Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 67/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 11/2002 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Dohodě z roku 1993, upravené a prodloužené v roce 1996, mezi Rakouskou republikou, zastoupenou Spolkovým ministerstvem vnitra, Maďarskou republikou, zastoupenou Ministerstvem vnitra, Švýcarskou konfederací, zastoupenou Spolkovým úřadem pro uprchlíky a Republikou Slovinsko, zastoupenou Ministerstvem vnitra, o zřízení a činnosti Mezinárodního centra pro rozvoj migračních politik

Datum vyhlášení 31.05.2004
Uzavření smlouvy 26.04.1996
Platnost od 26.09.2001
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

67

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 11/2002 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Dohodě z roku 1993, upravené a prodloužené v roce 1996, mezi Rakouskou republikou, zastoupenou Spolkovým ministerstvem vnitra, Maďarskou republikou, zastoupenou Ministerstvem vnitra, Švýcarskou konfederací, zastoupenou Spolkovým úřadem pro uprchlíky a Republikou Slovinsko, zastoupenou Ministerstvem vnitra, o zřízení a činnosti Mezinárodního centra pro rozvoj migračních politik

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že

- dne 1. června 1993 byla ve Vídni podepsána Dohoda mezi Švýcarskou konfederací, zastoupenou Spolkovým úřadem pro uprchlíky, a Rakouskou republikou, zastoupenou Spolkovým ministerstvem vnitra, o zřízení a činnosti Mezinárodního centra pro rozvoj migračních politik (ICMPD) ve Vídni;

- dne 27. března 1996 byla v Budapešti podepsána Dohoda mezi Švýcarskou konfederací, Rakouskou republikou a Maďarskou republikou o změně a prodloužení Dohody podepsané ve Vídni dne 1. června 1993 o zřízení a činnosti Mezinárodního centra pro rozvoj migračních politik (ICMPD);

- dne 26. dubna 1996 byla v Budapešti podepsána Dohoda mezi Švýcarskou konfederací, Rakouskou republikou a Maďarskou republikou o změně Dohody podepsané ve Vídni dne 1. června 1993 o zřízení a činnosti Mezinárodního centra pro rozvoj migračních politik ve Vídni.

Dohoda z 1. června 1993 vstoupila v platnost na základě svého článku 13 dne 1. května 1993. Dohoda z 27. března 1996 a Dohoda z 26. dubna 1996 vstoupily v platnost podle svých článků 3 dne 1. května 1996.

Republika Slovinsko se smluvní stranou Dohody z 1. června 1993, upravené v roce 1996, stala v roce 1998.

Dne 26. záři 2001 byla u vlády Rakouské republiky uložena listina o přístupu České republiky k Dohodě z roku 1993, upravené a prodloužené v roce 1996, mezi Rakouskou republikou, zastoupenou Spolkovým ministerstvem vnitra, Maďarskou republikou, zastoupenou Ministerstvem vnitra, Švýcarskou konfederací, zastoupenou Spolkovým úřadem pro uprchlíky a Republikou Slovinsko, zastoupenou Ministerstvem vnitra, o zřízení a činnosti Mezinárodního centra pro rozvoj migračních politik.

Dohoda vstoupila v platnost pro Českou republiku podle článku 16 odst. b) Vídeňské úmluvy o smluvním právu1) dne 26. září 2001.

Anglické znění Dohody z 1. června 1993 a její překlad do českého jazyka, anglické znění Dohody z 27. března 1996 a její překlad do českého jazyka a anglické znění Dohody z 26. dubna 1996 a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

DOHODA

mezi Švýcarskou konfederací, zastoupenou Spolkovým úřadem pro uprchlíky Taubenstrasse 16, CH-3003 Bern, a Rakouskou republikou, zastoupenou Spolkovým ministerstvem vnitra,

o zřízení a činnosti Mezinárodního centra pro rozvoj migračních politik (ICMPD) ve Vídni

Článek 1

Cíle Dohody

V posledních letech vzrůstá tok nelegální migrace osob ve směru od jihu k severu, který je navíc umocňován nově vznikajícími migračními pohyby, ke kterým dochází ve směru z východu na západ. Opatření týkající se vstupních kontrol prováděná jednotlivými státy jsou sice naprosto nezbytná, nepostačují však k tomu, aby udržela rozsah a složení migračních přílivů na takovém stupni, který by odpovídal představám smluvních stran. Proto je třeba prioritně řešit otázku vypracování a realizace dlouhodobých strategií, které by fenomén migrace zvládly. Cílem těchto strategií je umožnit včasné rozpoznávání, boj se skutečnými příčinami migrace, harmonizaci opatření týkajících se vstupní kontroly a koordinaci postupu v cizinecké, azylové a uprchlické politice.

Dohoda má za cil prohlubovat mezinárodní spolupráci v oblasti migrační politiky a výzkum v této oblasti.

Článek 2

Mezinárodní centrum pro rozvoj migračních politik

1. Smluvní strany zřizují Mezinárodní centrum pro rozvoj migračních politik (ICMPD) se sídlem ve Vídni jako mezinárodní organizaci. ICMPD bude provádět analýzu probíhajících i potenciálních migračních toků směřujících do evropských přijímajících zemí, sledovat a studovat situaci v hlavních zemích původu migrantů a vypracovávat opatření vedoucí k lepšímu rozpoznávání a kontrole migračních pohybů.

2. Výše uvedená mezinárodní organizace je právnickou osobou.

3. Právní subjektivita, výsady a imunity ICMPD v Rakouské republice budou upraveny Rakouskou republikou.

Článek 3

Řídící skupina

Řídící skupinu tvoří zástupci smluvních stran. Každá smluvní strana je v Řídící skupině zastoupena jedním členem.

Předsednictví Řídící skupiny je založeno na systému pravidelného střídání smluvních stran po jednom roce. Řídící skupina se schází podle potřeby, nejméně však třikrát do roka.

Článek 4

Povinnosti Řídící skupiny

Řídící skupina

- vykonává všeobecný dozor nad ICMPD,

- jmenuje ředitele ICMPD,

- schvaluje výroční zprávu ředitele ICMPD,

- schvaluje a finančně zajišťuje řádný roční rozpočet ICMPD,

- schvaluje roční vyúčtování ICMPD,

- schvaluje pracovní program ICMPD,

- schvaluje konferenční program ICMPD,

- schvaluje smlouvy ICMPD,

- schvaluje projekty, které ICMPD samo navrhne, i ty, které mu budou předloženy,

- poskytuje ICMPD podporu při jeho politických kontaktech,

- bere na vědomí zprávy o činnosti ICMPD,

- radí řediteli ICMPD v zásadních otázkách,

- jmenuje členy do Poradního orgánu,

- radí se a rozhoduje o přijetí dalších smluvních stran.

Článek 5

Ředitel ICMPD

Ředitel ICMPD těsně spolupracuje s mezinárodními i národními organizacemi a institucemi činnými v oblasti migrační politiky. Může se ujmout řešení úkolů na žádost mezinárodních organizací, konferencí, mechanizmů či procesů, jako např. Vídeňského, Berlínského a Budapešťského procesu a dalších fór zabývajících se otázkami migrace. Sleduje migrační politiku i praxi v jednotlivých průmyslových zemích i v dalších dotčených zemích, jakož i poznatky výzkumu v této oblasti, a vede o tom dokumentační bázi. Analyzuje postupy a trendy a vypracovává strategie na řešení daných problémů.

Významný základ jeho práce tvoří Strategická platforma přijatá v rámci neformálních konzultací. V tomto ohledu věnuje zvláštní pozornost problematice kapacitních možností smluvních stran pro přijímání migrantů z hlediska demografického, ekonomického, sociálního, politického, kulturního i ekologického. Ředitel ICMPD také monitoruje a rozvíjí již existující činnost zaměřenou na řešení příčin migrace a následně na zlepšení kontroly migračních pohybů. Koncipuje návrhy na harmonizaci migrační politiky a praxe v mezinárodním měřítku.

Ředitel ICMPD je přímo odpovědný Řídící skupině. Najímá pracovníky, na které byly uvolněny finanční prostředky, a je jejich nadřízeným. Povinnosti ředitele ICMPD jsou podrobně upraveny v samostatném dokumentu.

Článek 6

Využívání služeb ICMPD

Smluvní strany mají právo využívat bez omezení veškerých výsledků činnosti ICMPD pro své vlastní účely při formulování své migrační politiky, jakož i při svém působení v oblasti mezinárodní migrační politiky.

Mohou rovněž dávat tyto výsledky k dispozici institucím, které o ně projeví zájem, pokud to budou považovat za vhodné.

Služby ICMPD jsou plně k dispozici smluvním stranám, pokud postačují pracovní kapacity.

Článek 7

Financování ICMPD

Finanční odpovědnost za provozní náklady ICMPD berou na sebe v plné míře smluvní strany.

Každoročně obdrží Řídící skupina od ředitele ICMPD návrh rozpočtu na následující rok, který zahrnuje výdaje na personál, služební cesty, kancelářské prostory, administrativu, reprezentaci a další výdaje. Řídící skupina rozpočet schválí a rozhodne o rozdělení nákladů mezi jednotlivé smluvní strany. Upřednostňuje se rozdělení nákladů mezi strany rovným dílem.

ICMPD může přijímat dobrovolné příspěvky, finanční dary a jiné dary.

Změny oproti rozpočtovému plánu, včetně případného zvýšení příspěvků smluvních stran, musí schválit Řídící skupina.

Článek 8

Účast dalších stran a mezinárodních organizací

Řídící skupina může vyzvat státy nebo mezinárodní organizace, aby se staly smluvní stranou této dohody.

Přístup dalších stran k této dohodě je podmíněn vzájemnou důvěrou a společným zájmem, jakož i na oddanosti politickým zásadám vyjádřeným ve výše uvedené Strategické platformě neformálních konzultací z roku 1991 a v závěrečných dokumentech konferencí ministrů ve Vídni, v Berlíně a v Budapešti.

Článek 9

Poradní orgán

Řediteli ICMPD je nápomocen Poradní orgán, který mohou tvořit osobnosti ze světa politiky i vědy z různých zemí a mezinárodních organizací. Poradní orgán nemůže dávat řediteli ICMPD příkazy, ale může navrhovat projekty a pomáhat zajišťovat jejich financování.

Článek 10

Administrativní zajištění ICMPD

Rakouská republika se zavazuje, že bude v nejvyšší možné míře napomáhat činnosti ICMPD a jeho personálu při provádění této dohody.

Článek 11

Výpověď Dohody

Každá smluvní strana může ukončit své členství s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Článek 12

Vstup v platnost

Tato dohoda vstoupí v platnost se zpětnou účinností dne 1. května 1993.


Ve Vídni dne 1. června 1993

Poznámky pod čarou

1) Vídeňská úmluva o smluvním právu, přijatá ve Vídni dne 23. května 1969, byla vyhlášena pod č. 15/1988 Sb.


PŘEKLAD

DOHODA

mezi ŠVÝCARSKOU KONFEDERACÍ, RAKOUSKOU REPUBLIKOU a MAĎARSKOU REPUBLIKOU

o změně a prodloužení Dohody podepsané ve Vídni dne 1. června 1993 o zřízení a činnosti Mezinárodního centra pro rozvoj migračních politik (ICMPD)

Švýcarská konfederace, zastoupená Spolkovým úřadem pro záležitosti uprchlíků, a Rakouská republika, zastoupená Spolkovým ministerstvem vnitra, jako zakládající smluvní strany Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodního centra pro rozvoj migračních politik (ICMPD), podepsané ve Vídni dne 1. června 1993, a Maďarská republika, která přistoupila k Dohodě dne 8. září 1995 (dále jen „smluvní strany“),

znepokojeny nárůstem nelegálních migračních pohybů a s ním spojenou potřebou dlouhodobých strategií a účinné mezinárodní spolupráce pro lepší koordinaci migračních politik na vnitrostátní, regionální i globální úrovni,

přesvědčeny, že politické změny v Evropě vyžadují posílenou spolupráci v oblasti politik týkajících se vstupních kontrol, imigrace, azylu a uprchlíků mezi všemi státy střední, východní a západní Evropy a mezi nimi a jinými státy,

uznávajíce, že se ICPMD během prvních tří let působení podařilo rozvinout se v uznávaný a účinný mechanismus, který napomáhá mezivládní spolupráci v oblastech, jimiž se jiné mnohostranné orgány nezabývají, že Centrum zorganizovalo na žádost vlád značné množství mezivládních jednání, že slouží předsednictví Budapešťské skupiny pro nekontrolovanou migraci jako sekretariát, že zveřejnilo množství studií a zpráv o aktuální problematice migračních politik a že zřídilo širokou síť s dotčenými vládami a mezinárodními organizacemi,

vážíce si toho, že ICMPD na podporu své činnosti zajistilo dostatečné financování od mnoha vlád a mezinárodních organizací,

vědomy si toho, že platnost původní Dohody o zřízení a činnosti ICMPD uplyne dne 30. dubna 1996,

přesvědčeny, že ICMPD by mělo pokračovat ve své činnosti a že je tudíž žádoucí prodloužit platnost Dohody z 1. června 1993,

berouce v úvahu, že by se ICMPD mohla v pozdější fázi přeměnit v instituci podle mezinárodního práva s právní subjektivitou a vlastním statusem, a zaznamenávajíce ochotu rakouské vlády zahájit jednání o dohodě o ústředí, jakmile ICMPD získá mezinárodní status,

se dohodly takto:

Článek 1

V souladu s článkem 11 Dohody z 1. června 1993 prodlužují smluvní strany dobu platnosti Dohody o dobu osmi let počínaje dnem 1. května 1996.

Článek 2

Smluvní strany zrušují článek 7 odstavec 5 Dohody z 1. června 1993, jelikož se stal zastaralým.

Článek 3

Tato dohoda vstoupí v platnost dne 1. května 1996.


Dáno v Budapešti dne 27. března 1996 ve třech původních vyhotoveních v anglickém jazyce.


PŘEKLAD

DOHODA

mezi Švýcarskou konfederací, Rakouskou republikou a Maďarskou republikou o změně Dohody podepsané ve Vídni dne 1. června 1993

o zřízení a činnosti Mezinárodního centra pro rozvoj migračních politik ve Vídni

Švýcarská konfederace, zastoupená Spolkovým úřadem pro záležitosti uprchlíků, a Rakouská republika, zastoupená Spolkovým ministerstvem vnitra, a Maďarská republika, zastoupená Ministerstvem vnitra, jako zakladatelé Mezinárodního centra pro rozvoj migračních politik (dále jen „ICMPD“) (dále jen „smluvní strany“),

připomínajíce, že Dohoda o zřízení a činnosti Mezinárodního centra pro rozvoj migračních politik ve Vídni (dále jen „Dohoda“) byla podepsána zástupci Švýcarské konfederace a Rakouské republiky ve Vídni dne 1. června 1993 a Maďarská republika k ní přistoupila dne 8. září 1995,

uvědomujíce si, že platnost Dohody o činnosti ICMPD smluvní strany prodloužily Dohodou podepsanou dne 27. března 1996 o dalších 8 let,

rozhodnuty upřesnit právní status ICMPD,

přesvědčeny, že ICMPD může svou činnost provádět účinněji jako mezinárodní organizace,

vědomy si toho, že by měla být podepsána dohoda z důvodu vyjasnění právního základu ICMPD a jeho personálu, jakož i z důvodu zvýšení efektivity Centra,

se dohodly takto:

Článek 1

(1) Smluvní strany mění článek 2 Dohody takto:

a) Text článku 2 se stane odstavcem 1 článku 2.

b) První věta článku 2 se nahradí následující větou:

1. Smluvní strany zřizují Mezinárodní centrum pro rozvoj migračních politik (ICMPD) se sídlem ve Vídni jako mezinárodní organizaci.“.

(2) Článek 2 se doplní následujícími odstavci 2 a 3:

2. Výše uvedená mezinárodní organizace je právnickou osobou.

3. Právní subjektivita, výsady a imunity ICMPD v Rakouské republice budou upraveny Rakouskou republikou.“.

Článek 2

Článek 10 Dohody se nahradí následujícím článkem:

„Článek 10

Administrativní zajištění ICMPD

Rakouská republika se zavazuje, že bude v nejvyšší možné míře napomáhat činnosti ICMPD a jeho personálu při provádění této dohody.“.

Článek 3

Tato dohoda vstupuje v platnost dne 1. května 1996.


Dáno v Budapešti dne 26. dubna 1996 ve třech původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Přesunout nahoru