Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 61/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se Národního programu Phare 2003 pro Českou republiku - část II

Datum vyhlášení 18.05.2004
Uzavření smlouvy 15.10.2003
Platnost od 15.10.2003
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

61

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. října 2003 bylo v Praze podepsáno Finanční memorandum týkající se Národního programu Phare 2003 pro Českou republiku - část II.*)

Finanční memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 6 dne 15. října 2003.

Nedílnou součástí Finančního memoranda je Příloha A - Všeobecné podmínky pro finanční memoranda;**) Příloha B - Rozhodčí řízeni,**) Příloha C - Zvláštní ustanovení a Příloha D - Informovanost/Publicita. Do textu Přílohy A, Přílohy B a Přílohy D lze nahlédnout na Ministerstvu financí.

Anglické znění Finančního memoranda a Přílohy C a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

FINANČNÍ MEMORANDUM1)

Evropská Komise, dále jen „Komise“, jednající jménem Evropského společenství, dále jen „Společenství“,

na jedné straně a

vláda České republiky, dále jen „příjemce“ na straně druhé,

SE DOHODLY TAKTO:

Opatření uvedené v článku 1 níže se provádí a financuje z rozpočtových prostředků Společenství v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto memorandu. Technický, právní a správní rámec, v němž se opatření uvedené v článku 1 níže implementuje, je stanoven ve Všeobecných podmínkách, které jsou přílohou Rámcové dohody ze dne 6. srpna 1997 mezi Komisí a příjemcem, a jsou doplněny podmínkami tohoto memoranda a zvláštních ustanovení, které jsou jeho přílohou.

Článek 1

Povaha a předmět

V rámci svého programu pomoci Společenství formou grantu přispívá na financování níže uvedeného opatření:

Číslo programu: CZ2003/005-601.08.02 až 08.09
Název: Národní program Phare 2003 pro Českou republiku - část II
Doba trvání: do 30. 11. 2005

Článek 2

Závazek Společenství

Nejvyšší částka finančního příspěvku Společenství je stanovena ve výši 56.680 milionů EUR, dále jen „grant ES“.

Článek 3

Doba trvání a ukončení platnosti

Pro uvedené opatření je grant ES k dispozici pro uzavírání smluv do 30. 11. 2005, za podmínek ustanovení tohoto memoranda. Všechny smlouvy musí být podepsány do tohoto data. Všechny zůstatky finančních prostředků z grantu ES, na které nebudou do tohoto data uzavřeny smlouvy, budou zrušeny. Konečný termín pro vyplacení grantu ES je 30. 11. 2006. Všechny platby musí být provedeny do tohoto konečného termínu plateb. Komise však za výjimečných okolností může souhlasit s přiměřeným prodloužením období pro uzavírání smluv nebo konečného termínu plateb, pokud bude příjemce takové prodloužení včas a se řádným zdůvodněním požadovat. Platnost tohoto memoranda vyprší na konci období pro platby grantu ES. Všechny dosud nevyplacené prostředky budou vráceny Komisi.

Článek 4

Adresy

Korespondence týkající se realizace opatření, s uvedením čísla a názvu opatření, bude adresována takto:

pro Společenství:

Delegace Evropské komise v České republice
Pod Hradbami 17
160 00 Praha 6
Česká republika

pro příjemce:

Ministerstvo financí České republiky
Národní koordinátor pomoci
Letenská 15
118 10 Praha 1
Česká republika

Článek 5

Počet originálů

Toto memorandum je vyhotoveno v anglickém jazyce ve dvou stejnopisech.

Článek 6

Vstup v platnost

Toto memorandum vstupuje v platnost dnem, kdy jej podepíší obě smluvní strany. Žádné výdaje vynaložené před tímto datem nesplňují podmínky pro poskytnutí grantu ES.

Přílohy jsou považovány za nedílnou součást tohoto memoranda.

Přílohy:

1. Rámcová dohoda (přílohy A a B)

2. Zvláštní ustanovení (příloha C)

3. Informovanost/publicita (příloha D)


V Praze
Dne 15. 10. 2003

Za příjemce
Zdeněk Hrubý
Národní koordinátor

V Praze
Dne 15. 10. 2003

Za Společenství
Ralf Dreyer
Chargé ďAffaires, Delegace EK

Poznámky pod čarou

*) Finanční memorandum týkající se Národního programu Phare 2003 pro Českou republiku - část I ze dne 16. května 2003 bylo vyhlášeno pod č. 34/2004 Sb. m. s.

**) Příloha A a Příloha B byly vyhlášeny pod č. 207/1997 Sb. jako nedílná součást Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství ze dne 12. července 1996.

1) Struktura FM je následující: 1. průvodní strany s odkazy na příslušnou zemi, alokovanou částku a příjemce zmocněného k podpisu, 2. příloha A Rámcové dohody, 3. příloha B Rámcové dohody; Příloha C - Zvláštní podmínky (text přijatého finančního návrhu počínaje částí Popis a cíle, a Příloha D - Publicita a informovanost.


PŘÍLOHA C - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

1. CÍLE A POPIS

Vzhledem k ustanovením článku 4 nařízení o přístupovém partnerství (ES 622/98) bude celková dohoda o programu Phare 2003 záviset na závazku vlády, jak je popsáno v jednotlivých projektových fiších. Obecnými cíli programu je pomoci České republice splnit kodaňská a madridská kritéria členství, zejména kritéria týkající se implementace strukturálních fondů.

Cíl 8 Hospodářská a sociální soudržnost (HSS)

OP Rozvoj lidských zdrojů

Operační program (dále OP) Rozvoj lidských zdrojů (HRD) byl vypracován pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí. V souladu s principem partnerství zahrnoval proces jeho vypracování rozsáhlé konzultace s příslušnými podskupinami, včetně regionálních zástupců, úřadů práce, profesních sdružení, odborů a příslušných vládních úřadů. OP zahrnuje dohromady 4 priority (kromě technické pomoci) - aktivní politika na trhu práce, sociální integrace a rovné příležitosti, rozvoj celoživotního vzdělávání a přizpůsobivost a podnikání -a 12 opatření. Z těchto 12 opatření a na základě kritérií podle části 2. shrnutí (poslední odstavec) bylo celkem 6 opatření uvedeno na širším seznamu jako nejvhodnější pro podporu z programu Phare. Šlo o opatření 1.1 Posilování aktivní politiky zaměstnanosti, opatření 2.1 Integrace populačních skupin ohrožených sociálním vyloučením, opatření 3.1 Zlepšení vzdělávání ve školních zařízeních, opatření 3.3 Podpora státních struktur a systémů školního vzdělávání, opatření 3.4 Rozvoj dalšího vzdělávání a opatření 4.1 Zvyšování přizpůsobivosti zaměstnavatelů a zaměstnanců. Na základě pěti klíčových kritérií probíhal další výběr, aby byla identifikována ta opatření, jejichž předběžné financování z Phare - hospodářské a sociální soudržnosti (dále HSS) by pravděpodobně bylo nejcennější. Těmito pěti kritérii byly naléhavost/přidaná hodnota předběžného financování z Phare, daná schopnost implementace, dopad navrhovaných opatření na budování kapacity, stav přípravy/zralost navrhovaného opatření a náležité zkušenosti dosud získané institucemi navrhovanými pro implementaci, kdy každé kritérium nabývalo hodnot od 1 (nejnižší) do 5 (nejvyšší). Zasedání budoucího monitorovacího výboru OP dne 30. ledna a další schůzky na ministerstvech práce a školství ocenila opatření 1.1. Posilování aktivní politiky zaměstnanosti, opatření 2.1 Integrace populačních skupin ohrožených sociálním vyloučením a 3.4 Rozvoj dalšího vzdělávání celkovým průměrným skóre 3.8, 3.4, resp. 3.4 Proto jsou tedy opatření 1.1, 2.1 a 3.4 navržena na financování podle tohoto finančního návrhu.

CZ2003/005-601.08.02 Operační program Rozvoj lidských zdrojů (dále RLZ) - Opatření 1.1 Posilování aktivní politiky zaměstnanosti: Tento projekt - grantové schéma - je zaměřen na podporu rozvoje zaměstnanosti, vzdělávání a politiky rozvoje lidských zdrojů s cílem zvýšit zaměstnatelnost specifických skupin ve společnosti a vytvořit efektivní implementační mechanismy pro programy na podporu rozvoje lidských zdrojů, které mají být po vstupu spolufinancovány za pomoci strukturálních fondů EU. Grantové schéma bude fungovat ve všech regionech NUTS II v České republice vhodných pro cíl 1 a výsledkem by měla být zvýšená schopnost implementační agentury a řídícího orgánu (a budoucích pomocných orgánů) navrhnout a spravovat grantová schémata v rámci strukturálních fondů. Měla by také zajistit plné fungování pracovních úřadů (služeb) schopných převzít povinnosti vyplývající z Evropské strategie zaměstnanosti a vytvoření nových typů pracovních úřadů poskytujících množství komplexních podpůrných aktivit. Takové služby by měly být na jedné straně zaměřeny na zvyšování zaměstnatelnosti zejména skupin vystavených riziku nadbytečnosti a na straně druhé na snižování rizika nadbytečnosti pro ty, kteří jsou v současné době zaměstnáni a ohroženi nezaměstnaností. Nabídka by měla zajistit grantovou podporu (příspěvek Phare 50.000 Eur/100.000 Eur) pro projekty rozvíjené veřejnoprávními subjekty, které splňují specifická výběrová kritéria pro zahrnutí do příslušných operačních směrnic.

Rozvržení a velikost grantové smlouvy navržené pro tento projekt odrážejí navržené rozvržení pro opatření podle příslušného OP, dostupnost spolufinancování a potřebu zajistit, že každý cílový region získá významné zkušenosti s vedením grantových schémat.

CZ2003/005-601.08.03 Operační program Rozvoj lidských zdrojů - Opatření 2.1 Integrace populačních skupin ohrožených sociálním vyloučením: Tento projekt - grantové schéma - je zaměřen na podporu vytvoření proaktivních opatření proti sociálnímu vyloučení a diskriminaci, a zajištění opětovného začlenění znevýhodněných osob, bezdomovců, samoživitelů, menšin, osob pouze se základním vzděláním a dalších citlivých skupin, které budou specifikovány v příslušných operačních směrnicích, do pracovního trhu. Nabídka by měla také oslovovat vzdělávací a poradenské služby pro pracovníky v organizacích poskytujících sociální služby a v dalších subjektech zabývajících se různými formami sociální integrace. Nabídka bude fungovat ve všech regionech NUTS II v České republice vhodných pro cil 1 a výsledkem by měla být zvýšená schopnost implementační agentury a řídícího orgánu navrhovat a spravovat grantová schémata typu strukturálního fondu, posílení poskytovatelů sociálních služeb schopných převzít povinnosti na základě Evropské strategie sociálního začlenění, a rozvoj speciálních poradenských a pomocných programů pro cílové skupiny. Nabídka by měla zajistit grantovou podporu (příspěvek Phare 50.000 Eur/100.000 Eur) pro projekty rozvíjené veřejnoprávními subjekty, které splňují specifická výběrová kritéria pro zahrnutí do příslušných operačních směrnic. Rozvržení a velikost grantové smlouvy navržené pro tento projekt odrážejí navržené rozvržení pro opatření podle příslušného OP, dostupnost spolufinancování a potřebu zajistit, že každý cílový region získá významné zkušenosti s vedením grantových schémat.

CZ2003/005-601.08.04 Operační program Rozvoj lidských zdrojů - Opatření 3.4 Rozvoj dalšího vzdělávání: Tento projekt technické pomoci a dodávky zařízení je zaměřen na vytvoření systému a příslušné infrastruktury umožňující trvalé odborné vzdělávání ve dvou pilotních regionech tak, aby se zvýšila zaměstnatelnost místní pracovní síly. Projekt by měl posloužit jako jednotný model pro aplikaci v dalších regionech v celém státě, kdy konečnými příjemci pod Evropským sociálním fondem po vstupu se stanou centra pro trvalé odborné vzdělávání (Continued Vocational Training - CVT). Do konce projektu by měla být dvě centra CVT plně v provozu ve dvou pilotních regionech, s veškerou relevantní technickou infrastrukturou a vyškolenými pracovníky. Všechny vhodné nástroje, mechanismy, postupy a metodika CVT by měly být testovány a připraveny pro použití v dalších regionech; vybraný počet lektorů by měl být kvalifikovaný pro práci ve dvou výše uvedených centrech a mělo by být zajištěno úspěšné rozšiřování příslušné metodiky po celém státě. Projekt je podmíněný českým spolufinancováním dodavatelské části.

OP Průmysl a podnikání

OP pro průmysl a podnikání vypracoval programový výbor Ministerstva průmyslu a obchodu, spolu se sociálními a ekonomickými partnery. V souladu s principem partnerství proces vypracování zahrnoval také rozsáhlé konzultace s příslušnými zainteresovanými skupinami, včetně regionálních zástupců, hospodářských komor, profesních sdružení, nevládních organizací, odborů a příslušných vládních úřadů. OP zahrnuje celkem tři priority (kromě technické pomoci): rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti výrobního sektoru, restrukturalizace výrobní základny a zvýšení energetické účinnosti - a osm opatření. Z těchto osmi opatření a na základě kritérií podle části 2. shrnutí (poslední odstavec) byla celkem čtyři opatření uvedena na širším seznamu jako nejvhodnější pro podporu z programu Phare. Šlo o opatření 1.1 Rozvoj malého a středního podnikání, opatření 1.2 Inovace, opatření 2.1 Restrukturalizace oblastí s vysokou koncentrací průmyslových aktivit a opatření 2.2 Restrukturalizace společností, průmyslových oblastí. Na základě pěti klíčových kritérií uvedených pod OP RLZ probíhal další výběr, aby byla identifikována ta opatření, jejichž předběžné financování z Phare HSS by pravděpodobně bylo nejcennější. Schůze monitorovacího výboru OP dne 18. února 2003 ohodnotila nejvýš opatření 1.1 Rozvoj malého a středního podnikání s celkovým průměrným skóre 3,67, následované opatřením 1.2 Inovace s celkovým průměrným skóre 2,86. Opatření 1.1 je tedy zahrnuto v tomto finančním návrhu, což potvrzuje původní SWOT analýzu OP.

CZ2003/005-601.08.05 Operační program Průmysl a podnikání - opatření 1.1 Rozvoj malého a středního podnikání: Tento projekt - grantové schéma a technická pomoc - je zaměřen na podporu technického rozvoje, inovací a řízení kvality ve výrobním sektoru malého a středního podnikání, a na vytvoření efektivních implementačních mechanizmů pro programy podpory malého a středního podnikání, které mají být spolufinancovány pomocí strukturálních fondů EU po vstupu. Nabídka bude fungovat ve všech regionech NUTS II v České republice vhodných pro cíl 1 a výsledkem by měla být zvýšená schopnost implementační agentury a řídícího orgánu navrhnout a spravovat grantová schémata typu strukturálního fondu, zvýšená konkurenceschopnost malého a středního podnikání, zvýšený počet malých a středních podniků výrobního sektoru používajících nové technologie a nebo výrobu na bázi znalostí, a dosažená lepší kvalita výrobních norem a obchodních praktik používaných malými a středními podniky. Nabídka by měla poskytnout veřejnou grantovou podporu investic do inovací a nebo nových technologií ze strany malých a středních podniků (platí definice EU) v České republice, které splňují specifická výběrová kritéria, aby byla zahrnuta do příslušných operačních směrnic. Velikost veřejného grantu, zahrnujícího společné Phare a národní financování, bude mezi 70.000 Eur a 300.000 Eur, s minimálním spolufinancováním Phare na jeden projekt ve výši 50.000 Eur. Rozvržení a velikost grantové smlouvy pro tento projekt odrážejí navržené rozvržení pro opatření podle příslušného OP, dostupnost spolufinancování a potřebu zajistit, aby každý cílový region získal významné zkušenosti s vedením grantové nabídky. Pomocí samostatné servisní smlouvy, která by měla pokrývat okruh „měkkých“ opatření zaměřených na zlepšení kvality vedení a vytvoření udržitelných a konkurenčních obchodních plánů, by projekt měl zajistit vytvoření českého orientačního indexu a rozvinutí dostatečné kapacity na příslušné agentuře MPO pro aplikaci tohoto indexu. Opatření bude implementováno v souladu s platnými ustanoveními o státní pomoci.

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program byl vypracován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj. V souladu s principem partnerství zahrnoval proces vypracování rozsáhlé konzultace s příslušnými partnery, zejména regionálními zástupci. SROP zahrnuje dohromady 6 priorit (kromě technické pomoci) - rozvoj místních podnikatelských aktivit, regionální rozvoj dopravy a komunikační technologie, místní rozvoj lidských zdrojů, zlepšení životního prostředí v obcích a regionech, obnova venkovských oblastí a rozvoj turistiky v obcích -a 14 opatření. Z těchto čtrnácti opatření a na základě kritérií podle části 2. shrnutí (poslední odstavec) bylo celkem 6 opatření uvedeno na širším seznamu. Šlo o opatření 1.2 Příprava oblastí a majetku na podnikání, opatření 2.1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury, opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 5.1 Regenerace a rozvoj venkovských obcí, opatření 5.2 Rozvoj malých podniků a řemesel ve venkovských oblastech a opatření 6.2 Rozvoj turistiky v obcích. Na základě pěti klíčových kritérií uvedených pod OP RLZ výše probíhal další výběr, aby byla identifikována ta opatření, jejichž předběžné financování z Phare HSS by pravděpodobně bylo nejcennější. Regiony NUTS II vyhodnotily nejvýše opatření 2.1, 5.1 a 6.2 s příslušným celkovým skóre 114,8, 120 a 102,8. Protože však pod strukturálními fondy by bylo financováno pod EZOZF (EAGGF) spíše než pod ERRF (ERDF) a aby se zabránilo možnému překrytí s programem Sapard (Nařízení ES 1266/99), nebylo opatření 5.1 považováno za vhodné pro financování pod Phare HSS. Opatření 2.1 a 6.2 jsou začleněna do financování na základě tohoto finančního návrhu.

CZ2003/005.601.08.06 Společný regionální operační program - opatření 2.1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury: Tento projekt - grantové schéma je zaměřen na podporu zlepšení podnikatelské infrastruktury na regionální úrovni a na vytvoření účinných implementačních mechanismů pro podobná opatření, která mají být spolufinancována po vstupu v rámci SROP pomocí strukturálních fondů EU. Konkrétně by nabídka měla spolufinancovat výstavbu a/nebo opravu okresních a místních přístupových silnic k podnikovým zařízením, a instalaci příslušné infrastruktury technických zařízení, což by mělo přitáhnout průmyslovou aktivitu, diversifikovat regionální ekonomiku a stimulovat zaměstnanost. Nabídka by měla zajistit grantovou podporu (příspěvek Phare 100.000 Eur/300.000 Eur) pro investiční projekty do podnikatelské infrastruktury, které by měly splňovat specifická výběrová kritéria, zahrnutá do příslušných operačních směrnic a předkládány regionálními nebo místními veřejnoprávními subjekty. Každá žádost o grant musí obsahovat studii proveditelnosti, kterou jako strategicky vhodnou a realistickou potvrdí MPO/Czechlnvest. V úvahu budou přicházet pouze ty projekty, které splňují normy a standardy EU a jsou finančně udržitelné.

CZ2003/005-601.08.07 Společný regionální operační program - Opatření 6.2 Rozvoj turistiky v obcích: Tento projekt - grantové schéma je zaměřen na podporu zlepšení infrastruktury spojené s turistikou v dotyčných regionech a na vytvoření účinných implementačních mechanismů pro podobná opatření, která mají být spolufinancována v rámci SROP pomocí strukturálních fondů EU po vstupu. Konkrétně by projekt měl spolufinancovat výstavbu a/nebo opravu regionálních a místních silnic a související infrastruktury umožňující přístup k turistickým cílům a zařízením, čímž se zvýší podíl turistiky v regionální ekonomice a zajistí se její diversifikace a stimulace zaměstnanosti. Schéma by mělo zajišťovat grantovou podporu (příspěvek Phare 50.000 Eur/300.000 Eur) pro investiční projekty do turistické infrastruktury, které by měly splňovat specifická výběrová kritéria, zahrnutá do příslušných operačních směrnic a předkládány regionálními nebo místními veřejnoprávními subjekty. Alokace a velikost grantové smlouvy navržené pro obě grantová schémata odrážejí navržené alokace pro příslušná opatření podle SROP, dostupnost spolufinancování a potřebu zajistit, že každý cílový region získá významné zkušenosti s vedením grantových schémat.

INTERREG

CZ2003/005-601.08.08 INTERREG IIIB CADSES a INTERREG HIC: Toto grantové schéma je zaměřeno na zajištění účasti českých partnerů na INTERREG IIIB CADSES a INTERREG HIC, a tím přispívá k rozvoji jak příslušné kapacity administrativní, tak i dostatečné kapacity projektové přípravy. Konkrétně bude projekt podporovat akce popsané v programovém doplňku INTERREG IIIB CADSES a INTERREG HIC. Uznatelnost projektů bude omezena na ty, které tvoří českou část společných nadnárodních a meziregionálních projektů již schválených pro financování příslušnými řídícími výbory od první výzvy k předkládání návrhů obou programů. Granty budou tedy uděleny těmto projektům po výběrovém procesu INTERREG (výzvě k předkládání a výběru projektů příslušnými řídícími výbory). V každém případě se ex-post ověření Komisí na základě článku 6.8 PRAG vztahuje na projekty, pro které se předpokládá zadávání dílčích zakázek. Nabídkové řízení musí dodržet pravidla PRAG, ale mohou se konat v jazyce země příjemce. Maximální příspěvek Phare na jeden grant nepřesáhne výši 300.000 Eur celkem a 75 % z celkových uznatelných nákladů projektu, a bude se vztahovat pouze na ty náklady, které vznikly po podpisu grantové smlouvy s příjemcem grantu; podrobné detaily budou specifikovány v příslušném operačním manuálu.

Další aktivity by měla realizovat česká vláda, mimo bezprostřední rámec současného programu Phare a aktivity popsané pod cílem 8. V této souvislosti Komise očekává pokrok v následujících klíčových oblastech:

Přijetí a prosazení legislativy vhodné pro implementaci strukturálních fondů, respektování všech závazků přijatých při dokončení vstupních jednání na Radě v Kodani v prosinci 2002, včetně těch, které se týkají dalších příslušných kapitol: Pokrok zahrnuje implementaci závazku Kapitoly 21 zaměřenou na jednotnou strategii rozvoje lidských zdrojů (dostatečný počet pracovníků a vzdělávací programy) a komplexní implementaci zákona o finanční kontrole ve veřejné správě, včetně vytvoření nezávislých interních kontrolních jednotek. Měl by být přijat a realizován zákon o veřejných zakázkách ve shodě s acquis. Měla by být implementována nově přijatá legislativa splňující acquis týkající se státní pomoci, konkurence, EIA a rozpočtových pravidel. Pokud jde o decentralizaci, mělo by být přijato rozhodnutí o definici odpovědností národních, regionálních a místních úrovní vlády, stejně jako rozhodnutí postavit financování a kádrovou politiku decentralizačního procesu na stabilní a udržitelný základ, rozhodnutí o statutu státních zaměstnanců pracujících pro regionální a obecní shromáždění a návrh homogenních výběrových kritérií pro nábor a odměňování pracovníků regionálních shromáždění.

CZ2003/005-601.08.09 „Obálka“ na výstavbu institucí: Tento projekt tvoří alokace umožňující, aby se dosud nespecifikovaným aktivitám výstavby institucí dostalo pomoci prostřednictvím twinningu, twinning light a dalších forem technické pomoci při řešení priorit, které se objevily v průběhu příprav na vstup během životnosti programu. Priority se budou odvíjet od nedostatků identifikovaných v posledním Přístupovém partnerství, Pravidelné zprávě, Národním programu pro přijetí acquis, Akčním plánu, Peer Reviews, Monitorovací zprávě a dalších příslušných dokumentech. Projekt by měl předat informace a doporučení státních úředníků z členských zemí prostřednictvím střednědobých nebo krátkodobých misí nebo prostřednictvím technické pomoci poskytnuté odborníky na základě komerčních smluv. Podrobné programování této podpory a příprava zadání pro každou samostatnou aktivitu bude podléhat schválení Delegace Evropské komise v Praze.

2. ROZPOČET

Č.

CÍL/Projekt

IB

INV

Celkem
Phare
(v mil Eur)

CZ2003/005-601.08

HOSPODÁŘSKÁ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST

-

56.680

56.680

08.02

OP Rozvoj lidských zdrojů (RLZ) - Opatření 1.1 Posilování aktivní politiky zaměstnanosti

08.03

OP HRD - Opatření 2.1 Integrace populačních skupin ohrožených sociálním vyloučením

08.04

OP HRD - Opatření 3.4 Rozvoj dalšího vzdělávání

08.05

OP Průmysl a podnikání - Opatření 1.1 Rozvoj malého a středního podnikání

08.06

JROP - Opatření 2.1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury

08.07

JROP - Opatření 6.2 Rozvoj turismu v obcích

08.08

INTERREG IIIB CADSES a INTERREG HIC

08.09

„Obálka“ Výstavba institucí

CELKEM

-

56.680

56.680

(Rozdělení částek IB a INV v rozpočtové tabulce je pouze orientační)

V souladu se Směrnicemi Phare 1999 a Revidovanými směrnicemi 2002 musí všechny investiční projekty podporované Phare získat spolufinancování z národních veřejných prostředků. Příspěvek Společenství může dosáhnout až 75 % z celkových předpokládaných2) veřejných výdajů. Spolufinancování pro projekty výstavby institucí se zajišťuje tak, že příjemce hradí některé náklady na infrastrukturu a provozní realizaci prostřednictvím financování lidských a jiných zdrojů nutných pro efektivní a účinnou absorpci pomoci Phare.

3. SYSTÉM IMPLEMENTACE

a) Finanční a projektové řízení v kandidátské zemi

Program bude řízen v souladu s postupy Rozšířeného decentralizovaného systému implementace (Extended Decentralised Implementation Systém - EDIS) Phare, jak byl stanoven v rozhodnutí o akreditaci EDIS a Dohodě o implementaci EDIS (EDIS Implementation Agreement - EIA) uzavřené mezi Českou republikou a Komisí.3) Před uzavřením uvedené dohody bude implementace ve výjimečných případech vycházet z postupů Decentralizovaného implementačního systému (DIS) Phare.4) Rozšířená decentralizace však bude platit nejpozději od data vstupu.

Národní koordinátor pomoci (National Aid Co-ordinator - NAC) bude mít celkovou odpovědnost za programování a monitorování programů Phare. Národní schvalující úředník (National Authorising Officer -NAO) a Schvalující úředníci (Project Authorising Officers - PAO) zajistí, že programy budou implementovány v souladu s postupy stanovenými v Dohodě o implementaci EDIS a/nebo v Manuálu DIS, a v jiných pokynech Komise, a že všechny kontrakty nutné pro implementaci Finančního memoranda jsou udělovány pomocí nejaktuálnějších postupů a standardních dokumentů, které pro implementaci externí pomoci definovala a nedávno vydala Evropská komise.

NAC a NAO budou společně odpovídat za koordinaci mezi Phare (včetně Phare CBC), ISPA a SAPARD, stejně jako strukturálními fondy a Fondem soudržnosti.

Národní fond (NF) na Ministerstvu financí České republiky, v čele s NAO, bude dohlížet na finanční řízení programu a bude odpovědný za podávání zpráv Evropské komisi. NAO má celkovou odpovědnost za finanční řízení fondů Phare. Je povinen zajistit respektování předpisů, nařízení a postupů Phare týkajících se zadávání veřejných zakázek, podávání zpráv a finančního řízení, stejně jako pravidel Společenství pro státní pomoc, a fungování výkaznictví a projektového informačního systému. To zahrnuje povinnost hlásit všechny podezřelé i skutečné případy podvodu a nesrovnalostí. NAO má plnou odpovědnost za finanční prostředky programu Phare až do jeho ukončení.

b) Velikost projektu

Všechny projekty budou mít minimální příděl 2 miliony Eur (příspěvek Phare), s výjimkou „obálky“ výstavby institucí.

c) Konečný termín pro uzavření smluv a výplaty; programová uzávěrka

Všechny smlouvy musí být uzavřeny do 30. listopadu 2005. Plnění všech smluv musí být ukončeno do 30. listopadu 2006. Rozpočtové závazky, ze kterých do tří let od jejich učinění nevzešly žádné platby, budou zrušeny. Pokud jde o částky předpokládané podle „obálky“ Výstavba institucí, musí být projekty zapracovány do programu a zadání schváleno Delegací nejpozději do data vstupu.

Aby byla zajištěna co nejrychlejší implementace projektů, musí být veškerá zadávací dokumentace (nebo případně grantová schémata, žádosti o služby nebo smluvní dokumentace) předložena Komisi do 4 měsíců od podpisu Finančního memoranda. Každý projekt nebo jeho část, pro který nejsou příslušné dokumenty předloženy do stanoveného termínu, bude zrušen a peníze budou dány k dispozici k realokaci. Takto zrušené fondy budou přiděleny na jiný projekt nejpozději 12 měsíců po podpisu Finančního memoranda.

d) Procedury uzavírání účtů a vracení prostředků

Bude přijat postup likvidace uzavírání účtů v souladu s čl. 53 odst. 5 Finančního nařízení5) a článkem 42 Pravidel implementace Finančního nařízení.6)

Každá prokázaná nesrovnalost nebo podvod7) zjištěné kdykoli během implementace programu povedou k tomu, že Komise bude fondy vymáhat zpět.

Pokud implementace opatření nebude ospravedlňovat celou nebo část alokované pomoci, provede Komise náležité vyšetření případu, zejména bude požadovat, aby země příjemce předložila své připomínky ve stanovené časové lhůtě a všechny nesrovnalosti napravila.

Po prošetření podle předchozího odstavce může Komise snížit, pozastavit nebo zrušit pomoc pro příslušná opatření, odhalí-li vyšetřování nesrovnalost, neoprávněnou kombinaci fondů nebo neplnění některé z podmínek Finančního memoranda a zejména jakoukoli podstatnou změnu ovlivňující povahu nebo podmínky implementace opatření, pro kterou nebyl vyžádán souhlas Komise. Jakékoli snížení nebo zrušení pomoci je důvodem pro vymáhání zaplacených částek.

Pokud je Komise přesvědčena, že nesrovnalosti nebyly napraveny nebo že operace nebo její část neopravňují poskytnutí celé nebo části pomoci, provede Komise náležité vyšetření případu a požádá zemi, která je příjemcem pomoci, aby předložila své připomínky ve stanovené lhůtě. Po přezkoumání, nepřijme-li země příjemce žádná nápravná opatření, může Komise:

(a) snížit nebo zrušit zálohu;

(b) zrušit celou pomoc nebo její část poskytnutou na opatření.

Komise má stanovit velikost nápravy s přihlédnutím k povaze nesrovnalostí a rozsahu selhání v systému řízení a kontroly.

Všechny prostředky nevyužité do data ukončení programu bude Komise vymáhat zpět. Konečné písemné prohlášení s podkladovou dokumentací musí vydat NAO 2 měsíce po provedení všech plateb, s prokázáním celkové částky smluvně zajištěné a proplacené. Musí být také přiloženo konečné bankovní potvrzení zůstatků NF/IA/CFCU.

Bez ohledu na vrácení nevyužitých a neuznatelných prostředků po ukončení platnosti Finačního memoranda může být vydán dodatečný příkaz k vrácení prostředků po provedení závěrečného auditu spolehlivosti a konzistence smluv a výplat, stejně jako jejich souladu s ustanoveními Finančního memoranda, při zohlednění stanoviska závěrečného nezávislého auditu.

Národní schvalující úředník zajistí vrácení všech nevyužitých fondů nebo jakýchkoli nesprávně vyplacených částek do šedesáti kalendářních dnů od data oznámení. Nesplatí-li NAO Komisi dlužnou částku, uhradí tuto částku Komisi země, která je příjemcem pomoci. Úrok z důvodu pozdní platby bude účtován na nesplacené částky podle pravidel specifikovaných ve Finančním nařízení, kterým se řídí rozpočet Společenství.

e) Finanční toky

Komise bude převádět finanční prostředky na NF v souladu s Memorandem o porozumění, které podepsaly Komise a Česká republika v říjnu 1998. Finanční prostředky budou převáděny na základě žádosti NAO na zvláštní bankovní účet vedený v Eurech, který NF otevře a bude spravovat v centrální bance.

aa) Převod prostředků Národnímu fondu

První převod až do výše 20 % finančních prostředků, které mají být spravovány místně a které představují předběžné financování8) bude zaslán NF po podpisu Finančního memoranda a Finančních dohod (FA) mezi NF a implementačními agenturami (IA)/Centrální finanční a kontraktační jednotkou (Centrál Finance and Contracts Unit - CFCU). Musí být rovněž dodržena ustanovení předpokládaná v článcích 2 a 13 Memoranda o porozumění o zřízení NF. Kromě toho musí NAO předložit Komisi jmenování Schvalujících úředníků projektů (PAO) a popis zavedeného systému, s důrazem na tok informací mezi NF a IA/CFCU a způsob, jak bude vykonávána platební funkce.

Budou provedeny další dva převody fondů, které budou spravovány místně, a to až ve výši 30 % pro každý převod. Druhý převod bude proveden až IA a CFCU vyplatí 5 % rozpočtu. Třetí převod lze požadovat po vyplacení 35 % z celkového platného rozpočtu. Čtvrtý převod bude proveden, až bude vyplaceno 70 % z celkového platného rozpočtu a po vynaložení všech výdajů (tj. po uzavření všech smluv). Nejpozději 2 měsíce po provedení všech plateb předloží Národní fond konečné hlášení o výdajích, které spustí uzávěrku všech převodů proti konečným schváleným vynaloženým výdajům, které se v tomto okamžiku budou rovnat provedeným platbám [závěrka výdajů.9)]

Výjimečně může NAO požadovat platbu vyšší, než jsou procenta uvedená výše podle postupů stanovených ve dříve zmíněném Memorandu o porozumění. S výjimkou výslovného schválení předem od ústředí Komise nemohou být provedeny žádné zálohové platby při nerespektování výše uvedených spouštěcích bodů.

bb) Převod finančních prostředků na implementační agentury

Národní fond převede finanční prostředky na implementační agentury, včetně Centrální finanční a kontraktační jednotky (CFCU), v souladu s Finančními dohodami (FD) podepsanými mezi NF a IA, popřípadě CFCU. Bankovní účty pro podprogramy budou otevřeny jménem příslušné implementační agentury/CFCU pověřené finanční správou podprogramu v souladu s článkem 13 Memoranda o porozumění o zřízení Národního fondu.

Podle DIS bude každá FD předem schválena Evropskou komisí. V případech, kdy je NF sám platebním agentem pro CFCU/IA, neuskuteční se žádný převod prostředků z NF na CFCU/IA. Každou CFCU a IA vede Schvalující úředník programu (Programme Authorising Officer - PAO), kterého jmenuje NAO po konzultaci s NAC. PAO bude odpovědný za všechny operace příslušné CFCU/IA.

Pro ty smlouvy, kdy jsou finanční prostředky zadrženy z důvodu záruky, bude celková částka finančních prostředků týkajících se těchto smluv, jak je vypočítáno PAO a Komisí, vyplacena implementační agentuře před oficiálním uzavřením programu. Implementační agentura přebírá plnou odpovědnost za držení prostředků do splatnosti konečné platby a za zajištění, že uvedené prostředky budou použity na platby, pokud jde o doložky o zadrženém.

Implementační agentura dále přejímá plnou zodpovědnost vůči smluvním dodavatelům za plnění závazků, pokud jde o doložky zádržného. Finanční prostředky nevyplacené smluvním dodavatelům po zúčtování konečných plateb se vrátí Komisi. Přehled využití finančních prostředků uložených na účtech záruk - zejména plateb z nich provedených - spolu s připsaným úrokem předloží NAO jednou ročně Komisi.

cc) Úrok

V zásadě jsou všechny bankovní účty10) úročeny. O úroku bude informována Evropská komise. Rozhodne-li tak Komise na základě návrhu NAO, může být úrok reinvestován zpět do programu.

f) Implementační agentury budou odpovědné za podprogramy takto:

Č.

Podprogram

Implementační agentura

Ministerstva institucí s technickou úlohou

08

HOSPODÁŘSKÁ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST

Centrum pro regionální rozvoj, Národní vzdělávací fond, Czech-Invest, CFCU

MMR, MPSV, MPO

g) Posouzení dopadu na životní prostředí a ochrana přírody

Postupy posuzování dopadu na životní prostředí stanovené ve směrnici EIA11) platí pro všechny investiční projekty PHARE. Nebyla-li zatím směrnice EIA plně transponovaná, postupy by měly být podobné jako ty stanovené ve výše uvedené směrnici. Pokud by projekt spadal pod přílohu I nebo II Směrnice EIA, musí být postup EIA zdokumentován.12)

Je-li pravděpodobné, že projekt ovlivní oblasti důležité z hlediska ochrany přírody, musí být příslušné vyhodnocení podle článku 6 Směrnice o stanovištích13) dokumentováno.14)

Všechny investiční projekty musí probíhat v souladu s příslušnou legislativou Společenství na ochranu životního prostředí. Projektové fiše budou obsahovat specifické doložky o souladu s příslušnou legislativou EU v oblasti životního prostředí podle druhu činnosti prováděné na základě jednotlivých investičních projektů.

h) Zvláštní pravidla pro určité části programu

Grantová schémata

Pro grantová schémata v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti budou přesná implementační opatření podrobně specifikovaná v příslušných projektových fiších v souladu s následujícími principy:

• Postupy a formáty používané při implementaci schémat a udělování grantů budou vycházet z ustanovení Manuálu PRAG. Náležitá péče bude věnována zejména procesu výběru oprávněných projektů, který z technického hlediska musí provádět výběrové komise složené z odborníků jmenovaných úřady, které schémata spolufinancují, a příslušnými ministerstvy a zájmovými skupinami, které jsou na schématech zainteresovány.

• Příslušný PAO pro program, v jehož rámci je grantové schéma financováno, si musí ponechat svoji smluvní a finanční odpovědnost za implementaci schémat. PAO musí zejména formálně schvalovat výzvy k předložení návrhů, formuláře žádostí, hodnotící kritéria, stejně jako výběrový proces a jeho výsledky. PAO musí také podepisovat grantové smlouvy s příjemci a zajišťovat dostatečné monitorování a finanční kontrolu na základě své pravomoci a odpovědnosti. S touto výhradou lze řízení schémat decentralizovat z PAO na příslušné orgány na sektorové nebo regionální úrovni.

• Před akreditací EDIS bude nutné ex-ante schválení Delegace Evropské komise v České republice, v souladu s ustanoveními Kapitoly 6 Manuálu PRAG (decentralizovaná kontrola ex-ante).

• Implementace vybraných projektů formou provedení prací, dodávek a služeb, které koneční příjemci jednotlivých grantů zadají dílčí smlouvou, podléhá předpisům o zadávání zakázek v Manuálu PRAG.

• Po pozitivním vyhodnocení schopnosti implementační agentury provádět řádně a účelně operační a finanční řízení schémat může Delegace Evropské komise upustit od ex-ante schvalování zadávání dílčích smluv prováděných konečnými příjemci jednotlivých grantů. Podrobná ustanovení, kterými se řídí úloha Delegace ve výše uvedené fázi zadávání dílčích smluv, budou případně specifikovaná ve formě výměnných dopisů mezi Delegací a státními úřady po provedení výše zmiňovaného vyhodnocení.

• Grantová schémata nebudou zahrnovat projekty, pro které je příspěvek PHARE vyšší než 2 miliony Eur a nižší než 50.000 Eur. Od tohoto spodního limitu je možno upustit na základě výše uvedeného vyhodnocení schopnosti implementační agentury zaručit řádné finanční vedení. Tento spodní limit neplatí v případě nevládních organizací.

Finanční závazky z hlediska Phare nabudou účinnosti k datu podpisu grantových smluv příslušným PAO. Projekty by měly být plně implementovány před datem ukončení smluvního plnění současného Finančního memoranda.

4. MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ

Implementaci projektů tohoto programu bude monitorovat Společný monitorovací výbor (Joint Monitoring Committee - JMC), jehož členy jsou NAO, NAC a zástupci Komise. JMC se sejde alespoň jednou do roka k posouzení všech programů financovaných z Phare, aby vyhodnotil jejich postup při plnění cílů stanovených ve Finančním memorandu a Přístupovém partnerství. JMC může doporučit změnu priorit a/nebo realokaci finančních prostředků Phare. Kromě toho zkoumá JMC jednou do roka pokrok všech předvstupních programů pomoci financovaných z EU (PHARE, ISPA a SAPARD).

Pokud jde o program Phare, budou JMC asistovat sektorové monitorovací podvýbory (Sectoral Monitoring Sub-Committees - SMSC), které zahrnují NAC, PAO každé implementační agentury (a případně CFCU) a zástupce Komise. SMSC podrobně posoudí pokrok každého programu, včetně jeho částí a smluv, které byly JMC sestaveny do vhodných monitorovacích sektorů. Na každý sektor bude dohlížet jeden SMSC na základě pravidelných monitorovacích zpráv, které vypracuje implementační agentura, a průběžného hodnocení provedeného nezávislými hodnotiteli. SMSC navrhne doporučení v oblasti řízení a návrhu projektu a zajistí jejich realizaci. SMSC bude podávat zprávy JMC, kterému bude předkládat celková podrobná stanoviska o všech programech financovaných Phare ve svém sektoru.

Služby Komise musí zajistit ex-post hodnocení po skončení programu.

5. AUDIT A OPATŘENÍ PROTI PODVODŮM

a) ze strany kandidátských zemí15)

Každý rok bude Komisi zaslán plán auditů a shrnutí výsledků provedených auditů. Zprávy o auditech budou Komisi k dispozici.

Vhodnou finanční kontrolu provádí příslušný národní finanční kontrolní úřad s ohledem na implementaci programu.

Přijímající země zajistí prošetření a uspokojivé vyřešení všech podezřelých a skutečných případů podvodů a nesrovnalostí po provedení národních kontrol nebo kontrol Komise.

Nesrovnalost znamená porušení ustanovení národního práva nebo práva Společenství,16) tohoto Finančního memoranda nebo vyplývajících smluv nebo vzniká z jednání nebo opomenutí na straně ekonomického subjektu, a zaviní nebo by zavinilo poškození rámcového rozpočtu Společenství nebo jimi řízených rozpočtů, a to buď snížením nebo ztrátou výnosů hromaděných z vlastních zdrojů inkasovaných přímo jménem Společenství, nebo neoprávněnou položkou výdajů.

Podvod znamená jakýkoli úmyslný čin nebo opomenutí, pokud jde o:

(i) použití nebo předložení falešných, chybných nebo neúplných prohlášení nebo dokumentů, v důsledku čehož dojde ke zpronevěře nebo chybnému zadržení prostředků z celkového rozpočtu Evropských společenství nebo rozpočtů řízených jménem Evropských společenství,

(ii) neuveřejnění informací, kterým se porušuje stanovená povinnost, se stejným důsledkem, (iii) špatné použití prostředků pro jiné účely než ty, pro které byly původně poskytnuty.

Národní úřady zajistí fungování kontrolního a informačního mechanismu ekvivalentního nařízení Komise č. 1681/94.17)

Zejména musí být neprodleně hlášeny službám Komise všechny podezřelé a skutečné případy podvodu a nesrovnalosti, stejně jako veškerá opatření, která ohledně nich přijmou národní úřady. Pokud nebudou existovat žádné podezřelé nebo skutečné případy podvodu a nesrovnalosti pro hlášení, informuje přijímající země Komisi o této skutečnosti do dvou měsíců po skončení každého čtvrtletí.

b) ze strany Komise

Všechna finanční memoranda, stejně jako výsledné smlouvy podléhají dohledu a finanční kontrole Komise (včetně Evropského úřadu pro boj proti podvodům) a auditům Účetního dvora. To zahrnuje kontroly na místě, a pokud se na implementační agentury zúčastněných kandidátských zemí dosud nevztahuje rozšířený decentralizovaný systém, taková opatření jako ex-ante ověřování nabídkových řízení a smluv, které provádí Delegace v dané kandidátské zemi.

Pro zajištění účinné ochrany finančních zájmů Společenství může Komise provádět kontroly a inspekce na místě, v souladu s postupy předpokládanými v nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96.18)

Účty a operace Národního fondu a případně CFCU a všech příslušných implementačních agentur mohou být podle uvážení Komise kontrolovány externím auditorem, se kterým Komise uzavře smlouvu, a to bez dotčení pravomocí Komise a Evropského účetního dvora podle „Všeobecných podmínek k Finančnímu memorandu“, které jsou přílohou Rámcové dohody.

6. INFORMOVANOST/PUBLICITA

Příslušný Schvalující úředník programu bude odpovědný za zajištění přijetí nezbytných opatření zajišťujících vhodnou publicitu všech aktivit financovaných z programu. To bude probíhat v těsné součinnosti s Delegací Evropské komise. Další informace jsou uvedeny v příloze „Informovanost/Publicita“ (přiložena).

7. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

V případě, že dohodnuté závazky nebudou splněny z důvodů, které mohla vláda České republiky ovlivnit, může Komise revidovat program a podle svého uvážení přezkoumat program za účelem zrušení celého programu nebo jeho části a/nebo za účelem realokace nevyužitých prostředků na jiné účely slučitelné s cíli programu Phare.

Poznámky pod čarou

2) Daně nejsou prvkem vhodným pro spolufinancování.

3) Podle pravidel stanovených v nařízení Rady č. 1605/2002 (Finanční nařízení), a zejména v článku 164, v nařízení Komise č. 2342/2002 (Implementační pravidla Finančního nařízení) a v příloze nařízení Rady č. 1266/1999.

4) V souladu s pravidly stanovenými v nařízení Rady č. 1605/2002 (Finanční nařízení), nařízení Komise č. 2342/2002 (Implementační pravidla Finančního nařízení) a v příloze k nařízení Rady č. 1266/1999.

5) Nařízení Rady č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002.

6) Nařízení Komise 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002.

7) Podle odstavce 8a (Audit a opatření proti podvodům ze strany kandidátských zemí) tohoto dokumentu.

8) Podle čl. 81 odst. 1 písm. b) odrážka i) Finančního nařízení.

9) Podle článku 105 Pravidel implementace.

10) Zejména, ale ne výlučně, účty vedené NF, CFCU a IA.

11) DIR 85/337/EHS, Úř. věst č. L 175/40, 5.7.1985; ve znění DIR 97/11/EHS, Úř. věst. č. L 73/5, 14.3.1997.

12) V Příloze EIA projektové fiše odpovídajícího invěstičního projektu.

13) DIR 92/43/EHS, Úř. věst. č. 206/7, 22.7.1992.

14) V Příloze Ochrany přírody projektové fiše odpovídajícího invěstičního projektu.

15) V souladu s pravidly podle článku 54 Finančního nařízení.

16) Definované jako všechny zákony Společenství platné mezi stranami Finančního memoranda (například Evropská dohoda, Rámcová dohoda, Memorandum o porozumění o založení Národního fondu atd.).

17) Úř. věst. č. L 178, 12.7.1994, s. 43 - 46.

18) Úř. věst. č. L 292, 15.11.1996, s. 2 - 5.

Přesunout nahoru