Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 63/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o mezinárodní silniční dopravě

Datum vyhlášení 24.05.2004
Uzavření smlouvy 27.05.1998
Platnost od 30.04.2004
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

DEFINICE (Čl. 1)
OSOBNÍ DOPRAVA (Čl. 2 - Čl. 4)
NÁKLADNÍ DOPRAVA (Čl. 5 - Čl. 6)
OBECNÁ USTANOVENÍ (Čl. 7 - Čl. 10)
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (Čl. 11 - Čl. 12)

63

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. května 1998 byla v Kodani podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o mezinárodní silniční dopravě.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 odst. 1 dne 30. dubna 2004. Podle odstavce 3 téhož článku dnem vstupu této dohody v platnost pozbyla ve vztazích mezi Českou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska platnosti Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o mezinárodní silniční dopravě, podepsaná v Praze dne 10. listopadu 1970, vyhlášená pod č. 82/1971 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o mezinárodní silniční dopravě

Vláda České republiky a vláda Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále nazývané „Smluvní strany“),

vedeny snahou usnadnit mezinárodní silniční dopravu mezi oběma státy a tranzitem jejich územími,

se dohodly takto:

DEFINICE

Článek 1

Pro účely této dohody:

(1) výraz „dopravce“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která je oprávněna buď na území České republiky nebo Spojeného království, v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy, zabývat se mezinárodní přepravou cestujících nebo nákladu po pozemních komunikacích pro cizí potřebu nebo na vlastní účet;

(2) výraz „autobus“ znamená silniční motorové vozidlo, které:

a) je konstruováno nebo přizpůsobeno pro použití a je používáno pro přepravu cestujících po pozemních komunikacích;

b) je vybaveno více než osmi místy k sezení kromě místa řidiče;

c) je evidováno na území státu jedné Smluvní strany a je ve vlastnictví nebo v užívání dopravce nebo jeho jménem, přičemž tento dopravce je oprávněn přepravovat cestující na tomto území; a

d) je dočasně dovezeno na území státu druhé Smluvní strany za účelem provádění mezinárodní přepravy cestujících na toto území, z tohoto území nebo tranzitem tímto územím;

(3) výraz „nákladní vozidlo“ znamená silniční motorové vozidlo nebo jeho přívěs či návěs, které je

a) konstruováno nebo přizpůsobeno pro použití a používáno pro přepravu nákladů po pozemních komunikacích;

b) evidováno nebo uvedeno do provozu na území státu jedné Smluvní strany a je ve vlastnictví nebo v užívání dopravce nebo jeho jménem, přičemž tento dopravce je oprávněn přepravovat náklady na tomto území;

c) je dočasně dovezeno na území státu druhé Smluvní strany za účelem mezinárodní přepravy nákladu, jeho vykládky nebo nakládky na tomto území, nebo tranzitem tímto územím;

(4) výraz „území“, pokud se týká Spojeného království, znamená Anglii, Wales, Skotsko, Severní Irsko, Normanské ostrovy, ostrov Man a Gibraltar;

(5) příslušnými orgány pro provádění této dohody jsou:

v České republice, Ministerstvo dopravy a spojů

ve Spojeném království, Ministerstvo pro životní prostředí, dopravu a regiony.

OSOBNÍ DOPRAVA

Článek 2

Dopravní služby

Dopravcům je dovoleno provozovat dopravní služby použitím autobusů, evidovaných na území, kde mají sídlo, buď mezi územími států Smluvních stran nebo tranzitem územím státu jedné anebo druhé Smluvní strany, za podmínek stanovených v této dohodě.

Článek 3

Pravidelné dopravy

(1) Výraz „pravidelná autobusová doprava“ znamená autobusovou dopravu po určené trase, poskytovanou cestujícím, kteří nastupují a vystupují na předem určených zastávkách v souladu s předem schváleným jízdním řadem a tarifem jízdného.

(2) Pravidelná autobusová doprava mezi územími nebo tranzitem územími států Smluvních stran musí být povolena příslušnými orgány Smluvních stran po společné dohodě s přihlédnutím k zásadě reciprocity. Příslušné orgány Smluvních stran vydají oprávnění pro část trasy, ležící na území jejich státu.

(3) Žádost o oprávnění u jedné Smluvní strany na pravidelnou dopravu bude předána druhé Smluvní straně prostřednictvím příslušného orgánu první Smluvní strany. Obsah žádosti a forma a podmínky oprávnění, včetně doby platnosti, budou dohodnuty Smíšenou komisí podle článku 11.

Článek 4

Příležitostná a kyvadlová doprava

(1) Následující dopravy nepodléhají povolovacímu řízení:

a) „jízdy při zavřených dveřích“, tj. dopravy, při nichž je stejné vozidlo použito k přepravě stejné skupiny cestujících po celou cestu a přepraví ji zpět do místa odjezdu;

b) „dopravy ve směru tam“, tj. dopravy, při kterých je skupina cestujících přepravena na území státu druhé Smluvní strany k přechodnému pobytu a autobus opustí toto území prázdný, nebo je použit pro dopravu jiných cestujících, zahrnutou v písmenu c) níže;

c) „dopravy ve směru zpět“, tj. dopravy, při kterých je autobus použit ke vstupu na území státu druhé Smluvní strany prázdný nebo je použit pro dopravu jiných cestujících, uvedenou v písmenu b) výše a přepraví skupinu cestujících na území, na němž je dopravce oprávněn provádět dopravu, přičemž každý z těchto cestujících:

- byl přepraven na území státu druhé Smluvní strany tímto dopravcem;

- před započetím této přepravy sjednal kontrakt pro obě jízdy;

d) „kyvadlové dopravy“, tedy jakékoli dopravy mezi nebo tranzitem územími států Smluvních stran, kdy jsou při několika opakovaných vstupních a výstupních jízdách předem vytvořené skupiny cestujících přepravovány z jedné výchozí oblasti do jedné cílové oblasti. Každá skupina cestujících, která byla přepravena do cílové oblasti, musí být následně přepravena společně zpět do výchozí oblasti. „Výchozí oblastí“ a „cílovou oblastí“ se rozumí místo začátku cesty a místo cíle cesty, vždy společně s místy, ležícími v okruhu do 50 km. První jízda zpět a poslední tam jsou prázdné;

e) nahrazení neprovozuschopného autobusu provozuschopným;

f) tranzit územím státu druhé Smluvní strany prázdným autobusem v průběhu cesty do nebo z třetího státu.

(2) Všechny ostatní dopravy, neuvedené v odstavci 1 tohoto článku, musí být povoleny příslušnými orgány Smluvních stran.

NÁKLADNÍ DOPRAVA

Článek 5

Oprávnění k přepravě nákladu

S výjimkou přeprav podle článku 6 této dohody bude dopravci, který je oprávněn provozovat dopravu na území státu jedné Smluvní strany, aniž by po něm bylo požadováno získat povolení, licenci nebo jiné oprávnění pro tento záměr v souladu s vnitrostátními právními předpisy státu druhé Smluvní strany, dovoleno dovézt prázdné nebo naložené nákladní vozidlo dočasně na území státu druhé Smluvní strany za účelem přepravy nákladu, včetně zpětného nákladu:

a) mezi kterýmkoli místem na území státu jedné Smluvní strany a kterýmkoli místem na území státu druhé Smluvní strany;

b) při tranzitu územím státu druhé Smluvní strany; a

c) mezi kterýmkoli místem na území státu druhé Smluvní strany a kterýmkoli místem na území třetího státu a naopak.

Článek 6

Zvláštní povolení

Každá Smluvní strana může na svém území požadovat zvláštní povolení pro použití kterýchkoli vozidel, která z důvodu hmotnosti nebo rozměru nebo jejich nákladu nemohou být podle vnitrostátních právních předpisů použita na pozemních komunikacích na území státu této Smluvní strany.

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 7

Zdanění

(1) Nákladní vozidla a autobusy, které jsou evidovány na území státu jedné Smluvní strany a jsou dočasně dovezeny na území státu druhé Smluvní strany, budou osvobozeny od daní a poplatků za použití pozemních komunikací nebo z vlastnictví vozidel a od daní a poplatků za dopravní operace provedené na území státu druhé Smluvní strany.

(2) Osvobození, uvedená v odstavci 1 tohoto článku, budou poskytnuta na území státu každé Smluvní strany, pokud budou splněny podmínky stanovené v celních předpisech, platných na těchto územích o dočasném dovozu takových vozidel na tato území bez placení dovozních cel a dovozních daní.

(3) Osvobození uvedená v odstavci 1 tohoto článku se nevztahují na:

a) daně a poplatky zahrnuté v ceně paliva, nebo

b) mýtné a jiné poplatky, jež platí stejně pro všechna vozidla, za použití částí nebo druhů pozemních komunikací, určitých mostů, tunelů nebo přívozů.

(4) Zásoba paliva, obsažená v trvale namontovaných nádržích vozidla, je osvobozena od daní a cla.

(5) Náhradní díly, dočasně dovezené na území státu druhé Smluvní strany, určené pro opravy porouchaných vozidel provozujících dopravu podle této dohody, budou osvobozeny od cla a jiných dovozních poplatků a daní v souladu s příslušnými celními předpisy států Smluvních stran. Vyměněné díly budou znovu vyvezeny nebo zničeny pod kontrolou příslušných celních orgánů druhé Smluvní strany.

Článek 8

Vyloučení kabotáže

Dopravce, který je oprávněn provozovat přepravu na území státu jedné Smluvní strany, nesmí bez zvláštního povolení převzít cestující nebo náklad z místa na území státu druhé Smluvní strany za účelem složení nebo dodání v kterémkoli místě na tomto území. Toto zvláštní povolení bude vydáno po uvážení příslušným orgánem druhé Smluvní strany po obdržení žádosti od dopravce předané příslušným orgánem státu dopravce.

Článek 9

Dodržování vnitrostátních právních předpisů

Není-li v dohodách mezi Smluvními stranami, včetně této dohody, stanoveno jinak:

a) jsou-li na území státu druhé Smluvní strany, jsou dopravci a řidiči jedné Smluvní strany povinni dodržovat vnitrostátní právní předpisy, autobusy a nákladní vozidla musí vyhovovat vnitrostátním právním předpisům, které platí na tomto území a týkají se silniční dopravy a silničního provozu;

b) nebude žádná ze Smluvních stran požadovat u autobusů nebo nákladních vozidel druhé Smluvní strany splnění podmínek, které jsou více omezující než ty, které jsou uplatňovány jejími vnitrostátními právními předpisy na její vlastní vozidla.

Článek 10

Porušení Dohody

(1) V případě jakéhokoli porušení ustanovení této dohody dopravcem, jeho řidičem nebo vozidlem jedné Smluvní strany na území státu druhé Smluvní strany může příslušný orgán Smluvní strany, na území jejíhož státu došlo k porušení (aniž by byly dotčeny jakékoliv zákonné sankce, jež mohou být uplatněny soudy nebo správními orgány této Smluvní strany), požádat příslušný orgán druhé Smluvní strany, aby:

a) uložil výstrahu tomuto dopravci;

b) uložil takovou výstrahu společně s oznámením, že následky porušení předpisů povedou k dočasnému nebo trvalému vyloučení vlastněných nebo provozovaných vozidel tohoto dopravce z území státu Smluvní strany, na němž k porušení předpisů došlo; nebo

c) vydal rozhodnutí o takovém vyloučení.

(2) Příslušný orgán jedné Smluvní strany, který v souladu s tím obdržel jakoukoli takovou žádost, informuje v nejkratší možné době příslušný orgán druhé Smluvní strany o provedeném opatření.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 11

Smíšená komise

Příslušné orgány obou Smluvních stran ustaví Smíšenou komisi pro zajištění uspokojivého provádění této dohody a vzájemné výměny informací, týkajících se způsobu vývoje dopravy upravené touto dohodou. Smíšená komise se sejde na žádost jednoho z příslušných orgánů kterékoliv ze Smluvních stran.

Článek 12

Vstup v platnost a trvání

(1) Každá ze Smluvních stran písemně oznámí druhé Smluvní straně, že nezbytné podmínky pro vstup této dohody v platnost na jejím území byly splněny. Dohoda vstoupí v platnost třicátý den po datu pozdějšího z těchto dvou oznámení.

(2) Tato dohoda zůstane v platnosti, dokud ji jedna ze Smluvních stran písemně nevypoví druhé Smluvní straně. V tomto případě pozbude Dohoda platnosti šest měsíců po dni doručení tohoto oznámení druhé Smluvní straně.

(3) Dnem vstupu této dohody v platnost pozbývá ve vztazích mezi Českou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska platnosti Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o mezinárodní silniční dopravě, podepsaná v Praze 10. listopadu 1970.


Na důkaz toho níže podepsaní, náležitě zmocněni svými vládami, podepsali tuto dohodu.

Dáno v Kodani 27. května 1998, ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a anglickém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
prof. Ing. Petr Moos, CSc. v. r.
ministr dopravy a spojů

Za vládu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska:
Glenda Jackson v. r.
státní parlamentní podtajemnice Ministerstva životního prostředí, dopravy a regionů

Přesunout nahoru