osobě vymazat, jakmile pomine účel, pro který byly tyto osobní údaje předány. Smluvní strana, která je poskytla, musí být neprodleně informována o výmazu předaných osobních údajů. V případě skončení platnosti této dohody je nutno všechny osobní údaje, jež byly přijaty na jejím základě, zničit.

g) Smluvní strany jsou povinny přebírané údaje účinně chránit proti neoprávněnému přístupu k nim a proti jejich neoprávněným změnám nebo neoprávněnému zveřejnění.

Hrazení nákladů

Článek 11

(1) Náklady spojené s předáním osob podle článků 1 až 7 nese žádající smluvní strana až do okamžiku převzetí osoby příslušným orgánem žádané smluvní strany.

(2) Náklady na dopravu osob podle článku 3 odst. 5 a článku 7 odst. 5 hradí žádající smluvní strana.

(3) Náklady spojené s policejním průvozem osob podle článků 8 a 9, včetně případného zpětného předání občana třetího státu, nese žádající smluvní strana.

Provádění Dohody

Článek 12

Smluvní strany se zavazují provádět předávání, přebírání a policejní průvozy osob řádným způsobem v souladu s mezinárodním právem a zvyklostmi, jakož i s ohledem na práva a důstojnost těchto osob.

Článek 13

Smluvní strany si budou vyměňovat vzory dokladů, které budou sloužit jako potvrzení:

a) státního občanství států smluvních stran,

b) o povoleném pobytu na území států smluvních stran.

Článek 14

Příslušnými orgány k provádění této dohody jsou Ministerstvo vnitra České republiky a Ministerstvo vnitra Chorvatské republiky, které uzavřou protokol, v němž zejména určí:

a) útvary, které budou provádět předávání, přebírání a policejní průvoz osob, způsob jejich vzájemného vyrozumívání, a které budou řešit nejasné a sporné případy, které vzniknou při provádění této dohody,

b) hraniční přechody, na nichž budou osoby předávány a přebírány,

c) způsoby a postupy při hrazení nákladů vyplývajících z článku 11.

Článek 15

Příslušné orgány smluvních stran budou v případě potřeby vzájemně konzultovat provádění této dohody, a to na základě písemné žádosti.

Článek 16

Touto dohodou nejsou dotčeny závazky států vyplývající z jiných dvoustranných nebo mnohostranných mezinárodních smluv, jimiž jsou státy smluvních stran vázány.

Článek 17

(1) Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany si vzájemně diplomatickou cestou sdělí, že byly splněny vnitrostátní podmínky pro vstup této dohody v platnost. Tato dohoda vstoupí v platnost prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo druhé smluvní straně doručeno pozdější z těchto sdělení.

(2) Každá ze smluvních stran může pozastavit provádění této dohody zcela nebo zčásti, s výjimkou článků 1 až 3, jestliže to vyžaduje zajištění ochrany bezpečnosti státu, veřejného pořádku, nebo zdraví občanů. O přijetí nebo odvolání takového opatření se smluvní strany neodkladně informují diplomatickou cestou. Pozastavení provádění této dohody nabývá platnosti třicátým dnem od doručení tohoto písemného sdělení druhé smluvní straně.

(3) Každá smluvní strana může tuto dohodu vypovědět písemným oznámením diplomatickou cestou. Dohoda pozbývá platnosti uplynutím šesti měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi.


Dáno v Praze dne 30. listopadu 1999 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a chorvatském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
PhDr. Václav Grulich v. r.
ministr vnitra

Za vládu Chorvatské republiky:
Ivan Penić v. r.
ministr vnitra

Přesunout nahoru