Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 65/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o spolupráci v mezinárodní kombinované dopravě

Datum vyhlášení 24.05.2004
Uzavření smlouvy 09.10.2003
Platnost od 27.03.2004
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

65

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. října 2003 byla v Sofii podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o spolupráci v mezinárodní kombinované dopravě.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 dne 27. března 2004.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky

o spolupráci v mezinárodní kombinované dopravě

Vláda České republiky a vláda Bulharské republiky (dále jen „smluvní strany“),

s přáním zjednodušit mezinárodní přepravu zboží,

majíce na paměti, že efektivní mezinárodní přeprava zboží je významnou podmínkou pro obchodní vztahy,

jsouce si vědomy, že v souvislosti s ochranou životního prostředí a za účelem vytvoření přijatelných alternativ silniční přepravy z pohledu ekonomického, sociálního a ekologického je třeba vybudovat moderní přepravní systém železniční a vodní dopravy,

přesvědčeny, že systém kombinované přepravy zboží skýtá značné možnosti pro usnadnění mezinárodní přepravy zboží,

na základě mezinárodních smluv vztahujících se na mezinárodní přepravu zboží,

se dohodly takto:

Článek 1

Oblast užití

(1) Tato Dohoda se týká mezinárodní kombinované dopravy v intermodálních přepravních jednotkách nebo silničních vozidlech přepravovaných po železnici a/nebo po vnitrozemských vodních cestách a/nebo po moři a zčásti po silnici, realizované vozidly evidovanými na území státu jedné ze smluvních stran mezi územími států obou smluvních stran nebo tranzitem přes jejich území.

(2) Tato Dohoda se nedotýká práv a povinností vyplývajících z jiných mezinárodních smluv, jimiž jsou obě smluvní strany vázány.

Článek 2

Definice

Pro účely této Dohody:

1. mezinárodní kombinovanou dopravou se rozumí systém přepravy zboží v jedné a téže intermodální přepravní jednotce nebo silničním vozidle za postupného využití dvou či více druhů dopravy, aniž by došlo k manipulaci se samotným zbožím při změně druhu dopravy, přičemž se tato přeprava z větší části uskuteční po železnici a/nebo po vnitrozemské vodní cestě a/nebo po moři a každý počáteční a/nebo koncový úsek, který se uskuteční po silnici, je co možná nejkratší;

2. intermodální přepravní jednotkou se rozumí každý kontejner, výměnná nástavba, návěs nebo přívěs vhodný pro kombinovanou dopravu;

3. silničním vozidlem se rozumí motorové vozidlo vyrobené a používané za účelem přepravy zboží. Za silniční vozidlo je považován i automobil s přívěsem nebo tahač s návěsem. Automobil nebo tahač musí být evidován na území státu jedné ze smluvních stran;

4. terminálem/překladištěm kombinované dopravy se rozumí místo, kde se překládají intermodální přepravní jednotky a/nebo silniční vozidla z jednoho druhu dopravy na jiný;

5. svozem a rozvozem se rozumí přeprava intermodální přepravní jednotky a/nebo silničního vozidla po silnici z místa nakládky či hraničního přechodu do nejbližšího překladiště kombinované dopravy podle směru jízdy a z překladiště kombinované dopravy do místa určení či na nejbližší hraniční přechod;

6. doprovázenou kombinovanou dopravou se rozumí systém přepravy silničních vozidel s řidičem prostřednictvím jiných druhů dopravy (například vlakem či plavidlem);

7. nedoprovázenou kombinovanou dopravou se rozumí systém přepravy intermodálních přepravních jednotek nebo silničních vozidel bez řidiče prostřednictvím jiných druhů dopravy (například vlakem či plavidlem);

8. odměnným povolením se rozumí povolení k silniční dopravě vydávané na základě použití kombinované dopravy;

9. územím státu smluvní strany se rozumí území České republiky nebo území Bulharské republiky;

10. Smíšenou komisí se rozumí Smíšená komise pro mezinárodní kombinovanou dopravu zřízená v souladu s článkem 7 této Dohody;

11. příslušnými orgány jsou: za Českou republiku - Ministerstvo dopravy a za Bulharskou republiku - Ministerstvo dopravy a spojů.

Článek 3

Doprovázená kombinovaná doprava

(1) K jízdě silničních vozidel evidovaných na území státu jedné ze smluvních stran mezi místem překročení státních hranic nebo místem nakládky/vykládky na území státu druhé smluvní strany a překladištěm kombinované dopravy na tomto území bude docházet bez povolení a vozidla budou osvobozena od placení silniční daně na vzdálenost, kterou stanoví příslušné orgány v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy. Kontrolní orgány na státních hranicích umožní vjezd/výjezd bez povolení těm silničním vozidlům, která mají k dispozici dokument prokazující použití kombinované dopravy.

(2) Smluvní strany budou usilovat o zajištění takových podmínek, aby doba čekání vlaků doprovázené kombinované dopravy při přechodu státních hranic nepřesáhla 30 minut.

Článek 4

Nedoprovázená kombinovaná doprava

(1) Svoz a rozvoz intermodálních přepravních jednotek na území státu jedné ze smluvních stran se uskutečňuje pomocí silničních vozidel evidovaných na území státu této smluvní strany.

(2) Svoz a rozvoz intermodálních přepravních jednotek na území státu jedné ze smluvních stran může být realizován i pomocí silničních vozidel evidovaných na území státu druhé smluvní strany na základě zvláštního povolení vydaného příslušným orgánem smluvní strany, na území jejíhož státu se přeprava uskutečňuje.

Článek 5

Hraniční přechody - překračování státních hranic

(1) Při mezinárodní přepravě zboží s využitím doprovázené kombinované dopravy musí mít silniční vozidlo, které je naloženo na vlak nebo na plavidlo, dokumenty odpovídající platným mezinárodním předpisům.

(2) Dokumenty opravňující uskutečňovat kombinovanou dopravu se musí nacházet v silničním vozidle během přepravy a musí být předloženy na požádání kontrolních orgánů každé ze smluvních stran.

(3) Kontrolní orgány na státních hranicích nechají při vjezdu na území státu každé smluvní strany překročit státní hranice silniční vozidlo s řidičem vlastnící dokument opravňující ke kombinované dopravě v souladu s článkem 3 odstavec 1 této Dohody. Při výjezdu z území státu jedné ze smluvních stran je třeba, aby bylo použití kombinované dopravy prokázáno přepravními dokumenty, např. nákladním listem železniční přepravy, nákladním listem lodní zásilky/konosamentem nebo jiným dokumentem schváleným oběma smluvními stranami.

Článek 6

Podpora kombinované dopravy

(1) Smluvní strany se budou zasazovat o to, aby jejich správní orgány, železniční, přístavní a lodní společnosti, silniční dopravní firmy a operátoři kombinované dopravy podporovali kombinovanou dopravu vzhledem k výhodám, které skýtá.

(2) Smluvní strany budou podporovat rozvoj kombinované dopravy investicemi do železniční infrastruktury, překladišť kombinované dopravy a veřejných přístavů.

(3) Smluvní strany učiní všechna nezbytná opatření pro to, aby na územích svých států se omezení silniční dopravy o sobotách, nedělích a státních svátcích netýkalo silničních vozidel uskutečňujících kombinovanou dopravu do/z překladišť kombinované dopravy.

(4) Smluvní strany budou usilovat o vytvoření takových podmínek, aby se silniční přeprava z/do překladišť kombinované dopravy mohla realizovat vozidly s největší povolenou hmotností do 44 tun.

(5) Smluvní strany učiní všechna nezbytná opatření pro to, aby se urychlily pohraniční kontroly spojené s kombinovanou dopravou, a zároveň budou spolupracovat na tom, aby se činnost celních orgánů z hraničních přechodů přenesla do překladišť kombinované dopravy.

(6) Smluvní strany budou spolupracovat na vytvoření příznivých podmínek pro podporu mezinárodní kombinované dopravy a učiní taková opatření, aby docházelo k rozvoji vybraných tras.

Článek 7

Spolupráce a Smíšená komise

(1) Příslušné orgány učiní nezbytná opatření pro to, aby byla tato Dohoda zdárně prováděna a budou si vyměňovat všechny užitečné informace. Příslušné orgány se budou zároveň vzájemně informovat o každé změně v právních předpisech svých států, která se bude týkat kombinované dopravy, a stejně tak o změnách, jež se budou dotýkat jejich pravomocí.

(2) Všechny otázky související s výkladem a prováděním této Dohody budou řešeny Smíšenou komisí zřízenou smluvními stranami na základě návrhů příslušných orgánů. Každá ze smluvních stran určí svou delegaci a jejího předsedu ve Smíšené komisi do 30 dnů ode dne, kdy tato Dohoda vstoupí v platnost. Předsedové delegací ve Smíšené komisi mají právo přizvat ke spolupráci ve Smíšené komisi i další odborníky.

(3) Smíšená komise pro kombinovanou dopravu je oprávněna řešit procedurální otázky související se svou strukturou a činností.

(4) Smíšená komise pro kombinovanou dopravu navrhuje Smíšené komisi pro silniční dopravu, zřízené v souladu s platnou dvoustrannou dohodou mezi smluvními stranami o mezinárodní silniční dopravě, podmínky pro přidělování odměnných povolení.

(5) V rámci Smíšené komise se budou vyměňovat informace o možnostech realizace kombinované dopravy a překladištích kombinované dopravy na územích svých států.

(6) Zasedání Smíšené komise se budou konat střídavě na území státu každé ze smluvních stran zpravidla jednou ročně, nebo výjimečně podle požadavku jednoho z předsedů Smíšené komise.

(7) Smíšená komise je oprávněna navrhovat změny a dodatky k této Dohodě.

Článek 8

Přestupky a porušení Dohody

(1) V případě, že se dopravce nebo jeho zaměstnanci dopustí ve státě druhé smluvní strany přestupku proti jeho právnímu řádu nebo poruší ustanovení této Dohody, má příslušný orgán státu, v němž k přestupku či porušení došlo, právo oznámit to příslušnému orgánu státu, v němž je vozidlo evidováno a který má právo učinit jedno z následujících opatření:

• upozornit dopravce, který se dopustil přestupku, aby dodržoval platné právní předpisy;

• pozastavit vydávání odměnného a/nebo zvláštního povolení tomuto dopravci nebo zrušit platnost již uděleného odměnného a/nebo zvláštního povolení na dobu, na kterou zakázal příslušný orgán druhé smluvní strany dopravci vykonávat přepravní činnost na území svého státu;

• odejmout dopravci v případech závažného provinění v souladu s platnými právními předpisy právo vykonávat nadále mezinárodní přepravu.

(2) Příslušné orgány se budou vzájemně informovat o přijatých opatřeních.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 nevylučují právo uplatnit platné právní předpisy státu, na jehož území došlo k danému přestupku.

Článek 9

Ochrana informací

(1) Smluvní strany se zavazují, že údaje a informace vztahující se k provádění této Dohody, s výjimkou oficiálních statistických údajů a výkazů, budou chráněny před neoprávněným šířením třetím stranám v souladu s právními předpisy svých států.

(2) Údaje a informace mohou být poskytovány státním orgánům, státním zastupitelstvím a soudům v případě, že budou nezbytné pro zahájení trestního řízení. Poskytování všech ostatních údajů pro jiné účely je možné pouze na základě předchozího písemného souhlasu příslušného orgánu druhé smluvní strany.

Článek 10

Nepředvídatelné události

V případě nepředvídatelných událostí, které způsobí přerušení kombinované dopravy podle článku 1 odstavec 1 této Dohody na dobu delší než dvacet čtyři (24) hodiny, se příslušné orgány dohodnou na přijetí mimořádných opatření.

Článek 11

Vstup v platnost

Tato Dohoda vstoupí v platnost uplynutím třiceti dnů ode dne doručení pozdější z diplomatických not, kterými se smluvní strany vzájemně informují o splnění svých vnitrostátních postupů pro vstup Dohody v platnost.

Článek 12

Změny a dodatky

Tato Dohoda může být změněna na základě vzájemného písemného souhlasu smluvních stran. Změny a dodatky vstupují v platnost obdobně podle článku 11 této Dohody.

Článek 13

Doba platnosti

Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, přičemž každá ze smluvních stran může Dohodu vypovědět písemnou formou. Platnost Dohody skončí uplynutím šesti měsíců ode dne doručení diplomatické noty, kterou je druhá smluvní strana informována o vypovězení.


Na důkaz toho níže podepsaní náležitě zmocněni svými vládami podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Sofii dne 9. října 2003 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a bulharském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
PhDr. Petr Dokládal v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Bulharské republice

Za vládu Bulharské republiky:
Nikola Jankov v. r.
náměstek ministra dopravy a spojů

Přesunout nahoru