Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 42/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků

Datum vyhlášení 01.04.2004
Uzavření smlouvy 10.10.2003
Platnost od 01.04.2004
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

42

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. října 2003 byla v Budapešti podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstupuje v platnost na základě svého článku 17 odst. 1 dne 1. dubna 2004.

Článek 17 odst. 2 stanoví, že pokud se kterákoli ze Stran stane členským státem Evropské unie, tato Dohoda končí v den vstupu v platnost smlouvy o přistoupení kterékoliv ze Stran. Dohoda tak přestane platit dne 1. května 2004.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

DOHODA

MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU MAĎARSKÉ REPUBLIKY

O POSUZOVÁNÍ SHODY A AKCEPTACI PRŮMYSLOVÝCH VÝROBKŮ

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDA MAĎARSKÉ REPUBLIKY, dále jen „Strany“,

MAJÍCE NA ZŘETELI svůj společný závazek dodržovat zásady volného pohybu zboží a podporovat jakost výrobků, tak aby zajistily zdraví a bezpečnost svých občanů a ochranu životního prostředí, a to i prostřednictvím technické pomoci a dalších forem vzájemné spolupráce,

VZHLEDEM K TOMU, ŽE Strany požádaly o členství v Evropské unii a toto členství předpokládá účinné provádění acquis Evropského společenství,

UZNÁVAJÍCE postupné přijímání a provádění práva Evropského společenství,

MAJÍCE NA ZŘETELI, ŽE v sektorech, na které se vztahuje Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (dále jen „Dohoda“), jak české, tak maďarské národní právo podstatně přejímá právo Evropského společenství,

MAJÍCE NA VĚDOMÍ úzký vztah Stran k Evropskému společenství a skutečnost, že Strany uzavřely Evropskou dohodu, zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a příslušným státem na straně druhé (dále jen „Evropská dohoda“), a Protokoly k těmto Evropským dohodám o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (dále jen „PECA“), které se vztahují na řadu sektorů,

VEDENY PŘÁNÍM uzavřít tuto Dohodu zajišťující uplatňování vzájemné akceptace průmyslových výrobků, které splňují požadavky pro to, aby byly podle zákona uvedeny na trh na území státu jedné ze Stran, a vzájemného uznávání výsledků posuzování shody u průmyslových výrobků, na něž se vztahuje národní právo, a na základě sektorů zařazených v jejich PECA, se kterými je tato Dohoda paralelní,

MAJÍCE NA MYSLI své postavení smluvních stran Dohody o zřízení Světové obchodní organizace uzavřené v Marrakeshi dne 15. dubna 1994, a zejména u vědomí svých závazků vyplývajících z Dohody o technických překážkách obchodu,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Účel

Účelem této Dohody je usnadnit odstraňování technických překážek obchodu mezi Stranami u průmyslových výrobků. Prostředkem k tomuto cíli je postupné přijímání a provádění práva Evropského společenství do národních práv států Stran, která jsou ekvivalentní s právem Evropského společenství.

Tato Dohoda upravuje:

(1) vzájemnou akceptaci průmyslových výrobků, jejichž seznam je uveden v přílohách o vzájemné akceptaci průmyslových výrobků a které splňují požadavky pro to, aby byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh na území státu jedné ze Stran;

(2) vzájemné uznávání výsledků posuzování shody u průmyslových výrobků, na něž se vztahuje národní právo odpovídající právu Evropského společenství, seznam obojích právních předpisů je uveden v přílohách o vzájemném uznávání výsledků posuzování shody.

Článek 2

Definice

Pro účely této Dohody

- „průmyslovými výrobky“ se rozumějí výrobky, jež jsou uvedeny v článku 9 Evropské dohody mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, podepsané v Luxemburgu dne 4. října 1993, a v Protokolu 3 k této Dohodě, a v článku 8 Evropské dohody mezi Maďarskou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, podepsané v Bruselu dne 16. prosince 1991, a v Protokolu 3 k této Dohodě, ustanovení v obou výše uvedených Dohodách jsou identická (dále jen „Evropské dohody“);

- „právem Evropského společenství“ se rozumí jakékoliv právní předpisy a prováděcí postupy Evropského společenství, které se vztahují na konkrétní situaci, riziko či kategorii průmyslových výrobků;

- „národním právem“ se rozumí jakékoliv právní předpisy a prováděcí postupy, jimiž Strana přejímá právo Evropského společenství, které se vztahuje na konkrétní situaci, riziko či kategorii průmyslových výrobků;

- výrazem „PECA“ se společně rozumí Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků, podepsaný v Bruselu dne 26. února 2001, a Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Maďarskou republikou na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků, podepsaný v Bruselu dne 26. února 2001.

Pojmy používané v této Dohodě mají význam daný národním právem.

Článek 3

Vzájemná akceptace průmyslových výrobků

Strany se za účelem vzájemné akceptace dohodly, že průmyslové výrobky, jejichž seznam je uveden v přílohách o vzájemné akceptaci průmyslových výrobků a které splňují požadavky pro to, aby byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh na území státu jedné Strany, mohou být uvedeny na trh druhé Strany bez dalšího omezení. Tímto nejsou dotčeny zákazy nebo omezení dovozu, vývozu nebo tranzitu zboží z důvodu veřejné morálky, veřejného pořádku nebo bezpečnosti; ochrany zdraví a života lidí, zvířat a rostlin; ochrany vyčerpatelných přírodních zdrojů; ochrany národního bohatství umělecké, historické nebo archeologické hodnoty nebo ochrany duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví nebo vyplývající z předpisů o zlatě a stříbře. Takové zákazy a omezení se však nesmí stát nástrojem svévolné diskriminace nebo skrytého omezení obchodu mezi státy Stran.

Článek 4

Vzájemné uznávání výsledků postupů posuzování shody

Strany souhlasí s tím, že budou uznávat výsledky postupů posuzování shody provedených v souladu s národním právem, jehož seznam je uveden v přílohách o vzájemném uznávání výsledků posuzování shody. Pro účely takového uznávání shody nebudou Strany vyžadovat opakování postupů, ani nebudou klást dodatečné požadavky.

Článek 5

Ochranná doložka

Jestliže Strana zjistí, že průmyslový výrobek, který byl uveden na trh na území jejího státu na základě této Dohody a je používán v souladu s jejím předpokládaným užitím, může ohrozit bezpečnost nebo zdraví uživatelů či jiných osob, či jakýkoli jiný oprávněný zájem chráněný právními předpisy uvedenými v přílohách, může učinit vhodná opatření vedoucí ke stažení takového výrobku z trhu, k zákazu jeho uvádění na trh, uvádění do provozu či používání, nebo k omezení jeho volného pohybu. Přílohy stanoví postup, který se v takových případech použije.

Článek 6

Rozšíření působnosti

Strany mohou změnit přílohy nebo doplnit nové, v případě rozšíření rozsahu PECA, v souladu s postupem stanoveným v článku 13.

Článek 7

Původ

Ustanovení této Dohody se vztahují na průmyslové výrobky bez ohledu na jejich původ.

Článek 8

Závazky Stran týkající se jejich správních úřadů a osob

1. Strany zajistí, aby správní úřady pod jejich jurisdikcí, odpovědné za účinné zavádění národního práva, trvale tyto právní předpisy uplatňovaly. Dále zajistí, aby tyto správní úřady mohly, kde to bude na místě, provádět notifikaci osob, pozastavovat či obnovovat pozastavenou notifikaci nebo ji rušit, zajišťovat shodu průmyslových výrobků s národním právem, nebo požadovat jejich stažení z trhu.

2. Strany zajistí, aby osoby notifikované pod jejich jurisdikcí k posuzování shody podle požadavků národního práva uvedeného v přílohách trvale vyhovovaly požadavkům národního práva. Dále provedou všechna opatření potřebná proto, aby si tyto osoby udržely nezbytnou způsobilost k provádění činností, pro něž jsou notifikovány.

Článek 9

Notifikované osoby

Osobami notifikovanými pro účely této Dohody budou v počátečním stadiu osoby uvedené v seznamech, které si Strany vyměnily před ukončením postupů pro vstup této Dohody v platnost. Poté se bude pro notifikování osob pro posuzování shody podle požadavků národního práva uvedeného v přílohách používat následující postup:

(a) jedna ze Stran písemně předloží druhé Straně svou notifikaci;

(b) po písemném potvrzení jejího přijetí druhou Stranou bude osoba od toho data považována za notifikovanou a způsobilou pro posuzování shody podle požadavků uvedených v přílohách.

Jestliže se jedna ze Stran rozhodne zrušit notifikaci osoby pod svou jurisdikcí, uvědomí o tom písemně druhou Stranu. Osoba přestane provádět posuzování shody podle požadavků uvedených v přílohách nejpozději od data, kdy byla notifikace zrušena. Posuzování shody provedené před tímto datem však zůstane v platnosti, pokud Společný výbor nerozhodne jinak.

Pouze osoby notifikované a přijaté v rámci PECA mohou jednat jako notifikovaná osoba podle této Dohody.

Článek 10

Ověřování notifikovaných osob

1. Každá ze Stran může požádat druhou Stranu, aby ověřila technickou způsobilost notifikované osoby pod její jurisdikcí a plnění stanovených požadavků touto osobou. Taková žádost bude zdůvodněna tak, aby umožnila Straně odpovědné za notifikaci provést požadované ověření a urychleně informovat druhou Stranu. Strany mohou také přezkoumat osobu společně, za účasti příslušných správních úřadů. Za tímto účelem Strany zajistí plnou spolupráci osob pod svou jurisdikcí. V zájmu vyřešení všech zjištěných problémů Strany učiní všechny příslušné kroky a využijí jakékoliv potřebné dostupné prostředky.

2. Pokud nelze problémy vyřešit ke spokojenosti obou Stran, mohou Strany oznámit předsedovi Společného výboru svůj rozpor s uvedením důvodů. Společný výbor může rozhodnout o vhodném postupu.

3. Pokud a dokud Společný výbor nerozhodne jinak, notifikace osoby a uznání její způsobilosti provádět posuzování shody podle požadavků národního práva uvedeného v přílohách budou částečně či zcela pozastaveny od data, kdy byla neshoda Stran oznámena předsedovi Společného výboru.

Článek 11

Výměna informací a spolupráce

V zájmu zajištění správného a jednotného uplatňování a výkladu této Dohody se Strany, jejich správní úřady a notifikované osoby zavazují:

(a) vyměňovat si všechny relevantní informace týkající se provádění práva a prováděcích postupů, včetně zejména informací o postupech, které zajišťují plnění stanovených požadavků notifikovanými osobami;

(b) zapojit se, kde to bude na místě, do příslušných informačních a koordinačních mechanismů a dalších souvisejících činností Stran;

(c) vést své osoby ke spolupráci s cílem dosáhnout ujednání o vzájemném uznávání v dobrovolné sféře.

V případě nutnosti si Strany mohou navzájem poskytovat technickou spolupráci a konzultace, aby podpořily spolupráci mezi svými notifikovanými osobami.

Článek 12

Důvěrnost

Představitelé, odborníci a další zástupci Stran jsou povinni i po ukončení výkonu svých povinností nesdě-lovat informace získané v rámci této Dohody, které mají povahu služebního tajemství. Tyto informace nesmějí být použity pro jiné účely než ty, které předpokládá tato Dohoda.

Článek 13

Správa Dohody

1. Tímto se zřizuje Společný výbor, který se skládá ze zástupců Stran. Je odpovědný za účinné provádění této Dohody.

2. Společný výbor činí svá rozhodnutí a přijímá doporučení na základě konsensu.

3. Společný výbor určí svůj jednací řád.

4. Společný výbor může posuzovat jakoukoliv záležitost týkající se této Dohody. Zvláště má pravomoc přijímat rozhodnutí týkající se:

a) změn příloh, aniž by byly dotčeny příslušné vnitrostátní postupy;

b) připojování nových příloh, aniž by byly dotčeny příslušné vnitrostátní postupy;

c) jmenování společného týmu nebo týmů odborníků k prověření technické způsobilosti notifikované osoby a plnění stanovených požadavků touto osobou;

d) výměny informací o navrhovaných a provedených změnách českého a maďarského národního práva uvedených v přílohách;

e) zvážení nových nebo dodatečných postupů posuzování shody týkajících se sektoru, na který se vztahuje některá z příloh;

f) vyřešení jakýchkoliv otázek souvisejících s prováděním této Dohody;

g) rozšíření působnosti této Dohody na třetí státy.

Článek 14

Řešení sporů

1. Kterákoliv ze Stran může předložit spor vztahující se k výkladu nebo provádění této Dohody Společnému výboru. Společný výbor bude usilovat o urovnání sporu a musí mu být předloženy veškeré informace, které mohou pomoci k plnému posouzení situace a nalezení vzájemně přijatelného řešení. K tomuto účelu zváží Společný výbor veškeré možné prostředky pro hladké provádění Dohody.

2. Pokud spor nelze vyřešit v souladu s odstavcem 1 v průběhu 6 měsíců od oznámení Společnému výboru, může být na žádost kterékoliv ze Stran předán k rozhodčímu řízení. Každá ze Stran může notifikovat druhé Straně jmenování rozhodce; druhá Strana musí pak jmenovat druhého rozhodce do dvou měsíců. Společný výbor jmenuje třetího rozhodce. Rozhodnutí rozhodců budou přijímána většinou hlasů. Každá strana sporu musí učinit opatření, jež si žádá provedení tohoto rozhodnutí.

Článek 15

Dohody s třetími státy

Dohody o vzájemném uznávání postupů posuzování shody uzavřené jednou ze Stran se státem, který není Stranou této Dohody, nezakládají povinnost druhé Strany přijmout výsledky postupů posuzování shody provedených v tomto třetím státě, pokud o tom neexistuje výslovná dohoda mezi Stranami v rámci Společného výboru.

Článek 16

Přílohy

Přílohy k této Dohodě jsou její nedílnou součástí.

Článek 17

Vstup v platnost a doba trvání

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po dni přijetí pozdější diplomatické noty, potvrzující ukončení příslušných vnitrostátních postupů potřebných pro vstup Dohody v platnost.

2. Každá ze Stran může ukončit Dohodu písemným oznámením druhé Straně. Ukončení se stane účinným prvního dne třetího měsíce po dni, kdy druhá Strana oznámení obdržela. Pokud se kterákoliv ze Stran stane členským státem Evropské unie, tato Dohoda končí v den vstupu v platnost smlouvy o přistoupení kterékoliv ze Stran.

PŘÍLOHY

PŘÍLOHY O VZÁJEMNÉ AKCEPTACI PRŮMYSLOVÝCH VÝROBKŮ

(pro zaznamenání)

PŘÍLOHY O VZÁJEMNÉM UZNÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ POSUZOVÁNÍ SHODY

Seznam příloh

1. Strojní zařízení

2. Elektrická bezpečnost

3. Elektromagnetická kompatibilita

4. Teplovodní kotle

5. Plynové spotřebiče

V Budapešti dne 10. října 2003 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za vládu České republiky
Hana Hubáčková v. r.
mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně České republiky v Maďarské republice

Za vládu Maďarské republiky
Pongorné dr. Marianna Csákvári v. r.
náměstkyně ministra průmyslu a dopravy Maďarské republiky


PŘÍLOHA O VZÁJEMNÉM UZNÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ POSUZOVÁNÍ SHODY:

STROJNÍ ZAŘÍZENÍ

ODDÍL I

PRÁVO SPOLEČENSTVÍ A NÁRODNÍ PRÁVO

Odkaz na relevantní právo Evropského společenství:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES ze dne 22. června 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení (Úř. vest. č. L 207, 23. 7. 1998, s. 1), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES ze dne 27. října 1998 (Úř. vest. č. L 331, 7. 12. 1998, s. 1).

Národní právo -Česká republika:

Zákon č. 22/1997 Sb. (částka 6 z 27. 2. 1997), o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. (částka 24 z 3. 4. 2000), zákona č. 102/2001 Sb. (částka 41 z 21. 3. 2001), zákona č. 205/2002 Sb. (částka 82 z 24. 5. 2002) a zákona č. 226/2003 Sb. (částka 79 z 31. 7. 2003)

Zákon České národní rady č. 64/1986 Sb. (částka 22 z 3. 11. 1986), o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb. (částka 49 z 29. 5. 1992), zákona č. 22/1997 Sb. (částka 6 z 27. 2. 1997), zákona č. 110/1997 Sb. (částka 38 z 19.5.1997), zákona č. 71/2000 Sb. (částka 24 z 3. 4. 2000), zákona č. 145/2000 Sb. (částka 46 z 12. 6. 2000), zákona č. 102/2001 Sb. (částka 41 z 21. 3. 2001), zákona č. 321/2001 Sb. (částka 122 z 7. 9. 2001), zákona č. 205/2002 Sb. (částka 82 z 24. 5. 2002) a zákona č. 226/2003 Sb. (částka 79 z 31. 7. 2003)

Nařízení vlády č. 170/1997 Sb. (částka 60 z 31. 7. 1997), kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 15/1999 Sb. (částka 6 z 25. 1. 1999), nařízení vlády č. 283/2000 Sb. (částka 82 z 29. 8. 2000) a nařízení vlády č. 251/2003 Sb. (částka 85 z 6. 8. 2003)

Národní právo -Maďarská republika:

Vyhláška 21/1998. (IV 17.) IKIM ministra průmyslu, obchodu a turistiky, kterou se stanoví požadavky na bezpečnost strojního zařízení a posuzování shody s těmito požadavky (Magyar Közlöny 32, 17. 4.1998, str. 2606) ve znění Vyhlášky 29/2000. (IX. 13.) GM ministra hospodářství (Magyar Közlöny 93, 13. 9. 2000, s. 5712).

Vyhláška 4/1999. (II. 24.) GM ministra hospodářství o podrobných pravidlech jmenování zkušebních, inspekčních a certifikačních orgánů pro posuzování shody technických výrobků (Magyar Közlöny 14, 24. 2. 1999, s. 1036), ve znění vyhlášky 26/2001. (X. 4.) GM ministra hospodářství (Magyar Közlöny 108, 4. 10. 2001, s. 7228).

ODDÍL II

NOTIFIKUJÍCÍ SPRÁVNÍ ÚŘADY

Česká republika: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (Czech Office for Standards, Metrology and Testing).

Maďarská republika: Gazdasági es Közlekedési Minisztérium (Ministry of Economy and Transport - MET).

ODDÍL III

NOTIFIKOVANÉ OSOBY

Česká republika:

Osoby, které byly autorizovány Českou republikou v souladu s českým národním právem uvedeným v oddílu I a notifikovány Evropskému společenství a Maďarské republice podle článku 9 této Dohody.

Maďarská republika:

Osoby, které byly autorizovány Maďarskou republikou v souladu s maďarským národním právem uvedeným v oddílu I a notifikovány Evropskému společenství a České republice podle článku 9 této Dohody.

ODDÍL IV

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

A. Ochranná doložka pro průmyslové výrobky

1. Učiní-li jedna ze Stran opatření pro odepření volného přístupu na svůj trh průmyslovým výrobkům nesoucím označení CE a podléhajícím této příloze, oznámí to bezodkladně druhé Straně a uvede, jaké důvody vedly k jejímu rozhodnutí a jakým posouzením se dospělo k závěru, že výrobek nesplňuje stanovené požadavky.

2. Strany posoudí záležitost a důkazní podklady, s nimiž byly obeznámeny, a vzájemně si sdělí výsledky svých šetření.

3. V případě shodného závěru učiní Strany vhodná opatření, aby takové výrobky nebyly uváděny na trh.

4. V případě neshody na výsledku takových šetření bude záležitost předána Společnému výboru, který může rozhodnout o provedení expertizy.

5. Pokud Společný výbor shledá, že opatření je:

(a) neoprávněné, zruší je národní správní úřad Strany, která opatření učinila;

(b) oprávněné, učiní Strany vhodná opatření, aby takové výrobky nebyly uváděny na trh.

B. Výměna informací týkajících se harmonizovaných norem

Domnívá-li se jedna ze Stran, že harmonizovaná norma, na kterou se odkazuje v právních předpisech uvedených v této příloze, nevyhovuje základním požadavkům takového právního předpisu, oznámí to Společnému výboru s uvedením důvodů.

PŘÍLOHA O VZÁJEMNÉM UZNÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ POSUZOVÁNÍ SHODY:

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

ODDÍL I

PRÁVO SPOLEČENSTVÍ A NÁRODNÍ PRÁVO

Odkaz na relevantní právo Evropského společenství:

Směrnice Rady 73/23/EHS ze dne 19. února 1973 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro použití v určitých mezích napětí (Úř. vest. č. L 77, 26. 3. 1973, s. 29), naposledy pozměněná směrnicí 93/68/EHS ze dne 22. července 1993 (Úř. vest. č. L 220, 30. 8. 1993, s. 1).

Národní právo -Česká republika:

Zákon č. 22/1997 Sb. (částka 6 z 27. 2. 1997), o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. (částka 24 z 3. 4. 2000), zákona č. 102/2001 Sb. (částka 41 z 21. 3. 2001), zákona č. 205/2002 Sb. (částka 82 z 24. 5. 2002) a zákona č. 226/2003 Sb. (částka 79 z 31. 7. 2003)

Zákon České národní rady č. 64/1986 Sb. (částka 22 z 3. 11. 1986), o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb. (částka 49 z 29. 5. 1992), zákona č. 22/1997 Sb. (částka 6 z 27. 2. 1997), zákona č. 110/1997 Sb. (částka 38 z 19. 5. 1997), zákona č. 71/2000 Sb. (částka 24 z 3. 4. 2000), zákona č. 145/2000 Sb. (částka 46 z 12. 6. 2000), zákona č. 102/2001 Sb. (částka 41 z 21. 3. 2001), zákona č. 321/2001 Sb. (částka 122 z 7. 9. 2001), zákona č. 205/2002 Sb. (částka 82 z 24. 5. 2002) a zákona č. 226/2003 Sb. (částka 79 z 31. 7. 2003)

Nařízení vlády č. 168/1997 Sb. (částka 60 z 31. 7. 1997), kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, ve znění nařízení vlády č. 281/2000 Sb. (částka 82 z 29. 8. 2000) a nařízení vlády č. 251/2003 Sb. (částka 85 z 6. 8. 2003)

Národní právo -Maďarská republika:

Vyhláška 79/1997. (XII. 31.) IKIM ministra průmyslu, obchodu a turistiky, kterým se stanoví technické požadavky na vybraná elektrická zařízení a posuzování shody s těmito požadavky (Magyar Közlöny 122, 31. 12. 1997, s. 10100), ve znění vyhlášky 3/2001. (I. 31.)

MeHVM ministra Úřadu předsedy vlády (Magyar Közlóny 11,31.1. 2001, s. 616).

Vyhláška 4/1999. (II. 24.) GM ministra hospodářství o podrobných pravidlech jmenování zkušebních, inspekčních a certifikačních orgánů pro posuzování shody technických výrobků (Magyar Közlöny 14, 24. 2. 1999, s. 1036), ve znění vyhlášky 26/2001. (X. 4.) GM ministra hospodářství (Magyar Közlöny 108, 4. 10. 2001, s. 7228).

ODDÍL II

NOTIFIKUJÍCÍ SPRÁVNÍ ÚŘADY

Česká republika: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (Czech Office for Standards, Metrology and Testing).

Maďarská republika: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (Ministry of Economy and Transport - MET).

ODDÍL III

NOTIFIKOVANÉ OSOBY

Česká republika:

Osoby, které byly autorizovány Českou republikou v souladu s českým národním právem uvedeným v oddílu I a notifikovány Evropskému společenství a Maďarské republice podle článku 9 této Dohody.

Maďarská republika:

Osoby, které byly autorizovány Maďarskou republikou v souladu s maďarským národním právem uvedeným v oddílu I a notifikovány Evropskému společenství a České republice podle článku 9 této Dohody.

ODDÍL IV

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

A. Ochranná doložka pro průmyslové výrobky

1. Učiní-li jedna ze Stran opatření pro odepření volného přístupu na svůj trh průmyslovým výrobkům nesoucím označení CE a podléhajícím této příloze, oznámí to bezodkladně druhé Straně a uvede, jaké důvody vedly k jejímu rozhodnutí a jakým posouzením se dospělo k závěru, že výrobek nesplňuje stanovené požadavky.

2. Strany posoudí záležitost a důkazní podklady, s nimiž byly obeznámeny, a vzájemně si sdělí výsledky svých šetření.

3. V případě shodného závěru učiní Strany vhodná opatření, aby takové výrobky nebyly uváděny na trh.

4. V případě neshody na výsledku takových šetření bude záležitost předána Společnému výboru, který může rozhodnout o provedení expertizy.

5. Pokud Společný výbor shledá, že opatření je:

(a) neoprávněné, zruší je národní správní úřad Strany, která opatření učinila;

(b) oprávněné, učiní Strany vhodná opatření, aby takové výrobky nebyly uváděny na trh.

B. Výměna informací týkajících se harmonizovaných norem

Domnívá-li se jedna ze Stran, že harmonizovaná norma, na kterou se odkazuje v právních předpisech uvedených v této příloze, nevyhovuje základním požadavkům takového právního předpisu, oznámí to Společnému výboru s uvedením důvodů.

PŘÍLOHA O VZÁJEMNÉM UZNÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ POSUZOVÁNÍ SHODY:

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA

ODDÍL I

PRÁVO SPOLEČENSTVÍ A NÁRODNÍ PRÁVO

Odkaz na relevantní právo Evropského společenství:

Směrnice Rady 89/336/EHS ze dne 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (Úř. vest. č. L 139, 23. 5. 1989, s. 19), naposledy pozměněná směrnicí 93/68/EHS ze dne 22. července 1993 (Úř. vest. č. L 220, 30. 8. 1993, s. 1).

Národní právo -Česká republika:

Zákon č. 22/1997 Sb. (částka 6 z 27. 2. 1997), o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. (částka 24 z 3. 4. 2000), zákona č. 102/2001 Sb. (částka 41 z 21. 3. 2001), zákona č. 205/2002 Sb. (částka 82 z 24. 5. 2002) a zákona č. 226/2003 Sb. (částka 79 z 31. 7. 2003)

Zákon České národní rady č. 64/1986 Sb. (částka 22 z 3. 11. 1986), o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb. (částka 49 z 29. 5. 1992), zákona č. 22/1997 Sb. (částka 6 z 27. 2. 1997), zákona č. 110/1997 Sb. (částka 38 z 19. 5. 1997), zákona č. 71/2000 Sb. (částka 24 z 3. 4. 2000), zákona č. 145/2000 Sb. (částka 46 z 12. 6. 2000), zákona č. 102/2001 Sb. (částka 41 z 21. 3. 2001), zákona č. 321/2001 Sb. (částka 122 z 7. 9. 2001), zákona č. 205/2002 Sb. (částka 82 z 24. 5. 2002) a zákona č. 226/2003 Sb. (částka 79 z 31. 7. 2003)

Nařízení vlády č. 169/1997 Sb. (částka 60 z 31. 7. 1997), kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, ve znění nařízení vlády č. 282/2000 Sb. (částka 82 z 29. 8. 2000) a nařízení vlády č. 251/2003 Sb. (částka 85 z 6. 8. 2003)

Národní právo -Maďarská republika:

Společná vyhláška 31/1999. (VI. 11.) GM-KHVM ministrů hospodářství a dopravy, spojů a vodního hospodářství o elektromagnetické kompatibilitě (Magyar Kózlony 51,11. 6. 1999, s. 3302), ve znění společné vyhlášky 58/1999. (X. 27.) GM-KHVM (Magyar Közlöny 93, 27. 10. 1999, s. 5840).

Vyhláška 4/1999. (II. 24.) GM ministra hospodářství o podrobných pravidlech jmenování zkušebních, inspekčních a certifikačních orgánů pro posuzování shody technických výrobků (Magyar Közlöny 14, 24. 2. 1999, s. 1036), ve znění vyhlášky 26/2001. (X. 4.) GM ministra hospodářství (Magyar Közlöny 108, 4. 10. 2001, s. 7228)

Vyhláška 22/1999. (VIII. 4.) KHVM ministra dopravy, spojů a vodního hospodářství o podrobných pravidlech o jmenování zkušebních, inspekčních a certifikačních orgánů pro posuzování shody vybraných telekomunikačních výrobků a výrobků informačních technologií (Magyar Közlöny 69, 4. 8. 1999, s. 4466).

ODDÍL II

NOTIFIKUJÍCÍ SPRÁVNÍ ÚŘADY

Česká republika:

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (Czech Office for Standards, Metrology and Testing).

Maďarská republika:

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (Ministry of Economy and Transport - MET).

Informatikai és Hírközlési Minisztérium (Ministry of Informatics and Communications - MIC).

ODDÍL III

NOTIFIKOVANÉ A OPRÁVNĚNÉ OSOBY

Česká republika:

Osoby, které byly autorizovány Českou republikou v souladu s českým národním právem uvedeným v oddílu I a notifikovány Evropskému společenství a Maďarské republice podle článku 9 této Dohody.

Maďarská republika:

Osoby, které byly autorizovány Maďarskou republikou v souladu s maďarským národním právem uvedeným v oddílu I a notifikovány Evropskému společenství a České republice podle článku 9 této Dohody.

ODDÍL IV

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

A. Ochranná doložka pro průmyslové výrobky

1. Učiní-li jedna ze Stran opatření pro odepření volného přístupu na svůj trh průmyslovým výrobkům nesoucím označení CE a podléhajícím této příloze, oznámí to bezodkladně druhé Straně a uvede, jaké důvody vedly k jejímu rozhodnutí a jakým posouzením se dospělo k závěru, že výrobek nesplňuje stanovené požadavky.

2. Strany posoudí záležitost a důkazní podklady, s nimiž byly obeznámeny, a vzájemně si sdělí výsledky svých šetření.

3. V případě shodného závěru učiní Strany vhodná opatření, aby takové výrobky nebyly uváděny na trh.

4. V případě neshody na výsledku takových šetření bude záležitost předána Společnému výboru, který může rozhodnout o provedení expertizy.

5. Pokud Společný výbor shledá, že opatření je:

(a) neoprávněné, zruší je národní správní úřad Strany, která opatření učinila;

(b) oprávněné, učiní Strany vhodná opatření, aby takové výrobky nebyly uváděny na trh.

B. Výměna informací týkajících se harmonizovaných norem

Domnívá-li se jedna ze Stran, že harmonizovaná norma, na kterou se odkazuje v právních předpisech uvedených v této příloze, nevyhovuje základním požadavkům takového právního předpisu, oznámí to Společnému výboru s uvedením důvodů.

PŘÍLOHA O VZÁJEMNÉM UZNÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ POSUZOVÁNÍ SHODY:

TEPLOVODNÍ KOTLE

ODDÍL I

PRÁVO SPOLEČENSTVÍ A NÁRODNÍ PRÁVO

Odkaz na relevantní právo Evropského společenství:

Směrnice Rady 92/42/EHS ze dne 21. května 1992 o požadavcích na účinnost nových teplovodních kotlů na kapalná nebo plynná paliva (Úř. vest. č. L 167, 22. 6. 1992, s. 17), ve znění směrnice Rady 93/68/EHS ze dne 22. července 1993 (Úř. vest. č. L 220, 30. 8. 1993, s. 1).

Národní právo -Česká republika:

Zákon č. 22/1997 Sb. (částka 6 z 27. 2. 1997), o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. (částka 24 z 3. 4. 2000), zákona č. 102/2001 Sb. (částka 41 z 21. 3. 2001), zákona č. 205/2002 Sb. (částka 82 z 24. 5. 2002) a zákona č. 226/2003 Sb. (částka 79 z 31. 7. 2003)

Zákon České národní rady č. 64/1986 Sb. (částka 22 z 3. 11. 1986), o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb. (částka 49 z 29. 5. 1992), zákona č. 22/1997 Sb. (částka 6 z 27. 2. 1997), zákona č. 110/1997 Sb. (částka 38 z 19. 5. 1997), zákona č. 71/2000 Sb. (částka 24 z 3. 4. 2000), zákona č. 145/2000 Sb. (částka 46 z 12. 6. 2000), zákona č. 102/2001 Sb. (částka 41 z 21. 3. 2001), zákona č. 321/2001 Sb. (částka 122 z 7. 9. 2001), zákona č. 205/2002 Sb. (částka 82 z 24. 5. 2002) a zákona č. 226/2003 Sb. (částka 79 z 31. 7. 2003)

Nařízení vlády č. 180/1999 Sb. (částka 61 z 17. 8. 1999), kterým se stanoví technické požadavky na účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, ve znění nařízení vlády č. 289/2000 Sb. (částka 82 z 29. 8. 2000) a nařízení vlády č. 251/2003 Sb. (částka 85 z 6. 8. 2003)

Národní právo -Maďarská republika:

Vyhláška 20/1998. (IV 17. ) IKIM ministra průmyslu, obchodu a turistiky o požadavcích na účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva a posuzování jejich shody (Magyar Közlöny 32, 17. 4. 1998, s. 2603), ve znění vyhlášky 3/2000. (I. 31.) GM ministra hospodářství (Magyar Közlöny 9, 31. 1. 2000, s. 273).

Vyhláška 4/1999. (II. 24.) GM ministra hospodářství o podrobných pravidlech jmenování zkušebních, inspekčních a certifikačních orgánů pro posuzování shody technických výrobků (Magyar Közlöny 14, 24. 2. 1999, s. 1036), ve znění vyhlášky 26/2001. (X. 4.) GM ministra hospodářství (Magyar Közlöny 108, 4. 10. 2001, s. 7228).

ODDÍL II

NOTIFIKUJÍCÍ SPRÁVNÍ ÚŘADY

Česká republika: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (Czech Office for Standards, Metrology and Testing).

Maďarská republika: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (Ministry of Economy and Transport - MET).

ODDÍL III

NOTIFIKOVANÉ OSOBY

Česká republika:

Osoby, které byly autorizovány Českou republikou v souladu s českým národním právem uvedeným v oddílu I a notifikovány Evropskému společenství a Maďarské republice podle článku 9 této Dohody.

Maďarská republika:

Osoby, které byly autorizovány Maďarskou republikou v souladu s maďarským národním právem uvedeným v oddílu I a notifikovány Evropskému společenství a České republice podle článku 9 této Dohody.

ODDÍL IV

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

A. Ochranná doložka pro průmyslové výrobky

1. Učiní-li jedna ze Stran opatření pro odepření volného přístupu na svůj trh průmyslovým výrobkům nesoucím označení CE a podléhajícím této příloze, oznámí to bezodkladně druhé Straně a uvede, jaké důvody vedly k jejímu rozhodnutí a jakým posouzením se dospělo k závěru, že výrobek nesplňuje stanovené požadavky.

2. Strany posoudí záležitost a důkazní podklady, s nimiž byly obeznámeny, a vzájemně si sdělí výsledky svých šetření.

3. V případě shodného závěru učiní Strany vhodná opatření, aby takové výrobky nebyly uváděny na trh.

4. V případě neshody na výsledku takových šetření bude záležitost předána Společnému výboru, který může rozhodnout o provedení expertizy.

5. Pokud Společný výbor shledá, že opatření je:

(a) neoprávněné, zruší je národní správní úřad Strany, která opatření učinila;

(b) oprávněné, učiní Strany vhodná opatření, aby takové výrobky nebyly uváděny na trh.

B. Výměna informací týkajících se harmonizovaných norem

Domnívá-li se jedna ze Stran, že harmonizovaná norma, na kterou se odkazuje v právních předpisech uvedených v této příloze, nevyhovuje základním požadavkům takového právního předpisu, oznámí to Společnému výboru s uvedením důvodů.

PŘÍLOHA O VZÁJEMNÉM UZNÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ POSUZOVÁNÍ SHODY:

PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE

ODDÍL I

PRÁVO SPOLEČENSTVÍ A NÁRODNÍ PRÁVO

Odkaz na relevantní právo Evropského společenství:Směrnice Rady 90/396/EHS ze dne 29. června 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřebičů plynných paliv (Úř. vest. č. L 196, 26. 7. 1990, s. 15), naposledy pozměněná směrnicí Rady 93/68/EHS ze dne 22. července 1993 (Úř. vest. č. L 220, 30. 8. 1993, s. 1).
Národní právo - Česká republika:Zákon č. 22/1997 Sb. (částka 6 z 27. 2. 1997), o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. (částka 24 z 3. 4. 2000), zákona č. 102/2001 Sb. (částka 41 z 21. 3. 2001), zákona č. 205/2002 Sb. (částka 82 z 24. 5. 2002) a zákona č. 226/2003 Sb. (částka 79 z 31. 7. 2003)
Zákon České národní rady č. 64/1986 Sb. (částka 22 z 3. 11. 1986), o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb. (částka 49 z 29. 5. 1992), zákona č. 22/1997 Sb. (částka 6 z 27. 2. 1997), zákona č. 110/1997 Sb. (částka 38 z 19. 5. 1997), zákona č. 71/2000 Sb. (částka 24 z 3. 4. 2000), zákona č. 145/2000 Sb. (částka 46 z 12. 6. 2000), zákona č. 102/2001 Sb. (částka 41 z 21. 3. 2001), zákona č. 321/2001 Sb. (částka 122 z 7. 9. 2001), zákona č. 205/2002 Sb. (částka 82 z 24. 5. 2002) a zákona č. 226/2003 Sb. (částka 79 z 31. 7. 2003)
Nařízení vlády č. 177/1997 Sb. (částka 64 z 12. 8. 1997), kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv, ve znění nařízení vlády č. 287/2000 Sb. (částka 82 z 29. 8. 2000) a nařízení vlády č. 251/2003 Sb. (částka 85 z 6. 8. 2003)
Národní právo - Maďarská republika:Vyhláška 22/1998. (IV 17.) IKIM ministra průmyslu, obchodu a turistiky o designu vybraných spotřebičů plynných paliv a posuzování jejich shody (Magyar Közlöny 32, 17. 4. 1998, s. 2629), ve znění vyhlášky 28/2000. (VIII. 29. ) GM ministra hospodářství (Magyar Közlöny 89, 29. 8. 2000, s. 5527).
Vyhláška 4/1999. (II. 24.) GM ministra hospodářství o podrobných pravidlech jmenování zkušebních, inspekčních a certifikačních orgánů pro posuzování shody technických výrobků (Magyar Közlóny 14, 24. 2. 1999, s. 1036), ve znění vyhlášky 26/2001. (X. 4.) GM ministra hospodářství (Magyar Közlony 108, 4. 10. 2001, s. 7228).

ODDÍL II

NOTIFIKUJÍCÍ SPRÁVNÍ ÚŘADY

Česká republika: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (Czech Office for Standards, Metrology and Testing).

Maďarská republika: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (Ministry of Economy and Transport - MET).

ODDÍL III

NOTIFIKOVANÉ OSOBY

Česká republika:

Osoby, které byly autorizovány Českou republikou v souladu s českým národním právem uvedeným v oddílu I a notifikovány Evropskému společenství a Maďarské republice podle článku 9 této Dohody.

Maďarská republika:

Osoby, které byly autorizovány Maďarskou republikou v souladu s maďarským národním právem uvedeným v oddílu I a notifikovány Evropskému společenství a České republice podle článku 9 této Dohody.

ODDÍL IV

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

A. Ochranná doložka pro průmyslové výrobky

1. Učiní-li jedna ze Stran opatření pro odepření volného přístupu na svůj trh průmyslovým výrobkům nesoucím označení CE a podléhajícím této příloze, oznámí to bezodkladně druhé Straně a uvede, jaké důvody vedly k jejímu rozhodnutí a jakým posouzením se dospělo k závěru, že výrobek nesplňuje stanovené požadavky.

2. Strany posoudí záležitost a důkazní podklady, s nimiž byly obeznámeny, a vzájemně si sdělí výsledky svých šetření.

3. V případě shodného závěru učiní Strany vhodná opatření, aby takové výrobky nebyly uváděny na trh.

4. V případě neshody na výsledku takových šetření bude záležitost předána Společnému výboru, který může rozhodnout o provedení expertizy.

5. Pokud Společný výbor shledá, že opatření je:

(a) neoprávněné, zruší je národní správní úřad Strany, která opatření učinila;

(b) oprávněné, učiní Strany vhodná opatření, aby takové výrobky nebyly uváděny na trh.

B. Výměna informací týkajících se harmonizovaných norem

Domnívá-li se jedna ze Stran, že harmonizovaná norma, na kterou se odkazuje v právních předpisech uvedených v této příloze, nevyhovuje základním požadavkům takového právního předpisu, oznámí to Společnému výboru s uvedením důvodů.

Přesunout nahoru