Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 66/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky

Datum vyhlášení 24.05.2004
Uzavření smlouvy 16.04.2004
Platnost od 01.05.2004
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

66

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. dubna 2004 byla v Praze podepsána Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 5 odst. 1 dne 1. května 2004 a dnem vstupu této dohody v platnost pozbyla platnosti Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky, podepsaná v Praze dne 23. května 2000, vyhlášená pod č. 72/2000 Sb. m. s.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky,

přejíce si dále posílit a rozvinout spolupráci Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstva hospodářství Slovenské republiky v nových podmínkách,

navazujíce na zkušenosti z realizace Smlouvy o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, podepsané v Praze dne 29. října 1992,

přejíce si přispět k rozvoji Evropské unie,

přejíce si spolupráci a rozvoj středoevropského regionu,

jsouce přesvědčeny, že tato dohoda přispěje k dalšímu rozvoji spolupráce mezi Českou republikou a Slovenskou republikou po vstupu do Evropské unie, jakož i k upevnění dosavadních vztahů mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky,

se dohodly takto:

Článek 1

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky (dále jen „smluvní strany“) budou podporovat rozvoj vzájemných hospodářských vztahů, průmyslové spolupráce a investic, s důrazem zejména na malé a střední podniky.

Článek 2

Smluvní strany budou v rámci své působnosti:

1. provádět konzultace jednotlivých otázek společné obchodní politiky Evropské unie nebo stanovisek uplatňovaných v jejích orgánech a v jiných mezinárodních organizacích,

2. vzájemně se informovat o ekonomickém vývoji a o obchodní výměně zboží a služeb,

3. provádět konzultace o spolupráci na třetích trzích, podporovat podnikatelské projekty společného zájmu, včetně společných vývozních projektů formou státní podpory poskytování vývozního financování a pojištění vývozních úvěrových rizik,

4. konzultovat otázky státní podpory vývozních úvěrů a informovat se o změnách v legislativě v této oblasti,

5. vzájemně se informovat o službách poskytovaných při podpoře obchodu prostřednictvím specializovaných agentur v České republice a Slovenské republice,

6. vzájemně se informovat o možnostech vedoucích k rozvoji průmyslového výzkumu a vývoje, inovačního rozvoje a technologické inovace,

7. spolupracovat při přípravě expertů smluvních stran působících v orgánech Evropské unie,

8. vzájemně si poskytovat informace:

- o resortních politikách, zejména o průmyslové, energetické a proexportní politice,

- z oblasti ekonomických rozborů, resortních analytických materiálů a materiálů určujících ekonomickou strategii České republiky a Slovenské republiky,

- o činnosti Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., České exportní banky, a.s., a Exportní a importní banky Slovenské republiky,

- o politice podpory malého a středního podnikání a o činnosti agentur podporujících rozvoj malého a středního podnikání (Národní agentury pro rozvoj malého a středního podnikání a Agentury pro podporu podnikání a investic),

- z oblasti energetické politiky (Česká energetická agentura a Slovenská energetická agentura),

- z oblasti ochrany spotřebitele,

- o činnosti agentur podporujících rozvoj obchodu, průmyslu a investic (CzechTrade, Czechlnvest a SARIO),

- z oblasti ochrany životního prostředí při průmyslové výrobě,

- o přípravě národních ekonomik na připojení k jednotné měně Evropské unie,

9. podporovat spolupráci orgánů a institucí České republiky a Slovenské republiky, působících ve výše uvedených oblastech.

Článek 3

Smluvní strany budou provádět činnosti stanovené v článku 2 formou běžného pracovního styku, výměnou příslušných materiálů a v rámci pravidelných zasedání Meziresortní konzultační komise ustavené v souladu s článkem 4.

Článek 4

1. Ustavuje se Meziresortní konzultační komise složená ze zástupců smluvních stran. Vedoucím delegace Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky je ministr průmyslu a obchodu České republiky a vedoucím delegace Ministerstva hospodářství Slovenské republiky je ministr hospodářství Slovenské republiky. Vedoucího delegace Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky může v odůvodněných případech a po vzájemné dohodě zastupovat náměstek ministra a vedoucího delegace Ministerstva hospodářství Slovenské republiky státní tajemník. Vedoucí delegací jmenují ostatní zástupce. Na zasedání mohou být přizváni experti z ostatních resortů.

2. Zasedání Meziresortní konzultační komise se budou konat minimálně jedenkrát ročně, pokud se vedoucí delegací nedohodnou jinak. Zasedání se budou konat střídavě v České republice a ve Slovenské republice. Ze zasedání Meziresortní konzultační komise se bude pořizovat písemný záznam, ve kterém se uvede průběh zasedání a stanoviska obou delegací k projednávaným otázkám, případně přijaté návrhy a doporučení.

3. Meziresortní konzultační komise může vytvářet ad hoc specializované pracovní skupiny k zabezpečování vybraných otázek oboustranného zájmu.

4. Meziresortní konzultační komise se bude zabývat zejména činností obsahově zaměřenou na problematiku uvedenou v článku 2.

Článek 5

1. Tato dohoda vstoupí v platnost 1. května 2004. Dnem vstupu této dohody v platnost pozbude platnosti Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky, podepsaná v Praze dne 23. května 2000.

2. Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Smluvní strany ji mohou písemně vypovědět. Dohoda v důsledku výpovědi pozbude platnosti jeden měsíc po jejím doručení druhé smluvní straně.


Dáno v Praze dne 16. dubna 2004 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
Ing. Milan Urban v. r.
ministr průmyslu a obchodu

Za Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky
PhDr. Pavol Rusko v. r.
místopředseda vlády SR a ministr hospodářství

Přesunout nahoru