Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 5/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské republiky o leteckých službách

Datum vyhlášení 20.01.2004
Uzavření smlouvy 26.10.1990
Platnost od 26.10.1990
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

5

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. října 1990 byla v Soulu podepsána Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské republiky o leteckých službách.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 20 dnem podpisu.

Korejská republika a Česká republika si výměnou nót ze dne 20. února 1995 a 1. března 1995 potvrdily sukcesi České republiky do Dohody.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

DOHODA

mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské republiky o leteckých službách

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Korejské republiky (dále jen „Smluvní strany“),

Jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, otevřené k podpisu v Chicagu sedmého prosince 1944, a

vedeny přáním uzavřít Dohodu za účelem zřizování a provozování leteckých služeb mezi a za jejich příslušnými územími,

se dohodly takto:

Článek 1

Vymezení pojmů

Pro účely této Dohody, pokud z kontextu nevyplývá jinak:

a) výraz „Úmluva“ znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví otevřenou k podpisu v Chicagu dne sedmého prosince 1944 a zahrnuje jakoukoli přílohu přijatou podle článku 90 této Úmluvy a jakoukoliv změnu příloh nebo Úmluvy podle jejích článků 90 a 94, pokud tyto přílohy a změny byly přijaty oběma Smluvními stranami;

b) výraz „letecké úřady“ znamená v případě České republiky Ministerstvo dopravy a v případě Korejské republiky ministra výstavby a dopravy nebo v obou případech jakoukoli jinou osobu nebo orgán pověřený prováděním funkcí v současné době vykonávaných uvedenými úřady;

c) výraz „určený letecký dopravce“ znamená jakýkoli letecký podnik, který jedna Smluvní strana určila písemným oznámením druhé Smluvní straně v souladu s článkem 3 této Dohody pro provoz leteckých služeb na linkách uvedených v Příloze;

d) výraz „území“ ve vztahu ke státu má význam stanovený v článku 2 Úmluvy;

e) výraz „letecká služba“, „mezinárodní letecká služba“,^„letecký podnik“ a „přistání pro neobchodní účely“ má význam příslušně stanovený pro něj v článku 96 Úmluvy;

f) výraz „kapacita“ ve vztahu k letadlu znamená kapacitu letadla používaného na této lince nebo na úseku linky;

g) výraz „kapacita“ ve vztahu k dohodnutým službám znamená kapacitu letadla používaného při této službě vynásobenou počtem frekvencí provozovaných tímto letadlem na lince nebo na úseku linky za dané období;

h) výraz „přeprava nákladu“ znamená přepravu cestujících, zboží a pošty; a

i) výraz „Příloha“ znamená Přílohu k této Dohodě a její dodatky v souladu s ustanoveními článku 17 této Dohody. Příloha tvoří nedílnou součást této Dohody a všechna odvolání k této Dohodě zahrnují odvolání k Příloze, pokud není výslovně stanoveno jinak.

Článek 2

Poskytování přepravních práv

1. Každá Smluvní strana poskytuje druhé Smluvní straně práva stanovená v této Dohodě, aby umožnila jejím určeným leteckým dopravcům zřídit a provozovat mezinárodní letecké služby na linkách uvedených v Příloze k této Dohodě. Takové služby a linky jsou dále nazývány „dohodnuté služby“ a „stanovené linky“.

2. Podle ustanovení této Dohody určení letečtí dopravci každé Smluvní strany budou při provozu dohodnutých služeb na stanovených linkách užívat tato práva:

a) létat bez přistání přes území druhé Smluvní strany;

b) přistávat na uvedeném území pro neobchodní účely; a

c) nakládat a vykládat cestující, zboží a poštu v kterémkoli místě na stanovených linkách podle podmínek stanovených v Příloze k této Dohodě.

3. Ustanovení odstavce 2 tohoto článku neopravňují určené letecké dopravce jedné Smluvní strany k nakládání cestujících, zboží a pošty z území druhé Smluvní strany k dopravě do jiného místa na území této druhé Smluvní strany.

Článek 3

Určení leteckých dopravců

1. Každá Smluvní strana bude mít právo určit písemným oznámením druhé Smluvní straně letecký podnik nebo letecké podniky k provozování dohodnutých služeb na stanovených linkách.

2. Smluvní strana, která obdržela takové oznámení o určení, udělí s výhradou ustanovení odstavců 3 a 4 tohoto článku, určeným leteckým podnikům bez odkladu příslušná provozní oprávnění.

3. Letecký úřad jedné Smluvní strany může požadovat, aby určené letecké podniky druhé Smluvní strany prokázaly, že jsou způsobilé dodržovat podmínky stanovené zákony a předpisy, které jsou obvykle uplatňovány tímto úřadem při provozu mezinárodních leteckých služeb v souladu s ustanoveními Úmluvy.

4. Každá Smluvní strana bude mít právo odmítnout určení leteckého dopravce nebo dopravců, nebo odmítnout udělení provozního oprávnění zmíněného v odstavci 2 tohoto článku, nebo uložit takové podmínky, které považuje za nezbytné pro výkon práv stanovených pro určeného dopravce v článku 2 této Dohody, jestliže Smluvní strana nemá důkaz, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola těchto leteckých podniků náleží druhé Smluvní straně nebo jejím státním příslušníkům.

5. Určení letečtí dopravci mohou po obdržení provozního povolení podle odstavců 1 a 2 tohoto článku zahájit provoz dohodnutých služeb za předpokladu, že kapacita je stanovena v souladu s článkem 9 a tarify stanovené v souladu s článkem 10 této Dohody jsou v platnosti.

Článek 4

Odvolání a pozastavení práv

1. Každá Smluvní strana bude mít právo zrušit provozní oprávnění nebo pozastavit výkon práv stanovených v článku 2 této Dohody leteckým dopravcům určeným druhou Smluvní stranou, nebo uložit takové podmínky, které může považovat za nezbytné pro využívání těchto práv:

a) v případě, že nemá důkaz, že převážná část vlastnictví a skutečné řízení těchto podniků náleží Smluvní straně, která určila letecké dopravce, nebo jejím státním příslušníkům; nebo

b) v případě, že tito letečtí dopravci porušují zákony a předpisy Smluvní strany poskytující tato práva; nebo

c) v případě, že letečtí dopravci neplní ustanovení této Dohody.

2. Toto právo bude uplatněno pouze po konzultaci s druhou Smluvní stranou, ledaže okamžité zrušení, pozastavení či uložení podmínek podle odstavce 1 tohoto článku je nezbytné k zabránění dalšího porušování zákonů a předpisů.

Článek 5

Celní a jiné obdobné poplatky

1. Letadla používaná k provozu mezinárodních leteckých služeb určenými leteckými podniky jedné Smluvní strany, jakož i jejich obvyklé vybavení, náhradní díly, pohonné hmoty a mazací oleje a zásoby letadla (včetně poravin, nápojů a tabáku) přepravované na palubě takového letadla budou při příletu na území druhé Smluvní strany osvobozena ode všech celních poplatků, inspekčních poplatků a jiných poplatků a daní za předpokladu, že takové vybavení a dodávky zůstanou na palubě letadla až do té doby, kdy budou znovu vyvezeny.

2. Od stejných poplatků a daní budou také, s výjimkou poplatků odpovídajících provedeným službám, osvobozeny:

a) zásoby letadla převzaté na palubu na území jedné Smluvní strany v rámci limitů stanovených příslušnými úřady zmíněné Smluvní strany a zamýšlené pro použití na palubě letadla druhé smluvní strany provádějícího dohodnuté služby;

b) náhradní díly letadla dovezené na území druhé smluvní strany pro údržbu nebo opravu letadla používaného k provozu dohodnutých služeb určenými leteckými podniky druhé Smluvní strany;

c) palivo a mazadla určená k zásobování letadla určených leteckých podniků druhé Smluvní strany provozujících dohodnuté služby, i když tyto dodávky mají být použity na části cesty provozované přes území Smluvní strany, na němž byly vzaty na palubu.

Může být požadováno, aby materiál shora uvedený v pododstavcích a), b) a c) byl pod celním dohledem nebo kontrolou.

3. Obvyklé palubní vybavení letadla, jakož i materiály a zásoby uložené na palubě letadla jedné Smluvní strany mohou být vyloženy na území druhé Smluvní strany pouze se souhlasem celnice této druhé Smluvní strany. V takovém případě mohou být uloženy pod dohledem uvedených úřadů do té doby, než budou vyvezeny nebo s nimi bude naloženo jinak v souladu s celními předpisy.

4. Osvobození poskytovaná v odstavci 2 tohoto článku budou také použitelná v případě, kdy určené letecké podniky jedné Smluvní strany se dohodly s jinými leteckými podniky, které podobně požívají tato osvobození od druhé Smluvní strany, o zapůjčení nebo převedení položek uvedených v odstavci 2 tohoto článku v souladu s vnitrostátním právem a platnými předpisy druhé Smluvní strany.

Článek 6

Použití zákonů a předpisů

1. Zákony a předpisy jedné Smluvní strany, které upravují vstup nebo výstup letadel provozujících mezinárodní létání nad jejich územím, jsou závazné pro letadla určených leteckých dopravců druhé Smluvní strany.

2. Zákony a předpisy jedné Smluvní strany, které upravují vstup na její území, pobyt na něm, tranzit nebo výstup z něho pro cestující, posádky, zboží a poštu, včetně předpisů týkajících se vstupu, výstupu, vystěhovalectví a přistěhovalectví, cel, měnových, zdravotních a karanténních opatření, budou závazná pro cestující, posádky, zboží a poštu dopravované letadly druhé Smluvní strany při provozu na území první Smluvní strany.

Článek 7

Zřízení zastupitelských kanceláří leteckých podniků

Určení letečtí dopravci jedné Smluvní strany budou mít právo zřídit zastupitelské kanceláře na území druhé Smluvní strany. Tyto zastupitelské kanceláře mohou zahrnovat obchodní, provozní a technický personál. Zastupitelské kanceláře, zástupci a personál budou ustanoveni podle zákonů a předpisů platných na území druhé Smluvní strany.

Článek 8

Bezpečnost letectví

1. Osvědčení o letové způsobilosti, osvědčení o kvalifikaci a průkazy vydané nebo potvrzené jednou ze smluvních stran a dosud mající platnost budou uznány za platné druhou smluvní stranou pro provoz dohodnutých služeb za předpokladu, že tato osvědčení a průkazy alespoň odpovídají nebo jsou přísnější než minimální normy, stanovené podle Úmluvy.

2. Každá smluvní strana si vyhrazuje právo odmítnout uznat jako platné pro účely letů nad územím svého státu osvědčení o kvalifikaci a průkazy vydané jejím vlastním občanům druhou smluvní stranou nebo jakoukoli třetí stranou.

3. Každá smluvní strana může kdykoli požádat o konzultace týkající se bezpečnostních norem přijatých druhou smluvní stranou v kterékoli oblasti vztahující se na posádky, letadla a jejich provoz. Takové konzultace se uskuteční do třiceti (30) dnů ode dne požádání.

4. Jestliže po těchto konzultacích jedna smluvní strana shledá, že druhá smluvní strana neúčinně udržuje a vykonává v kterékoli oblasti bezpečnostní normy alespoň na minimální úrovni stanovené v daném období Úmluvou, oznámí tato smluvní strana druhé smluvní straně svá zjištění a opatření považovaná za nezbytná k tomu, aby bylo dosaženo souladu s těmito minimálními normami, a druhá smluvní strana učiní příslušná nápravná opatření. Neuskutečnění příslušných nápravných opatření druhou smluvní stranou do patnácti (15) dnů, nebo v delší lhůtě, která může být dohodnuta, bude důvodem pro uplatnění článku 4 této dohody.

5. Nehledě na povinnosti uvedené v článku 33 Úmluvy je dohodnuto, že jakékoli letadlo provozované určeným leteckým podnikem nebo leteckými podniky jedné smluvní strany, nebo jeho jménem na základě smlouvy o leasingu, na službách do nebo z území státu druhé smluvní strany může, v době kdy se nachází na území státu této druhé smluvní strany, být podrobeno inspekci oprávněnými zástupci státu druhé smluvní strany, na palubě i zvenku za účelem ověření jak platnosti dokladů letadla a jeho posádky, tak i zjevného stavu letadla a jeho vybavení (dále v tomto článku nazývané „inspekce na stojánce“), za předpokladu, že to nepovede k nepřiměřenému zpoždění.

6. Jestliže jakákoli inspekce na stojánce nebo série inspekcí na stojánce povede:

(a) k vážným obavám, že letadlo nebo provozování letadla neodpovídají minimálním normám stanoveným v daném období Úmluvou; nebo

(b) k vážným obavám, že jsou nedostatečně účinně dodržovány a vykonávány bezpečnostní normy stanovené v daném období Úmluvou, bude mít smluvní strana provádějící inspekci pro účely článku 33 Úmluvy právo svobodně prohlásit, že požadavky, na jejichž základě byla vydána nebo uznána za platná osvědčení nebo průkazy týkající se daného letadla nebo jeho posádky, nebo požadavky, za kterých má být letadlo provozováno, nejsou stejné nebo vyšší než minimální normy stanovené Úmluvou.

7. V případě, že přístup k provedení inspekce na stojánce letadla, provozovaného určeným leteckým podnikem jedné smluvní strany nebo jeho jménem v souladu s odstavcem (5) tohoto článku, je odepřen zástupcem tohoto leteckého podniku nebo leteckých podniků, bude mít druhá smluvní strana právo svobodně usoudit, že vznikly vážné obavy uvedené v odstavci (6) tohoto článku, a učinit závěry v něm uvedené.

8. Každá smluvní strana si vyhrazuje právo okamžitě pozastavit nebo upravit provozní oprávnění leteckému podniku nebo leteckým podnikům druhé smluvní strany v případě, že usoudí, ať již na základě inspekce na stojánce, série inspekcí na stojánce, odepření přístupu k inspekci na stojánce, konzultací nebo jiných zjištění, že okamžitá opatření jsou nezbytná pro bezpečný provoz leteckého podniku.

9. Jakékoli opatření jedné smluvní strany podle odstavce (4) nebo (8) tohoto článku bude zrušeno, jakmile přestanou trvat důvody, pro které bylo zavedeno.

Článek 9

Kapacitní předpisy

1. Provoz dohodnutých služeb na stanovených tratích určenými leteckými dopravci obou Smluvních stran bude uskutečňován na základě řádných a stejných možností.

2. Při provozu dohodnutých služeb určení letečtí dopravci každé Smluvní strany budou brát v úvahu zájmy leteckých podniků druhé Smluvní strany, aby nedošlo k nevhodnému ovlivňovaní služeb, které tyto podniky zajištují na zcela nebo částečně stejných linkách.

3. Dohodnuté služby poskytované určenými leteckými podniky Smluvních stran budou v úzkém vztahu k přepravním požadavkům veřejnosti na leteckou dopravu na této lince.

4. Přednostním cílem bude poskytnout kapacitu odpovídající požadavkům na přepravu z území nebo na území Smluvní strany, která určila letecké podniky. Přeprava naložená nebo vyložená na území druhé Smluvní strany z a do bodů na stanovených tratích na územích států jiných než určených leteckých podniků bude mít doplňkový charakter. Právo takových leteckých podniků provádět přepravu mezi body určených tratí umístěných na území druhé Smluvní strany a body ve třetích zemích budou prováděny podle zájmu na spořádaný rozvoj mezinárodní letecké dopravy a způsob určování kapacity se bude řídit:

a) dopravními požadavky na území a z území Smluvní strany, která určila letecké podniky;

b) dopravními požadavky oblasti, kterou jsou dohodnuté služby vedeny s přihlédnutím k místním a oblastním leteckým službám; a

c) k požadavkům průletového provozu.

Článek 9A

Společné označování linek

1. Při provozování nebo nabízení k prodeji leteckých služeb na stanovených linkách může každý určený letecký podnik jedné smluvní strany vstoupit do ujednání o vyblokování prostoru (blocked-space) a společném označování linek (code-share) s:

(a) určeným leteckým podnikem nebo leteckými podniky kterékoli smluvní strany; nebo

(b) leteckým podnikem nebo leteckými podniky třetího státu. Avšak pokud by tento třetí stát neoprávnil nebo nedovolil srovnatelná ujednání mezi leteckými podniky druhé smluvní strany a jinými leteckými podniky na službách do, z a přes třetí stát, mají smluvní strany právo nepřijmout taková ujednání.

2. Výše uvedená ustanovení však podléhají podmínkám, že:

(a) všechny provozující letecké podniky v code-share ujednáních mají příslušná přepravní práva na dané lince nebo její části, a

(b) všechny marketingové letecké podniky v code-share ujednáních mají příslušná linková práva na dané lince nebo její části.

3. Všechna přeprava uskutečňovaná pomocí společného označování linek bude započítávána do kapacitních limitů smluvní strany, která určila provozující letecký podnik. Kapacita nabízená marketingovým leteckým podnikem při provozu na základě společného označování linek nebude omezena.

4. Právo páté svobody a právo přerušení cesty nemůže být vykonáváno marketingovým leteckým podnikem při letech na základě společného označování linek.

5. Každý letecký podnik účastnící se společného označování linek zajistí, aby v místech prodeje letenek na služby provozované podle výše uvedených code-share ujednání byl cestující informován, který letecký podnik skutečně provozuje každou linku nebo každou její část. Navíc každý letecký podnik účastnící se společného označování linek nařídí svým agentům, aby plnili tento informační požadavek.

6. Žádosti v souladu s výše uvedenými code-share ujednáními předloží určený letecký podnik nebo letecké podniky, které se účastní code-share ujednání, ke schválení nejpozději třicet (30) dnů předem leteckým úřadům obou smluvních stran, pokud se příslušný letecký úřad předem nevzdal svého požadavku na schválení. V případě, že se předpokládá, že rozhodnutí nemůže být učiněno do třiceti (30) dnů, zašle příslušný letecký úřad příslušnému určenému leteckému podniku nebo leteckým podnikům předběžnou odpověď.

Článek 10

Tarify

1. Pro účely dalších paragrafů výraz „tarify“ znamená ceny, které mají být zaplaceny za přepravu cestujících a zboží a podmínky, za kterých tyto ceny aplikují, včetně cen a podmínek za agentské a jiné pomocné služby, ale nezahrnuje poplatky a podmínky pro přepravu pošty.

2. Tarify na dohodnutých službách budou stanoveny v přiměřené výši, přičemž bude přihlíženo ke všem v úvahu připadajícím činitelům včetně nákladů na provoz, zájmů uživatelů, provizí, přiměřeného zisku, povahy služeb (jako je standardní rychlost a uspořádání) a tarify jiných leteckých podniků pro kteroukoli část stanovených tratí.

3. Tyto tarify budou sjednány v souladu s následujícími ustanoveními:

a) Tarify uvedené v odstavci 2 tohoto článku společně se sazbami agentských provizí používaných v jejích spojení, budou dle možnosti dohodnuty pro každou z určených tratí a úseků mezi určenými leteckými dopravci, jichž se to týká, a tato dohoda bude, dle možnosti, dosažena využitím příslušného mechanismu Mezinárodního sdružení leteckých dopravců (IATA) nebo jiného mezinárodního mechanismu pro stanovení tarifů.

b) Tarify takto sjednané budou předloženy ke schválení leteckým úřadům obou Smluvních stran nejméně devadesát (90) dnů před navrhovaným datem jejich zavedení. Ve zvláštních případech může být tato doba zkrácena na základě dohody leteckých úřadů.

c) Tento souhlas může být dán výslovně; jestliže žádný letecký úřad nevyjádří svůj nesouhlas do třiceti (30) dnů od data předložení, v souladu s odstavcem 3 (b) tohoto článku, tyto tarify budou považovány za schválené. V případě, že lhůta pro předložení byla zkrácena oproti ustanovení odstavce 3 (b), letecké úřady se mohou dohodnout, že lhůta pro vyslovení jakéhokoli nesouhlasu může být zkrácena na méně než třicet (30) dní.

d) Jestliže určení letečtí dopravci, kterých se toto týká, nemohou souhlasit s tarify, nebo jestliže z nějakého důvodu tarify nemohou být podle příslušných ustanovení odstavce 3 (a) tohoto článku mezi nimi dohodnuty, letecké úřady Smluvních stran se vynasnaží stanovit tarif vzájemnou dohodou.

e) Neschválí-li letecké úřady některé ze Smluvních stran jakýkoliv tarif předložený jim ke schválení podle odstavce 3 (b) tohoto článku nebo letecké úřady obou Smluvních stran nebudou moci určit jakýkoliv tarif podle podmínek odstavce 3 (d) tohoto článku, spor bude řešen v souladu s ustanoveními článku 14 této Dohody.

f) Tarif sjednaný podle ustanovení tohoto článku bude v platnosti až do sjednání nového tarifu. Platnost tohoto tarifu však nebude prodloužena o více než dvanáct (12) měsíců po datu, ve kterém by jeho platnost jinak skončila.

4. Letecké úřady obou smluvních stran budou považovat za nepřijatelné tarify, které jsou nepřiměřeně diskriminující, nepřiměřeně vysoké nebo omezující přepravu vzhledem k zneužití dominantního postavení nebo uměle nízké vzhledem k přímé nebo nepřímé dotaci nebo cenovému dumpingu.

5. Letecký úřad žádné ze smluvních stran nebude požadovat předložení tarifů ke schválení v případě tarifů pro dopravu zboží mezi místy na územích států smluvních stran, avšak určené letecké podniky budou oznamovat takovéto tarify leteckým úřadům obou smluvních stran nejpozději čtrnáct (14) dnů před navrhovaným dnem jejich účinnosti za účelem posouzení podle odstavce (4) tohoto článku. Pokud neobdrží příslušný určený letecký podnik oznámení o nespokojenosti s tarifem od leteckého úřadu smluvní strany, na území jejíhož státu přeprava zboží začíná, do osmi (8) dnů od data oznámení, nabude takový tarif účinnosti k uvedenému datu zavedení.

Článek 11

Prodej služeb a převod příjmů

1. Na základě oznámení leteckému úřadu smluvní strany a po příslušné obchodní registraci v souladu se zákony a předpisy státu této smluvní strany bude mít určený letecký podnik nebo letecké podniky druhé smluvní strany právo volně prodávat své letecké dopravní služby na území státu první smluvní strany, buď přímo nebo prostřednictvím zprostředkovatelů, a kterákoli osoba bude moci svobodně zakoupit tuto přepravu v místní měně nebo v jakékoli volně směnitelné měně, uznané devizovými předpisy platnými na daném území nebo běžně vykupované bankami na daném území.

2. Určený letecký podnik nebo letecké podniky smluvních stran budou mít právo přepočítat a převést na území svého státu přebytek příjmů nad místními výdaji získaný na území státu druhé smluvní strany ve volně směnitelné měně. Přepočet a převod bude uskutečněn bez omezení podle převládajícího tržního devizového kurzu pro takové transakce, platného v den převodu. Skutečný převod bude proveden bez prodlení a nebude podléhat jakýmkoli poplatkům s výjimkou obvyklých poplatků vybíraných bankami za služby při těchto transakcích.

Článek 12

Výměna statistických údajů

Letecké úřady každé Smluvní strany poskytnou leteckému úřadu druhé Smluvní strany na požádání takové periodické nebo jiné statistické údaje, které mohou být rozumně vyžadovány pro účely kontroly kapacity nabízené na dohodnutých službách leteckými podniky první Smluvní strany. Takové údaje budou zahrnovat veškeré informace požadované pro určení objemu letecké přepravy těmito leteckými podniky na dohodnutých linkách a body nakládání a vykládání takové přepravy.

Článek 13

Konzultace

Mezi leteckými úřady Smluvních stran budou probíhat pravidelné a časté konzultace k zajištění úzké součinnosti ve všech záležitostech ovlivňujících plnění této Dohody.

Článek 14

Urovnání sporů

1. Jakýkoliv spor, který vznikne mezi Smluvními stranami, jež se týká výkladu nebo provádění této Dohody, se budou Smluvní strany v prvé řadě snažit urovnat jednáním do dvanácti (12) měsíců.

2. Jestliže Smluvní strany nedosáhnou dohody, mohou se vyžádat rozhodnutí nějaké osoby nebo orgánu, nebo mohou na přání jedné Smluvní strany vyřešení sporu předložit na rozhodnutí tribunálu ze tří arbitrů, jeden bude jmenován každou Smluvní stranou a třetí bude jmenován těmi dvěma takto určenými. Každá ze Smluvních stran jmenuje arbitra ve lhůtě do šedesáti (60) dnů od data obdržení od druhé Smluvní strany diplomatickou cestou oznámení o žádosti požadující řešení sporu arbitráží a třetí arbitr bude jmenován v dalším období šedesáti (60) dnů. Jestliže některá ze stran nejmenuje arbitra ve stanovené lhůtě, nebo nesouhlasí se třetím arbitrem, Prezident Rady Mezinárodní organizace pro civilní letectví může být kteroukoli ze stran požádán, aby jmenoval arbitra nebo arbitry podle potřeby. V takovém případě třetí arbitr bude příslušníkem třetího státu a bude vystupovat jako předseda arbitrážního orgánu.

3. Smluvní strany vyhoví jakémukoli rozhodnutí, včetně jakéhokoli průběžného doporučení učiněného podle odstavce 2 tohoto článku.

4. Jestliže stále jedna ze Smluvních stran nebo určený letecký dopravce kterékoli Smluvní strany odmítá postupovat v souladu s ustanovením odstavce 3 tohoto článku, druhá Smluvní strana může omezit nebo odvolat jakékoli právo, které je zaručeno podle této Dohody.

Článek 15

Ochrana civilního letectví

1. Smluvní strany potvrzují svá práva a závazky podle mezinárodního práva, včetně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, podepsané v Chicagu dne 7. prosince 1944, a včetně Úmluvy o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla, podepsané v Tokiu 14. září 1963, Úmluvy o potlačení nezákonného zmocnění se letadel, sjednané v Haagu dne 16. prosince 1970, a Úmluvy o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, podepsané v Montrealu 23. září 1971, Protokolu o zabránění činům nezákonného vměšování proti bezpečnosti mezinárodních letišť, podepsaného v Montrealu 24. února 1988, nebo kterékoli jiné úmluvy o ochraně civilního letectví, jejímiž členy se obě Smluvní strany stanou. Smluvní strany potvrzují své závazky při ochraně civilního letectví proti nezákonným činům vměšování jako integrální součást vzájemných vztahů podle této Dohody.

2. Smluvní strany si vzájemně zajistí na požádání jakoukoli pomoc, aby zabránily činům nezákonného uchvácení letadel a jiným nezákonným činům proti bezpečnosti cestujících, posádky, letadla, letišť a leteckých navigačních služeb a jakékoliv hrozbě směřující proti ochraně civilního letectví.

3. Smluvní strany budou ve vzájemných vztazích postupovat v souladu s ustanoveními o ochraně civilního letectví stanovenými Mezinárodní organizací pro civilní letectví a označovanými jako přílohy k Úmluvě v rozsahu, v němž jsou tato ustanovení pro tyto Smluvní strany platná, a budou vyžadovat, aby provozovatelé letadel registrovaných na jejich území nebo provozovatelé letadel, kteří mají hlavní sídlo obchodní činnosti nebo stálé sídlo na jejich území, a provozovatelů letišť na jejich území, jednali v souladu s těmito ustanoveními.

4. Smluvní strany souhlasí, že může být požadováno, aby jejich letecké podniky dodržovaly ustanovení o ochraně civilního letectví zmíněná v odstavci 3 a vyžadovaná druhou Smluvní stranou pro vstup, výstup nebo pobyt na území druhé Smluvní strany. Každá Smluvní strana přijme na svém území odpovídající opatření k ochraně letadel, ke kontrole cestujících a jejich zavazadel a odpovídající kontrole posádek, zboží a palubních zásob před a v průběhu nastupování nebo nakládání. Každá Smluvní strana bude pozitivně posuzovat jakýkoliv požadavek druhé Smluvní strany na přiměřená zvláštní bezpečnostní opatření, aby čelila určité hrozbě.

5. V případě spáchání činu nebo hrozby spáchání nezákonného zmocnění se civilního letadla nebo jiného nezákonného činu proti bezpečnosti takovéhoto letadla, cestujících a posádky, letišť nebo navigačních zařízení si Smluvní strany vzájemně pomohou usnadňováním předávání zpráv a jinými příslušnými opatřeními směřujícími k urychlenému a bezpečnému ukončení takového činu nebo hrozby.

Článek 16

Přímý tranzit

Cestující v přímém tranzitu přes území Smluvní strany, kteří neopustí zónu letiště vyhrazenou pro tento účel, budou podrobeni zjednodušené kontrole. Zavazadla a zboží v přímém tranzitu budou vyjmuta z celních poplatků a ostatních plateb.

Článek 17

Změny

1. Jestliže jedna ze Smluvních stran považuje za žádoucí změnit ustanovení této Dohody, může kdykoli požádat druhou Smluvní stranu písemně o konzultaci za účelem projednání změny stávající Dohody. Tato konzultace bude uskutečněna do šedesáti (60) dnů od data obdržení žádosti. Dohodnutá změna vstoupí v platnost po potvrzení výměnou diplomatických nót.

2. Změny v Příloze této Dohody mohou být dohodnuty přímo mezi leteckými úřady Smluvních stran. Budou prováděny prozatímně od data jimi dohodnutého a vstoupí v platnost po potvrzení výměnou diplomatických nót.

3. Jestliže pro obě Smluvní strany vstoupí v platnost obecná mnohostranná úmluva o letecké dopravě, tato Dohoda bude upravena tak, aby odpovídala ustanovením takové mnohostranné úmluvy.

Článek 18

Ukončení platnosti

Každá Smluvní strana může kdykoli písemně oznámit druhé Smluvní straně své přání ukončit platnost této Dohody.

Kopie oznámení bude zároveň zaslána Mezinárodní organizaci pro civilní letectví.

Pokud takové oznámení bude předáno, platnost této Dohody skončí dvanáct (12) měsíců po datu, kdy oznámení obdržela druhá Smluvní strana, nebude-li zmíněné oznámení odvoláno dohodou před uplynutím tohoto období. Nebude-li přijetí oznámení potvrzeno druhou Smluvní stranou, oznámení bude považováno za doručené čtrnáct (14) dnů poté, kdy oznámení obdržela Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 19

Registrace

Tato Dohoda a jakákoli její změna bude registrována u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 20

Vstup v platnost

Tato Dohoda vstoupí v platnost datem podpisu.


Na důkaz toho, zmocněnci obou vlád, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v dvojím vyhotovení v jazyce anglickém v Soulu dne 26. října 1990.

Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky
Jiří Dienstbier v. r.
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Za vládu Korejské republiky
Choi Ho-joong v. r.
ministr zahraničních věcí


PŘÍLOHA

Část A

Linky, které mohou být provozovány v obou směrech určenými leteckými dopravci Korejské republiky:

počáteční body: body v Korejské republice

mezilehlé body: body budou určeny později

body v České a Slovenské Federativní Republice: Praha

body za: body budou určeny později

Část B

Linky, které mohou být provozovány v obou směrech určenými leteckými dopravci České a Slovenské Federativní Republiky:

počáteční body: body v České a Slovenské Federativní Republice

mezilehlé body: body budou určeny později

body v Korejské republice: Soul

body za: body budou určeny později

1. Letecké podniky obou Smluvních stran mohou na všech nebo na kterémkoli letu vynechat kterýkoli z výše uvedených bodů za předpokladu, že dohodnuté služby na lince začínají na příslušných územích.

2. Mezilehlé body a body za a výkon přepravních práv s 5. svobodou (do mezilehlých bodů a do bodů za) budou dohodnuty mezi leteckými úřady těchto dvou Smluvních stran.

Přesunout nahoru