Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 68/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států mexických o letecké dopravě

Datum vyhlášení 07.06.2004
Uzavření smlouvy 14.08.1990
Platnost od 04.02.1991
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

68

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. srpna 1990 byla v Mexiku D. F. podepsána Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států mexických o letecké dopravě.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 21 dne 4. února 1991.

Česká republika a Spojené státy mexické si výměnou not ze dne 17. listopadu 1999 a 19. listopadu 1999 potvrdily sukcesi České republiky do Dohody.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států mexických o letecké dopravě

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Spojených států mexických;

jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, otevřené k podpisu v Chicagu 7. prosince 1944;

vedeny přáním uzavřít dodatečnou Dohodu k zmíněné Úmluvě za účelem zavedení leteckých služeb mezi jejich územími;

se dohodly takto:

Článek 1

Vymezení pojmů

Pro výklad a účely této Dohody a jejího Seznamu linek mají níže uvedené výrazy, pokud z textu nevyplývá jinak, tento význam:

A. Výraz „Úmluva“ znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví otevřenou k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944 a zahrnuje jakoukoli změnu příloh nebo Úmluvy podle jejích článků 90 a 94, pokud tyto přílohy a změny byly přijaty oběma smluvními stranami.

B. Výraz „tato Dohoda“ zahrnuje Seznam linek k ní přiložených a všechny dodatky k Dohodě nebo k Seznamu linek.

C. Výraz „letecké úřady“ znamená v případě České a Slovenské Federativní Republiky federální ministerstvo dopravy a v případě Spojených států mexických ministerstvo spojů a dopravy, nebo v obou případech jakoukoli jinou osobu nebo orgán pověřený prováděním funkcí v současné době vykonávaných uvedenými leteckými úřady.

D. Výrazy „území“, „letecká služba“, „mezinárodní letecká služba“, „letecký podnik“ a „přistání pro potřeby nikoli obchodní“ mají význam stanovený v článcích 2 a 96 Úmluvy.

E. Výraz „určený letecký podnik“ znamená letecký podnik, který byl určen a oprávněn v souladu s článkem 3 této Dohody.

F. Výraz „tarif“ znamená cenu placenou za přepravu osob, zavazadel a zboží a podmínky, za které se tarif používá, včetně cen a provizí za agentské a jiné doplňkové služby, ale nezahrnuje poplatky a podmínky pro dopravu pošty.

G. Výraz „nabízená kapacita“ znamená celkovou kapacitu letadel používaných při provozování každé dohodnuté letecké služby, násobenou počtem frekvencí.

H. Výraz „kapacita letadla“ znamená obchodní náklad jednoho letadla vyjádřený počtem sedadel pro cestující a disponibilní vahou pro zboží a poštu.

I. Výraz „frekvence“ znamená počet zpátečních letů, který letecký podnik uskutečňuje na jedné stanovené lince v dané době.

J. Výraz „dohodnuté služby“ znamená mezinárodní letecké služby, které se mohou zřídit v souladu s ustanovením této Dohody na stanovených linkách.

K. Výraz „stanovené linky“ znamená linky uvedené v Seznamu linek připojenému k této Dohodě.

L. Výraz „ochrana letectví“ znamená soubor opatření a lidských a materiálních zdrojů určených k ochraně civilního letectví proti nezákonným zásahům a činům.

Článek 2

Poskytování přepravních práv

1. Každá smluvní strana poskytuje druhé smluvní straně práva stanovená v této Dohodě s cílem zřídit pravidelné mezinárodní letecké služby na linkách stanovených v Seznamu linek připojenému k této Dohodě.

2. Podle ustanovení této Dohody, určený letecký podnik každé smluvní strany bude užívat při provozu dohodnuté letecké služby na stanovených linkách tato práva:

a) právo létat přes území druhé smluvní strany bez přistání;

b) právo přistávat na uvedeném území pro potřeby nikoli obchodní;

c) právo nakládat a vykládat v mezinárodní přepravě na uvedeném území v místech stanovených v připojeném Seznamu linek cestující, zavazadla, zboží a poštu.

3. Skutečnost, že nebudou vykonávána práva uvedená v tomto článku, nebrání tomu, aby letecký podnik smluvní strany, kterému byla udělena, zahájil dohodnuté služby na tratích uvedených v Seznamu linek.

4. Ustanovení odstavce 2 tohoto článku nezmocňují určený letecký podnik jedné smluvní strany k nakládání cestujících, zavazadel, zboží a pošty na území druhé smluvní strany za úplatu nebo nájemné.

Článek 3

Určení a provozní oprávnění leteckých podniků

1. Každá smluvní strana bude mít právo určit jeden letecký podnik k provozování dohodnutých služeb na stanovených linkách. Takové určení bude provedeno písemným oznámením mezi leteckými úřady obou smluvních stran. Každá smluvní strana bude mít právo toto své určení zrušit nebo změnit.

2. Letecký úřad, který obdržel oznámení o určení, udělí, s výhradou ustanovení odstavců 3 a 4 tohoto článku, určenému leteckému podniku druhé smluvní strany bez odkladu příslušná provozní oprávnění.

3. Letecký úřad jedné smluvní strany může požadovat, aby letecký podnik určený druhou smluvní stranou prokázal, že je způsobilý dodržovat podmínky stanovené zákony a předpisy, které tento úřad obvykle uplatňuje při provozu mezinárodních leteckých služeb v souladu s ustanoveními Úmluvy.

4. Každá smluvní strana bude mít právo odmítnout určení leteckého podniku a odmítnout udělení provozního oprávnění zmíněné v odstavci 2 tohoto článku, nebo uložit takové podmínky, které považuje za nezbytné pro výkon práv stanovených v článku 2 odstavci 2 c) této Dohody, kdy smluvní strana nemá důkaz, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola tohoto leteckého podniku náleží druhé smluvní straně nebo jejím státním příslušníkům.

5. Určený letecký podnik může po obdržení provozního povolení zahájit dohodnuté služby za předpokladu, ze bude jednat v souladu s příslušnými ustanoveními této Dohody.

Článek 4

Odvolání a pozastavení práv

1. Každá smluvní strana bude mít právo zrušit provozní oprávnění nebo pozastavit výkon práv stanovených v článku 2 odstavci 2 c) této Dohody leteckému podniku určenému druhou smluvní stranou nebo uložit pro využívání těchto práv podmínky, které považuje za nezbytné, jestliže uvedený letecký podnik:

a) neplní zákony nebo předpisy smluvní strany poskytující tato práva,

b) nemůže dokázat, ze převážná část jeho vlastnictví a jeho skutečná kontrola náleží smluvní straně, která určila letecký podnik, nebo jejím státním příslušníkům,

c) neprovozuje dohodnuté služby v souladu s podmínkami stanovenými v této Dohodě.

2. Toto právo bude uplatněno pouze po konzultaci s druhou smluvní stranou, ledaže okamžité zrušení, pozastavení či uložení podmínek podle odstavce 1 tohoto článku je nezbytné k zabránění dalšího porušování zákonů a předpisů.

Článek 5

Použití zákonů a předpisů

1. Zákony a předpisy jedné smluvní strany, které upravují vstup letadel provozujících mezinárodní létání na její území a výstup z něho nebo které se vztahují na provoz těchto letadel na jejím území, jsou závazné i pro letadlo leteckého podniku určeného druhou smluvní stranou.

2. Zákony a předpisy jedné smluvní strany, které upravují vstup na její území, pobyt na něm a výstup z něho pro cestující, posádky, zavazadla, zboží a poštu včetně předpisů týkajících se vstupu, výstupu, přistěhovalectví a vystěhovalectví, cel, měnových a zdravotních opatření, budou při provozu na území této smluvní strany dodrženy také leteckým podnikem druhé smluvní strany.

Článek 6

Uznávání osvědčení a průkazů způsobilosti

1. Osvědčení o letové způsobilosti, diplomy a průkazy vydané nebo potvrzené jako platné jednou ze smluvních stran budou uznány za platné druhou smluvní stranou v období jejich platnosti k použití na stanovených linkách dle Seznamu linek za předpokladu, že požadavky, podle kterých tato osvědčení nebo průkazy byly vydány nebo potvrzeny jako platné, se rovnají nebo převyšují minimální normy stanovené v Úmluvě.

2. Každá smluvní strana si však vyhrazuje právo odmítnout uznat za platné pro účely letů nad svým vlastním územím diplomy a průkazy vydané nebo potvrzené jako platné jejím vlastním státním příslušníkům druhou smluvní stranou.

Článek 7

Poplatky za použití letišť

Každá smluvní strana muže ukládat nebo dovolit ukládat při provozu letadel druhé strany správné a přiměřené poplatky za použití letišť a jiných zařízení. Nicméně však každá smluvní strana souhlasí, že tyto poplatky nebudou vyšší než poplatky ukládané za použití letišť a služeb jiným zahraničním letadlům a jejím národním letadlům, konajícím podobné mezinárodní letecké služby.

Článek 8

Celní poplatky

1. Letadla používaná k provozu mezinárodních leteckých služeb určených leteckým podnikem kterékoli ze smluvních stran, jakož i jejich obvyklé palubní vybavení, pohonné hmoty a oleje, náhradní díly i zásoby letadla (včetně potravin, nápojů a tabáku) přepravované na palubě takového letadla, budou osvobozeny ode všech celních poplatků, daní a federálních, státních nebo městských dávek při vstupu na území druhé smluvní strany za předpokladu, že takové vybavení a zásoby zůstanou na palubě letadla až do té doby, kdy budou znovu vyvezeny, i když tyto předměty budou použity či spotřebovány těmito letadly při letech uvnitř příslušného území.

2. Od stejných celních poplatků, daní a dávek budou také na základě reciprocity, s výjimkou poplatků odpovídajících provedeným službám, osvobozeny:

a) mazací oleje, technický spotřební materiál, náhradní díly, nářadí a speciální vybavení pro údržbářské práce, jakož i zásoby (včetně potravin, nápojů a tabáku), dokumentace podniku, jako jsou prospekty, letenky, letové řády a jiné tiskoviny, které potřebuje letecký podnik pro své služby; jakož i propagační materiál, který považuje za nezbytný a sloužící výhradně pro rozvoj její činnosti, vydaný leteckým podnikem nebo pro letecký podnik jedné smluvní strany pro území druhé smluvní strany;

b) pohonné hmoty, mazací oleje, jiný technický spotřební materiál, náhradní díly, běžné vybavení a zásoby (včetně potravin, nápojů a tabáku), které budou dodány na palubu letadel jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany a použity při mezinárodních službách.

3. Obvyklé palubní vybavení letadel, jakož i ostatní materiál a zásoby, které zůstávají na palubě letadel kterékoliv ze smluvních stran, mohou být vyloženy na území druhé smluvní strany pouze s předchozím souhlasem celnice této druhé smluvní strany. V těchto případech může být požadováno, aby byly uloženy pod dohledem celnice až do doby, kdy budou znovu vyvezeny nebo s nimi bude jinak naloženo v souladu se zákonnými předpisy jich se týkajícími.

Článek 9

Přímý tranzit

Cestující v tranzitu přes území kterékoliv smluvní strany budou podrobeni zjednodušené kontrole. Zavazadla a zboží v přímém tranzitu budou osvobozeny od celních a jiných podobných poplatků.

Článek 10

Zásady upravující provozování dohodnutých služeb

1. Při provozování služeb na stanovených linkách mezi příslušnými zeměmi budou mít určené letecké podniky obou smluvních stran vytvořeny stejné a spravedlivé podmínky.

2. Při provozu dohodnutých služeb určený letecký podnik každé smluvní strany bude brát v úvahu zájmy určeného leteckého podniku druhé smluvní strany, aby nedošlo k nevhodnému ovlivnění služeb, které tento podnik poskytuje na zcela nebo jen částečně shodných linkách.

3. Dohodnuté služby poskytované určenými leteckými podniky smluvních stran budou v úzkém souladu s potřebami přepravy cestujících a nákladů včetně pošty pocházejících nebo určených pro území smluvní strany, která určila letecký podnik.

4. Letecké úřady obou smluvních stran se budou scházet podle potřeby za účelem stanovení kapacity poskytované určenými leteckými podniky předtím, než budou služby zahájeny, a i následně a k vyhodnocení přepravních potřeb.

Článek 11

Ochrana civilního letectví

1. V souladu s právy a povinnostmi, které stanoví mezinárodní právo, smluvní strany se zavazují chránit bezpečnost civilního letectví proti nezákonnému vměšování. Aniž by omezovaly obecnou platnost svých práv a povinností podle mezinárodního práva, obě smluvní strany budou zejména postupovat společně v souladu s ustanoveními Úmluvy o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla podepsané v Tokiu dne 14. září 1963, Úmluvy o potlačení protiprávního zmocnění se letadel podepsané v Haagu 16. prosince 1970 a Úmluvy o potlačení protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví podepsané v Montrealu 23. září 1971, nebo jakékoli jiné mnohostranné úmluvy nebo změn stávajících úmluv, pokud budou přijaty oběma smluvními stranami

2. Smluvní strany si na požádání vzájemně poskytnou veškerou potřebnou pomoc k zabránění činům nezákonného zmocnění se civilních letadel a jiným nezákonným činům proti bezpečnosti takových letadel, jejich cestujících a posádek, letišť a leteckých navigačních zařízení, jakož i všem jiným hrozbám vůči bezpečnosti civilního letectví.

3. Smluvní strany budou ve vzájemných vztazích postupovat v souladu s ustanoveními o ochraně civilního letectví stanovenými Mezinárodní organizací pro civilní letectví a označovanými jako přílohy k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví v rozsahu, v němž jsou tato ustanovení pro smluvní strany platná, budou vyžadovat, aby provozovatelé letadel registrovaných na jejich území nebo provozovatelé letadel mající hlavní sídlo obchodní činnosti nebo stalé sídlo na jejich uzemí a provozovatelé letišť na jejich území jednali v souladu s těmito ustanoveními o ochraně civilního letectví.

4. Smluvní strany vzájemně souhlasí s tím, že může být požadováno, aby tito provozovatelé letadel dodržovali ustanovení o ochraně civilního letectví zmíněná výše v odstavci 3 a vyžadovaná druhou smluvní stranou pro vstup, výstup a pobyt na jejím území. Každá smluvní strana zajistí na svém uzemí přijetí odpovídajících opatření k ochraně letadel a ke kontrole cestujících, posádek, příručních zavazadel, zapsaných zavazadel, zboží a palubních zásob před a v průběhu nastupování nebo nakládání. Každá smluvní strana bude s porozuměním posuzovat jakýkoli požadavek druhé smluvní strany na přiměřená zvláštní bezpečnostní opatření, aby se čelilo určité hrozbě.

5. V případě spáchání činu nebo hrozby spáchání nezákonného zmocnění se civilního letadla nebo jiného nezákonného činu proti bezpečnosti takového letadla, cestujících a posádky, letišť nebo navigačních zařízení si smluvní strany vzájemně pomohou usnadňováním předávaní zpráv a jinými příslušnými opatřeními směřujícími k urychlenému a bezpečnému ukončení takových činů nebo hrozeb.

6. Má-li smluvní strana oprávněné důvody domnívat se, že druhá strana se odchýlila od ustanovení tohoto článku o ochraně civilního letectví, letecký úřad této smluvní strany může požádat letecký úřad druhé smluvní strany o neodkladné uskutečnění konzultací.

Článek 12

Tarify

1. Tarify používané leteckými podniky každé smluvní strany pro přepravu s určením pro území druhé strany nebo z něho budou stanoveny v přiměřené výši, přičemž bude náležitě přihlíženo ke všem v úvahu přicházejícím hodnotícím činitelům, jako jsou zejména náklady na provoz, přiměřený zisk a tarify jiných leteckých podniků.

2. Tarify uvedené v odstavci 1 tohoto článku budou dle možnosti sjednány určenými leteckými podniky obou smluvních stran.

3. Takto sjednané tarify budou předloženy ke schválení leteckým úřadům obou smluvních stran nejméně čtyřicet pět (45) dnů před předpokládaným datem jejich zavedení. Ve zvláštních případech může být tato doba zkrácena na základě dohody uvedených leteckých úřadů. Aby tarif vstoupil v platnost, je nutné jeho předchozí schválení leteckými úřady obou stran.

4. Nebude-li možno tarif dohodnout podle odstavce 2 tohoto článku, nebo pokud jeden letecký úřad v době stanovené v odstavci 3 tohoto článku sdělí druhému leteckému úřadu nesouhlas s jakýmkoli tarifem sjednaným podle ustanovení odstavce 2, letecké úřady smluvních stran se vynasnaží stanovit tarif vzájemnou dohodou.

5. Nebudou-li moci letecké úřady smluvních stran dospět k dohodě o tarifu, který jím byl předložen v souladu s odstavci 2, 3 a 4 tohoto článku, spor bude řešen v souladu s ustanoveními článku 17 této Dohody.

6. Tarif sjednaný podle ustanovení tohoto článku bude v platnosti až do stanovení nového tarifu. Platnost tarifu však nebude prodloužena o víc než šest (6) měsíců po datu, k němuž by jinak jeho platnost skončila.

7. Pro stanovení tarifu budou také vzata v úvahu doporučení Mezinárodního sdružení leteckých dopravců nebo jiného mezinárodního orgánu, jehož působení v této oblasti je obvyklé.

8. Letecké podniky určené oběma smluvními stranami nemohou v žádném případě změnit cenu nebo podmínky schválených tarifů.

Článek 13

Převod příjmů

1. Každá smluvní strana na základě reciprocity osvobodí určený letecký podnik druhé smluvní strany od všech daní ze zisku nebo příjmů plynoucích z provozování dohodnutých služeb.

2. Převod příjmů dosažených určeným leteckým podnikem jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany bude proveden v souladu s platnými předpisy na území této smluvní strany v některé z volně směnitelných měn.

3. Smluvní strana učiní opatření k usnadnění převodu příjmů do druhé země; tyto převody budou prováděny bez průtahů.

Článek 14

Předávaní statistických údajů

Letecké úřady obou smluvních stran zajistí, aby příslušné určené letecké podniky předaly leteckému úřadu druhé strany, pokud to bude žádáno, statistické údaje týkající se počtu měsíčních operací, počtu přepravených cestujících v obou směrech a počtu cestujících přepravovaných na volné letenky, které budou potřebné k určení objemu přepravy uvedenými podniky na dohodnutých službách.

Článek 15

Konzultace

Každá smluvní strana může kdykoli požádat o konzultace k provádění Dohody, interpretaci, aplikaci nebo úpravě této Dohody nebo jejímu dodržování. Tyto konzultace, jež mohou být uskutečněny mezi leteckými úřady, budou zahájeny ve lhůtě šedesáti (60) dnů od data, kdy druhá smluvní strana obdrží písemnou žádost, pokud není smluvními stranami stanoveno jinak.

Článek 16

Změny

Jestliže jedna ze smluvních stran považuje za žádoucí změnit některé ustanovení této Dohody, tato změna, pokud je dohodnuta mezi smluvními stranami, vstoupí v platnost po potvrzení výměnou diplomatických not.

Článek 17

Urovnání sporů

1. Jakýkoli spor týkající se výkladu nebo provádění této Dohody nebo její přílohy bude urovnán přímým jednáním mezi leteckými úřady obou smluvních stran. Jestliže letecké úřady nedosáhnou dohody, spor bude urovnán diplomatickou cestou.

2. Jakýkoli spor, který nebude možné vyřešit podle odstavce 1 tohoto článku, bude na požádání kterékoli ze smluvních stran předán k rozhodnutí smírčí komisi složené ze tří členů.

3. Každá smluvní strana bude jmenovat jednoho člena smírčí komise ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy druhá smluvní strana obdrží žádost o zahájení smírčího řízení.

4. Členové smírčí komise jmenovaní smluvními stranami určí ve lhůtě 60 dnů třetího člena smírčí komise. Jestliže se členové komise jmenováni smluvními stranami nebudou moci dohodnout na třetím členovi smírčí komise ve stanovené lhůtě, smluvní strany společně požádají prezidenta Rady Mezinárodní organizace pro civilní letectví, aby jmenoval třetího člena smírčí komise. Třetí člen smírčí komise nebude státním občanem žádné ze smluvních stran a bude předsedou smírčí komise.

5. Smírčí komise stanoví svůj vlastní jednací řád, vyslechne smluvní strany, prošetří stížnosti a námitky a předloží návrhy smluvním stranám za účelem dosáhnout přátelského urovnání sporu.

6. Pokud nedojde k přátelskému urovnání podle ustanovení odstavce 5 tohoto článku, komise předá svou zprávu stranám do 12 měsíců od svého ustavení. Zpráva komise včetně závěrů týkajících se skutečnosti nebo právních otázek nebude pro smluvní strany závazná a bude pouhým doporučením smluvním stranám za účelem usnadnit přátelské urovnání sporu.

7. Výdaje smírčí komise budou rozděleny stejným dílem mezi obě zúčastněné smluvní strany.

Článek 18

Registrace

Tato Dohoda a jakákoli její změna budou registrované u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 19

Platnost mnohostranných úmluv o letecké dopravě

Pokud by vstoupila v platnost obecná mnohostranná úmluva o letecké dopravě závazná pro obě smluvní strany, tato Dohoda bude pozměněna, aby bylo dosaženo jejich souladu s ustanoveními takové úmluvy.

Článek 20

Ukončení platnosti

Každá smluvní strana může kdykoli písemně oznámit druhé smluvní straně své rozhodnutí ukončit platnost této Dohody. Kopie oznámení bude zároveň zaslána Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. Platnost této Dohody skončí dvanáct (12) měsíců po dni, kdy oznámení obdržela druhá smluvní strana, nebude-li zmíněné oznámení odvoláno dohodou mezi smluvními stranami před uplynutím tohoto období. Nebude-li přijetí oznámení potvrzeno druhou smluvní stranou, oznámení bude považováno za doručené čtrnáct (14) dnů poté, kdy jeho kopii obdržela Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 21

Vstup v platnost

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy obě smluvní strany si výměnou diplomatických not oznámí, že byly splněny příslušné požadavky stanovené vnitrostátním právním řádem.

Na důkaz přijetí podmínek zmocněnci obou smluvních stran podepsali tuto Dohodu.


Dáno v Mexico D. F. dne 14. srpna 1990 ve dvojím vyhotovení, každé v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky
Ing. Slavomír Stračár v. r.
ministr zahraničního obchodu

Za vládu Spojených států mexických
Andres Caso Lombardo v. r.
ministr komunikací a dopravy


Seznam linek

Oddíl I.

Letecký podnik určený vládou Spojených států mexických bude moci provozovat své pravidelné služby na následujících linkách:

Body v Mexiku - mezilehlé body - Praha.

1. Určený letecký podnik bude moci podle svých kritérií vynechávat mezilehlé body na stanovených linkách při kterémkoli nebo všech letech.

2. Mezilehlé body budou stanoveny vzájemnou dohodou mezi leteckými úřady obou smluvních stran.

Oddíl II.

Letecký podnik určený vládou České a Slovenské Federativní Republiky bude moci provozovat své pravidelné služby na následujících linkách:

Body v Československu - mezilehlé body - Mexico City/Toluca

1. Určený letecký podnik bude moci podle svých kritérií vynechávat mezilehlé body na stanovených linkách při kterémkoli nebo všech letech.

2. Mezilehlé body budou stanoveny vzájemnou dohodou mezi leteckými úřady obou smluvních stran.

Přesunout nahoru